Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"
Решения на Ръководителя на Договарящия орган
Документи за изпълнение на сключените договори

Уважаеми бенефициенти, с цел уеднаквяване на подхода при одобрение на отчетените разходи за възнаграждения по проекта, Управляващият орган е изготвил образци, които бенефициентите следва да попълват и представят на хартиен и електронен носител при отчитане на разходи за възнаграждения в предстоящи междинни и финални отчети.

 

Телефон за указания и справки за попълване на образците: 02/ 8075 347 и 02/ 8075 319

 


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедури 2007/BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия“, BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" и BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Ви уведомява, че е публикувано Решение на Ръководителя на Управляващия орган (Решение № РД-16-1372/16.10.2012 г.) за промяна в чл. 7 от сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. С Решението е разширен обхватът на изключенията, които се допускат по отношение на свързаните лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, с които бенефициентът може да сключва  трудови/гражданските договори. С оглед на настъпилата промяна, с бенефициентите по посочените процедури, които уведомят ДО и мотивирано обосноват необходимостта от прилагане на изменението, ще се сключват допълнителни споразумения към договорите за безвъзмездна финансова помощ.

 


СЪОБЩЕНИЕ - 04/07/2012

 

Относно изпълнение на сключените договори по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"

 


 

Окончателен списък на сключени договори по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, след повторното стартиране набирането на проектни предложения към 31.12.2011 г. - 23/01/2012

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 програма публикуват Окончателен списък на сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, след повторното стартиране набирането на проектни предложения към 31.12.2011 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № СИП-01-13/29.11.2011 г. и Приложение № 1 към него по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” - 14/12/2011

Управляващият  орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикуват:

 

Решение № СИП-01-13/29.11.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от четиринадесетите десет проектни предложения с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.01-0245 до № BG161PO003-1.1.01-0252 вкл., без № BG161PO003-1.1.01-0250 по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”;

 

Приложение № 1 към Решение СИП-01-13/29.11.2011 г. - Списък на одобрените за финансиране кандидати от четиринадесетите десет по реда на подаването им проектни предложения с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.01-0245 до № BG161PO003-1.1.01-0252 вкл., без № BG161PO003-1.1.01-0250. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № СИП-01-12/24.11.2011 г. и Приложение № 1 към него по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” - 29/11/2011

Управляващият  орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 публикуват:

 

Решение № СИП-01-12/24.11.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от тринадесетите десет проектни предложения с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.01-0235 до № BG161PO003-1.1.01-0244 вкл. по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”;

 

Приложение № 1 към Решение СИП-01-12/24.11.2011 г. - Списък на одобрените за финансиране кандидати от тринадесетите десет по реда на подаването им проектни предложения с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.01- 0235 до № BG161PO003-1.1.01- 0244 вкл.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № СИП-01-11/24.11.2011 г. и Приложение № 1 към него по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” - 29/11/2011

Управляващият  орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикуват:

 

Решение № СИП-01-11/24.11.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от дванадесетите десет проектни предложения с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.01- 0225 до № BG161PO003-1.1.01- 0234 вкл. по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”;

 

Приложение № 1 към Решение СИП-01-11/24.11.2011 г. - Списък на одобрените за финансиране кандидати от дванадесетите десет по реда на подаването им на проектни предложения с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.01- 0225 до № BG161PO003-1.1.01- 0234 вкл.  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № СИП-01-10/16.11.2011 г. и Приложение № 1 към него по по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" - 17/11/2011

Във връзка с проведената оценка на проектни предложения с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.01-0215 до № BG161PO003-1.1.01-0224 вкл. по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват:

 

Решение № СИП-01-10/16.11.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектни предложения с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.01-0215 до № BG161PO003-1.1.01-0224 вкл. по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия";
 
Приложение № 1 към Решение № СИП-01-10/16.11.2011 г. - Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко предложение.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на сключените договори - общо 10 (десет) броя, подписани и влезли в сила на 28 и 30 септември 2011 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"

  

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013публикува Списък на сключените договори - общо 10 (десет) броя, подписани и влезли в сила на 28 и 30 септември 2011 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия".

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведената оценка на проектни предложения по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват:

Решение № СИП-01-8/21.09.2011 г. и Приложение № 1 към него;

Решение № СИП-01-9/21.09.2011 г. и Приложение № 1 към него.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

  

Във връзка с проведената оценка на проектни предложения по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват Решение № СИП-01-7/26.08.2011 г. и Приложение № 1 към него.

 

СЪОБЩЕНИЕ

  

Във връзка с проведената оценка на проектни предложения по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват:

 

- Решение № СИП-01-4/24.08.2011 г. и Приложение № 1 към него;

 

- Решение № СИП-01-5/24.08.2011 г. и Приложение № 1 към него;

 

- Решение № СИП-01-6/24.08.2011 г. и Приложение № 1 към него.

 

 

 


 

Списък с проектни предложения, одобрени за финансиране, от четвъртите десет проекти с регистрационни номера от №BG161PO003-1.1.01-0145 до №BG161PO003-1.1.01-0154 вкл. по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" 

 

 

 

 

 

Управляващият  орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикуват:

 

Решение № СИП-01-3/29.07.2011 г.

   

  и

 

Приложение № 1 към него - Списък с проектни предложения, одобрени за финансиране, от четвъртите десет проекти с регистрационни номера от №BG161PO003-1.1.01-0145 до №BG161PO003-1.1.01-0154 вкл. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"  

 

на Изпълнителния директор на ИАНМСП и Ръководител на Договарящия орган по ОП "Конкурентоспособност".

 


 

Нов модул към „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, дава възможност всеки бенефициент да направи сам електронна справка по БУЛСТАТ за получените от него минимални помощи за 3-годишен период

  

  

 

 

На 02.06.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 уведомява всички кандидати и бенефициенти по Оперативната програма, че на електронен адрес http://minimis.minfin.bg/ е създаден нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години. За целта е необходимо единствено въвеждането на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от бенефициента предприятие.

 

 

Данните в регистъра са актуални към датата на проверката.

 


 

Публикувано е Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013.

 


 


Публикувани са:


  - Решение № СИП-01-1/14.02.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Ръководител на Договарящия орган;  


  - Списък на сключени договори за безвъзмездна помощ по процедура BG161PO003-1.1.1-01 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" (след повторно стартиране набирането на проектни предложения по процедурата).  

 

 

  - Решение № СИП-01-2/14.02.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Ръководител на Договарящия орган.  

 


 

Със  Заповед № РД-16-35/13.01.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган се изменя договорът и общите условия, приложения към Насоките за кандидатстване по процедура: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия".

 

 

ИЗМЕНЕН ДОГОВОР

  

ИЗМЕНЕНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 


 

Прекратяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"

 

 

 

РЕШЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН № РД-16-1328/19.11.2010 г.

  

СЪОБЩЕНИЕ

  

 

        МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

  

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007 - 2013

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. ОБЯВЯВА издаденото Решение на Ръководителя на Управляващия орган № РД-16-1328/19.11.2010 г. за прекратяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия".

 

На основание чл. 32, ал. 5, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007 г., посл. изм., бр. 90 от 16.11.2010 г.) Ръководителят на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. издаде Решение за прекратяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ без определен срок за кандидатстване: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия", считано от 19.11.2010 г.

 

Всички проектни предложения, получени до тази датата ще бъдат разгледани и оценени.

 

В случай на подаване на проектни предложения по процедурата след датата на издаване на решението до днес, кандидатите, подали проектни предложения, ще бъдат уведомени писмено за прекратяването на процедурата от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, като последните нямат право на обезщетения.    

 

Пълният текст на решение № РД-16-1328/19.11.2010 г., ведно с мотивите за прекратяване, са публикувани и на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org , както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg .

 

Използваме случая да Ви уведомим, че през месец декември 2010 г. предстои обявяване на нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Разработване на иновации от стартиращи предприятия". Насоките и пакета документи за кандидатстване по процедурата ще бъдат публикувани на по-горе посочените интернет страници при нейното обявяване.

 


 

От 11.10.2010 г. бенефициентите трябва да попълват и представят за одобрение НОВИ образци на Междинен и Финален технически отчет.

 

 

Междинен технически отчет по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" - влиза в сила от 11.10.2010 г.

 

Финален технически отчет по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" - влиза в сила от 11.10.2010 г.

 

Старите образци на отчетите щe бъдат приемани до 11.11.2010 г. След тази дата, МЗ ще приема за проверка само попълнени нови образци на Междинен и Финален технически отчет.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Решение РД-16-11/12.02.2010 г. на ИАНМСП - Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, за бенефициенти, подали междинни отчети по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.1-01 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия", относно прилагането на доклад за външен одит на счетоводната документация по проектите от сертифициран одитор към всяко искане за плащане

 

 

ВАЖНО! Във връзка с допусната техническа грешка в посочения адрес на електронната поща, по който могат да се задавани допълнителни въпроси, в обявлението по процедурата за подбор на проекти: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" Ви информираме, че съгласно публикуваните Насоки за кандидатстване по процедурата въпроси могат да бъдат задавани само на посочените по-долу адреси:

 

 

Адрес на електронна поща: stf@sme.government.bg
Факс:(02) 80 75 308

 

 

 


 

 

 

 

 

Операция 1.1.1.„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия", процедура за подбор на проекти: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"

 

Процедура без определен краен срок за кандидатстване

 

Начална дата за кандидатстване: 20/07/2009 г.

 

С Решение №РД-16-687/15.07.2009 г. на Министъра на икономиката и енергетиката  и Ръководител на УО на Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 продължава етапа по набирането на проектни предложения по процедура за подбор на проекти: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия".

 

 

 

 

От 20.07.2009 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Договарящ орган по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности", област на интервенция 1.1. „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията", операция 1.1.1.„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия", като ОБЯВЯВА продължаване на етапа по набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия".

 

Основната цел на процедурата e да увеличи броят на успешно стартиралите иновативни предприятия, като предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа на разработване на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата пред-пазарна подготовка – до разработването на опитен образец.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 27 219 586,11 лева.

 

Пълният пакет документи и актуализирани Насоки за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.sme.government.bg , както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg .

 

Проектните предложения се подават в териториални звена на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 -2013 – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

 

Процедурата за подбор на проекти е без определен срок за кандидатстване.

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес за електронна поща: rdi@sme.government.bg
Факс:(02) 80 75 308
Всички отговори на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на ИАНМСП -
www.ibsme.org.
Не могат да се дават отговори, които съдържат становища относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Не се предоставят отговори на въпроси по телефона.

 

 


 

 

Списък със сключени договори

 

 

 

Оперативно ръководство по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия".

 

 

 

Решение № СИП-01-9/13.05.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Списък на одобрените за финансиране по процедурата проектни предложения с Решение № СИП-08 на Ръководителя на Договарящия орган

 

 

Решение № СИП-01-8/13.05.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

 

 

 

 

Списък на одобрените за финансиране по процедурата проектни предложения с Решение № СИП-01-7 на Ръководителя на Договарящия орган

 

 

 

 

 

Решение № СИП-01-7/13.05.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

 

 

ГРАФИК за сключване на договор с одобреният за получаване на безвъзмездна финансова помощ кандидат, от 20 (двадесет) проектни предложения с регистрационни номера от CO/STF/91/16.05.2008 до CO/STF/110/26.06.2008 по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"

 

 

 

 

Списък на одобрените за финансиране по процедурата проектни предложения с Решение № СИП-01-6/03.04.2009 г. на Ръководителя на Договарящия орган

 

 

 

Решение № СИП-01-6/03.04.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

 

 

Списък на одобрените за финансиране по процедурата проектни предложения с Решение № СИП-01-5/03.04.2009 г. на Ръководителя на Договарящия орган

 

Решение № СИП-01-5/03.04.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Списък на одобрените за финансиране по процедурата проектни предложения с Решение № СИП-01-4/17.03.2009 г. на Ръководителя на Договарящия орган

 

Решение № СИП-01-4/17.03.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

График за сключване на договори с одобрените за получаване на безвъзмездна финансова помощ кандидати от проектни предложения с регистрационни номера от CO/STF/41/15.02.2008 до CO/STF/50/22.02.2008 и от CO/STF/51/22.02.2008 до CO/STF/60/04.03.2008 по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"

 

Списък на одобрените за финансиране по процедурата проектни предложения с Решение № СИП-01-3/14.03.2009 г. на Ръководителя на Договарящия орган

 

Решение № СИП-01-3/14.03.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Списък на одобрените за финансиране по процедурата проектни предложения с Решение № СИП-01-2/14.03.2009 г. на Ръководителя на Договарящия орган

 

Решение № СИП-01-2/14.03.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Списък на одобрените за финансиране по процедурата проектни предложения с Решение № СИП-01-1/07.01.2009 г. на Ръководителя на Договарящия орган

 

Решение № СИП-01-1/07.01.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Списък на сключените договори с одобрените за финансиране кандидати, с Решение № СИП-01-02/01.12.2008 г. и № СИП-01-03/01.12.2008 г на Ръководителя на Договарящия орган по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"

 

Списък на одобрените за финансиране проектни предложения по процедурата с Решение № СИП-01-03/01.12.2008 г. на Ръководителя на Договарящия орган

 

Решение СИП-01-03/01.12.2008 г. за безвъзмездна финансова помощ

 

Списък на одобрените за финансиране проектни предложения по процедурата с Решение № СИП-01-02/01.12.2008 г. на Ръководителя на Договарящия орган

 

Решение СИП-01-02/01.12.2008 г. за безвъзмездна финансова помощ

 

Списък на сключените договори с одобрените за финансиране кандидати, с Решение № СИП-01-01/30.10.2008 г. на Ръководителя на Договарящия орган по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"

 

Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране с Решение СИП-01-1/30.10.2008 г. на Ръководителя на Договарящия орган

 

 

Решение СИП-01-1/30.10.2008 г. за безвъзмездна финансова помощ

 

 

НОВО!

 

Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров прекрати със заповед работата на назначената Оценителна комисия по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия". Причините са - забавяне на процеса по оценка на получените проектни предложения и необосновано отхвърляне от страна на Оценителната комисия на около 40% от проектните предложения още на етап оценка на административното съответствие, при който се извършва проверка на формалното съответствие на проектното предложение. В рамките на няколко дни ще бъде назначена нова Оценителна комисия, която да преразгледа всички получени до момента проектни предложения и да активизира работата по оценката на проектите.

Управляващият орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" временно прекратява набирането на проектни предложения по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия", поради изчерпване на обявените за тази процедура финансови средства.

 При наличие на допълнителен финансов ресурс, информация ще бъде публикувана на интернет страниците на Управляващия орган и на Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност" на следните интернет адрес: www.opcompetitiveness.bg и www.sme.government.bg

 

Съобщението на УО може да видите тук:

 

 

 

Министерството на икономиката и енергетиката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1:„Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности", област на интервенция 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията" , операция 1.1.1 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" като ОБЯВЯВА процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия".

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ eда увеличи броят на успешно стартиралите иновативни предприятия, като предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа на разработване на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата пред-пазарна подготовка – до разработването на опитен образец..

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

•Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес;

•Провеждане на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес;

•Разработване на технологии за производство, респективно за създаване или осъществяване на иновативни продукти или процеси;

•Създаване на промишлен дизайн;

•Закрила на индустриалната собственост на национално и международно равнище и необходимата за това експертна помощ:

•Изготвяне на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

•Организиране на демонстрации, участие в изложения, панаири или други промоционални дейности свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес, включително изработване на интернет страница на предприятието (кооперацията) – бенефициент;

•Консултантски и юридически услуги свързани с лицензиране, доходи от права върху индустриална собственост, доставки на технологии и оборудване.

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.sme.government.bg .

Проектните предложения се подават в Главна дирекция "Междинно звено и изпълнение на проекти" на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, на адрес: ж.к. Изгрев, ул. „165" № 3А, София 1970, България.

Проектните предложения се подават без ограничения във времето до изчерпване на обявените финансови средства.

 

 

 

 

 

 

Важно!

 

 

 

 

ВАЖНО!

27.11.2007 г. - Управляващият орган нанесе проемни в досега публикуваният пакет с документи за кандидатстване по Процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия".

Промяната е в Приложение "Бюджет", т. 6, където е добавена думата "преки" пред "допустими разходи". Новата точка с промяната гласи "Разходи за наем (до 10% от общо преките допустими разходи)".

 

Моля, изпозлвайте новият формат на бюджета при зиготвянето на проектните Ви предложения.

 

  

 

  

Уважаеми бенефициенти,

  

Моля, запознайте се подробно с публикуваните документи. Ако след прочитането им имате някакви въпроси, свързани със схемата, моля да ги зададете писмено на следния електронен адрес:

  

 

stf@sme.government.bg

 

  

или на факс

(02) 80 75 308.

  

 

В рубриката "Въпроси и отоговри" на тази интернет страница или по телефона няма да бъде отговаряно на въпроси по схемата.