Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.
Въпроси и отговори

Решение за прекратяване на процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ 

 

С Решение № РД-16-860/23.06.2014 г. на Ръководителя на Управляващия и Договарящия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. е прекратена процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ (обявена с  Решение № РД-16-1462/22.10.2013 г. на Ръководителя на ДО, изменено и допълнено с Решение № РД-16-646/14.05.2014 г.). С Решението се отменя и Решение № РД-16-694/23.05.2014 г., с което Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" одобри доклада на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Приложение № 1 - Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, и Приложение № 2 - Списък с резервни проектни предложения, преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране.

Решението за прекратяване на процедурата е издадено на основание чл. 99, т. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 32, ал. 1, т. 3 от Постановление № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмния период 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007 г., посл. доп., бр. 42 от 20.05.2014 г.)

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ и приложения към тях


Със Заповед № РД-16-729/30.05.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ и приложенията към тях.

Измененията в насоките са направени на следните основания:

  • обнародване на Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕФМДР, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, с което се отменя Постановление № 69 на Министерския съвет от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ;
  • Постановление за изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции, приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г., прието на заседание на МС от 29.05.2014 г.;
  • Указания на министъра на финансите № 91-00-137/24.03.2014 г., с които са актуализирани указания № 91-00-502/27.08.2007 г. за третиране на данък върху добавена стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;
  • Решение № РД-16-646/14.05.2014 г. на ръководителя на Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност“ (обявено на сайта на програмата), с което е изменен чл. 8 от Общите условия към сключените и предстоящите за сключване договори по ОП „Конкурентоспособност“.

Изменените Насоки за кандидатстване и приложенията към тях, както и  консолидираната им версия са публикувани на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България  - www.eufunds.bg и на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност“ – www.opcompetitiveness.bg.

 

 

 


 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува:

 

Решение № РД-16-694/23.05.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Приложение № 1 - Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, и Приложение № 2 - Списък с резервни проектни предложения, преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране.

 

До всеки кандидат (одобрен, резервен или отхвърлен) ще бъде изпратено индивидуално писмо съдържащо информация за резултатите от оценката на подаденото от него проектно предложение по горепосочената процедура! 

 

 

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНОТО РЕШЕНИЕ - СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ!!!

 

(Настоящото съобщение не се отнася за кандидатите от резервния списък – Приложение № 2, тъй като за същите не е достигнало финансиране!)

 

 

Във връзка с нормативно определения краен срок, а именно най-късно до 30.06.2014 г. вкл., до който следва да бъдат сключени (двустранно подписани) всички договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати по обявени процедури по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, моля ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ да започнат своевременно на подготвят изброените по-долу документи, необходими за сключване на договор, които касаят представляваното от Вас дружество. 

 

До всеки одобрен кандидат, включен в Приложение № 1, ще бъде изпратено индивидуално писмо-покана (по факс или електронна поща), в което отново подробно ще бъдат изброени посочените по-долу документи, както и ще има информация относно: получените от съответното проектно предложение средноаритметичен общ брой точки; максималния размер на безвъзмездната финансова помощ (в лева); процента на помощта от общите допустими разходи (интензитета); подробна информация в какъв вид и къде трябва да бъдат подадени подготвените документи за сключване на договор, както и къде и кога трябва да се яви одобрения кандидат за подписване на договора.

 

В тази връзка настоящото съобщение се публикува единствено с цел ориентиране на одобрените за финансиране кандидати (включени в Приложение № 1) относно документите, които следва да подготвят и представят преди сключване на договор по горепосочената процедура и не заменя официалното уведомление (писмо-покана), което всеки от тях ще получи.


Необходимите документи за документална проверка преди сключване на договор по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” са:

 

1. Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) - оригинал или копие, заверено от кандидата.

 

2. Свидетелство за съдимост на всички лица, представляващи кандидата и вписани в Търговския регистър, или определени като такива в учредителния акт, когато обстоятелството не подлежи на вписване, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му - оригинал или копие, заверено от кандидата.

Когато за някое от горепосочените лица, свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод - оригинал или копие, заверено от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала“. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

 

3. Нотариално заверено пълномощно, в случаите, когато договорът за безвъзмездна финансова помощ ще бъде подписан от лице, различно от законния/ите представител/и на кандидата, съгласно Удостоверението за актуално състояние или вписванията в Търговския регистър – оригинал или нотариално заверено копие.

 

4. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), следва да бъде представена в 1 (един) оригинален екземпляр по образец (Приложение Д към Насоките за кандидатстване по процедурата), изготвена въз основа на данните на предприятието за последната приключила финансова година (2013 г.), подписана от лицето/ата, законен/ни представляващ/и на кандидата и датирана с дата най-късно до датата, на която кандидатът е поканен за подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

 

5. Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, по образец (Приложение Д1 към Насоките за кандидатстване по процедурата), попълнени в по 1 (един) оригинален екземпляр. Справките следва да бъдат изготвени въз основа на данните на предприятието за последните три приключили финансови години към датата на представяне (2011 г., 2012 г. и 2013 г.). В заглавната част на Справките следва да бъде посочена годината за която се отнасят вписаните данни.

Посочените в Таблица 1 от Справката данни относно средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите на кандидата следва да съответстват на данните в Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите и Отчет за заетите лица за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. В случай на разминаване на данните следва да се представят писмени разяснения, приложени към Справките.

Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д1) не се изисква за независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от ЗМСП.

Моля имайте предвид, че в Приложение Д1 заложените формули не следва да бъдат променяни. 

 

6. Следните документи, относими и отразяващи разпределението на капитала за периода, за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия:

-      Книга за акционерите - приложимо за акционерните дружества с поименни акции;

-      Справка за разпределението на капитала на дружеството към 31.12.2011 г. - приложимо за акционерните дружества;

-      Справка за разпределението на капитала на дружеството към 31.12.2012 г. - приложимо за акционерните дружества;

-      Справка за разпределението на капитала на дружеството към 31.12.2013 г. - приложимо за акционерните дружества;

-      Дружествен договор - приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт), събирателните дружества и командитните дружества;

-      Книга за акционерите и устав - приложимо за командитните дружества с акции;

-      Устав - приложимо за кооперациите.

Посочените изискуеми документи по настоящата точка се представят като копие, заверено от кандидата, в случай, че не са оповестени в Търговския регистър.

В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър, същите не следва да се представят, като ще се проверяват по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.

 

7. Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за последната приключена финансова година на кандидата (2013 г.) - копия, заверени от кандидата.

Когато кандидатът съставя консолидиран финансов отчет или участва в консолидация, следва да бъдат представениконсолидирани Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за приключени финансови години 2012 г. и 2013 г.

В случай че горепосочените консолидирани отчети за 2013 г. все още не са съставени към крайната дата за представяне на изисканите документи, кандидатът следва да представи индивидуалните си Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за 2013 г. - копия, заверени от кандидата.

В случай че някои от горецитираните отчети вече са подадени на етап кандидатстване, същите не следва да бъдат представяни отново.

В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър, същите не следва да се представят, като ще се проверяват по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър. 

 

8. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд на кандидата за 2013 г., както и за предходните две финансови години (2011 г. и 2012 г.), в случай че не са подадени на етап кандидатстване - копия, заверени от кандидата.

В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър, същите не следва да се представят, като ще се проверяват по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър. 

 

9. Декларация за нередности, по образец (Приложение Й към Насоките за кандидатстване по процедурата), попълнена в 2 (два) оригинални екземпляра, подписана от лицето/ата законен/ни представител/и на кандидата и датирана с дата най-късно до датата, на която кандидатът е поканен за подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Тази декларация се подава задължително, тъй като не е подавана на етап кандидатстване.

 

10. Декларация за държавни/минимални помощи, по образец (Приложение Г към Насоките за кандидатстване по процедурата) - подава се отново само в случай, че към крайната дата за представяне на изисканите документи са настъпили промени в декларираните на етап кандидатстване обстоятелства или в законния/те представител/и на кандидата. В тези случаи следва да бъде попълнена в 1 (един) оригинален екземпляр, подписана от лицето/ата законен/ни представител/и на кандидата и датирана с дата най-късно до датата, на която кандидатът е поканен за подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ. В таблицата в Приложение 1 към новата Декларация, следва да бъдат вписани данни съответно за години 2014, 2013 и 2012 г. и съответните данни за тези три години, с точно декларирани получени суми. В таблицата в Приложение 2 към Декларацията следва да бъдат декларирани всички държавни помощи, получени от кандидата, за които не са изтекли 10 години от датата на предоставяне на помощта, в съответствие с чл. 10, пар. 2 от Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване).

 

11. Декларация по чл. 7, ал. 7, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г., по образец (Приложение В към Насоките за кандидатстване по процедурата) – подава се отново само в случай, че към крайната дата за представяне на изисканите документи са настъпили промени в декларираните на етап кандидатстване обстоятелства или в законния/те представител/и на кандидата. В тези случаи следва да бъде попълнена в 2 (два) оригинални екземпляраподписана на всяка страница отвсички лица, овластени да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин) и вписани в Търговския регистър, или определени като такива в учредителния акт, когато това обстоятелството не подлежи на вписване, и датирана с дата най-късно до датата, на която кандидатът е поканен за подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

 

12. Декларация съгласно Раздел ІІІ от Формуляра за кандидатстване по настоящата процедура - подава се отновосамо в случай, че към крайната дата за представяне на изисканите документи са настъпили промени в декларираните на етап кандидатстване обстоятелства или в законния/те представител/и на кандидата. В тези случаи следва да бъде попълнена в 2 (два) оригинални екземпляра, подписана от лицето/ата законен/ни представител/и на кандидата и датирана с дата най-късно до датата, на която кандидатът е поканен за подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

 


Всеки документ, представен в копие, следва на всяка страница да бъде заверен с думите „Вярно с оригинала“, подпис и печат на кандидата!

 

 

Договарящият орган ще провери допустимостта на представлявания от Вас кандидат, съгласно критериите, посочени в Насоките за кандидатстване по горепосочената процедура, ще извърши документална проверка, удостоверяваща представянето от Ваша страна на всички посочени по-горе документи, както и ще провери обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси.

 

След извършване на горепосочените документални проверки, ще Ви бъде предоставен за подпис договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, освен ако не са налице основания за изискване на допълнителни документи или разяснения, или за издаване на решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Публикуван е Втори допълнителен списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Публикуван е Допълнителен списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

СЪОБЩЕНИЕ

Публикуван е Списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

 Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”


Във връзка с Решение № 698 на Министерски съвет от 14 ноември  2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г., посл. изм., бр. 100 от 2013 г.) и произтичаща от него необходимост от промяна на срока за получаване на проектни предложения по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, със Заповед № РД-16-1665/28.11.2013 на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 е изменена документацията по процедурата.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 27 декември 2013 г.


Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване и приложения към тях е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган – www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България – www.eufunds.bg.

 

 


 


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, Oперация 2.1.1:  „Технологично обновление в предприятията”, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

 

Основната цел на настоящата процедура е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.

 

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура са както следва:

1) Регионална инвестиционна помощ – режим „групово освобождаване” съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13  на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (OB L 214/09.08.2008), приложим за Елемент „Инвестиции”.

2) Режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (ОВ L 379/28.12.2006), приложим за Елемент „Услуги”.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.

 

Допустими по настоящата процедура са следните дейности:

По Елемент „Инвестиции“ 

ð Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА), пряко свързанo с постигане на целите на проекта;

ð Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с постигане на целите на проекта.

По Елемент „Услуги“

ð Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;

ð  Визуализация на проекта;

ð Одит на проекта (допустима дейност за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,50 лв.)[1].

 

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

 

Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Управляващия орган - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в градовете Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 23 декември 2013 г. 

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на

посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор

на проекти:

Адрес за електронна поща: sme6@mee.government.bg

Факс: (02) 9329 299.[1] В съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.