Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
Отдел „Мониторинг и финансово управление”

Регионални сектори, в т.ч. регионален сектор София, регионален сектор Велико Търново, регионален сектор Варна, регионален сектор Стара Загора и  регионален сектор Пловдив

 • Информират потенциалните бенефициенти и други заинтересовани страни относно възможностите за финансиране от ОПРКБИ и ОПИК, участват в организирането и провеждането на информационни кампании, обучения на бенефициенти и други събития на регионално ниво във връзка с изпълнението на ОПРКБИ и ОПИК;
 • Извършват първа проверка на процедурите за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти (търговци по Търговския закон, кооперации, ДЗЗД, юридически лица с нестопанска цел и научно-изследователски организации), за съответствие с  дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ;
 • Участват при необходимост като наблюдатели при провежданите от страна на бенефициентите процедури за избор на изпълнители;
 • Подпомагат организирането и осъществяването на проверки на място на регионално ниво на служители от компетентните контролни органи и УО;
 • Извършват първа проверка и осъществява контрол на съответствието между планирани и реализирани дейности, цели, резултати и индикатори, свързани с изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ. Извършва първа проверка по верифициране на дейности, включени в междинни/финални отчети на бенефициенти;
 • Извършват оперативен контрол на изпълнението на сключените договори по оперативните програми, включително чрез проверки на място (текущи и последващи);
 • Подпомагат и оказват съдействие на бенефициентите, включително предприемат необходимите корективни мерки, в случай на установяване на проблеми и/или нарушения при изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ;
 • Идентифицират най-често допускани грешки при изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • Извършват проверки и изготвят становища по постъпили искания от страна на бенефициенти (търговци по Търговския закон, кооперации, ДЗЗД, юридически лица с нестопанска цел и научно-изследователски организации), за изменения на сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • Извършват проверка относно спазването на правилата за информиране и публичност на помощта от оперативните програми;
 • Участват в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с дейността на отдела;
 • Участват в периодични срещи за докладване на напредъка по оперативните програми;
 • Въвеждат и поддържат информация в ИСУН и ИСУН 2020 и други бази данни, касаещи изпълнението на сключените договори;
 • Участват в изготвянето на годишния доклад по оперативните програми;
 • Съдействат на одитиращи и проверяващи органи;
 • Съхраняват документи, свързани с работата на сектора до предаването им в определените архивохранилища.

 

Сектор „Мониторинг“

 • Извършват втора проверка на процедурите за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти за съответствие с  дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ;
 • Участват при необходимост като наблюдатели при провежданите от страна на бенефициентите процедури за избор на изпълнители;
 • Подпомагат организирането и осъществяването на проверки на място на служители от компетентните контролни органи и УО;
 • Извършват втора проверка и осъществяват контрол на съответствието между планирани и реализирани дейности, цели, резултати и индикатори, свързани с изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ. Извършват втора проверка по верифициране на дейности, включени в междинни/финални отчети на бенефициенти;
 • Извършват оперативен контрол на изпълнението на сключените договори по оперативните програми, включително чрез проверки на място (текущи и последващи);
 • Подпомагат и оказват съдействие на бенефициентите, включително предприемат необходимите корективни мерки, в случай на установяване на проблеми и/или нарушения при изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ;
 • Идентифицират най-често допускани грешки при изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • Извършват проверки и изготвят становища по постъпили искания от страна на бенефициенти за изменения на сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • Извършват проверка относно спазването на правилата за информиране и публичност на помощта от оперативните програми;
 • Участват в кампании за разясняване и популяризиране на възможностите за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ н по ОПРКБИ и ОПИК;
 • Участват в организирани обучения за бенефициенти, относно изпълнението и отчитането на сключените ДБФП в рамките на всяка процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК;
 • Участват в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с дейността на отдела;
 • Участват в периодични срещи за докладване на напредъка по оперативните програми;
 • Въвеждат и поддържат информация в ИСУН и ИСУН 2020 и други бази данни, касаещи изпълнението на сключените договори;
 • Участват в изготвянето на годишните и окончателни доклади по оперативните програми;
 • Участват в изготвянето на анализи, доклади, отчети, справки и др., свързани дейността на главната дирекция;
 • Съдействат на одитиращи и проверяващи органи;
 • Съхраняват документи, свързани с работата на сектора до предаването им в определените архивохранилища.

 

Сектор „Финансово управление и верификация на разход“

 • Администрира потребителските профили и права в Интернет банкиране на БНБ по десетразрядните кодове по приоритетните оси на ОПРКБИ и ОПИК;
 • Контролира и координира осъществяването на финансова верификация на бенефициентите по ОПРКБИ и ОПИК;
 • Осъществява контрол и извършва първа и втора проверка на съответствието между планирани и реално извършени разходи, свързани с изпълнението на сключените договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти по ОПРКБИ и ОПИК;
 • Осъществява дейности, свързани със събиране, обработване, проверка и актуализация на финансови данни;
 • Прави текущи проверки и проверки на място при необходимост за финансовото изпълнение на договорите по ОПРКБИ и ОПИК;
 • Контролира, проверява и потвърждава разходи за авансови, междинни и окончателни плащания на бенефициенти по ОПРКБИ и ОПИК;
 • Разглежда и се произнася по постъпили от страна на бенефициентите искания за изменения на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които включват изменения на финансовите параметри на договора;
 • Изготвя Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи за целите на сертификацията на разходите по ОПРКБИ и ОПИК;
 • Изготвя справки, доклади, становища и др. документация, свързани с финансовото изпълнение на проектите по ОПРКБИ и ОПИК;
  • Идентифицира потенциални рискови фактори и най-често допускани грешки по отношение на финансовото управление и отчетност на изпълняваните договори;
  • Участва в кампании за разясняване и популяризиране на възможностите за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ н по ОПРКБИ и ОПИК;Съхранява документи, свързани с работата на сектора до предаването им в определените архивохранилища.
  • Участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с дейността на сектора;
  • Участва в изготвянето на годишните и окончателни доклади по ОПРКБИ и ОПИК;
  • Участва в изготвянето на годишния доклад за държавните помощи;
  • Оперира с ИСУН и ИСУН 2020.

 

Сектор „Финансово планиране и счетоводна отчетност“

 • Осъществява бюджетно планиране, прогнозиране и отчитане, касаещо дейността на УО;
 • Изготвя Отчет за степента на изпълнение на политиките и програмите от програмния бюджет на МИЕ;
 • Организира откриването, обслужването и закриването на банкови сметки;
 • Оперира със системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА и разпределя лимити за извършване на плащания по ОПРКБИ и ОПИК;
 • Изпълнява функциите по осчетоводяване и отчитане на извършените транзакции, съобразно указанията на Министерство на финансите и националното законодателство по ОПРКБИ и ОПИК;
 • Осъществява плащания към бенефициентите на ОПРКБИ и ОПИК, като оперира със системата за електронно банкиране на БНБ;
 • Изготвя и изпраща до бенефициентите покани за възстановяване на недължимо платени и надплатени суми, както и неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ОПРКБИ и ОПИК;
 • Подготвя необходимата документация и извършва действия за изпълнение на процедурата по активиране на банковата гаранция по ОПРКБИ и ОПИК;
 • Изготвя баланс и сборна оборотна ведомост по ОПРКБИ, ОПИК, както и Журнал документи по ОПРКБИ съгласно общоприетите счетоводни принципи и националното законодателство;
 • Изготвя месечни финансови отчети за договорените средства, извършените плащания и прогноза за очакваните плащания, съгласно образци на дирекция НФ по ОПРКБИ;
 • Въвежда и поддържа в реално време счетоводна информация в системата „SAP” към Дирекция НФ;
 • Изготвя периодични отчети по ЕБК и отчети за лимити, съгласно указания на Министерство на финансите;
 • Изготвя справки, становища и др. документация, свързани със счетоводното отчитане на проектите по ОПРКБИ и ОПИК;
 • Осъществява оперативно наблюдение, контрол и равнение на въвежданата счетоводна информация;
 • Участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с дейността на сектора;
 • Съхранява документи, свързани с работата на сектора до предаването им в определените архивохранилища;
 • Съдейства на одитиращи и проверяващи органи;
 • Оперира с iPerseus;
 • Въвежда и поддържа информация в ИСУН и ИСУН 2020, касаеща изразходването на средствата по ОПРКБИ и ОПИК, съгласно делегираните права за достъп до системата;
 • Поддържа отчетна информация в Регистър за минимални и държавни помощи.