Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.1.2-01 „Покриване на международно признати стандарти”
Документи за кандидатстване
Документи за изпълнение на сключените договори

 

 

Нов модул към „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, дава възможност всеки бенефициент да направи сам електронна справка по БУЛСТАТ за получените от него минимални помощи за 3-годишен период

 

 

 

 

На 02.06.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 уведомява всички кандидати и бенефициенти по Оперативната програма, че на електронен адрес http://minimis.minfin.bg/ е създаден нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години. За целта е необходимо единствено въвеждането на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от бенефициента предприятие.

 

Данните в регистъра са актуални към датата на проверката.

 


 

 Решение на Междинното звено, с което се приема разработването, внедряването и сертифицирането по новата версия на международно признатия стандарт ISO 9001:2008

 

ВАЖНО!  Решение РД-16-92/11.12.2009 г. на ИАНМСП за допустимост на направените разходи между бенефициенти и доставчици по договори за изпълнение, отнасящи се до частично заплащане (в размер на данъчната основа) на стойността на фактурираните стоки/услуги, при условие, че след датата на предаваен на финалнич отчет и до датата на верифициране на окончателния отчет от странат на Междинното звено/ Управляващия орган бенефициентът представи документ, удостоверяващ изплащането на цялото дължимо задължение по доставената/ извършената от изпълнителя стока/услуга.

 


 

 Оперативно  ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

 

 Списък със сключени договори

 

 

 График за повторно сключване на договори

 

 Решение N МС-01-1/19.08.2008 г. за одобрение на доклад на оценителната комисия по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти"

 Приложение №1 към Решение №МС-01-1/19.08.2008 г.

 


 

 

Министерството на икономиката и енергетиката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата", област на интервенция 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", операция 2.1.2 „Покриване на международно признати стандарти", като ОБЯВЯВА процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти".

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ цели да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като основен фактор за тяхното конкурентноспособно развитие.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

 

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

  • Консултантски услуги – запредоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка ивъвеждане на системи за управление (СУ) и международно признати стандарти в предприятието;
  • Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в оборудване и нови технологии, задължително свързани спостигане на съответствие с изискванията на СУ и/или международно признатите стандарти;
  • Услуги за сертифициране на СУ или за изпитване за удостоверяване на съответствието.

 

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.sme.government.bg.

 

Проектните предложения се подават в регионалните офиси на Междинното звено – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средни предприятия в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и в локалния офис на ИАНМСПв гр. Велико Търново.

 

Крайният срок за подаване на предложения е 15 януари 2008 г., 16.00 часа, местно време.

 

Пакет документи и Насоки за кандидатстване

 

ВАЖНО!

Обърнете внимание на тълкуването на производствата, попадащи в обхвата на Анекс I от Договора за ЕО и разделителната линия между ОП „Конкурентоспособност" и Програмата за развитие на селските райони. (Указание за тълкуване на Анекс I)

 

Уважаеми бенефициенти,

 

Моля, запознайте се подробно с публикуваните документи. Ако след прочитането им имате някакви въпроси, свързани със схемата, моля да ги зададете писмено на следния електронен адрес: qms@sme.government.bg

или на факс: (02) 80 75 308

 

 

 

 

 

 

за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ