Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"
Списък с одобрени кандидати
Документи за изпълнение на сключените договори
Въпроси и отговори

Уважаеми бенефициенти, с цел уеднаквяване на подхода при одобрение на отчетените разходи за възнаграждения по проекта, Управляващият орган е изготвил образци, които бенефициентите следва да попълват и представят на хартиен и електронен носител при отчитане на разходи за възнаграждения в предстоящи междинни и финални отчети.

 

Телефон за указания и справки за попълване на образците: 02/ 8075 347 и 02/ 8075 319

 


Договарящият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" - Пета сесия

 


Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-922/16.07.2012 г. и Приложение № 1 към него за одобрение на доклада на оценителната комисия за проведена оценка проектни предложения от трета сесия с регистрационни номера: от BG161PO003-1.2.02-0022 до BG161PO003-1.2.02-0030 включително по процедура с предварителен конкурентен подбор, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка със структурната промяна, регламентирана в ПМС № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съгласно която функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството й на междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Във връзка с гореизложеното, извършена е промяна в Приложение О (образец на банкова гаранция) към Насоките за кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”, одобрени със Заповед № РД-16-36/13.01.2011, изм. със Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. и Заповед № РД-16-490/09.05.2011 г.

 

 


 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

Списък на отхвърлените проектни предложения от четвърта сесия, с рег. номера от BG161PO003-1.2.02-0031 до № BG161PO003-1.2.02-0039 вкл., на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер".

 


Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

 

Решение № Д-16-752/14.06.2012г. и Приложение № 1 към него за одобрение на доклада на оценителната комисия, за проведена оценка проектни предложения от втора сесия с регистрационни номера: BG161PO003-1.2.02-0016 и BG161PO003-1.2.02-0019 по процедура с предварителен конкурентен подбор, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

 


 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува: 

 

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" Трета сесия

 

 


 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува: 

 

Решение № РД-16-700/05.06.2012г. и Приложение № 1  към него за одобрение на доклада на оценителната комисия за проведена оценка проектни предложения от първа сесия с регистрационни номера: от BG161PO003-1.2.02-0001 до BG161PO003-1.2.02-0009 вкл. и BG161PO003-1.2.02-0014  по процедура с  предварителен конкурентен подбор, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови  и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

 

 


 

Решение № ТТ-01-5/29.03.2012г. и Приложение № 1 към него по процедура  за предоставяне на БФП BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" - 30/03/2012

 

  Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикуват:

 

  Решение № ТТ-01-5/29.03.2012г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за одобряване на Оценителния доклад за извършена оценка на подадените формуляри за предварителен подбор с регистрационни номера от № BG161PO003-1.2.02-0040 до № BG161PO003-1.2.02-0055 вкл. от пета сесия с краен срок за кандидатстване 23 ноември 2011 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер";

 

Приложение № 1 към Решение ТТ-01-5/29.03.2012г. - Списък на кандидатите, които да бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване. 

 


Решение № ТТ-01-4/24.01.2012 г. за одобрение на доклада от проведена оценка и класиране от четвърта сесия формуляри за предварителен подбор с рег. номера от № BG161PO003-1.2.02-0031 до -0039 вкл., по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” - 26/01/2012

 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват:

 

Решение № ТТ-01-4/24.01.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Ръководител на Договарящия орган за одобрение на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране от четвърта сесия формуляри за предварителен подбор с регистрационни номера от № BG161PO003-1.2.02-0031  до № BG161PO003-1.2.02-0039 вкл., по процедура за предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” и Приложение № 1 към Решение № ТТ-01-4/24.01.2012 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“ - 13/01/2012

На 13.01.2012 г. Управляващият  орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикуват:

 

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № ТТ-01-3/24.11.2011 г. и Приложение № 1 към него по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” - 25/11/2011

Управляващият  орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикуват:

 

Решение № ТТ-01-3/24.11.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за одобряване на Оценителния доклад за извършена оценка на подадените формуляри за предварителен подбор от трета сесия с краен срок за кандидатстване 20 юли 2011 г. по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”;

 

Приложение № 1 към Решение ТТ-01-3/24.11.2011 г. - Списък на кандидатите, които да бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № ТТ-01-2/08.11.2011 и Приложение № 1 към него от втора сесия по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” - 08/11/2011

Управляващият  орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 публикуват:

 

Решение № ТТ-01-2/08.11.2011 г. 

и

Приложение № 1 към него – Списък на одобрените кандидати, които да бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване от втора сесия с регистрационни номера от № BG161PO003-1.2.02-00016 до № BG161PO003-1.2.02-0021

 

по процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” в рамките на втора сесия за набиране на формуляри за предварителен подбор на проектни предложения.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № ТТ-01-1/11.10.2011г. и Приложения 1 и 2 към него по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

 

Във връзка с проведена оценка на подадените по първа сесия формуляри за предварителен подбор с регистрационни номера от №BG161PO003-1.2.02-0001 до №BG161PO003-1.2.02-0015, без №BG161PO003-1.2.02-0012 и №BG161PO003-1.2.02-0013, по процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 публикува Решение № ТТ-01-1/11.10.2011 г. на Ръководителя на Договарящия орган и Приложения 1 и 2 към него.

 

 


 

Нов модул към „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, дава възможност всеки бенефициент да направи сам електронна справка по БУЛСТАТ за получените от него минимални помощи за 3-годишен период

  

  

 

 

На 02.06.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 уведомява всички кандидати и бенефициенти по Оперативната програма, че на електронен адрес http://minimis.minfin.bg/ е създаден нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години. За целта е необходимо единствено въвеждането на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от бенефициента предприятие.

 

 

Данните в регистъра са актуални към датата на проверката.

 


Консолидирана версия на Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" ,

изменени със Заповед № РД-16-490/09.05.2011 г.  на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган

 


 

Уточнение относно публикуваните днес изменения в Насоките за кандидатстване по седем процедури по Оперативна програма "Конкурентоспособност"

  

 

Във връзка с публикуваните по-рано днес изменени Насоки за кандидатстване по седемте отворени за подаване на проектни предложения процедури за подбор на проекти, УО на ОП „Конкурентоспособност" уведомява всички кандидати, че измененията имат за цел ЕДИНСТВЕНО И САМО въвеждането на по-облекчени условия за кандидатите относно попълването и декларирането на обстоятелствата в Декларацията за МСП.

  

 

Промяната е продиктувана от утвърдения нов образец на Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (обнародвана в Държавен вестник, бр.10/2011 г.), както и утвърдените със Заповед № РД-16-301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Указания за попълване на Декларацията и Справка за обобщените параметри на предприятие, подаващо Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

  

 

Моля всички кандидати да имат предвид, че за всички подадени проектни предложения по посочените процедури към датата на издаването на Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. ще бъде използван следният подход:

  

1. С оглед равно третиране на кандидатите и въведените с настоящата Заповед по-облекчени условия, съответната Оценителна комисия допълнително ще изисква представянето на новия образец на Декларацията, утвърден със Заповед РД-16-43/17.01.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

2. Няма да бъдат отстранявани проектни предложения само и единствено на основанието, че кандидатът е приложил стария образец на Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърден със Заповед РД-16-890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, т.е. по отменения образец.

 

 


 

 

Със Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган се изменят Насоките за кандидатстване по настоящата процедура.

 

 

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 


ВЪПРОС И ОТГОВОР 1 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 2 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 3 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 4, 5 и 6  по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 7   по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 8   по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 9 и 10 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 11 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 12 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 13, 14 И 15 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 16 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 17 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 18 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 19 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 20 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 21 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 22, 23 и 24 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 25 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 26, 27 и 28 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 29 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" 

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 30 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" 

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 31 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" 

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 32 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" 

 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 33 и 34 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 35 по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" 


    Със Заповед № РД-16-36/13.01.2011 г. на Заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган е открита процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер". 

 

 

   Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности", Област на въздействие 1.2: „Подобряване на про-иновативната инфраструктура", Oперация 1.2.1:„Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер".

 

 

 

Пакет документи и насоки за кандидатстване

  

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

 

Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на нови и развитието на вече съществуващи офиси за технологичен трансфер в България като основен фактор за насърчаване на трансфера на ново знание и технологии от научно-изследователските организации към преприятията с оглед подкрепа на тяхното конкурентоспособно и устойчиво развитие в дългосрочен план.

 Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти, са както следва:

 

1) Регионална инвестиционна помощ – режим „групово освобождаване" съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, чл. 13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността OB L 214/09.08.2008) по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по Елемент „Инвестиции".

2) Режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност (ЕО) към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006), по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по Елемент „Услуги, административни и оперативни дейности". 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 9779150 лева.

  

По Елемент „Инвестиции" допустими за финансиране са следните дейности: 

Изработване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изграждане на нови, преустройство или разширяване на съществуващи офиси за технологичен трансфер.

Извършване на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждането на нови или разширяването на съществуващи офиси за технологичен трансфер, като кандидатът или участник в обединението - кандидат по процедурата следва да има вещно право върху обекта на СМР.

- Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за дейността на офисите за технологичен трансфер - закупуване на офис оборудване, както и специализирано оборудване, необходимо за обезпечаване на оперативната дейност и услугите, предоставяни от подкрепените офиси за технологичен трансфер.

По Елемент „Услуги, административни и оперативни дейности" допустими са следните дейности: 

1) Създаване на интернет страница за нуждите на подкрепения офис за технологичен трансфер и създаване на виртуални офиси за технологичен трансфер;

2) Обезпечаване на оперативната дейност на офиса за технологичен трансфер:

    -осигуряване на необходимия персонал за изпълнение на оперативните дейности на подкрепените офиси;

    -ресурсно обезпечаване на оперативната дейност на офисите за технологичен трансфер - осигуряване на необходимите консумативи за оперативните дейности и услугите, предоставяни от офисите за технологичен трансфер;

    -изработване на технически, финансови, икономически оценки и оценки на интелектуалната собственост на иновативни продукти, процеси или услуги;

    -услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или реализиране на конкретен иновативен продукт, процес или услуга;

    -консултантски или юридически услуги, свързани със защита правата върху интелектуална собственост на иновативни продукти, процеси или услуги;

    -разработване на бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализация на конкретни иновативни продукти, процеси или услуги;

    -консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване иновативни продукти, процеси или услуги;

    -създаване на прототипи на иновативни продукти и/или процеси;

    -провеждане на срещи и събития за представяне на иновативни разработки пред предприятия;

    -участие в бизнес форуми, семинари, конференции, панаири, изложения, свързани с дейността на офисите за технологичен трансфер;

    -популяризиране на дейността на офисите за технологичен трансфер - подготовка, изработване и разпространение на информационни материали за представяне на дейността и услугите на офисите за технологичен трансфер;

-участие в международни и национални мрежи на офиси за технологичен трансфер.

    - Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура- до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв.;

    - Визуализация на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лв;

    - Одит на проекта - до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 4 000 лв.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: http://www.eufunds.bg/.

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Настоящата процедура е процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване.

 

Крайни срокове за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения по процедурата през 2011 г.:

 - Сесия 1 с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения – 16 март 2011 г.

- Сесия 2 с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения – 18 май 2011 г.

- Сесия 3 с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения – 20 юли 2011 г.

- Сесия 4 с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения – 21 септември 2011 г.

- Сесия 5 с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения – 23 ноември 2011 г

 

 

 

 

 Предоставяне на допълнителна информация
 Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес за електронна поща: tto@mee.government.bg
Факс: (02) 981 17 19
Отговорите на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Управляващия орган - www.opcompetitiveness.bg в срок до 5 работни дни, считано от датата на тяхното получаване. Посочените адреси за кореспонденция следва да бъдат използвани от страна на кандидатите както по отношение на процедурата на предварителен подбор чрез Формуляри за предварителен подбор, така и впоследствие - по отношение на процедурата за представяне на цялостни проектни предложения.

Публикуваните на интернет страницата на Управляващия орган отговори на въпроси са задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.

 

 

Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

  

ВАЖНО: Публикуваните на интернет страницата на Управляващия орган - www.opcompetitiveness.bg отговори на въпроси имат само пояснителен характер и не могат да изменят условията, посочени в  Насоките за кандидатстване.