Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
Наръчник по ОП "Конкурентоспособност" и Описание на системите за управление и контрол (СУК)
ДОКУМЕНТИ

Със Заповед № РД-16-1791/20.12.2012 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ и Ръководител на Управляващия орган, се утвърждават: Наръчник по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, (вариант 1), определящ начина на работа на Управляващия орган на Оперативната програма и Описание на системите за управление и контрол на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, (вариант 1).

 


Със Заповед № РД-16-318/19.03.2012 г. на Заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган, се утвърждават изменения в следните глави и приложения на Наръчник по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, (вариант 10), определящ начина на работа на Управляващия орган и Междинното звено на Оперативната програма:

-    Приложение 7.32 „Образец на Общи условия за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълнение на проекти по Приоритетна ос 4” към глава 7 „Програмиране и подготовка за избор на операции”;
-    Глава 8 „Провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”;
-    Приложение 8.2 „Вътрешни правила за работа на Оценителната комисия и на екипа по договаряне при процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” към Глава 8 „Провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”;
-    Приложение 8.2.8 „Образец на Покана за сключване на договор за безвъзмездна помощ и за представяне на документи за проверка на допустимостта на кандидатите, предложени за финансиране” към Приложение 8.2 от Глава 8 „Провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”;
-    Приложение 8.2.16 „Образец на Констативен протокол за извършена проверка на допустимост на кандидат, предложен за финансиране (документална проверка)” към Приложение 8.2 от Глава 8 „Провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”;
-    Приложение 8.2.23 „Контролен лист за извършване на проверка за липса на двойно финансиране” към Приложение 8.2 от Глава 8 „Провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”;
-    Приложение 8.2.26 „Образец на Доклад от проведена процедура по договаряне” към Приложение 8.2 от Глава 8 „Провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”;
-    Приложение 8.3.10 „Образец на Граждански договор, който се сключва с външен оценител/външен експерт за участие в комисия за оценка на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност” към Приложение 8.3 от Глава 8 „Провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”;
-    Приложение 8.15 „Контролен лист за проверка на договор/заповед за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури без делегиране” към Глава 8 „Провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”;
-    Приложение 8.19 „Контролен лист за проверка на извършена документална проверка на кандидатите, предложени за финансиране, по неделегираните приоритетни оси” към Глава 8 „Провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ” – СЕ ЗАЛИЧАВА;
-    Приложение 8.22 „Контролен лист за проверка на Оценителен доклад по процедури без делегиране” към Глава 8 „Провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”.

 


Със Заповед № РД-16-1207/04.11.2011 г. на Заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган, се утвърждават:

 

Описание на системите за управление и контрол на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (СУК), вариант 10 и

 

Наръчник по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, вариант 10

 

Със Заповед № РД-16-1284/21.11.2011 г. на Заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган, се утвърждава: 

- Приложение 17.2 "Вътрешни правила за предотвратяване на конфликт на интереси и спазване на принципа на безпристрасност и независимост при управление и изпълнение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" към Глава 17 "Конфликт на интереси" на Наръчника по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (вариант 10), определящ начина на работа на Управляващия орган и Междинното звено на Оперативната програма.

 


Със Заповед № РД-16-778/11.07.2011 г. на Заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган, се утвърждават:

 

 - Описание на системите за управление и контрол на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (СУК), вариант 9, в съответствие с изискванията на чл.21 на Регламент (ЕО) № 1828/2006 и

 

 - Наръчник по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, вариант 9, с приложенията към него, определящ начина на работа на Управляващия орган и Междинното звено на Оперативната програма.

 


Заповед № РД-16-10/04.01.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган, с която се утвърждават Описанието на системите за управление и контрол на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (СУК) в съответствие с изискванията на чл. 21 на Регламент (ЕО) № 1828/2006 и Наръчникът по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (вариант 8) и приложенията към него, определящ начина на работа на Управляващия орган и Междинното звено на оперативната програма.

 

Наръчник по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПК), вариант № 8, януари 2011 г.

 

Описание на системите за управление и контрол на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 в съответствие с изискванията на чл. 21 на Регламент (ЕО) № 1828/2006, версия № 8, януари 2011 г.

 


Заповед № РД-16-1164/15.10.2010 г. за утвърждаване на допълнение към Глава 4 „Процедури за избор на проекти" - Приложение № 4.22.1 „Лист за проверка на междинен/ финален отчет относно спазване на принципа за добро стопанско управление" от Наръчника на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 (Вариант 7, ноември 2009г.), определящ начина на работа на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството й на МЗ на оперативната програма, утвърден със Заповед № РД-16-1016/27.11.2009 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител УО.

 

Заповед № РД-16-1138/07.10.2010 г. за утвърждаване на допълнение към глава 9 „Оперативен мониторинг и верификация" - Приложение № 9.21 „Лист за проверка на междинен/финален технически отчет относно спазване на принципа за добро стопанско управление (по делегирани приоритетни оси)" от Наръчника на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013, определящ начина на работа на Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в качеството й на Управляващ орган на оперативната програма (вариант 7 от месец ноември 2009 г.), утвърден със Заповед № РД-16-987/18.11.2009 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма

 

Вътрешни правила за условията и реда за провеждане на конкурси за подбор на външни оценители за участие в оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013

 

Допълнение към Наръчника на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (Вариант 7, ноември 2009 г.), определящ начина на работа на Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в качеството й на УО на оперативната програма

 

Наръчник на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, вариант № 7, ноември 2009 г.

 

Описание на системите за управление и контрол на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 в съответствие с изискванията на чл. 21 на Регламент (ЕО) № 1828/2006, версия 7, ноември 2009 г., 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на Оценителната комисия и на екипа по договаряне при процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013, ноември 2009 г.