Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
Комитет за наблюдение на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и ОП "Инициатива за МСП" 2014-2020
Девето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

Девето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

На 19 ноември 2019 г. в Резиденция „Бояна“,  гр. София, се проведе Деветото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП).

Заседанието се председателства от г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката и председател на Комитета за наблюдение. Участие в заседанието взеха и представители на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на ОПИК, ОПИМСП и изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК. Представен беше и напредъка в изпълнението на Годишния план за действие за 2019 г. на ОПИК в изпълнение на Националната комуникационна стратегия, както и Годишния план за действие за 2020 г. Членовете на КН бяха запознати и с напредъка в процеса по подготовка на новия програмен период 2021-2027 г., както и с резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити. Одобрени бяха промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2019 г. и бе одобрена ИГРП за 2020 г. Комитетът обсъди и одобри методологията и критериите за подбор на операции по процедури „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“, „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“ и „Техническа помощ за осъществяване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междустистемната газова връзка България – Сърбия“. Членовете на КН подкрепиха предложението да бъде извършена промяна в Методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“ и в Методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“. На заседанието беше представен и проект на Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Дигитализация на МСП“.

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП

Напредък в изпълнението на ОПИК

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качеството

Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България-Сърбия

Изменение на ИГРП на ОПИК за 2019 г.

ИГРП на ОПИК за 2020 г.

Дигитализация на малките и средни предприятия

Финансови инструменти по ОПИК 2014-2020

Отчет на изпълнението на Годишен план за действие (ГПД) за 2019 г. в изпълнение на НКС 2014-2020 г. и ГПД за 2020 г.

Информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити

Напредък в изпълнението на ОПИМСП 2014-2020

Напредък в процеса на подготовка на новия програмен период 2021-2027 г.

Осмо официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

Осмо официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

 


На 13 юни 2019 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе Осмото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП).

Заседанието се председателства от г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката и председател на Комитета за наблюдение. Участие в заседанието взеха и представители на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на ОПИК и на ОПИМСП, изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК, изпълнението на проект „Научно-технологичен парк – фаза 2“ и концепция на София Тех Парк за надграждане и развитие на парка, както и информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити. Одобрени бяха промени в Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2019 г. Комитетът обсъди и одобри годишните доклади за изпълнението на двете оперативни програми за 2018 г., методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“, методологията и критериите за подбор на операции по финансов инструмент за портфейлни гаранции по Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 3 на ОПИК, както и промяна на Плана за оценка на ОПИК, с което същият става План за оценка на ОПИК и ОПИМСП. Членовете на КН подкрепиха предложението за удължаване на срока за изпълнение на договор BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на ДАМТН“.

 

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1. Напредък в изпълнението на ОПИК

2. Годишен доклад за изпълнението на ОПИК за 2018 г.

3. Изменение на ИГРП на ОПИК за 2019 г.

4. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

5. Методология и критерии за подбор на операции за гаранции за иновации и енергийна ефективност

6. План за оценка на ОПИК и ОПИМСП

7. Проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на ДАМТН“

8. Годишен доклад за изпълнението на ОПИМСП за 2018 г.

9. Представяне на напредъка в изпълнението на ОПИМСП

10. Представяне на напредъка в изпълнението на проект „Научно-технологичен парк – фаза 2“ и концепция на СТП за надграждане и развитие на парка

11. Представяне на напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК

12. Информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити

 

Протокол от Осмото официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП

Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 29.03.2019 г.
Седмо официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

Протокол от седмо официално заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП


На 30 ноември 2018 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе Седмото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката и председател на Комитета за наблюдение. Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на ОПИК и на ОПИМСП, на финансовите инструменти по ОПИК, годишният план за действие за 2018 г. на ОПИК в изпълнение на Националната комуникационна стратегия и планът за действие за 2019 г., както и информация за извършени одити по ОПИК. Комитетът обсъди и одобри Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2019 г., методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. На заседанието беше одобрено преразпределение на бюджета по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ и удължаване на срока за изпълнение на проект „Научно технологичен парк – фаза 2“ с бенефициент „София Тех Парк“ АД.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още методология и критерии за подбор на операции по процедура „Развитие на иновационни клъстери“, както и резултатите от проведените регионални срещи за подкрепа на Регионални иновационни центрове.

 

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1. Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

2. ИГРП на ОПИК за 2019 г.

3. Процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

4. Процедура „Развитие на иновационни клъстери“

5. Регионални иновационни центрове

6. Предложение за преразпределение на бюджета по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

7. Представяне на напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК

8. Представяне на напредъка в изпълнението на ГПД за 2018 г. на ОПИК в изпълнение на НКС и ГПД за 2019 г.

9. Информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити

10. Представяне на напредъка в изпълнението на ОПИМСП

Извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. - 29.06.2018

Извънредно заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

На 29 юни 2018 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе Извънредно заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Стефан Попов, и.д. Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и заместник-председател на Комитета за наблюдение. Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието бяха обсъдени промени в ОПИК в рамките на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ и Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“ и беше взето решение да се даде мандат на Управляващия орган да предприеме необходимите действия за промяна на Оперативната програма. Промените по Приоритетна ос 1 са във връзка с прехвърлянето на финансов ресурс в размер на 51.1 млн. евро от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) към ОПИК за изпълнение на дейности, свързани със стимулиране на сътрудничеството между бизнеса и науката. Изменението на Приоритетна ос 4 се налага заради включването на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България“ (IGB) с бенефициент „Ай Си Джи Би“ АД (ICGB) сред допустимите дейности, както и включването на “Булгартрансгаз“ ЕАД като допустим бенефициент за техническата подкрепа за междусистемната газова връзка България – Сърбия.

В рамките на дневния ред на заседанието беше представена и обсъдена концепция за използване на средствата от ОПНОИР за процедура по ОПИК за подкрепа на устойчиво сътрудничество между бизнеса и научните организации на регионално ниво.

 

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1. Предложение за изменение на ОПИК 2014-2020 – ПО 1

2. Предложение за изменение на ОПИК 2014-2020 – ПО 4

3. Концепция за използване на средствата от ОПНОИР за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни хъбове

 Протокол №7 от извънредното заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП от 29.06.2018 - 16/08/2018

Шесто официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП

Шесто официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

На 17 май 2018 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката и председател на Комитета за наблюдение. Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на ОПИК, включително напредъкът в изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), София Тех Парк и Плана за оценка на ОПИК. Комитетът обсъди и прие изменения във Вътрешните правила за работа. Одобрени бяха промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2018 г., свързани с добавяне на нова процедура „Насърчаване на предприемачеството“, актуализиране на срока за обявяване на процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ и отпадане на процедура „Надграждане и развитие на научно-технологичен парк „София Тех Парк““ от ИГРП за 2018 г. Комитетът обсъди и одобри годишните доклади за изпълнението на двете оперативни програми за 2017 г. , методологията и критериите за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Насърчаване на предприемачеството“, допълнения в методологията и критериите за подбор на операции в изпълнение на подхода ВОМР, промени в ОПИК в рамките на Инвестиционен приоритет 4.1. „Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия“, както и увеличаване на ресурса по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още критерии за подбор на операции по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“, напредъкът в изпълнението на ОПИМСП, на финансовите инструменти по ОПИК, годишния план за действие за 2018 г. на ОПИК в изпълнение на Националната комуникационна стратегия, както и информация за извършени одити по ОПИК и ОПИМСП.

 

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1.Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

2. Годишен доклад за изпълнението на ОПИК 2014-2020 за 2017 г.

3. Предложение за изменение на ОПИК 2014-2020

4. Изменение на ИГРП на ОПИК за 2018 г.

5. Процедура „Насърчаване на предприемачеството“

6. Предложение за допълнение на Методологията и критериите за подбор на операции по процедурите в изпълнение на подхода ВОМР

7. Предложение за наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

8. Процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“

9. Представяне на напредъка в изпълнението на ГПД за 2018 г. на ОПИК в изпълнение на НКС

10. Представяне на напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК

11. Представяне на напредъка в изпълнението на ОПИМСП

12. Годишен доклад за изпълнението на
ОПИМСП за 2017 г.

13. Информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити

Писмени процедури на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 13.11.2017 г.
Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 01.11.2017 г.
Пето официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП

На 12 и 13 октомври 2017 г., в зала „Рила“ на хотел „Рила“, к.к. Боровец, се проведе Петото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката и председател на Комитета за наблюдение.

Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", включително напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК, ВОМР и предварителните условия.

Управляващият орган на ОПИК предложи промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2017 г., които бяха одобрени от КН. Участниците в заседанието бяха запознати и с проекта на ИГРП за 2018 г.

Бяха обсъдени и одобрени методология и критерии за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, процедура за директно предоставяне на БФП за институционална подкрепа на Български институт по метрология и процедура чрез директно предоставяне на БФП “Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)”. Бяха обсъдени и критерии за подбор на операции по процедура „Насърчаване на предприемачеството“.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още напредъкът в изпълнението на ОПИМСП, на финансовите инструменти по ОПИК, както и информация за извършени одити по ОПРКБИ и ОПИК.

В панела “Innovation window” беше поставен фокус върху изпълнението на ПО1 „Технологично развитие и иновации“ и бяха представени четири проекта, реализирани с подкрепата на оперативната програма.

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1.Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

2. Изменение на ИГРП на ОПИК за 2017 г.

3. ИГРП на ОПИК за 2018 г.

4. Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

5. Процедура „Насърчаване на предприемачеството“

6. Процедура“Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП”

7. Процедура „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на БИМ“

8. Информация за извършени одити по ОПРКБИ 2007-2013

9. Информация за извършени одити по ОПИК и ОПИМСП

10. Изпълнение на финансови инструменти по ОПИК 2014-2020

11. Напредък в изпълнението на ОПИМСП

Писмени процедури на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 21.09.2017
Писмени процедури на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 21.07.2018
Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 15.06.2017 г.