Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-4.3 "Подобряване на националната инфраструктура по качеството"
Документи за изпълнение на сключените договори

Решение № РД-16-1119/29.08.2012 г. и Приложение № 1 към него по процедура № BG161PO003-4.3.02 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подобряване на бизнес средата за българските предприятия – подобряване на националната инфраструктура по качество"

 

Решение № РД-16-1119/29.08.2012 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектно предложение с регистрационен номер BG161PO003-4.3.02-0001, по процедура № BG161PO003-4.3.02 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подобряване на бизнес средата за българските предприятия – подобряване на националната инфраструктура по качество"

 


 

Покана към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за представяне на проектно предложение по процедура: BG161PO003-4.3.02 „Подобряване на бизнес средата за българските предприятия - Подобряване на националната инфраструктура по качеството - 27/02/2012

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

 

ПОКАНА

 

   за представяне на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

 

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани Държавна агенция за метрологичен и технически надзор да представи проектно предложение по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-4.3.02 „Подобряване на бизнес средата за българските предприятия - Подобряване на националната инфраструктура по качеството” по Приоритетна ос Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, област на въздействие 4.3 „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”, операции 4.3.1. Информационни кампании за бизнеса, 4.3.2. Повишаване качеството на лабораториите за калибриране и изпитване, органи за оценка на съответствието, 4.3.3. Предлагане на повече и по-добри услуги на бизнеса на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. 

Основната цел на процедурата е да се подобри качеството и количеството на услугите за бизнеса, предлагани от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, както и да осигури ефективни действия на ДАМТН в качеството й на надзорен орган, което да допринесе за насърчаване на производството от българските предприятия на продукти с добро качество.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 867 490 лева. 


Допустими за финансиране са следните дейности:

 1. Изготвяне на анализи, проучвания, оценки и планове;
 2. Разработване и изготвяне на обучителни програми и информационни материали, насочени към бизнеса;
 3. Провеждане на обучения, насочени към бизнеса;
 4. Разработване и внедряване на системи за обучения, наръчници и системи за оценяване и мониторинг на персонала на бенефициента;
 5. Организиране и провеждане на информационни, промоционални, рекламни и обучителни кампании и прояви за бизнеса и обществото в страната;
 6. Организиране и провеждане на обучения за служителите за повишаване на административния капацитет във връзка с предоставяните нови услуги и дейности;
 7. Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационни бази данни и интернет страници;
 8. Подобряване качеството и количеството на съществуващи услуги и дейности за бизнеса;
 9. Разработване и предоставяне на нови услуги и дейности за бизнеса;

10. Закупуване (включително монтаж/инсталиране и въвеждане в експлоатация) на необходимите дълготрайни материални и нематериални активи, свързани с предоставянето на нови, по-качествени и комплексни услуги и дейности за бизнеса;

11. Подпомагане на лаборатории на контролните и надзорни органи (вкл. закупуване на необходимото оборудване) за изпълнение на законовите задължения, пряко свързани с надзорната и контролната им дейност и за акредитация/оправомощаване;

12. Ограничени строително-монтажни работи за лаборатории и помещения към ДАМТН с цел осигуряване на специални условия на околната среда (температура, влага, налягане и др.) за работа на еталонното  и изпитвателното оборудване, необходимо за предоставянето на по-качествени дейности и услуги за бизнеса, както и за помещения за провеждане на срещи с бизнеса;

13. Обмяна на опит и работни посещения във водещи институции от страни-членки на ЕС в областта на действие;  

14. Одит на проекта;

15. Визуализация и публичност. 

 

Допустими по процедурата са както дейности, извършвани на територията на страната, така и ограничени дейности в чужбина.

Пълният пакет документи и Изискванията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата са публикувани на следните интернет адреси:

- интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” - www.opcompetitiveness.bg,

- Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - www.eufunds.bg.


Проектното предложение се подава на следния адрес:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

1052 София, ул. „Славянска” № 8  

 

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 15.05.2012 г., 17:30 ч.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Управляващият орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува утвърденото от Ръководителя на УО ДОПЪЛНЕНИЕ на Оперативно ръководство за изпълнение на сключените договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за конкретните бенефициенти по операция за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика" на ОП „Конкурентоспособност" - примерни образци на временна информационна табела (по време на изпълнението на проекта), постоянна информационна табела (след приключване на дейностите по проекта), стикери за закупени материални обекти и визуализация на документи.

 

Примерните образци са изготвени за улеснение на конкретните бенефициенти при прилагане на изискванията за публичност и визуализация съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) 1828/2006 на ЕК и съгласно раздел II, т.6 „Публичност и информираност" от оперативното ръководство.

 


 

Публикувано е ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ на Оперативно ръководство за изпълнение на сключените договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретните бенефициенти по Приоритетна ос 4 "Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013.

 


 

Решение №РД-16-325/25.03.2010 на Ръководителя на УО на ОП "Конкурентоспособност" относно отпадане на изискването за издаване на запис на заповед от страна на бенефициентите по приоритетна ос 4 като условие за извършване на авансово плащане

 

ВАЖНО: Моля, обърнете внимание на изискванията за публичност и информираност на страница 20 и 21 (точка 6. "Публичност и информираност") от настоящото оперативно ръководство за изпълнение на договори, съгласно новите изисквания за публичност и информираност.

 

Оперативно ръководство за изпълнение на сключените договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за конкретните бенефициенти по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика" на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

 

Решение №РД-16-680/10.07.2009 г. на Ръководителя на Договарящия орган за одобряване на доклада на Оценителната комисия назначена със Заповед №РД-16-335/31.03.2009 г. за разглеждане и оценка на подадени проектни предложения по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 "Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика" с номер: BG161PO003-4.1 – „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България"; BG161PO003-4.2 – „Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари"; BG161PO003-4.3 – „Подобряване на националната инфраструктура по качество".

 

 

Приложение №1 към Решение №РД-16-680/10.07.2009 г.: Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 "Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика" с номер: BG161PO003-4.1 – „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България"; BG161PO003-4.2 – „Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари"; BG161PO003-4.3 – „Подобряване на националната инфраструктура по качество".

 

 

Списък на сключени договори по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика"

Номер на процедурата:

BG161PO003-4.1 "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България

BG161PO003-4.2 "Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари"

BG161PO003-4.3 "Подобряване на националната инфраструктура по качеството"

 


 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

  

ОБЯВА

 

за процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" кани желаещите конкретни бенефициенти да представят проектни предложения по Приоритетна ос 4:„Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика", като ОБЯВЯВА процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:"Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика".

 

Номер на процедурата:

BG161PO003-4.3-„Подобряване на националната инфраструктура по качеството"

 

 

Пакет документи и Насоки за кандидатстване

 

 

Обявената процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по Приоритетна ос 4: "Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика"

       Област на въздействие:

       4.1. „ Популяризиране на предимствата за инвестиране в България"

       4.2. „Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари"

       4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството"

Операция:

4.1.1. Осигуряване на аналитична информация за инвестиционните трендове в България и в чужбина

       4.1.2. Пилотни маркетингови кампании за привличане на инвеститори в целевите сектори

       4.1.3. Диверсификация и стандартизация на услугите на БАИ за инвеститори

       4.2.1. Предоставяне на по-подробна и качествена информация за чуждите пазари на българските предприятия

       4.2.2. Насърчаване участието на МСП в международни специализирани панаири, изложения и търговски мисии

       4.2.3. Подобряване на визиятаи експортния потенциал на България

       4.3.1. Информационни кампании за бизнеса

       4.3.2. Повишаване качеството на лабораториите за калибриране и изпитване, органи за оценка на съответствието

       4.3.3. Предлагане на повече и по-добри услуги на бизнеса

  

Процедурата на директно предоставяне на за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 76 300 583лева.

 

 

 

Могат да кандидатстват конкретните бенефициенти по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика" на Оперативна програма „Конкурентоспособност", както следва:

 • Българска агенция за инвестиции – Област на въздействие 4.1
 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия – Област на въздействие 4.2
 • Български институт за стандартизация, Български институт по метрология, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация", Изпълнителна агенция „Сертификация и изпитване" - Област на въздействие 4.3

 

Кандидат по процедурата може да бъде и организация, институция, административна или друга подобна структура, която е определена със закон или подзаконов нормативен акт като правоприемник на горепосочения конкретен бенефициент.

 

Целта на процедурата за област на въздействие 4.1: „Развитие на предимствата на България като инвестиционна дестинация" e да увеличи обема привлечени инвестиции и икономическия ефект от тях, както и да подобри бизнес средата.

 

Целта на процедурата за област на въздействие 4.2: „Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари e да улесни достъпа до външни пазари на българските предприятия чрез цялостни услуги за предприятията и актуална информация за износа, както и да подобри бизнес средата.

 

Целта на процедурата за област на въздействие 4.3: „Подобряване на националната инфраструктура по качеството" e да осигури съответствие на българските продукти с международните стандарти за качество, както и да подобри бизнес средата.

  

Допустими за финансиране са следните дейности:

 • изготвяне на анализи, проучвания, оценки, планове;
 • организиране и провеждане на информационни, обучителни и рекламни кампании за бизнеса;
 • разработване и поддръжка на интернет страници;
 • национални и колективни участия на международни изложения, панаири, конференции и др.;
 • промоционални и информационни прояви в и извън страната;
 • директен инвестиционен маркетинг – само за област на въздействие 4.1;
 • подобряване качеството, количеството иразработване и предоставяне на нови услуги и дейности за бизнеса;
 • обучения на персонала във връзка с предоставяните нови или подобрени услуги и дейности;
 • въвеждане на системи за управление на качеството и сертифициране;
 • общи дейности по проектите – одит, визуализация.

 

Пълният комплект от документи и Изискванията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са публикувани на следния интернет адрес: www.opcompetitiveness.bg.

 

Проектните предложения се подават на адрес:

 

 

       Министерство на икономиката и енергетиката

       Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност"

       Управляващ орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

       1052 София, ул. „Славянска" № 8

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 04.03.2009 г., 17.30 ч.