Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"
Документи за изпълнение на сключените договори
Въпроси и отговори

СЪОБЩЕНИЕ


Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува окончателен: Актуализиран списък на сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията. 

 

Поради наличието на останал финансов ресурс следствие на издадени решения за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на одобрени за финансиране кандидати, съгласно Приложение № 1 към Решение № 4МС-01-1/04.04.2012 г. на Ръководителя на Договарящия орган, са сключени общо 8 броя договори с кандидати от „резервен списък“, съгласно Приложение № 2 към Решение № 4МС-01-1/04.04.2012 г. на Ръководителя на ДО, при спазване поредността на класирането и до изчерпване на общия бюджет по процедурата.

 

В допълнение към посоченото, бихме желали да Ви уведомим, че в случаите, в които първоначално обявеният бюджет по съответната процедура е изчерпан, преценката на Управляващия орган за увеличение на бюджета по тази процедура и сключване на договори с допълнителни кандидати от „резервен списък“, се прави след задълбочен анализ на следните обстоятелства:

- наличие на постъпили качествени проектни предложения, за които не е достигнал финансовия ресурс определен за схемата за безвъзмездна помощ;

- наличие на свободен финансов ресурс по отделните приоритетни оси/области на въздействие, по които се финансира конкретната схема;

- планирани нови схеми, вкл. осигуряване на ресурс за тях по съответната приоритетна ос/област на въздействие;

- резултати, ефективност и успеваемост на предишни схеми с подобен характер;

- натоварване на служителите, планиран обем от работа и административни възможности за управление, наблюдение и финансов контрол на одобрените за финансиране проекти, вкл. и необходимост от привличане на допълнителна външна експертиза.

 

Преценката на всички тези обстоятелства (вътрешни и външни) по взимането на едно такова решение е изцяло в компетенцията и отговорността на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“. В контекста на гореизложеното и следствие на извършения анализ, Ви информираме, че Управляващият оран на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. не предвижда увеличение на бюджета по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”. Информация относно посоченото обстоятелство е публикувана на 08.11.2012 г. на интернет страницата на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ - www.opcompetitiveness.bg, в секция „Общи въпроси и отговори“, като отговор на зададен въпрос от 02.11.2012 г.

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува: „Актуализиран списък на сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12: „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”. 


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със структурната промяна, регламентирана в ПМС № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съгласно която функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството й на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 - 2013 г., се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, е извършена промяна в Приложение К (образец на Банкова гаранция за авансово плащане) към Насоките за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”, одобрени със Заповед № РД-16-740/29.06.2011 г.

Промяната в Приложение К се изразява в посочването за Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 - 2013 г. на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

 

 


 

 

Презентации от проведеното обучение на бенефициенти по процедура BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията", проведено на 29 май 2012 г. в Парк-хотел "Москва"

Техническо изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

Често срещани грешки при избор изпълнител по ПМС 55/2007 по процедура BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

Процедури за избор на изпълнители /ПМС № 55/2007 г., ЗОП/ по процедура BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

Финансово изпълнение и отчитане по процедура BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

Администриране на нередности по процедура BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 


 

Решение № 4МС-01-1/04.04.2012 г. Приложение № 1 и Приложение № 2 към него по процедура за предоставяне на БФП BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията" - 04/04/2012

 

Във връзка с проведена оценка и класиране на проектните предложения по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията", Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикуват:

 Решение № 4МС-01-1/04.04.2012 г. на Ръководителя на Договарящия орган за одобрение на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения, Приложение № 1 - Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране и Приложение № 2 - Списък с резервни проектни предложения, преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране.

 


Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап "Оценка на административното съответствие и допустимостта" по процедура BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията" - 13/03/2012

 

 

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013г. публикуват Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап "Оценка на административното съответствие и допустимостта" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията". 

 


 

 

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“ - 19/12/2011

Публикуван е Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията.

 

 

> Списък - PDF формат

 

> Сканиран списък

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 1 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 2 И 3 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 4, 5, 6 и 7 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 8 до № 15 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 16 до № 20 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 20 A по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 21 до № 27 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 28 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 29 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 30 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 31 до № 36 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 37 до № 41 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 42 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 43 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 44 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 45 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 46 до № 48 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 49 до № 51 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 52 до № 62 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 63 до № 64 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 65 до № 67 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 68 до № 72 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

 

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 73 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 74 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 75 до № 79 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 80 до № 83 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 84 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 85 до № 92 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 93 до № 96 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 97 до № 103 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 104 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 105 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 106 до № 111 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 112 до № 122 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 123 до № 128 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 129 до № 132 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 133 до № 142 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 143 до № 154 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"

 

 


 

 

На 29.06.2011 г. Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", МИЕТ – Управляващ орган и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. канят желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", Oперация 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти", като ОБЯВЯВАТ процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията".

  

  

 Пакет документи и насоки за кандидатстване

  

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

 

Основна цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, включително системи за управление на ресурсите, работата с клиенти, производствените ресурси, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.

Предоставяната по настоящата процедура за подбор на проекти безвъзмездна финансова помощ следва да отговаря на условията за държавни помощи. Помощта по настоящата процедура се предоставя в режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 48895 750 лева.  

 

Видове проекти/допустими дейности: 

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните елементи/допустими дейности:

а) Консултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на стандартизирани системи за управление; предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ и/или разработване и внедряване на софтуерни системи за управление на: 1) ресурсите в предприятията (ERP системи); 2) работата с клиенти (CRM системи); 3) производствените ресурси (MOM системи); 4) друг вид системи за управление на предприятията; и/или консултантски услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти; и/или консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики;

б) Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за постигане на съответствие с изискванията на стандартизираната/е система/и за управление и/или за постигане на съответствие на продукти с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или за въвеждане и/или постигане на съответствие с изискванията на добри производствени практики, както и за насърчаване на инвестициите в софтуерни системи за управление на: 1) ресурсите на предприятията (ERP системи); 2) работата с клиенти (CRM системи); 3) производствените ресурси (MOM системи); 4) друг вид системи за управление на предприятията.

в) Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието на продукти с европейски/международни стандарти и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики.

 

Други допустими дейности, пряко свързани с изпълнението на проектите по процедурата:

а) Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по процедурата- до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;

б) Визуализация на проекта– до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева;

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.  

Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28.09.2011 г.

 

  

Предоставяне на допълнителна информация


Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:


Адрес за електронна поща: qms4@mee.government.bg;

Факс: (02) 981 17 19


Кандидатите могат да задават въпроси и да искат допълнителни разяснения във връзка с настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 21 дни преди крайния срок за получаване на проектни предложения, като отговорите ще се публикуват в срок до 5 работни дни, считано от датата на тяхното получаване, но не по-късно от 11 календарни дни преди крайния срок за получаване на проектните предложения по процедурата. 


Публикуваните на интернет страницата на Управляващия орган отговори на въпроси са задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.


Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

ВАЖНО: Публикуваните на интернет страницата на Управляващия орган - www.opcompetitiveness.bg отговори на въпроси имат само пояснителен характер и не могат да изменят условията, посочени в Насоките за кандидатстване.