Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”
Документи за изпълнение на сключените договори
Въпроси и отговори

Уважаеми бенефициенти, с цел уеднаквяване на подхода при одобрение на отчетените разходи за възнаграждения по проекта, Управляващият орган е изготвил образци, които бенефициентите следва да попълват и представят на хартиен и електронен носител при отчитане на разходи за възнаграждения в предстоящи междинни и финални отчети.

 

Телефон за указания и справки за попълване на образците: 02/ 8075 347 и 02/ 8075 319

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

При изпълнение и отчитане на проектите по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” бенефициентите следва да имат предвид следното: Допълнителните надбавки от 15 процентни пункта (бонус) към интензитета на помощта са били обект на финансова оценка за спазване на изискванията на т. 1.4.1, стр. 11-12 от Насоките за кандидатстване по тази процедура. В тази връзка бенефициентите следва да вземат под внимание чл.7.8. от Договора за безвъзмездна финансова помощ съгласно който „При неспазване на условията за предоставяне на съответния бонус към интензитета, установени в чл. 31 от Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията, включително и на условията за сътрудничество, съответният бонус няма да бъде предоставен.“

Условията за предоставяне на допълнителните 15 процентни пункта към помощта са указани в забележка 1 към чл. 7.8. от договора и са, както следва:

Интензитетът може да бъде увеличен с до 15 процентни пункта, ако:

а/ Проектът включва ефективно сътрудничество между най-малко две предприятия, които са независими едно от друго, и са изпълнени следните условия:  

- нито едно от предприятията не поема повече от 70% от общите допустими разходи по проекта за сътрудничество;

- проектът включва сътрудничество с най-малко едно микро, малко или средно предприятие, регистрирано съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, или се провежда поне в две различни държави-членки на ЕС, или

б/ Проекът включва ефективно сътрудничество между едно предприятие и една научноизследователска организация и са изпълнени следните условия:

- научноизследователската организация поема най-малко 10% от общите допустими разходи по проекта; и

- научноизследователската организация има право да публикува резултатите от научноизследователските проекти, ако те произтичат от изследвания, проведени от тази организация, или

в/  При осъществяването на индустриални научни изследвания резултатите от проекта се разпространяват публично чрез провеждане на технически и научни конференции или чрез публикации в научни или технически списания, или се съхраняват в отворени за достъп регистри (бази данни, където всеки може да има достъп до необработени данни от научни изследвания), или се разпространяват чрез безплатен софтуер или софтуер с отворен код.

 

В тази връзка, моля да имате предвид следното:

  • При иницииране на изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ, касаещо намаляване на общия размер на допустимите разходи по проекта, и респективно на абсолютната стойност на безвъзмездната финансова помощ на бенефициента и неговият/те партньор/и, може да се стигне до нарушаване на някои от условията за сътрудничество (несъответствие с изискването за съотношение на поетите допустими разходи между участниците в партньорството), което ще доведе до непризнаване на партньорството и от там до отпадане на правото на ползване от бенефициента на съответната надбавка към интензитета на помощта в зависимост от категорията на предприятието;
  • При неизпълнение или непризнаване на някоя/и от дейностите по проекта на етап изпълнение и отчитане, същото ще доведе до непризнаване на извършените разходи за съответната дейност/и, което респективно може да доведе до нарушаване на условията за сътрудничество (несъответствие с изискването за съотношение на поетите допустими разходи между участниците в партньорството) и до непризнаване на партньорството, а от там и до отпадане на правото на ползване от бенефициента на съответната надбавка към интензитета на помощта в зависимост от категорията на предприятието;
  • Отпадането на партньор/партньори, включен/и в проектното предложение може да доведе до нарушаване на условията за сътрудничество и до непризнаване на партньорството, а  от там и до отпадане на правото на ползване от бенефициента на съответната надбавка към интензитета на помощта в зависимост от категорията на предприятието.

 


 

Актуализиран списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия"

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува Актуализиран списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия". 


СЪОБЩЕНИЕ:

Публикуван е График за сключване на договор по открита процедура за подбор на проекти , покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: № BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007–2013. В графика е включен само един кандидат, фигуриращ в предходния График, който не се е явил за сключване на договор на 07декември 2012 г.Договорът ще бъде подписан в 10.30 ч. на 13 декември  2012 г. /четвъртък/ подписан в сградата на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“  в гр. София, ул. „Шести септември“ № 21.

 


СЪОБЩЕНИЕ:

 

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за подбор на проекти , покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: № BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”  по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007–2013. Договорите ще бъдат подписани в 09.00 ч. и връчени в 10.00 ч. на 07 декември  2012 г. /петък/ в хотел „Шератон София Хотел Балкан“, зала Средец. Регистрацията ще започне в 08.45 ч.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедури BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" и BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Ви обръща внимание, че съгласно Насоките за кандидатстване по горепосочените процедури, допустими за финансиране са разходите за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за експертен и квалифициран персонал единствено въз основа на сключени трудови договори. Разходи за възнаграждения по договори за управление и контрол (договор за възлагане на управление), няма да бъдат признавани за допустими.

 

Управляващият орган ще изисква от бенефициентите по процедури BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" и BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия" задължително да удостоверяват сключените трудови договори с експертен и квалифициран персонал за изпълнение на дейности по ДБФП като представят копия от подписани/изменени трудови договори с наетите лица, придружени от уведомление/справка, издадена от НАП, съгласно задължението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда.

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедури 2007/BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия“, BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" и BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Ви уведомява, че е публикувано Решение на Ръководителя на Управляващия орган (Решение № РД-16-1372/16.10.2012 г.) за промяна в чл. 7 от сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. С Решението е разширен обхватът на изключенията, които се допускат по отношение на свързаните лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, с които бенефициентът може да сключва  трудови/гражданските договори. С оглед на настъпилата промяна, с бенефициентите по посочените процедури, които уведомят ДО и мотивирано обосноват необходимостта от прилагане на изменението, ще се сключват допълнителни споразумения към договорите за безвъзмездна финансова помощ.

 

 


Във връзка със структурната промяна, регламентирана в ПМС № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съгласно която функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в качеството й на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, промени в нормативната уредба за условията и реда за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ (ПМС № 55/12.03.2007 г. и Закона за обществените поръчки) и на основание заповед № РД-16-1305/05.10.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“, е публикувано Aктуализирано Oперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия“.

 

 


Актуализиран списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия"

 

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува Актуализиран списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия". 

 

 


 

Публикуван е График за подписване на договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: № BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”  по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007–2013.

Договорите ще бъдат подписани в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“  в гр. София, ул. "6-ти септември" № 21 на посочените в Графика дати.

 


Публикуван е Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административно съответствие и допустимост по процедура BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия" - Трета сесия

 

 

 

 Сканиран списък


Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува Списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия" .

 

 


 

 

Решение № РД-16-971/26.07.2012г. и Приложение № 1 към него по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване № BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” (втора сесия).

 

Във връзка с проведена оценка и класиране на проектните предложения по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване № BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” (втора сесия), Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

Решение № РД-16-971/26.07.2012г. на Ръководителя на Управляващия орган за одобрение на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения, Приложение № 1 - Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране.

 

 


 

 

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за подбор на проекти , покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: № BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия" - 18/07/2012

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за подбор на проекти , покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: № BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия"  по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Договорите ще бъдат подписани в сградата на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"  в гр. София, ул. "6-ти септември" № 21.

 

В графика са включени само кандидати, одобрени за финансиране съгласно Приложение 1 към Решение № РД 16-649/29.05.2012 г. на Ръководителя на Договарящия орган (по първа сесия на процедурата), за които към датата на първия доклад на екипа по договаряне извършената документална проверка потвърждава, че могат да бъдат одобрени за сключване на договор.

Останалите одобрени за финансиране кандидати по процедурата, съгласно Приложение № 1 към Решение № № РД 16-649/29.05.2012 г. на Ръководителя на Договарящия орган, които след извършване на документалната проверка бъдат одобрени за сключване на договор,ще бъдат включени в допълнителен График за сключване на договори. Допълнителният график ще бъде публикуван във възможно най-кратък срок, след произнасяне на Договарящия орган по допълнително получените документи и/или разяснения.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка със структурната промяна, регламентирана в ПМС № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съгласно която функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в качеството й на междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ е извършена промяна в Приложение Н (образец на банкова гаранция) към Насоките за кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”, одобрени със Заповед № РД-16-1235/09.11.2011 г. Промяната в Приложение Н  се изразява в посочването за Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

 

 


 

 

 

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административно съответствие и допустимост по процедура BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия"- Втора сесия - 05/06/2012

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административно съответствие и допустимост по процедура BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия" - Втора сесия 

 

 Сканиран списък

 


 

 

Решение № РД-16-649/29.05.2012г. и Приложение № 1 към него по процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество № BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” (първа сесия) - 29/05/2012

 

Във връзка с проведена оценка и класиране на проектните предложения по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване № BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия" (първа сесия), Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-649/29.05.2012г. на Ръководителя на Управляващия орган за одобрение на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения, Приложение № 1 - Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране.

 


 

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административно съответствие и допустимост по процедура BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия" - 23/03/2012

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административно съответствие и допустимост по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия"  

 

 Сканиран списък

 


 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 1 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 2 и 3 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 4 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 5 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 6 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ №  7 и 8 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от №  9 до 14 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от №  15 до 17 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” 

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 18 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ №  19 и 20 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 21 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 22 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ №  23, 24 и 25 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ №  26, 27, 27, 29 и 30 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ №  31, 32, 33 и 34 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ №  35 и 36 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР №  37 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ №  38 и 39 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР №  40 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР №  41 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР №  42 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ №  43, 44 и 45 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР №  46 по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 


 

На 09.11.2011 г. Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”, Oперация 1.1.2:  „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката”, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”.

 

 

Пакет документи и насоки за кандидатстване

 

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

 

Основната цел на настоящата процедура е да предостави подкрепа за реализирането на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия, самостоятелно или в партньорство с други предприятия или научноизследователски организации/университети, с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси и услуги, които са насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното развитие на предприятията.

 

Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти, са както следва:

1) Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации  – режим „групово освобождаване” съгласно чл. 31 и чл. 33 от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност - (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността (OB L 214/09.08.2008), прилаган за частта от проекта, касаеща дейностите, извършвани в рамките на Компоненти 1 и 2.   

 

2) Режим на държавна помощ „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към помощта de minimis, прилаган за частта от проекта, касаеща предоставянето на услуги за изготвяне на проектното предложение и визуализация на проекта, извършвани в рамките на Компонент 3. 

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 58 674 900 лева.   

 

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните компоненти/допустими дейности:

- Компонент 1 - Вариант А: Индустриални научни изследвания или Вариант Б: Експериментално развитие – подкрепата по този компонент цели да стимулира изпълнението на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси или услуги. 

 

- Компонент 2 „Подкрепа за МСП във връзка с права върху индустриална собственост” – подкрепата по този компонент цели да предостави на предприятията достъп до професионални услуги и/или консултации, пряко свързани с придобиването на права по индустриална собственост върху създаваните по проекта иновативни продукти, процеси или услуги на национално и/или международно равнище.

 

- Компонент 3 „Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение и визуализация на проекта” – този компонент има за цел да предостави подкрепа за подготовка на проектните предложения по настоящата процедура и за дейностите за осигуряване на визуализация и публичност по отношение на реализирания проект.  

 

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата:

  • Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения – 08.02.2012 г.  
  • Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения – 09.04.2012 г.  
  • Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения  -  08.06.2012 г.

 

Предоставяне на допълнителна информация

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес за електронна поща: rdp@mee.government.bg

Факс: (02) 981 17 19

Кандидатите могат да задават въпроси и да искат допълнителни разяснения във връзка с настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 21 дни преди крайния срок за получаване на проектни предложения по съответната сесия за набиране на проектни предложения по процедурата.

Отговорите на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Управляващия орган - www.opcompetitiveness.bg в срок до 5 работни дни, считано от датата на тяхното получаване, но не по-късно от 11 календарни дни преди определения краен срок в рамките на съответната сесия за набиране на проектни предложения по процедурата.  

Публикуваните на интернет страниците на Управляващия орган отговори на въпроси са задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.

Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

ВАЖНО: Публикуваните на интернет страницата на Управляващия орган (www.opcompetitiveness.bg) отговори на въпроси имат само пояснителен характер и не могат да изменят условията, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване.