Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.1.04 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Документи за кандидатстване

 

 

 

Нов модул към „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, дава възможност всеки бенефициент да направи сам електронна справка по БУЛСТАТ за получените от него минимални помощи за 3-годишен период

 

 

 На 02.06.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 уведомява всички кандидати и бенефициенти по Оперативната програма, че на електронен адрес http://minimis.minfin.bg/ е създаден нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години. За целта е необходимо единствено въвеждането на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от бенефициента предприятие.

 

Данните в регистъра са актуални към датата на проверката.

 


 

От 11.10.2010 г. бенефициентите трябва да попълват и представят за одобрение НОВИ образци на Междинен и Финален технически отчет.

 

Старите образци на отчетите щe бъдат приемани до 11.11.2010 г. След тази дата, МЗ ще приема за проверка само попълнени нови образци на Междинен и Финален технически отчет.

 

 Нов образец на Финален технически отчет

 

 Нов образец на Междинен технически отчет

 

 


 

 Актуализирани приложения към оперативно ръководство

 

 Финален списък на сключени договори

 

 ВАЖНО!  Решение РД-16-92/11.12.2009 г. на ИАНМСП за допустимост на направените разходи между бенефициенти и доставчици   по договори за изпълнение, отнасящи се до частично заплащане (в размер на данъчната основа) на стойността на фактурираните стоки/услуги, при условие, че след датата на предаваен на финалния отчет и до датата на верифициране на окончателния отчет от странат на Междинното звено/ Управляващия орган бенефициентът представи документ, удостоверяващ изплащането на цялото дължимо задължение по доставената/ извършената от изпълнителя стока/услуга.

 

 Актуализиран списък на сключените договори

 

 Приложения към оперативно ръководство

 

 Оперативно ръководство

 

 Решение № ТММ-01-3/13.10.2009 г.

 

 Приложение 1 към Решение № ТММ-01-3/13.10.2009 г.

 

 Решение № ТММ-01-2-1/04.09.2009 г.

 

 Списък със сключени договори

 

 График с допълнителни дати за сключване на договори

 

 Решение №TMM-01-2/13.07.2009 г.

 

 Приложение 1 към решение №TMM-01-2/13.07.2009 г.

 

 Предварителен график за сключване на договори

 

 Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, предложени за финансиране

 

 Решение №ТММ-01-1/27.05.2009 г.

 

 Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране

 

 Пакет документи и Насоки за кандидатстване

 

 


 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на оперативната програма кани желаещите да представят проектни предложения поПриоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", Oперация 2.1.1: „Технологична модернизация в предприятията", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.04"Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 

Основната цел на процедурата е оказването на подкрепа на малки и средни предприятия в България в постигането на технологична модернизация чрез насърчаване на инвестициите в ново оборудване и технологии, както и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации с оглед разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността на предприятията.

 

Предоставената безвъзмездна помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ в рамките на настоящата процедура са както следва:

 

1) Режим „групово освобождаване" съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13 от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността (L 214/09.08.2008)), по отношение на безвъзмездната финансова помощ по Елемент „Инвестиции".

 

2) Режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта deminimis (ОВ L 379/28.12.2006) по отношение на безвъзмездната финансова помощ по Елемент „Услуги".

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лв.

 

Допустими за финансиране са следните дейности:

 

По елемент „Инвестиции":

- Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения;

- Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау" или не патентовани технически познания и др.;

- Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР), водещо до повишаване на стойността им, когато това е непосредствено свързано с и необходимо за въвеждането в експлоатация на направените инвестиции по проекта.

 

По Елемент „Услуги":

Консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии.

 

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.sme.government.bg.

 

Проектните предложения се подават в териториални звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 12 януари 2009 г., 16.00 часа.