Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
Документи за кандидатстване
Списък на сключени договори

 

 

Нов модул към „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, дава възможност всеки бенефициент да направи сам електронна справка по БУЛСТАТ за получените от него минимални помощи за 3-годишен период

 

 

На 02.06.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 уведомява всички кандидати и бенефициенти по Оперативната програма, че на електронен адрес http://minimis.minfin.bg/ е създаден нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години. За целта е необходимо единствено въвеждането на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от бенефициента предприятие.

 

 

Данните в регистъра са актуални към датата на проверката.


От 11.10.2010 г. бенефициентите трябва да попълват и представят за одобрение НОВИ образци на Междинен и Финален технически отчет.

 

 

Междинен технически отчет по процедура BG161PO003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" - влиза в сила от 11.10.2010 г.

 

Финален технически отчет по процедура BG161PO003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" - влиза в сила от 11.10.2010 г.

 

Старите образци на отчетите щe бъдат приемани до 11.11.2010 г. След тази дата, МЗ ще приема за проверка само попълнени нови образци на Междинен и Финален технически отчет.

 


02.02.2010 - Актуализирани приложения към оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG161PO003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 


ВАЖНО! Решение РД-16-92/11.12.2009 г. на ИАНМСП за допустимост на направените разходи между бенефициенти и доставчици по договори за изпълнение, отнасящи се до частично заплащане (в размер на данъчната основа) на стойността на фактурираните стоки/услуги, при условие, че след датата на предаваен на финалнич отчет и до датата на верифициране на окончателния отчет от странат на Междинното звено/ Управляващия орган бенефициентът представи документ, удостоверяващ изплащането на цялото дължимо задължение по доставената/ извършената от изпълнителя стока/услуга.

 

Приложения към оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG161PO003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG161PO003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

Списък на сключени договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.02 „Внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

График с допълнителна дата за сключване на договор с одобрен за получаване на безвъзмездна финансова помощ кандидат по процедура BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

График за подписване на договори с одобрени кандидати

 

Оценителният доклад по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" е одобрен с Решение №ИПП-01-1/20.05.2009 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. 

 

Списъкът на одобрените за финансиране проектни предложения

 

 

 

 На 10.10.2008 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. обявява открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" по Приоритетна ос 1:„Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности", област на интервенция 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията", операция 1.1.2:„Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката".

  

Основната цел на процедурата е да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност. 

  

 Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 28 359 535 лева.

  

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 07.01.2009 г., 16 ч. Проектните предложения се подават в териториални звена на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 -2013 – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

 

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.sme.government.bg.

  

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс, но не по-късно от 21 дни преди крайния срок за получаване на проектните предложения, на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес за електронна поща: rdi@sme.government.bg

Факс:(02) 80 75 308

 

Всички отговори на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на ИАНМСП - www.ibsme.org, не по-късно от 11 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Не могат да се дават отговори, които съдържат становища относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Не се предоставят отговори на въпроси по телефона.