Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.1.09 "Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение"
Документи за кандидатстване
Решения на Ръководителя на Договарящия орган
Документи за изпълнение на сключените договори
Списък на проектни предложения предложени за отхвърляне

 

 

Нов модул към „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, дава възможност всеки бенефициент да направи сам електронна справка по БУЛСТАТ за получените от него минимални помощи за 3-годишен период

 

 

На 02.06.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 уведомява всички кандидати и бенефициенти по Оперативната програма, че на електронен адрес http://minimis.minfin.bg/ е създаден нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години. За целта е необходимо единствено въвеждането на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от бенефициента предприятие.

 

 

Данните в регистъра са актуални към датата на проверката.

 


 

Публикувани са Решение № ПЗ-01-1/30.12.2010 г. на Изпълнителния директор на ИАНМСП и списък на проектните предложения, които не отговарят на критериите за допустимост на кандидатите и проектните дейности по процедура: BG161PO003-2.1.09 "Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение"


  Докладът на Оценителната комисия за разглеждане и оценка на подадените проектни предложения по процедура BG161PO003-2.1.09 "Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение" е одобрен с Решение № ПЗ-01-1/30.12.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

 


  Текстът на Решение № ПЗ-01-1/30.12.2010 г. и списък на проектните предложения и основанието за отхвърлянето им съгласно Приложение № 1 „Списък на проектни предложения, които не отговарят на критериите за допустимост на кандидатите и проектните дейности" към Решение № ПЗ-01-1/30.12.2010 г. по процедура: BG161PO003-2.1.09 "Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение", са публикувани в рубриката на процедурата.

 


 

   НОВО - ПУБЛИКУВАНО НА 17.09.2010 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

 

Съобщение

 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия съобщават за допусната техническа грешка в определения краен срок за набиране на проектни предложения в обявата за стартиране на открита процедура за конкурентен подбор на проекти с  определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.09 "Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение", публикувана във вестник Стандарт на 15.09.2010 г.

 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия съобщават, че крайният срок за набиране на проектни предложения по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с  определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.09 "Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение" е 16.11.2010 г., 16.00 ч.

 

Останалата информация, публикувана в обявата, остава непроменена.

 


 

На 15.09.2010 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.1: "Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.09  "Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение".

 

Пакет документи и насоки за кандидатстване

 

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

 

 

 

Основната цел на процедурата е да отговори на потребностите на малките и средни предприятия в България, изпаднали в затруднение в резултат на негативните последици от световната финансова и икономическа криза, като им предостави професионална консултантска подкрепа за изготвяне на планове и програми за преструктуриране, стратегии за развитие, финансови анализи и други услуги, съобразени с ресурсите и потребностите на предприятията, както и с динамиката на икономическата среда, и насочени към възстановяване на икономическата жизнеспособност и устойчивост на предприятията.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти представлява държавна помощ в съответствие с т. 4.2.2 "Нова мярка" от Съобщение на Комисията - Временна общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза (публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, ОВ С 16, 22.01.2009 г.).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 955 830 лева.

 

  

Допустими за финансиране са следните дейности:

 - Консултантски услуги, свързани с извършване на анализ и преструктуриране на дейността на кандидата, които включват:

   ·Изготвяне на планове и програми за преструктуриране на предприятието - кандидат, насочени към възстановяване на жизнеспособността им в краткосрочен или средносрочен план;

   ·Изготвяне на фирмена стратегия за развитие на предприятиeто в затруднение.

 - Консултантски услуги в областта на финансовия мениджмънт и контролинг:

   ·Вътрешен анализ на предприятието в затруднение;

   ·Финансов анализ на активите и пасивите на предприятието в затруднение.

 - Консултантски услуги, свързани с извършване на оценка на риска и критичните точки в дейността на предприятието - кандидат.

>- Консултантски услуги за изготвяне на насоки за използване на застраховка, покриваща риска от неплащане по търговски сделки.

>- Консултантски услуги за извършване на анализ на възможностите и нуждите от обучение на персонала на предприятието за работа в условията на финансовакриза. 

> - Други допустими дейности, свързани с изпълнението на проекта:

   ·Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура- до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;

   ·Визуализация на проекта– не повече от 5 000 лева;

   ·Одит на проекта – не повече от 900 лева.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звенона Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.11.2010 г., 16.00 часа.

 

 

Предоставяне на допълнителна информация


Преди представяне на проектните предложения, кандидатите могат да искат разяснения във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:


Адрес за електронна поща: op_difficulty_sme@sme.government.bg
Факс: (02) 80 75 308


Отговорите на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Междинното звено - www.ibsme.org, в срок до 5 работни дни, считано от датата на тяхното получаване, но не по-късно от 11 календарни дни преди крайния срок за получаване на проектните предложения.


Публикуваните на интернет страницата на Междинното звено отговори на въпроси са задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.


Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

ВАЖНО: Публикуваните на интернет страницата на Междинното звено - www.ibsme.org отговори на въпроси имат само пояснителен характер и не могат да изменят условията, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване.