Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия"
Документи за кандидатстване
Списък с одобрени кандидати

 

 

 

Нов модул към „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, дава възможност всеки бенефициент да направи сам електронна справка по БУЛСТАТ за получените от него минимални помощи за 3-годишен период

 

 

 На 02.06.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 уведомява всички кандидати и бенефициенти по Оперативната програма, че на електронен адрес http://minimis.minfin.bg/ е създаден нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години. За целта е необходимо единствено въвеждането на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от бенефициента предприятие.

 

Данните в регистъра са актуални към датата на проверката.

 


 

От 11.10.2010 г. бенефициентите трябва да попълват и представят за одобрение НОВИ образци на Междинен и Финален технически отчет.

 

Старите образци на отчетите щe бъдат приемани до 11.11.2010 г. След тази дата, МЗ ще приема за проверка само попълнени нови образци на Междинен и Финален технически отчет.

 

 Нов образец на Финален технически отчет   

 

 Нов образец на Междинен технически отчет  

 


 

Съобщение за приключване на процедура за конкурентен подбор на проектни предложения с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия"


 

 Актуализирани приложения към оперативно ръководство  

 

 Актуализиран списък на сключените договори   

 

 Приложения към оперативно ръководство

 

 Оперативно ръководство  

 

ВАЖНО! Решение РД-16-92/11.12.2009 г. на ИАНМСП за допустимост на направените разходи между бенефициенти и доставчици по договори за изпълнение, отнасящи се до частично заплащане (в размер на данъчната основа) на стойността на фактурираните стоки/услуги, при условие че след датата на предаване на финалния отчет и до датата на верифициране на окончателния отчет от страна на Междинното звено/ Управляващия орган бенефициентът представи документ, удостоверяващ изплащането на цялото дължимо задължение по доставената/ извършената от изпълнителя стока/ услуга.

 


 

 Решение № ТМГ-01-2-1/04.09.2009 г.

 

 Решение № ТМГ-01-3/13.10.2009 г. 

 

 Приложение 1 към Решение № ТМГ-01-3/13.10.2009 г.  

 

 Списък на сключени договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

 Решение № TМГ-01-2/01.07.2009 г.

 

 Списък на проектни предложения (Приложение №1 към Решение №TМГ-01-2/01.07.2009 г.)

 

Оценителният доклад по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия", е одобрен с Решение № ТМГ-01-1/27.05.2009 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. 

 


 

 Списък на 39 броя проектни предложения на стойност 97 304 725,85 лв., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и „Резервен списък" на 46 броя проектни предложения, без осигурено финансиране

 

 Пакет документи и Насоки за кандидатстване

 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на Оперативната програма кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", Oперация 2.1.1: „Технологична модернизация в предприятията", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия".

 

Основната цел на процедурата е оказването на подкрепа на предприятията в България в постигането на технологична модернизация чрез насърчаване на инвестициите в ново оборудване и технологии с оглед разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността на предприятията.

 

Предоставяната по настоящата процедура безвъзмездна финансова помощ следва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимият режим на държавна помощ по отношение на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е „групово освобождаване" съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13 от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008г., относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО (Общ регламент за групово освобождаване).

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лв.

 

Допустими за финансиране са следните дейности:

 

-     Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване)на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения;

-     Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау" или не патентовани технически познания и др.;

-     Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително – монтажни работи (СМР), водещо до повишаване на стойността им, когато това е непосредствено свързано с и необходимо за въвеждането в експлоатация на инвестициите, закупени по проекта.

 

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.sme.government.bg.

 

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 -2013 – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 12 януари 2009 г., 16.00 часа.