Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”
Документи за изпълнение на сключените договори
Въпроси и отговори

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Публикуван е втори График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007–2013.

Договорите ще бъдат подписани на посочените в Графика дати, в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр. София, ул. „6-ти септември“ № 21.

 


Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува Списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

 


 

Презентации от проведеното обучение на бенефициенти по процедура  BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”, проведено в "Информационен център на енергетиката" в сградата на МИЕТ на ул. „Триадица“ № 8.

 

Техническо изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

Процедури за избор на изпълнители и често срещани грешки при избор изпълнител по ПМС 55/2007 по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

Финансово изпълнение и отчитане по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

Администриране на нередности по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

 

 


 

 

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със структурната промяна, регламентирана в ПМС № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съгласно която функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в качеството й на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, промени в нормативната уредба за условията и реда за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ (ПМС № 55/12.03.2007 г. и Закона за обществените поръчки) е публикувано актуализирано оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

 


 

 

  Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.01 "Инвестиции в "зелена индустрия" - 06/07/2012

 

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.01 "Инвестиции в "зелена индустрия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007–2013. Договорите ще бъдат подписани в 10.00 ч. на 12 юли 2012 г. в залата на Информационния център на енергетиката (гр. София, ул. "Триадица" № 8, ет.1). Регистрацията ще започне в 09.45 ч.

В графика са включени само кандидати, представили в първоначално указания от УО срок официални документи и декларации за всички обстоятелства, изискуеми съгласно чл. 7, ал. 7, т. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г., за които не са изисквани допълнителни документи и/или разяснения и/или доказателства за изпращане на първоначално поисканите документи в срок.
Останалите одобрени за финансиране кандидати по процедурата, съгласно Приложение № 1 към Решение № РД-16-747/14.06.2012 г. на Ръководителя на Договарящия орган, които след извършване на документалната проверка бъдат одобрени за сключване на договор,ще бъдат включени в допълнителен График за сключване на договори. Допълнителният график ще бъде публикуван във възможно най-кратък срок, след произнасяне на Договарящия орган по допълнително получените документи и/или разяснения.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка със структурната промяна, регламентирана в ПМС № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съгласно която функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството й на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, е извършена промяна в Приложение К (образец на Банкова гаранция за авансово плащане) към Насоките за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”, одобрени със Заповед № РД-16-1276/17.11.2011 г.

Промяната в Приложение К се изразява в посочването за Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

 

 


 

 

Управляващият орган 

на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува:

 

 

Решение № РД-16-747/14.06.2012 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност", за одобряване доклада на Оценителната комисия от извършена оценка на проектни предложения по процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,

 

Приложение № 1 към Решение № РД-16-747/14.06.2012 г. – Списък на проектните предложения по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”, одобрени за финансиране, включващ наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко предложение

 

и

 

Приложение № 2 към Решение № РД-16-747/14.06.2012 г. – Списък с резервните проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране, включващ наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общият бюджет, и размера на безвъзмездната финансова помощ. 

 

 


 

 

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура BG161PO003-2.3.01 "Инвестиции в "зелена индустрия" - 24/04/2012

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.01 "Инвестиции в "зелена индустрия".

 

  Сканиран списък

 


 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 1 до № 2 по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 3 до № 12 по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 13 до № 24 (без 21) по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР №  21 по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 25 до № 27 по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 28 и 29 по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ №  30, 31, 32 и 33  по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ №   34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42  по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от №  43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49  по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР №  50  по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ №  51, 52, 53 и 54  по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” - в процес на подготовка

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР №  55  по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ №  56 и 57  по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ №  58, 59 и 60  по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР №  61  по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от №  62 до 67 по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от №  68 до 69 по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от №  70 до 74 по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” 

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР №  75 по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”


 

На 17.11.2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ – Управляващ орган и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия.  

 

Пакет документи и насоки за кандидатстване

 

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

 

 

Основна цел на настоящата процедура е оказването на инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на продукти, подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта, като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите предприятия в страната.

 

Предоставяната по настоящата процедура за подбор на проекти безвъзмездна финансова помощ следва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ в рамките на настоящата процедура са както следва:

 

1) Регионална инвестиционна помощ - режим „групово освобождаване” съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (OB L 214/09.08.2008), приложим за дейностите по Компонент 1;

2) Режим „de minimis(минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (ОВ L 379/28.12.2006), приложим за дейностите по Компонент 2.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200  лева.  

 

Допустими за финансиране по Компонент 1 са следните дейности:

а) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, което намалява енергоемкостта на производството на предприятието-кандидат, и/или

б) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, което е свързано с по-ефективното използване или рециклиране на отпадъчните продукти и обхваща намаляване на отпадъка чрез повторното му влагане в съществуващото производство или чрез използването му за производство на нови продукти, и/или

в) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, за производство на продукт/и, подлежащ/и на рециклиране, след като станат отпадъци, обхващащо намаляване или заместване използването на нерециклируеми и опасни материали/компоненти при производството на продукт/и, както и производството на продукти, чието използване намалява вредните емисии и продукти, които изпълняват условията на хармонизирания стандарт EN 13 432:2000 за биоразградимост на опаковки.

 

Допустими за финансиране по Компонент 2 са:

а) Дейности за подобряване на задвижващите двигатели и системи, включително чрез подмяна и/или

б) Дейности за подобряване на енергийните системи чрез смяна  на енергоносителя, и/или

в) Дейности за оползотворяване на отпадъчната топлина, и/или

г) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на малки ко-генерационни инсталации за собствени нужди, и/или

д) Въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), и/или

е) Инвестиции в софтуерни системи за енергиен мениджмънт, и/или

ж) Консултантски услуги, свързани с въвеждането на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС  EN 16001  (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

з) Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;

и) Визуализация на проекта; 

й) Одит на проекта. 

 

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.02.2012 г.

  

Предоставяне на допълнителна информация


Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:


Адрес за електронна поща: largegreen@mee.government.bg
Факс: (02) 981 17 19


Кандидатите могат да задават въпроси и да искат допълнителни разяснения във връзка с настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 21 дни преди крайния срок за получаване на проектни предложения, като отговорите ще се публикуват в срок до 5 работни дни, считано от датата на тяхното получаване, но не по-късно от 11 календарни дни преди крайния срок за получаване на проектните предложения по процедурата. 


Публикуваните на интернет страницата на Управляващия орган отговори на въпроси са задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.


Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

ВАЖНО: Публикуваните на интернет страницата на Управляващия орган - www.opcompetitiveness.bg отговори на въпроси имат само пояснителен характер и не могат да изменят условията, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване.