Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
Изменение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

С Решение № C(2018)8712 от 11 декември 2018 г. Европейската комисия официално одобри предложените от Управляващия орган промени в ОПИК. Извършените промени са свързани с прехвърлянето на 43 459 809 евро (ресурс на Европейския фонд за регионално развитие) от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) към Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" на ОПИК, както и включване на проект "Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България" сред допустимите дейности по Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“ на програмата.

Европейската комисия одобри изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Основните промени са свързани с включването на Република България в Инициативата за малки и средни предприятия на Европейската комисия за програмен период 2014-2020 и разработването на Оперативна програма „Инициатива за МСП“, в резултат на което средства в размер на 102 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), предвидени за изпълнението на дългов инструмент за гаранции покриващи загуби по портфейл от заеми по инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК са заделени за Инициативата за МСП. Общият бюджет на ОПИК от ЕФРР е намален със същата сума и са преизчислени индикаторите за резултат и за изпълнение на Приоритетна ос 2. Също така е увеличен финансовият ангажимент за 2014 и 2015 г. във финансовия план на  ОПИК за сметка на намаления финансов ангажимент за 2014 и 2015 г. по ОП „Региони в растеж“  съгласно Решение на СКУСЕС от 05.05.2015 и РМС 323/ 09.06.2015 г.
 
Пълният текст на ОПИК с одобрените от ЕК промени може да бъде изтеглен оттук.

 

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 след отразяване на официалните коментари на ЕК от 05.12.2014 г. е изпратен отново за разглеждане от Комисията. Промените в проекта на ОПИК, одобрен с РМС 771/17.11.2014, касаят допълването на действия, които да се предприемат за изпълнение на предварителни условия 7.4, 1.1 и 1.2 и редакции, свързани с отразяване на технически бележки.
Пълният текст на проекта на ОПИК 2014-2020 можете да изтеглите оттук.

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) след съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрение от Министерския съвет беше изпратен по официален път на службите на  Европейската комисия чрез системата SFC 2014 на 17.11.2014 г. Пълният текст на проекта на ОПИК 2014-2020 можете да изтеглите оттук.

Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 към 17.11.2014 г., предложен за съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрение от страна на Министерски съвет. Пълният текст на проекта на ОПИК 2014-2020 можете да изтеглите оттук.

Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 към м.октомври 2014г., отразяващ получените официални коментари на ЕК, резултатите от предварителната оценка и стратегия за ефективно прилагане на финансовите инструменти по ОПИК и приложимите коментари и предложения на заинтересованите страни след четвъртото заседание на тематичната работна група (01.10.2014г.). Пълният текст на проекта на ОПИК 2014-2020 можете да изтеглите оттук.

ПРОЕКТЪТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 БЕШЕ ИЗПРАТЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), отразяващ получените становища и предложения на заинтересованите страни след третото заседание на тематичната работна група (24.04.2014г.) и одобрен от Министерския съвет като основа за водене на преговори беше изпратен по официален път на Европейската комисия.

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. в областта на иновациите, капацитета за растеж на МСП, енергийната и ресурсна ефективност на предприятията. Заложените в нея интервенции са в съответствие с приоритетите на проекта на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и Националната стратегия за насърчаване на МСП.

Документът е резултат от усилията на широк кръг заинтересовани страни и бе многократно обсъждан както с широката публика, така и в рамките на работната група, отговорна за разработването на програмата. През 2014 г. ОПИК премина и два кръга неофициални технически консултации с Европейската комисия. 

Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 към м.април 2014 г., отразяващ получените коментари от първоначалните технически консултации със службите на ЕК, финалните разпоредби на регламентите за ЕСИФ и последните насоки на ЕК за разработване на оперативните програми.

Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 към м.октомври 2013г., отразяващ получените становища и предложения на заинтересованите страни след второто заседание на тематичната работна група (11.07.2013г.) и допълнен с изискуемите раздели на програмата съгласно образеца и насоките за съдържанието на оперативните програми на ЕК. С цел постигане на максимален ефект от използването на средствата от европейските фондове и едновременно с това осигуряване на по-голяма гъвкавост при управление на програмата, приоритетните оси са окрупнени като са запазени предвидените области на въздействие. Приоритизирането на сектори в рамките на съответната приоритетна ос е съобразено с проекта на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и проекта на Националната стратегия за насърчаване на МСП, без да се изключват останалите сектори. Пълният текст на проекта на ОПИК 2014-2020 можете да изтеглите оттук.

Анализ на изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

Целта на анализа беше да се изготви независим експертен анализ и оценка на постигнатия напредък в изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и процедурите по програмата в контекста на постигнатите физически и финансови показатели (вкл. формулиране на конкретни изводи и препоръки относно начините за преодоляване на идентифицираните слабости в изпълнението), да се изготвят препоръки и да се идентифицират добри практики/работещи модели, които да бъдат използвани при разработването на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за следващия програмен период.

Обобщена справка за ОПИК по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Обобщената справка по чл. 29, ал. 1 от НУРИЕОПП е на разположение на заинтересованите лица и организации на хартиен носител в Приемната на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката и енергетиката, намираща се на адрес: гр. София, ул. „6-ти септември“ № 21.

Становище на министъра на околната среда и водите по екологична оценка №5-4/2014 г., за съгласуване на ОПИК
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020
Решение № ЕО-1/2014 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На основание чл. 15, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ публикува Решение № ЕО-1/2014 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Четвърто заседание на тематичната работна група - 01.10.2014
Трето заседание на тематичната работна група - 24.04.2014 г.