Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Информация за офисите на Асистента по проекта
Документи за кандидатстване
Решения на Ръководителя на Договарящия орган
Списък с одобрени кандидати
Списък на сключени договори
Списък на проектни предложения предложени за отхвърляне

СЪОБЩЕНИЕ

Информация за изпълнението и отчитането на договорите по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика"

 Във връзка с установяване на зачестили случаи на несъответствие между планирани и изпълнени дейности, НАПОМНЯМЕ, че бенефициентите следва да изпълняват договорите с избраните изпълнители, съгласно условията, записани в тях, както и в съответствие с описаното в договора за безвъзмездна финансова помощ.

В случаите на възникнала необходимост от промяна на договорите с избраните изпълнители (например: отпадане на предвидени дейности, промяна на вида и/или моделите на заложените за закупуване активи, промяна на вида на извършваните услуги и др.), която води и до промяна в договора за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да информира Договарящия орган и да предприеме действия по промяна и на двата договора. Промените по сключените договори с изпълнители не следва да противоречат на условията, при които е проведен изборът на изпълнител, както и на регламентираните изисквания на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Следва да се има предвид, че при установени несъответствия между планирани и отчетени дейности/оборудване във финален отчет, Договарящия орган може да не одобри част или целия отчет и, съответно, да не признае част или всички  извършени разходи по проекта.

 


СЪОБЩЕНИЕ

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-1093/12.08.2014 г. за одобрение на деветнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., Приложение № 1 "Списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, размера на общо допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ" и Приложение № 2 „Списък на отхвърлените проектни предложения и основанията за отхвърлянето им“.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

g

 


НОВИНА

 

 Допълване на Указанията за избор на изпълнител по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

С оглед на успешното изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика", със Заповед № РД-16-927/14.07.2014 Управляващият орган на ОПРКБИ допълни Указанията за избор на изпълнител относно определяне на изпълнител след подписване на договора за  безвъзмездна финансова помощ.

След подаване на проектното предложение, при възникване на обективни обстоятелства, които не са резултат от действие или бездействие на бенефициента и които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението на одобрения от Асистента по проекта договор между бенефициента и избрания изпълнител, в резултат на което  не може да  бъде изпълнен договорът за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът:

3.1 Пристъпва към сключване на договор за изпълнение на дейността от проекта с класирания на второ място изпълнител от проведения избор, одобрен от Асистента по проекта.

3.2 Провежда нов избор със същия предмет, в случай че поради обективни причини не може да сключи договор с класирания на второ място изпълнител. Изборът на изпълнител се провежда по реда на Указанията за избор на изпълнител.

Актуализираната версия на Указанията за избор на изпълнител е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган – www.opcompetitiveness.bg, Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България – www.eufunds.bg и на интернет страницата на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“  – www.beeciff.org.  

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-878/26.06.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на осемнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Приложение № 1  „Списък на резервните проектни предложения“.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “

 


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със срока на прилагане на регламент №800/2008, което позволява провеждане на процедура по договаряне и съответно сключване на договори до 30 юни 2014 г., Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-832/17.06.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на седемнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за

кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Приложение № 1  „Списък на резервните проектни предложения“.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-794/09.06.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на шестнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране" и Приложение № 2 „Списък на резервните проектни предложения“.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

 Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

 Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-649/15.05.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на петнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

 Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “


 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

 Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-466/08.04.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на четиринадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

 

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “

 

 


 

НОВИНА

 

Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

С оглед на успешното приключване на етапа на подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" Управляващият орган на ОПРКБИ стартира писмена процедура за вземане на решение от членовете на Комитета за наблюдение на ОПРКБИ за удължаване на срока за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган до 30.04.2014 чрез одобрение на изменение в т. 6 „Краен срок за кандидатстване” от критериите за избор на операции по процедурата.  

Промяната в крайния срок влиза в сила при условията на Решение на Комитета за наблюдение и в случай на изменение на т. 6 „Краен срок за кандидатстване” от Критериите за избор на операции, съгласно Заповед № РД-16-428/31.03.2014 на Ръководителя на Управляващия орган.

Промените се прилагат за всички проектни предложения, подадени пред Асистента  по проекта до 30.09.2013 г.

Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган – www.opcompetitiveness.bg, Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България – www.eufunds.bg и на интернет страницата на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“  – www.beeciff.org. 

 


 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-346/14.03.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на тринадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “

 


СЪОБЩЕНИЕ 

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 


СЪОБЩЕНИЕ  

 

 Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

Решение № РД-16-167/11.02.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на дванадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “.

 


НОВИНА

Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Управляващият орган на ОПРКБИ удължава крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган до 31.03.2014 г.

Промяната в крайния срок влиза в сила от 01.02.2014 г. съгласно Заповед № РД-16-117/31.01.2014 на Ръководителя на Управляващия орган на ОПК за изменение на Насоките за кандидатстване по процедурата.

Удължаването на срока се прилага за проектните предложения, подадени пред Асистента  по проекта до 30.09.2013 г.

Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган – www.opcompetitiveness.bg, Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България – www.eufunds.bg и на интернет страницата на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“  – www.beeciff.org.  

 

Насоки за кландидатстване по 2.3.02

Консолидирана версия на изменените Насоки за кандидатстване

Договор за безвъзмездна финансова помощ

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-20/10.01.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на единадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-1708/04.12.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на десети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-1584/13.11.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на девети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

 


НОВИНА

 

Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Управляващият орган на ОПРКБИ, като взе предвид, че оставащото време до изтичане на крайния срок (31.10.2013 г.), посочен в критериите за избор на операции по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ е недостатъчно за извършване на проверка от Асистента по проекта (АП) на подадените към 30.09.2013г. проекти,  стартира писмена процедура за вземане на решение от членовете на Комитета за наблюдение на ОПРКБИ за одобрение на изменение в т. 6 „Краен срок за кандидатстване” от критериите за избор на операции по процедурата. Предложено е срокът за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган да бъде удължен до 31.01.2014.

Промяната в крайния срок влиза в сила при условията на Решение на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност“ и в случай на изменение на т. 6 „Краен срок за кандидатстване” от Критериите за избор на операции, съгласно Заповед № РД-16-1513/30.10.2013 на Ръководителя на Управляващия орган на ОПК за изменение на Насоките за кандидатстване по процедурата.

Промените се прилагат за всички проектни предложения, подадени пред Асистента  по проекта до 30.09.2013 г.

Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган – www.opcompetitiveness.bg, Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България – www.eufunds.bg и на интернет страницата на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“  – www.beeciff.org.  

 


Промяна в телефона за контакт на Асистента по верификация

 


Има промяна в телефона за контакт на Асистента по верификация. Актуалният телефон за връзка с АВ е 02 9697 660.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

Решение № РД-16-1375/08.10.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на осми доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".


 


СЪОБЩЕНИЕ

 Информация за изпълнението и отчитането на договорите по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика"

 

Мониторингът и верификацията на изпълнението на дейностите по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, включително проверки на място, се извършва от

Асистента по верификация – Дружество по ЗЗД „КПМГ България и И Ес Ди” (АВ).

Задачата на АВ е да верифицира изпълнението на дейностите по проекта, което включва проверка на финалния технически отчет и проверка на място.

Финалният финансов отчет и искането за плащане, заедно с придружаващите документи, подлежат на проверка и одобрение от отдел „Финансово управление” към Договарящия орган. АВ не участва във верификацията на финалния финансов отчет, но при проверката на място заверява оригиналните разходооправдателни документи.

Бенефициентите подават финалните си отчети в Договарящия орган (в съответния регионален сектор към ГД ЕФК). Договарящият орган предава отчета на Асистента по верификация за стартиране на проверките.

 

Съгласуване на проект на Анекси с изпълнител (за провеждани процедури с публична покана по ПМС 69 и открит избор по ПМС 55), писма за предсрочно изпълнение на проектите и Уведомления и Искания за изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ се подават пред Договарящия орган, при спазване на процедурите, описани в Оперативното ръководство.

 

За контакти с Асистента по верификация: тел. 02 9697 650.

 

За контакти с отдел „Финансово управление“: тел. 02 8075 300

 

За контакти с отдел „Наблюдение и контрол на изпълнението“: тел. 02 8075 361

 

Оперативното ръководство за изпълнение на сключените договори и приложенията към него са публикувани в Документи за изпълнение на сключените договори.

 


СЪОБЩЕНИЕ


Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

Решение № РД-16-1297/25.09.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на седми доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка със зачестили запитвания от страна на кандидати по процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” и с оглед избягване на възможността за различно тълкуване относно енергоспестяващата мярка  и т. 2.3.1  „Условия за допустимост на разходите“, Договарящият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ уведомява всички заинтересовани страни, че за да бъдат допустими разходите по конкретен проект, за същите следва да се докаже, че са необходими за изпълнението на проекта и че отговарят на принципите за добро финансово управление, както и икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства. Също така следва че енергийните спестявания трябва да имат паричен еквивалент, който осигурява възвращаемост на вложените средства в срок по-малък от жизнения цикъл на енергоспестяващата мярка.  Показателят за ефективност на разходите – не по-малко от 10% спестяване на енергия следва да се изпълнява, но наред с него трябва да се изпълнява и условието за „ефикасност на разходите“. В съответствие с възложените му функциите, Асистента по проекта консултира кандидатите при обосноваване на ефикасността и ефективността на разходите, като използват всички възможни за конкретната мярка форми на спестена енергия, съобразявайки изцяло горепосочените условия.

 

 


 

Срок за подаване на проекти в офисите на АП


Договарящият орган напомня, че крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” е 31.10.2013 г. В тази връзка кандидатите следва да вземат предвид времето необходимо за подготовка на проекта, която обхваща множество стъпки и дейности: извършване на енергиен одит, извършване на процедури за избор на изпълнител, изготвяне на формуляра за кандидатстване, получаване на  писмено становище от Асистента по проекта, вкл. времето за извършване на корекции, и писмено становище от банка-партньор за осигурени финансови средства, както и удостоверение от НСИ за код на икономическа дейност.

Практиката на ДО показва, че най-голям брой проектни предложения се подават последните дни преди изтичане на съответните крайни срокове – по процедура BG161PO003-2.3.02 за 14 месеца, от  28.06.2012 г. до 30.08.2013, пред Асистента по проекта са подадени общо 340 проекта, като 94 от тях, близо 30 %, само през месец август 2013 г.

Предвид посоченото кандидатите следва да подадат проекти пред АП не по-късно от 30.09.2013 г. с цел осигуряване на възможност за набавяне на всички документи и подаването на проектните предложения пред ДО в обявения краен срок.

 


 

 

 

Срок за подаване на заявки за включване на оборудване в Списъка

 

С оглед на срока за подаване на проекти пред Асистента по проекта, заявки за включване на оборудване в Списъка на допустимите категории материали и оборудване се подават в Договарящия орган не по-късно от 20.09.2013 г.  

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 


ВАЖНО

 

Във връзка с често прилагане на декларации за държавни/минимални помощи с некоректно попълнено Приложение 1, Управляващият орган обръща внимание на кандидатите, че получените минимални помощи следва да се декларират за последните 3 данъчни години (текущата и двете предходни), които към настоящия момент са 2013, 2012 и 2011 години.

Следва да имате предвид, че помощта се счита за получена от датата на сключване на договор за предоставянето й или от датата на издаване на друг документ, който дава на бенефициента юридическото право да я получи и при попълването на декларацията тази година се посочва като годината на предоставяне на помощта.

Образец със заложени актуални години е публикуван в Документи за кандидатстване - Актуализирана декларация за Държавни/минимални помощи за 2013 г.


 


 

СЪОБЩЕНИЕ 

С Решение № РД-16-1065/06.08.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" е одобрен  шести доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  С решението се одобряват за финансиране 15 проектни предложения.

Към 06 август 2013 г. по процедурата са одобрени за финансиране общо 41 проектни предложения с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 12 168 605.87 лева.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

От 30.07.2013 г. по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) има сключени споразумения с три нови търговски банки за участие като банки-партньори, предоставящи заемно финансиране по процедурата. Избраните три нови банки са следните:  

 


СЪОБЩЕНИЕ  

 Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-1008/22.07.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на пети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

 

 


 

В А Ж Н О !!! 

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“


Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г.  на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и приложенията към тях.

Изменението е свързано с обнародвания нов опростен образец на Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия, и приведени в съответствие с опростения образец Указанията за попълване на декларацията, както и технически грешки в образеца на бюджет и договор за безвъзмездна финансова помощ.

Изменените Насоки за кандидатстване и приложенията към тях, както и  консолидираната им версия са публикувани на интернет страницата на програмата, на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България  - www.eufunds.bg и на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност“ –www.opcompetitiveness.bg.

За проектните предложения, подадени преди датата на влизане в сила на Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. Договарящият орган предприема следните действия:

1. Изменените Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП и Справка за обобщените параметри на предприятието не се прилагат за кандидатите, които вече са представили декларацията и справката пред оценителната комисия и/или екипа по договаряне по образеца и в съответствие с Насоките за кандидатстване и Указанията за попълването им преди датата на настоящата заповед.

2. В случай че кандидат е представил бюджет по образеца в сила преди датата на издаване на настоящата заповед, оценителната комисия го коригира служебно без това да води до отхвърляне на проектното предложение.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

 

 


 

Съобщение


Със Заповед № РД-16-828/13.06.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и приложенията към тях. Промените произтичат от Решение на Министерския съвет № 300 от 18.05.2013 г., с което се дава възможност за увеличаване на максималния процент на авансовите плащания до 65 %, Решение на НС за преобразуване на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, а също и във връзка с констатирана необходимост от прецизиране на изискванията за мониторинг и отчитане на договорите за безвъзмездна помощ по процедурата. Промените влизат в сила от датата на издаването на заповедта.

Изменените Насоки за кандидатстване и приложенията към тях, както и  консолидираната им версия са публикувани на интернет страницата на програмата, на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България  - www.eufunds.bg и на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност“ – www.opcompetitiveness.bg.

По заварените случаи на проектни предложения към датата на издаване на Заповед № РД-16-828/13.06.2013 г. Договарящият орган и Асистентът по проекта предприемат следните действия:

1. Изменената декларация за нередности не се прилага за кандидатите, които вече са представили декларацията пред екипа по договаряне в съответствие с Насоките за кандидатстване преди датата на настоящата заповед.
2. Изменените формуляр за кандидатстване и доклад от обследване за енергийна ефективност не се прилагат за кандидатите, които вече са представили формуляра за кандидатстване и/или доклада от обследване за енергийна ефективност пред Асистента по проекта.
3. Оценителната комисия и Асистентът по проекта не могат да отхвърлят проектни предложения и да изискват на ново формуляра за кандидатстване и/или доклада от обследване за енергийна ефективност само и единствено на основанието, че кандидатът е представил документи, които не отразяват измененията.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

 


 

Със Заповед № РД-16-623/19.04.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“. Промените произтичат от настъпили изменения в нормативната уредба и във връзка с влизането в сила на ПМС № 69/2013 г. Промените влизат в сила от датата на издаването на заповедта.

Консолидираната версия на изменени