Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.1.1-01 „Технологична модернизация в предприятията”
Документи за изпълнение на сключените договори

 

 

 

Нов модул към „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, дава възможност всеки бенефициент да направи сам електронна справка по БУЛСТАТ за получените от него минимални помощи за 3-годишен период

  

На 02.06.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 уведомява всички кандидати и бенефициенти по Оперативната програма, че на електронен адрес http://minimis.minfin.bg/ е създаден нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години. За целта е необходимо единствено въвеждането на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от бенефициента предприятие.

 

 

Данните в регистъра са актуални към датата на проверката.

 


 

ВАЖНО! Решение РД-16-92/11.12.2009 г. на ИАНМСП за допустимост на направените разходи между бенефициенти и доставчици по договори за изпълнение, отнасящи се до частично заплащане (в размер на данъчната основа) на стойността на фактурираните стоки/услуги, при условие, че след датата на предаваен на финалнич отчет и до датата на верифициране на окончателния отчет от странат на Междинното звено/ Управляващия орган бенефициентът представи документ, удостоверяващ изплащането на цялото дължимо задължение по доставената/ извършената от изпълнителя стока/услуга.

 

 

Списък със сключени договори

 

 

 Уведомление относно оповестяване на обявените от бенефициентите процедури на интернет страницата на Договарящия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) 

 


 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ № 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 – 002/12.02.2009г. за Удължаване на 60-дневния срок по чл. 2.1. и чл. 2.4. от договора за безвъзмездна помощ за представяне на изискуемите документи по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията"

 

Решение за удължаване на 60-дневния срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 "Технологична модернизация на предприятията"

 


 

СЪОБЩЕНИЕ № 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 – 001/12.11.2008г. за Удължаване на 60-дневния срок по чл. 2.1. и чл. 2.4. от договора за безвъзмездна помощ за представяне на изискуемите документи по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията"   

 

Решение за удължаване на 60-дневния срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 "Технологична модернизация на предприятията"

 

Списък на сключените договори по процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в предприятията".

  

 


РЕШЕНИЕ N ТМ-01-1/03.09.2008 г.

 

за одобрение на доклад на Оценителната Комисия по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в предприятията".

Приложение 1а. Списък на 131 броя проектни предложения, предложени за финансиране (съгл. т. 2 от решението)  - обща стойност 48 269 039.21 лв. и Приложение 1Б "Резервен списък" - 8 броя проектни предложения, без осигурено финансиране

 

   

График за подписване на договори за безвъзмездна финансова помощ

  

 

АРХИВ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗЪВЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в предприятията".Министерството на икономиката и енергетиката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата", област на интервенция 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", операция 2.1.1 „Технологична модернизация в предприятията", като ОБЯВЯВА процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в предприятията".

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са насочени към модернизация на технологичното оборудване, свързано с разширяване дейността на предприятията и повишаване на конкурентноспособността им, вкл. подкрепа за продуктова или процесова иновация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Допустими са проекти, които имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени към:

ØСтартиране от съществуващо предприятие на нов бизнес в друг отрасъл, допустим по настоящата схема, в добавка към досегашния бизнес

ØРазширяване на дейността на съществуващо предприятие

ØДиверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови допълнителни продукти/услуги

ØФундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.sme.government.bg.

Проектните предложения се подават в регионалните офиси на Междинното звено – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средни предприятия в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и в локалния офис на ИАНМСПв гр. Велико Търново.

Крайният срок за подаване на предложения е 22 януари 2008 г., 16.00 часа, местно време.


18.10.2007 - 10.00 `. Моля, обърнете внимание, че има поправка в т.2.1.2 от Насоките и публикуваният вариант е от 18.10.2007 г.

 

11.01.2008 - 16.30 ч. ВАЖНО!

  

На 11.01.2008 г., Управляващият орган на ОП „Kонкурентноспособност" нанесе промени в публикуваните до този момент пакет документи за кандидатстване по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията" 

Промените са публикувани в Решение  2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 - 002/ 08.01.2008 г. (файл по-долу).

Публикуват се и изменените Насоки и пакет документи с корекции съгласно Решение.

   

 

 

  

    

18.10.2007 - 14.30.  - Важно! 

 

  

На 18.10.2007 г. в 14.30 ч. Управляващият орган на ОП „Kонкурентноспособност" нанесе промени в публикуваните до този момент пакет документи за кандидатстване по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията". Промените са следните:

  

   -в Насоките за кандидатстване, в т. 1.3.4. „Режим на държавните помощи" е допълнен текста относно режима на държавни помощи (промяната касае приложимия режим за консултантски услуги)

   -в текста на Насоките за кандидатстване, в списъка по т. 4.2. „Придружителни документи" е добавена нов ред „Декларация за държавни помощи – Приложение В1."

   -в Приложение А „Формуляр за кандидатстване" – в списъка по раздел V „Списък за проверка на административното съответствие" е добавен ред за проверка на Приложение В1 „Декларация за държавни помощи. „

   -Приложено е Приложение В1 – образец „Декларацията за държавни помощи".

  

Публикуваният тук пакет документи за кандидатстване е актуализиран съобразно нанесените промени.

  

МОЛЯ, следете редовно съобщенията на настоящата страница, за да бъде информирани за актуални новини по процедурата.

  

Имайте пред вид, че актуалните автентични документи за кандидатстване по Процедурата, заедно с актуални съобщения, се публикуват единствено на официалните интернет-страници по www.eufunds.bg ,www.opcompetitiveness.bg и www.sme.government.bg! С оглед избягване на неточности, не се препоръчва да се снабдявате с документи за кандидатстване от други източници.

 

 

22.10.207 г. Важно!

Моля, обърнете внимание, че има промяна в публикуваният пакет документи - файлът "Приложение А1 - финансови показатели" е променен. В пакета е прикачен новият варинат на файът с дата 22.10.2007 г.

 


19.11.2007 г.

  

ВАЖНО!


   Тълкуване на производствата, попадащи в обхвата на Анекс I от

   Договора за ЕО и разделителната линия между ОП

   „Конкурентоспособност"и Програмата за развитие на селските райони

Уважаеми бенефициенти,

  

Моля, запознайте се подробно с публикуваните документи. Ако след прочитането им имате някакви въпроси, свързани със схемата, моля да ги зададете писмено на следния електронен адрес:

  

 

op_investment_grants@sme.government.bg

 

  

или на факс

   (02) 80 75 308.