Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-4.1 "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България"

 

 

 

Управляващият орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува утвърденото от Ръководителя на УО ДОПЪЛНЕНИЕ на Оперативно ръководство за изпълнение на сключените договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за конкретните бенефициенти по операция за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика" на ОП „Конкурентоспособност" - примерни образци на временна информационна табела (по време на изпълнението на проекта), постоянна информационна табела (след приключване на дейностите по проекта), стикери за закупени материални обекти и визуализация на документи.

 

Примерните образци са изготвени за улеснение на конкретните бенефициенти при прилагане на изискванията за публичност и визуализация съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) 1828/2006 на ЕК и съгласно раздел II, т.6 „Публичност и информираност" от оперативното ръководство.

 


 

Публикувано е ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ на Оперативно ръководство за изпълнение на сключените договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретните бенефициенти по Приоритетна ос 4 "Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013.

 


 

Решение №РД-16-325/25.03.2010 на Ръководителя на  УО на ОП "Конкурентоспособност" относно отпадане на изискването за издаване на запис на заповед от страна на бенефициентите по приоритетна ос 4 като условие за извършване на авансово плащане

 

ВАЖНО: Моля, обърнете внимание на изискванията за публичност и информираност на страница 20 и 21 (точка 6. "Публичност и информираност") от настоящото оперативно ръководство за изпълнение на договори, съгласно новите изисквания за публичност и информираност.

 

Оперативно ръководство за изпълнение на сключените договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за конкретните бенефициенти по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика" на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

 

Решение №РД-16-680/10.07.2009 г. на Ръководителя на Договарящия орган за одобряване на доклада на Оценителната комисия назначена със Заповед №РД-16-335/31.03.2009 г. за разглеждане и оценка на подадени проектни предложения по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 "Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика" с номер: BG161PO003-4.1 – „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България"; BG161PO003-4.2 – „Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари"; BG161PO003-4.3 – „Подобряване на националната инфраструктура по качество".

 

 

Приложение №1 към Решение №РД-16-680/10.07.2009 г.: Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 "Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика" с номер: BG161PO003-4.1 – „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България"; BG161PO003-4.2 – „Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари"; BG161PO003-4.3 – „Подобряване на националната инфраструктура по качество".

 

 

Списък на сключени договори по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика"

Номер на процедурата:

BG161PO003-4.1 "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България

BG161PO003-4.2 "Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари"

BG161PO003-4.3 "Подобряване на националната инфраструктура по качеството"

 


 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

 

ОБЯВА

 

за процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" кани желаещите конкретни бенефициенти да представят проектни предложения по Приоритетна ос 4 : „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика", като ОБЯВЯВА процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:"Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика".

 

Номер на процедурата:
BG161PO003-4.1-Популяризиране на предимствата за инвестиране в България

 

 

 

 

 

 

Обявената процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по Приоритетна ос 4: "Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика"

Област на въздействие:

4.1. „ Популяризиране на предимствата за инвестиране в България"

4.2. „Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари"

4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството"

Операция:

4.1.1. Осигуряване на аналитична информация за инвестиционните трендове в България и в чужбина

4.1.2. Пилотни маркетингови кампании за привличане на инвеститори в целевите сектори

4.1.3. Диверсификация и стандартизация на услугите на БАИ за инвеститори

4.2.1. Предоставяне на по-подробна и качествена информация за чуждите пазари на българските предприятия

4.2.2. Насърчаване участието на МСП в международни специализирани панаири, изложения и търговски мисии

4.2.3. Подобряване на визиятаи експортния потенциал на България

4.3.1. Информационни кампании за бизнеса

4.3.2. Повишаване качеството на лабораториите за калибриране и изпитване, органи за оценка на съответствието

4.3.3. Предлагане на повече и по-добри услуги на бизнеса

  

Процедурата на директно предоставяне на за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 76 300 583лева.

 

Могат да кандидатстват конкретните бенефициенти по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика" на Оперативна програма „Конкурентоспособност", както следва:

 • Българска агенция за инвестиции – Област на въздействие 4.1
 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия – Област на въздействие 4.2
 • Български институт за стандартизация, Български институт по метрология, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация", Изпълнителна агенция „Сертификация и изпитване" - Област на въздействие 4.3

 

Кандидат по процедурата може да бъде и организация, институция, административна или друга подобна структура, която е определена със закон или подзаконов нормативен акт като правоприемник на горепосочения конкретен бенефициент.

 

Целта на процедурата за област на въздействие 4.1: „Развитие на предимствата на България като инвестиционна дестинация" e да увеличи обема привлечени инвестиции и икономическия ефект от тях, както и да подобри бизнес средата.

 

Целта на процедурата за област на въздействие 4.2: „Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари e да улесни достъпа до външни пазари на българските предприятия чрез цялостни услуги за предприятията и актуална информация за износа, както и да подобри бизнес средата.

 

Целта на процедурата за област на въздействие 4.3: „Подобряване на националната инфраструктура по качеството" e да осигури съответствие на българските продукти с международните стандарти за качество, както и да подобри бизнес средата.

  

Допустими за финансиране са следните дейности:

 • изготвяне на анализи, проучвания, оценки, планове;
 • организиране и провеждане на информационни, обучителни и рекламни кампании за бизнеса;
 • разработване и поддръжка на интернет страници;
 • национални и колективни участия на международни изложения, панаири, конференции и др.;
 • промоционални и информационни прояви в и извън страната;
 • директен инвестиционен маркетинг – само за област на въздействие 4.1;
 • подобряване качеството, количеството иразработване и предоставяне на нови услуги и дейности за бизнеса;
 • обучения на персонала във връзка с предоставяните нови или подобрени услуги и дейности;
 • въвеждане на системи за управление на качеството и сертифициране;
 • общи дейности по проектите – одит, визуализация.

 

Пълният комплект от документи и Изискванията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са публикувани на следния интернет адрес: www.opcompetitiveness.bg

 

Проектните предложения се подават на адрес:

 

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност"

Управляващ орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

1052 София, ул. „Славянска" № 8

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 04.03.2009 г., 17.30 ч.