Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
Новини
СЪОБЩЕНИЕ - 23/05/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува:

 

Решение № РД-16-694/23.05.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Приложение № 1 - Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, и Приложение № 2 - Списък с резервни проектни предложения, преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране.

 

До всеки кандидат (одобрен, резервен или отхвърлен) ще бъде изпратено индивидуално писмо съдържащо информация за резултатите от оценката на подаденото от него проектно предложение по горепосочената процедура! 

 

 

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНОТО РЕШЕНИЕ - СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ!!!

 

(Настоящото съобщение не се отнася за кандидатите от резервния списък – Приложение № 2, тъй като за същите не е достигнало финансиране!)

 

 

Във връзка с нормативно определения краен срок, а именно най-късно до 30.06.2014 г. вкл., до който следва да бъдат сключени (двустранно подписани) всички договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати по обявени процедури по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, моля ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ да започнат своевременно на подготвят изброените по-долу документи, необходими за сключване на договор, които касаят представляваното от Вас дружество.

 

До всеки одобрен кандидат, включен в Приложение № 1, ще бъде изпратено индивидуално писмо-покана (по факс или електронна поща), в което отново подробно ще бъдат изброени посочените по-долу документи, както и ще има информация относно: получените от съответното проектно предложение средноаритметичен общ брой точки; максималния размер на безвъзмездната финансова помощ (в лева); процента на помощта от общите допустими разходи (интензитета); подробна информация в какъв вид и къде трябва да бъдат подадени подготвените документи за сключване на договор, както и къде и кога трябва да се яви одобрения кандидат за подписване на договора.

 

В тази връзка настоящото съобщение се публикува единствено с цел ориентиране на одобрените за финансиране кандидати (включени в Приложение № 1) относно документите, които следва да подготвят и представят преди сключване на договор по горепосочената процедура и не заменя официалното уведомление (писмо-покана), което всеки от тях ще получи.


Необходимите документи за документална проверка преди сключване на договор по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” са:

 

1. Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) - оригинал или копие, заверено от кандидата.

 

2. Свидетелство за съдимост на всички лица, представляващи кандидата и вписани в Търговския регистър, или определени като такива в учредителния акт, когато обстоятелството не подлежи на вписване, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му - оригинал или копие, заверено от кандидата.

Когато за някое от горепосочените лица, свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод - оригинал или копие, заверено от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала“. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

 

3. Нотариално заверено пълномощно, в случаите, когато договорът за безвъзмездна финансова помощ ще бъде подписан от лице, различно от законния/ите представител/и на кандидата, съгласно Удостоверението за актуално състояние или вписванията в Търговския регистър – оригинал или нотариално заверено копие.

 

4. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), следва да бъде представена в 1 (един) оригинален екземпляр по образец (Приложение Д към Насоките за кандидатстване по процедурата), изготвена въз основа на данните на предприятието за последната приключила финансова година (2013 г.), подписана от лицето/ата, законен/ни представляващ/и на кандидата и датирана с дата най-късно до датата, на която кандидатът е поканен за подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

 

5. Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, по образец (Приложение Д1 към Насоките за кандидатстване по процедурата), попълнени в по 1 (един) оригинален екземпляр. Справките следва да бъдат изготвени въз основа на данните на предприятието за последните три приключили финансови години към датата на представяне (2011 г., 2012 г. и 2013 г.). В заглавната част на Справките следва да бъде посочена годината за която се отнасят вписаните данни.

Посочените в Таблица 1 от Справката данни относно средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите на кандидата следва да съответстват на данните в Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите и Отчет за заетите лица за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. В случай на разминаване на данните следва да се представят писмени разяснения, приложени към Справките.

Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д1) не се изисква за независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от ЗМСП.

Моля имайте предвид, че в Приложение Д1 заложените формули не следва да бъдат променяни. 

 

6. Следните документи, относими и отразяващи разпределението на капитала за периода, за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия:

-      Книга за акционерите - приложимо за акционерните дружества с поименни акции;

-      Справка за разпределението на капитала на дружеството към 31.12.2011 г. - приложимо за акционерните дружества;

-      Справка за разпределението на капитала на дружеството към 31.12.2012 г. - приложимо за акционерните дружества;

-      Справка за разпределението на капитала на дружеството към 31.12.2013 г. - приложимо за акционерните дружества;

-      Дружествен договор - приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт), събирателните дружества и командитните дружества;

-      Книга за акционерите и устав - приложимо за командитните дружества с акции;

-      Устав - приложимо за кооперациите.

Посочените изискуеми документи по настоящата точка се представят като копие, заверено от кандидата, в случай, че не са оповестени в Търговския регистър.

В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър, същите не следва да се представят, като ще се проверяват по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.

 

7. Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за последната приключена финансова година на кандидата (2013 г.) - копия, заверени от кандидата.

Когато кандидатът съставя консолидиран финансов отчет или участва в консолидация, следва да бъдат представени консолидирани Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за приключени финансови години 2012 г. и 2013 г.

В случай че горепосочените консолидирани отчети за 2013 г. все още не са съставени към крайната дата за представяне на изисканите документи, кандидатът следва да представи индивидуалните си Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за 2013 г. - копия, заверени от кандидата.

В случай че някои от горецитираните отчети вече са подадени на етап кандидатстване, същите не следва да бъдат представяни отново.

В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър, същите не следва да се представят, като ще се проверяват по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър. 

 

8. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд на кандидата за 2013 г., както и за предходните две финансови години (2011 г. и 2012 г.), в случай че не са подадени на етап кандидатстване - копия, заверени от кандидата.

В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър, същите не следва да се представят, като ще се проверяват по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър. 

 

9. Декларация за нередности, по образец (Приложение Й към Насоките за кандидатстване по процедурата), попълнена в 2 (два) оригинални екземпляра, подписана от лицето/ата законен/ни представител/и на кандидата и датирана с дата най-късно до датата, на която кандидатът е поканен за подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Тази декларация се подава задължително, тъй като не е подавана на етап кандидатстване.

 

10. Декларация за държавни/минимални помощи, по образец (Приложение Г към Насоките за кандидатстване по процедурата) - подава се отново само в случай, че към крайната дата за представяне на изисканите документи са настъпили промени в декларираните на етап кандидатстване обстоятелства или в законния/те представител/и на кандидата. В тези случаи следва да бъде попълнена в 1 (един) оригинален екземпляр, подписана от лицето/ата законен/ни представител/и на кандидата и датирана с дата най-късно до датата, на която кандидатът е поканен за подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ. В таблицата в Приложение 1 към новата Декларация, следва да бъдат вписани данни съответно за години 2014, 2013 и 2012 г. и съответните данни за тези три години, с точно декларирани получени суми. В таблицата в Приложение 2 към Декларацията следва да бъдат декларирани всички държавни помощи, получени от кандидата, за които не са изтекли 10 години от датата на предоставяне на помощта, в съответствие с чл. 10, пар. 2 от Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване).

 

11. Декларация по чл. 7, ал. 7, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г., по образец (Приложение В към Насоките за кандидатстване по процедурата) – подава се отново само в случай, че към крайната дата за представяне на изисканите документи са настъпили промени в декларираните на етап кандидатстване обстоятелства или в законния/те представител/и на кандидата. В тези случаи следва да бъде попълнена в 2 (два) оригинални екземпляра, подписана на всяка страница от всички лица, овластени да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин) и вписани в Търговския регистър, или определени като такива в учредителния акт, когато това обстоятелството не подлежи на вписване, и датирана с дата най-късно до датата, на която кандидатът е поканен за подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

 

12. Декларация съгласно Раздел ІІІ от Формуляра за кандидатстване по настоящата процедура - подава се отново само в случай, че към крайната дата за представяне на изисканите документи са настъпили промени в декларираните на етап кандидатстване обстоятелства или в законния/те представител/и на кандидата. В тези случаи следва да бъде попълнена в 2 (два) оригинални екземпляра, подписана от лицето/ата законен/ни представител/и на кандидата и датирана с дата най-късно до датата, на която кандидатът е поканен за подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

 


Всеки документ, представен в копие, следва на всяка страница да бъде заверен с думите „Вярно с оригинала“, подпис и печат на кандидата!

 

 

Договарящият орган ще провери допустимостта на представлявания от Вас кандидат, съгласно критериите, посочени в Насоките за кандидатстване по горепосочената процедура, ще извърши документална проверка, удостоверяваща представянето от Ваша страна на всички посочени по-горе документи, както и ще провери обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси.

 

След извършване на горепосочените документални проверки, ще Ви бъде предоставен за подпис договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, освен ако не са налице основания за изискване на допълнителни документи или разяснения, или за издаване на решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.