Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
Покани за участие в процедури за избор на изпълнители по обществени поръчки по Приоритетна ос 5 на Оперативната програма

 

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - 


Дата на обявяване: 12.04.2012
 

Уважаеми дами и господа,


Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 8, на основание Решение № РД-16-424/12.04.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.

 

Документация

Решение

Обявление

Приложения

Разяснение

Разяснения от 03.05.2012г.

Крайна дата за достъп до документи: 03.05.2012

Крайна дата за подаване на документи: 10.05.2012

 


 

 

Изработване на информационни и рекламни материали за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

 

Дата на обявяване: 24.02.2012

 

Уважаеми дами и господа,

 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 8, на основание Решение № РД-16-230/24.02.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Изработване на информационни и рекламни материали за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013".

 

Приложения: 

Решение

 

Обявление

 

Документация

 

Приложения

 

Разяснения от 15.03.2012 г. 

Разяснение 1 от 16.03.2012 г. 

Разяснение 2 от 16.03.2012 г.

Разяснение 3 от 16.03.2012 г.

Разяснения от 22.03.2012 г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти

 

Крайна дата за достъп до документи: 25.03.2012

Крайна дата за подаване на документи: 04.04.2012

 


 

Разработване на информационни инструменти за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

 

Дата на обявяване: 24.02.2012

 

Уважаеми дами и господа,

 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), с адрес гр. София 1000, ул. "Славянска" № 8, централен факс: 02 987 21 90, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура по реда на глава V от Закона за обществените поръчки с предмет:

"Разработване на информационни инструменти за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013".

 

Приложения:

 

Решение

 

Обявление

 

Документация

 

Приложения

 

 Разяснения от 26.03.2012 г.

 

Уведомление за отваряне на ценови оферти

 

Крайна дата за достъп до документи: 26.03.2012

 

Крайна дата за подаване на документи: 05.04.2012

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Организиране и провеждане на събития, свързани с Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013

 

Дата на обявяване: 23.02.2012

 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: "Организиране и провеждане на събития, свързани с Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013"

 

Документация

 

Решение

 

Обявление

 

Обявление за предварителна информация

 

Приложения

 

Разяснения от 13.03.2012 г.  

 

Разяснения от 23.03.2012 г.

 

Крайна дата за закупуване на документи: 26.03.2012

Крайна дата за подаване на документи: 04.04.2012

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Усъвършенстване квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 във връзка с управление на средствата от Структурните фондове

 

Дата на обявяване: 23.02.2012

 

Уважаеми дами и господа,

 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 8, на основание Решение № РД-16-215/23.02.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Усъвършенстване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. във връзка с управление на средствата от Структурните фондове".

 

Приложения:

 

 

Решение

 

Обявление

 

Документация

 

Приложения

 

Разяснения от 27.03.2012 г.

 

Крайна дата за достъп до документи: 24.03.2012

Крайна дата за подаване на документи: 03.04.2012

 


 


Избор на асистент по проекта и на асистент по верификацията по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Енергийна ефективност и зелена икономика", изпълнявана по Област на въздействие 2.3.

  

Дата на обявяване: 22.02.2012

 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана за участие в открита процедура по реда на Глава V от ЗОП с предмет: "Избор на асистент по проекта и на асистент по верификацията по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Енергийна ефективност и зелена икономика", изпълнявана по Област на въздействие 2.3. "Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници" в рамките на Приоритетна ос 2 "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" на ОП "Конкурентоспособност"" при следните обособени позиции:

  1. Обособена позиция №1 "Проверка и становище относно съответствието с техническите изисквания за допустимите категории проекти по процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика"; проверка на съответствието на проведените процедури за избор на изпълнители съобразно конкретните изисквания на процедурата и изискванията на ПМС № 55/2007, НВМОП или ЗОП; предоставяне на информационни услуги на потенциалните бенефициенти; предоставяне на информация относно размера на безвъзмездната финансова помощ на одобрените проекти; предоставяне на информационни услуги на потенциалните бенефициенти по процедурата и други дейности, свързани с цялостното администриране на процеса по оценка на проектите"
  2. Обособена позиция №2 "Мониторинг и верификация на изпълнението на дейностите по сключените договори по процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика", включително извършване на проверки на място; актуализиране на Списъка на допустимите категории материали и оборудване, представляващ неразделна част от Насоките за кандидатстване и приложенията към тях"

Забележка: Участник може да участва само за една от двете обособени позиции, с оглед избягване на конфликт на интереси.

 

Документация

 

Договор

 

Приложения

 

Разяснения от 05.03.2012 г.

 

Разяснения от 12.03.2012 г.

 

Разяснения от 19.03.2012 г.

 

Разяснения от 20.03.2012 г.

 

Разяснения от 23.03.2012 г.

 

Разяснения от 27.03.2012 г.

 

Крайна дата за достъп до документи: 23.03.2012

Крайна дата за подаване на документи: 03.04.2012

 


Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 - 04/01/2012

Дата на обявяване: 04.01.2012

МИЕТ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

"Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013", при следните обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Провеждане на социологически проучвания и изготвяне на изследователски доклади" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013".

 

Приложения: 

Решение 

 

Обявление 

 

Документация за участие

 

Приложения

 

Комуникационен план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

 

Разяснения от 01.02.2012 г.

  

 

Разяснения от 10.02.2012 г.

 

Крайна дата за достъп до документи: 07.02.2012

Крайна дата за подаване на документи: 17.02.2012

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за участие в открита процедура с предмет: "Работа с медиите във връзка с Оперативна програма "Развитие на конкурентоспосбността на българската икономика" 2007-2013" - 22/12/2011

"Работа с медиите във връзка с Оперативна програма "Развитие на конкурентоспосбността на българската икономика" 2007-2013"

 

 

Дата на обявяване: 22.12.2011

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана за участие в открита процедура с предмет: "Работа с медиите във връзка с Оперативна програма "Развитие на конкурентоспосбността на българската икономика" 2007-2013"

 

Обявление

 

Решение

 

Документация

 

Приложения

 

Договор

 

Разяснения 1

 

Разяснения 2

 

Разяснения 3

 

Разяснения 4

 

Разяснения 5

 

Разяснения 6

 

Разяснения 7

 

Разяснения 8

 

Разяснения 9

 

Крайна дата за достъп до документи: 31.01.2012

Крайна дата за подаване на документи: 31.01.2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Изработване на комуникационна стратегия за изпълнение на комуникационния план за Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" - 17/11/2011

Изработване на комуникационна стратегия за изпълнение на комуникационния план за Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

 

Дата на обявяване: 16.11.2011

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на основание Решение № РД-16-1268/16.11.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Изработване на комуникационна стратегия за изпълнение на комуникационния план за Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013".

 

Приложения:

 

Документация за участие

 

Решение

 

Обявление

 

Приложения и образци

 

Договор

 

Разяснения от 22.11.2011 г.

 

Разяснения от 01.12.2011 г.

 

Крайна дата за достъп до документи: 07.12.2011

Крайна дата за подаване на документи: 14.12.2011

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Открита процедура с предмет осигуряване на самолетни билети при следните обособени позиции: „1.Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 2.Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебните пътувания на служители в чужбина във връзка с управление и изпълнение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013"

 

 

22.06.2011 г. МИЕТ открива процедура с предмет осигуряване на самолетни билети при следните обособени позиции: „1.Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 2.Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебните пътувания на служители в чужбина във връзка с управление и изпълнение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013"

 

Срок за получаване на оферти – 01.08.2011 г., 17.30 ч.

 

Решение (pdf, 297 KB)

 

Обявление (pdf, 1 MB)

 

Документация (doc, 645 KB)

 

Разяснения (pdf, 207 KB)

 

Разяснения 1 (pdf, 174 KB)

 


 

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма ,,Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013"

 

 

 

17.06.2011 г. МИЕТ открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма ,,Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013".

 

Решение

  

Документация

 

 


 

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на външни специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии с необходимата професионална и техническа квалификация за изграждане и оптимизация на информационни системи за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013"

 

 

01.06.2011 г. МИЕТ открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на външни специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии с необходимата професионална и техническа квалификация за изграждане и оптимизация на информационни системи за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013".

 

Решение за откриване на процедура

 

Обявление за поръчка

 

Документация

 

 


 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава V на Закона за обществените поръчки с предмет: „Предоставяне на права за ползване на софтуерни продукти при условията на MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT (SPA) или еквивалент. Доставка на лицензи", открита с Решение № РД-16-543/17.05.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, ще се извърши на 15.07.2011 г. от 10:30 ч. в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, ул. „Славянска" № 8, заседателната зала.

  

  

  

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: „Предоставяне на права за ползване на софтуерни продуктипри условията на MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT (SPA) или еквивалент.Доставка на лицензи".

 

Документация за участие в процедурата може да получите всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. в срок до крайната дата, посочена в обявлението на поръчката, в деловодството на МИЕТ, гр. София, ул. „Славянска" № 8. Тя e безплатна и е налична на интернет страницата на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013: www.opcompetitiveness.bg и интернет страницата на МИЕТ: http://www.mee.government.bg/, или при поискване по електронна поща.

 

 

Лицa за контакт:

  

Ния Панайотова, дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване", МИЕТ

Тел: +359 02/9407483

e-mail: n.panayotova@mee.government.bg

 

 

Камен Каменов, дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", МИЕТ

Тел: +359 02/9407360

e-mail: k.kamenov@mee.government.bg

 

 

До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпването на искането, като изпраща разяснението едновременно до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разясненията на Възложителя ще бъдат своевременно публично обявени и на Интернет страницата на Министерството: http://www.mee.government.bg/, и на интернет страницата на УО на ОПК: www.opcompetitiveness.bg.

 

 

Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. в срок до крайната дата, посочена в обявлението на поръчката, в деловодството на МИЕТ, гр. София, ул. „Славянска" № 8.

 

Документация

 

 

Решение

 

 

Обявление

 

 

Приложение 16

 

 

  

 

Проект BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от държавния бюджет на Република България.

 


 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА /МИЕТ/, гр. София, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Междинна оценка на изпълнението на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности" и Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013".

 

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура по реда на глава пета (чл. 64 и сл.) от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За всички въпроси, които не са уредени в настоящата документация за участие, следва да се прилагат правилата на Закона за обществените поръчки.

 

Съгласно изискването на чл. 64, ал. 3 от ЗОП, обявлението е изпратено по електронен път чрез директно въвеждане в Регистъра на обществените поръчки от упълномощен потребител, идентифициран чрез електронен подпис. Обявлението за откриване на настоящата обществена поръчка е публикувано в Официален вестник на ЕС.

 

От датата на обнародване на обявлението в електронен вид е предоставен пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следни интернет адреси (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mee.government.bg/.

 

Документация за участие в процедурата може да получите всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в срок до крайната дата, посочена в обявлението на поръчката, в деловодството на МИЕТ, гр. София, ул. „Славянска" № 8. Тя e безплатна и е налична на интернет страницата на УО на ОПК: http://opcompetitiveness.bg/ и интернет страницата на МИЕТ http://www.mee.government.bg/, или при поискване по електронна поща.

 

Лице за контакт:

Миряна Драгомирова,

дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", МИЕТ

Тел: +359 02/9407350

e-mail: m.dragomirova@mee.government.bg

 

До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпването на искането, като изпраща разяснението едновременно до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разясненията на Възложителя ще бъдат своевременно публично обявени и на интернет страницата на министерството: www.mee.government.bg.

 

Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в срок до 31 януари 2011 г., в деловодството на МИЕТ, гр. София, ул. „Славянска" № 8.

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

 

Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство).

 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа в 14.00 часа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, в сградата на МИЕТ, гр. София, ул. „Славянска" № 8.

 

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и оценяването на представената от него оферта.

 

 

Решение за откриване на процедура

  

Обявление за поръчка

  

Документация за участие

  

 

Отговор на поставен въпрос за разяснениe по документацията № 1

  

Отговори на поставени въпроси за разяснениe по документацията № 2 и 3

  

Отговор на поставен въпрос за разяснение по документацията № 4

  

Отговори на поставени въпроси за разяснение по документацията от № 5 до № 12

  

  

О Б Я В Л Е Н И Е

Относно: Уведомяване за датата за отваряне на ценови оферти, във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава V на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Междинна оценка на изпълнението на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности" и Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013", открита с Решение № РД-16-1466 / 20.12.2010 г. наглавния секретар на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

Пълния текст на обявлението може да намерите тук: ОБЯВЛЕНИЕ

 


 

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност" публикува Оперативно ръководство за изпълнение на договори/заповеди за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за конкретните бенефициентипо Приоритетна ос 5„Техническа помощ"на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), с адрес гр.София, п.к. 1052, ул."Славянска" № 8, на основание Решение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:


„Оптимизиране на процеса на управление и изпълнение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013".


Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура – открита по вид процедура по реда на глава пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП).


Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания,
образци, условия и изисквания, посочени в документацията.


Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. При поискване от заинтересованото лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането.


Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на МИЕТ – гр.София,
ул."Славянска" № 8 всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. до 26.04.2010 г. включително.


Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 11,00 ч. на 28.04.2010 г., в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр.София, ул."Славянска" № 8.


Възложителят ще уведоми писмено участниците за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти.


Действията на комисията по отваряне на пликовете по реда на тяхното постъпване и
проверка съответствието на офертите със списъка по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, както и
отварянето на плика с предлаганата цена са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация, желаещи да присъстват при отваряне на офертите, следва да заявят това на телефон 02/ 940 73 71 най-късно до 17,00 часа на деня, предхождащ датата за отваряне на офертите.


Всеки участник ще бъде писмено уведомен за решението на възложителя по чл.73, ал.1 и 2 от ЗОП, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, както и за отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им, по реда на чл. 73, ал. 3 от ЗОП.


За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към Юлия Стоянова, тел.: +359 2 940 73 71.

 

Документация за участие в процедурата (800 KB)

  

Отговори на поставени въпроси за разяснения по документацията от 1 до 21

 

Отговори на поставени въпроси за разяснения по документацията от 22 до 32

 

Отговори на поставени въпроси за разяснения по документацията от 33 до 35

 

Отговори на поставени въпроси за разяснения по документацията от 36 до 37

 

Отговор на поставен въпрос за разяснение по документацията 38

 

Отговори на поставени въпроси за разяснения по документацията от 39 до 45

 

Отговори на поставени въпроси за разяснения по документацията от 46 до 48

 

Отговори на поставени въпроси за разяснения по документацията от 49 до 56

 

Отговори на поставени въпроси за разяснения по документацията от 57 до 61

 

Отговори на поставени въпроси за разяснения по документацията от 62 до 63

 

Отговор на поставен въпрос за разяснение по документацията 64

 

Отговори на поставени въпроси за разяснения по документацията от 65 до 67

 

Отговори на поставени въпроси за разяснения по документацията от 68 до 69

 

Отговор на поставен въпрос за разяснение по документацията 70

 

Отговори на поставени въпроси за разяснения по документацията от 71 до 74

 

Отговори на поставени въпроси за разяснения по документацията от 75 до 78

 

Отговори на поставени въпроси за разяснения по документацията от 79 до 84


 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Министерство на икономиката и енергетиката, действащо като Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 чрез дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедури за избор на изпълнители по две обществени поръчки със следните предмети:


1)„Разработване на графична концепция и изработка на печатни информационни материали, свързани с Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013"
   и
2) „Осъществяване на дейности за комуникация и публичност по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013". Процедура е открита процедура за сключване на рамково споразумение с трима изпълнители.

 

 

 

 

Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) решенията за откриване на процедурите и обявленията са публикувани в Регистъра на обществените поръчки, като обявленията са публикувани и в електронните страници на „Държавен вестник" и на „Официален вестник" на Европейския съюз.

 

Документациите ще Ви помогнат да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в съответната процедура по реда на ЗОП. Цената на всяка от документациите е 100 (сто) лева, невъзстановими, платими по банкова сметка на Министерство на икономиката и енергетиката: БНБ – ЦУ, IBAN- BG79 BNBG 9661 3000 1026 01, BIC: BNBGBGSD.


Участниците в съответната процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци и изисквания, посочени в документация.


При възникнали неясноти или въпроси по документациите за участие лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Възложителят изпраща разяснението в тридневен срок от постъпване на искането до всички лица, които са закупили документация за участие в съответната процедура и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други лица.


Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Министерството на икономиката и енергетиката на ул. "Славянска" № 8 в срок до 17.00 часа на 23.02.2009 г. включително.

 

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисии, които ще започнат своята работа на 24.02.2009 г., в 14.00 часа (за първата процедура) и в 11.00 часа (за втората процедура) в сградата на Министерството на икономиката и енергетиката, ул. "Славянска" №  8.

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от процедурата, в която е участвал.

 

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към г-жа Ева Георгиева – тел. 940 74 97,  факс: 981 17 19, e-mail: e.georgieva@mee.government.bg.

 

Дейностите ще се осъществяват в рамките на проект: №BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 


 

СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ/ЗАПОВЕДИ ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА КОНКРЕТНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 5 "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007 – 2013 ПО ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" № BG161PO003-5.0.01

 

 

Изисквания за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5 "Техническа помощ"