Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“
Презентации от обучение
Въпроси и отговори

Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”

 

Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия” и одобрен оценителен доклад от Ръководителя на Управляващия орган, уведомяваме кандидатите от списъците на предложените за финансиране проектни предложения, че предстои да бъдат поканени за представяне на документи и сключване на административни договори за предоставяне на БФП.

ВАЖНО: С оглед осигуряване на спазването на срока по чл.37, ал.1 от ЗУСЕСИФ, поканите ще се изпращат поетапно, като първоначално ще бъдат поканени кандидатите, попадащи в сектор „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“. Втората група кандидати, които ще бъдат поканени са от секторите „Интензивни на знание услуги“ и „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“.

Поканите ще бъдат изпратени до електронната поща, която кандидатите са посочили за кореспонденция в проектното си предложение.

Съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ поканените кандидати имат срок от 30 календарни дни от получаване на поканата да предоставят всички доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент. В случай на неспазване на горепосочения срок, Управляващият орган на ОПИК издава мотивирано решение за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Моля да имате предвид, че изпратените покани имат уведомителен характер и не гарантират предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по одобреното за финансиране проектно предложение.

 


УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия” на ОПИК

 

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува:

 

От включените в оценка 1 532 броя проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са общо 340 броя проекти на кандидати, развиващи своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва: Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства, Интензивни на знание услуги и Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства.

За изпълнението на одобрените за финансиране проектни предложения е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 143 285 085,82 лева.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.

При остатъчен финансов ресурс по процедурата след проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати, безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и за кандидатите от списъка с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и до изчерпване на общия бюджет по процедурата.

На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения и кандидати, по отношение на които не е прекратено производството по предоставяне на безвъзмездна помощ, ще бъдат издадени индивидуални мотивирани решения, с които се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, и в които ще са посочени конкретните основания за отхвърляне.

В допълнение, в публичния модул на ИСУН 2020 (на адрес: 2020.eufunds.bg), в раздел „Справки“, подраздел „Резултати от оценка“ също са публикувани резултатите от класирането по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

С оглед установеното в резултат от приключилата оценка на проектните предложения по процедурата, а именно че са налице множество качествени проекти, включени в списъците с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, Управляващият орган на ОПИК предприе действия по анализ и проучване на възможностите за увеличаване на бюджета по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, с което да бъдат финансирани допълнителни проектни предложения, включени в резервните списъци по процедурата.

 

 


Изпълнение на дейности след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор за безвъзмездна помощ

 

 

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.

 

Списъкът се публикува на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл. 18, ал. 3 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.

 

Кандидатите, чиито проектни предложения не се допускат до техническа и финансова оценка могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им в едноседмичен срок от съобщаването в ИСУН 2020.

 

Възраженията се подават писмено до Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК на адрес: гр. София 1000, ул. „Славянска” № 8, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ – Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

 

 


 

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.

 

Списъкът се публикува на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл. 18, ал. 3 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. Допълнително, в публичния модул на ИСУН 2020 (на адрес: 2020.eufunds.bg), в раздел „Справки“, подраздел „Резултати от проверка АСД“ също е публикуван списъка с резултати от извършена проверка за административно съответствие и допустимост по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Кандидатите, чиито проектни предложения не се допускат до техническа и финансова оценка могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им в едноседмичен срок от съобщаването в ИСУН 2020.

 

Възраженията се подават писмено до Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК на адрес: гр. София 1000, ул. „Славянска” № 8, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ – Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 

 

 


 

В случай че кандидатът реши да пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор за безвъзмездна помощ (ако до такъв се стигне), документите за провеждане на процедурите за избор на изпълнител се изпращат не по-късно от 3 дни преди датата на обявяване на процедурата на електронна поща tenders@mi.government.bg за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България. Подробни указания и образци на документи за провеждане на процедури за избор на изпълнители са публикувани към Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (http://opic.bg/opik/rkovodstvo-za-izplnenie-na-dbfp-po-operativna-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020). При този вид изпълнение на дейности Управляващия орган извършва само последващ контрол на проведените процедури за избор на изпълнител. Кандидатите следва да имат предвид, че ако проектното предложение не бъде одобрено за финансиране, разходите които са направени по отношение на дейностите, за които е приложено предварително изпълнение, няма да бъдат възстановени.

 

 


 

 

ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

 

 

С проведения днес в гр. София информационен ден приключи информационната кампания, която Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 /ОПИК/ организира за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.

 

Информационният ден беше открит от г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката, която подчерта, че по тази процедура се дава съществено предимство на предприятията, които до този момент нямат сключени договори по Оперативната програма (както в рамките на настоящия програмен период, така и в рамките на предходния програмен период) като по този начин се цели да бъдат насърчавани предприятия, които не са участвали с проекти по ОПИК. В рамките на тази процедурата сме се опитали да заложим максимално обективни критерии за оценка и по този начин субективният елемент при оценяването е сведен до минимум. Продължаваме да следваме тенденцията за облекчаване на административната тежест за предприятията като сме заложили извършването на проверки по служебен път във всички случаи, където това е възможно“ допълни още заместник-министърът.

 

Процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ е 11-тата поред процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез конкурентен подбор, която УО на ОПИК обявява в рамките на настоящия програмен период. Тя цели подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал и е с бюджет от 75 млн. евро. Крайният срок за кандидатстване по нея е 16.30 часа на 21 май 2019 г.

 

Презентацията от информационната кампания може да видите ТУК.


 

 

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата :

- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014

 или

-  при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 146 687 250 лева.   

Допустими по процедурата са проекти, включващи следната дейност:

1) Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.05.2019 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: sme_capacity@mi.government.bg.

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.