Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”
Документи за кандидатстване
Списък с получени проектни предложения

 

 

Нов модул към „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, дава възможност всеки бенефициент да направи сам електронна справка по БУЛСТАТ за получените от него минимални помощи за 3-годишен период

 

 

 

 

На 02.06.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 уведомява всички кандидати и бенефициенти по Оперативната програма, че на електронен адрес http://minimis.minfin.bg/ е създаден нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години. За целта е необходимо единствено въвеждането на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от бенефициента предприятие.

 

Данните в регистъра са актуални към датата на проверката.

 


 

  Решение № РД-16-106/15.04.2011г. на ИАНМСП за приемане разработването, внедряването и/или сертифициране на по-новатa версия на международно признатия стандарт ISO 9001:2008 в рамките на изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003/2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти"

 


 

От 11.10.2010 г. бенефициентите трябва да попълват и представят за одобрение НОВИ образци на Междинен и Финален технически отчет.

 

Старите образци на отчетите щe бъдат приемани до 11.11.2010 г. След тази дата, МЗ ще приема за проверка само попълнени нови образци на Междинен и Финален технически отчет.

 

 Нов образец на Финален технически отчет

 

 Нов образец на Междинен технически отчет

 

 


 

 Актуализирани приложения към оперативно ръководство

 

 Решение РД-16-92/11.12.2009 г. на ИАНМСП за допустимост на направените разходи между бенефициенти и доставчици

 

 Актуализиран списък на сключени договори   

 

Оценителният доклад по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти" е одобрен с Решение №2 МС-01-1/11.05.2009 на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

 


 

 Приложения към оперативно ръководство

 

 Оперативно ръководство  за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

 

 Решение № 2МС-01-2-1/04.09.2009 г.

 

 Списък на сключени договори за безвъзмездна финансова помощ

 

 График с допълнителни дати за сключване на договори

 

 Решение № 2МС-01-2-1/04.09.2009 г.

 

 Приложение 1 към решение № 2МС-01-2/27.07.2009 г.

 

 График за сключване на договори

 

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на оперативната програма кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2:„Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на интервенция 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", Операция 2.1.2: "Покриване на международно признати стандарти", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.03„Покриване на международно признати стандарти".

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева.

 

 

 Решение №2 МС-01-1/11.05.2009 г.

 

 Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране

 


Допустими за финансиране са дейности, отнасящи се към следните елементи:

- Консултантски услуги – за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка и въвеждане на системи за управление (СУ) и международно признати стандарти в предприятията;
- Инвестиционна подкрепа – ограничена подкрепа за инвестиции в оборудване и нови технологии, които са задължително свързани с въвеждането на СУ и/или международно признати стандарти;
- Услуги за сертифициране и/или изпитване за удостоверяване съответствието на продукти.

 

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.sme.government.bg.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 5 януари 2009 г., 16.00 часа.

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс, но не по-късно от 21 дни преди крайния срок за получаване на проектните предложения, на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес за електронна поща: qms2@sme.government.bg

Факс: (02) 80 75 308


Всички отговори на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на ИАНМСП - www.ibsme.org, не по-късно от 11 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

 

Не могат да се дават отговори, които съдържат становища относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Не се предоставят отговори на въпроси по телефона.