Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.1.08 "Покриване на международно признати стандарти"
Решения на Ръководителя на Договарящия орган
Списък с одобрени кандидати
Документи за изпълнение на сключените договори
Списък на сключени договори
Обща информация
Списък на проектни предложения предложени за отхвърляне

 

 

СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

№ BG161PO003-2.1.08 „ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ"

 

 

Управляващият  орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува:

 

Списък на сключени договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти"

 


 

Нов модул към „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, дава възможност всеки бенефициент да направи сам електронна справка по БУЛСТАТ за получените от него минимални помощи за 3-годишен период

 

 

 

На 02.06.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 уведомява всички кандидати и бенефициенти по Оперативната програма, че на електронен адрес http://minimis.minfin.bg/ е създаден нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години. За целта е необходимо единствено въвеждането на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от бенефициента предприятие.

 

 

Данните в регистъра са актуални към датата на проверката.

 


 

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

  

От 15 април 2011 г. стартира изпращането на поканите за подписване на договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти".

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО

 


 

  Публикувани са Решение № 3МС-01-1/14.04.2011 г. на Изпълнителния директор на ИАНМСП и Ръководител на ДО и списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти"   

 

  - Решение № 3МС-01-1/14.04.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Ръководител на Договарящия орган;  

 

  - Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно Насоките за кандидатстване, предложени за финансиране в рамките на наличния бюджет по процедурата, на стойност 19 044 321,13 лева/9 737 206,78 евро, съгласно т.ІІІ от Решение № 3МС-01-1/14.04.2011 г. по oткрита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия" (Приложение № 1А).  

 


 

На 24.03.2011 г. е публикувано допълнение към Списъка на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на допустимост по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.08 "Покриване на международно признати стандарти".

 


 

На 23.02.2011 г. е публикувано допълнение към Списъка на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на допустимост по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.08 "Покриване на международно признати стандарти" .

 


 

На 26 януари 2011 г. е публикуван материал на тема "Как да се възползваме от улесненията в процедурите за кандидатстване по ОП "Конкурентоспособност" с информация: Защо много фирми се препънаха при кандидатстване по процедурата за международно признати стандарти?

 

 


 

На 17 януари 2011 г. е публикуван Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на допустимост по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти".

 


 

Със Заповед № РД-16-35/13.01.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган се изменя договорът и общите условия, приложения към Насоките за кандидатстване по процедура: BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти".

 

 

ИЗМЕНЕН ДОГОВОР

 

 

ИЗМЕНЕНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 


 

Публикуван е Списък на проектните предложения, които не са били одобрени на етап оценка на административното съответствие по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти".

 


 

Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", Oперация 2.1.2:  „Покриване на международно признати стандарти", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти".

 

Пакет документи и насоки за кандидатстване

 

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

 

На 01.07.2010 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, обявяват открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти".

 

Основната цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар. Процедурата цели да допринесе и за подобряване на управленските и работни процеси в българските научно-изследователски организации, чиито продукти и услуги се ползват от предприятията за развитие на дейността им и повишване на тяхната конкурентоспосбност.

 

Предоставяната по настоящата процедура за подбор на проекти безвъзмездна финансова помощ следва да отговаря на условията за държавни помощи. Помощта по настоящата процедура се предоставя в режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006).

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева.

 


Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org , както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg .


Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.


Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.09.2010 г., 16.00 часа.

 

 

Преди представяне на проектните предложения, кандидатите могат да искат разяснения във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:


Адрес за електронна поща: qms3@sme.government.bg
Факс: (02) 80 75 308


Отговорите на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Междинното звено - www.ibsme.org , в срок до 5 работни дни, считано от датата на тяхното получаване, но не по-късно от 11 календарни дни преди крайния срок за получаване на проектните предложения.

 

Публикуваните на интернет страницата на Междинното звено отговори на въпроси са задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.
Не могат да се предоставят отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

Публикуваните на интернет страницата на Междинното звено - www.ibsme.org отговори на въпроси имат само пояснителен характер и не могат да изменят условията, посочени в Насоките за кандидатстване по процедурата.