Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове"
Документи за изпълнение на сключените договори
Въпроси и отговори

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува „Актуализиран списък на сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове


Във връзка с проведена оценка на проектно предложение по процедура № BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове", Управляващият орган по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013г. публикува:

Решение № РД-16-1118/28.08.2012 г. на Главен директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка на проектно предложение с регистрационен номер: BG161PO003-1.2.03-0007 по процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти, с няколко крайни срока за кандидатстване: № BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове".


 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува Списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“  

 


 

Списък на проектите, подадени чрез формуляр за кандидатстване, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта в рамките на Сесия 4 (с краен срок 19.09.2011 г.) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” - 05/07/2012

 

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимост, въз основа на подадените пълни проектни предложения чрез формуляр за кандидатстване и на основание чл. 24, ал. 5 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., в редакцията му към ДВ бр. 95 от 03.12.2010 г.), на 05.07.2012 г. Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, подадени в рамките на Сесия 4 (с краен срок 19.09.2011 г.) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”.

Забележка: Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и оценка на допустимостта по горепосочената процедура, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка пред оценителната комисия, чрез ръководителя на договарящия орган, в срок до 5 работни дни след публикуване на настоящия списък на Интернет страницата на Управляващия орган – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – www.opcompetitiveness.bg.

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка със структурната промяна, регламентирана в ПМС № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съгласно която функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в качеството й на междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ е извършена промяна в Приложение О (образец на банкова гаранция) към Насоките за кандидатстване по процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове", одобрени със Заповед № РД-16-26/10.01.2011 г., изм. със Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. и Заповед № РД-16-490/09.05.2012 г. Промяната в Приложение О  се изразява в посочването за Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

 

 

 


 

 

Решение № РД-16-661/31.05.2012 г. и Приложение 1 към него по процедура BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове" - 31/05/2012

 

Във връзка с проведена оценка и класиране на проектни предложения по процедура № BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове", Управляващият орган по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013г. публикува:

 

Решение № РД-16-661/31.05.2012 г. на Главен директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера: BG161PO003-1.2.03-0003 и BG161PO003-1.2.03-0005, по процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти, с няколко крайни срока за кандидатстване: № BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове".

 

и

 

Приложение № 1 към Решение № РД-16-661/31.05.2012 г. - Списък на проектните предложения по Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове", одобрени за финансиране, включително наименование на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общият бюджет и размерът на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко проектно предложение.

 

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено в срок до 15 работни дни от издаване на решението.

 


 

Решение № РД-16-613/18.05.2012 г. и Приложение 1 към него по процедура BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове" - 18/05/2012

Във връзка с проведена оценка и класиране на формуляри за предварителен подбор от Пета Сесия по процедура № BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове", Управляващият орган по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013г. публикува:

 

Решение № РД-16-613/18.05.2012 г. на Главен директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на формуляри за предварителен подбор с регистрационни номера от : BG161PO003-1.2.03-0008 до BG161PO003-1.2.03-0011, подадени в рамките на Пета Сесия по процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: № BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове".

 

и  

 

Приложение № 1 към Решение № РД-16-613/18.05.2012 г.- Списък на одобрените кандидати от Пета Сесия, които да бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване, включително наименование на кандидатите,  общия бюджет и размера на исканата безвъзмездна финансова помощ и получената от всяко проектно предложение окончателна оценка.

 

Одобрените кандидати ще бъдат писмено поканени да подадат формуляр за кандидатстване по процедурата в 10-дневен срок от издаването на решението.

 

Неуспелите кандидати ще бъдат уведомени писмено в срок от 15 работни дни от издаване на решението, като се посочат основания за отстраняването им.

 


 

Решение № ТЦ-01-2/18.01.2012 г. и Приложение 1 към него по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” - 20/01/2012

Управляващият орган и Междинното звено на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикуват Решение № ТЦ-01-2/18.01.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Ръководител на Договарящия орган за одобряване на Оценителния доклад за извършена оценка на подадените формуляри за предварителен подбор по четвърта сесия с краен срок за кандидатстване 19 септември 2011 г. по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” и Приложение 1 към него.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № ТЦ-01-1/24.11.2011 г. и Приложение № 1 към него по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” - 25/11/2011

Управляващият  орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикуват:

 

Решение № ТЦ-01-1/24.11.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за одобряване на Оценителния доклад за извършена оценка на подадените формуляри за предварителен подбор от първа, втора и трета сесии с крайни срокове за кандидатстване 14 март 2011 г., 16 май 2011 г. и 18 юли 2011 г. по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”;

 

Приложение № 1 към Решение ТЦ-01-1/24.11.2011 г. - Списък на кандидатите, които да бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на проекти за предварителен подбор, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта", подадени по Първа Сесия (с краен срок 14.03.2011 г.) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове"

 

 

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимостта и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС №121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., в редакцията му към ДВ. бр. 95 от 03.12.2010 г.), на 21.09.2011  г. дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват Списък на проекти за предварителен подбор, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта", подадени по Първа Сесия (с краен срок 14.03.2011 г.) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове".

 

 


 

  

Нов модул към „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, дава възможност всеки бенефициент да направи сам електронна справка по БУЛСТАТ за получените от него минимални помощи за 3-годишен период

 

 

На 02.06.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 уведомява всички кандидати и бенефициенти по Оперативната програма, че на електронен адрес http://minimis.minfin.bg/ е създаден нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години. За целта е необходимо единствено въвеждането на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от бенефициента предприятие.

 

 

Данните в регистъра са актуални към датата на проверката.

 


 

- Консолидирана версия на Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове",

изменени със Заповед № РД-16-490/09.05.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия

 

 


 

 

 


Уточнение относно публикуваните днес изменения в Насоките за кандидатстване по седем процедури по Оперативна програма "Конкурентоспособност"

  


Във връзка с публикуваните по-рано днес изменени Насоки за кандидатстване по седемте отворени за подаване на проектни предложения процедури за подбор на проекти, УО на ОП „Конкурентоспособност" уведомява всички кандидати, че измененията имат за цел ЕДИНСТВЕНО И САМО въвеждането на по-облекчени условия за кандидатите относно попълването и декларирането на обстоятелствата в Декларацията за МСП.Промяната е продиктувана от утвърдения нов образец на Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (обнародвана в Държавен вестник, бр.10/2011 г.), както и утвърдените със Заповед № РД-16-301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Указания за попълване на Декларацията и Справка за обобщените параметри на предприятие, подаващо Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.Моля всички кандидати да имат предвид, че за всички подадени проектни предложения по посочените процедури към датата на издаването на Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. ще бъде използван следният подход:

 

1. С оглед равно третиране на кандидатите и въведените с настоящата Заповед по-облекчени условия, съответната Оценителна комисия допълнително ще изисква представянето на новия образец на Декларацията, утвърден със Заповед РД-16-43/17.01.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

2. Няма да бъдат отстранявани проектни предложения само и единствено на основанието, че кандидатът е приложил стария образец на Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърден със Заповед РД-16-890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, т.е. по отменения образец. 

 


 

Със Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г.  на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган се изменят Насоките за кандидатстване по настоящата процедура.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове"

 


 

На 03.02.2011 г. Управляващият орган публикува Заповед № РД-16-115/03.02.2011 г. на директора на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", упълномощена със Заповед №РД-16-797/29.06.2010 г. за заместващ Ръководителя на Управляващия орган, с която се изменят текстове в Оперативните ръководства по процедури:

 

BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания";

BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия";

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";

BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия";

BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове".

 


 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 12 по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове"

 

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 11 по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове"

 

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР 10 по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР 9 по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове"

 

 

 

 

 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 7 И 8 по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР 6 по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР 5 по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР 4 по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР 3 по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР 2 по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР 1 по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове"

 


 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: "Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности", Област на въздействие 1.2: "Подобряване на про-иновативната инфраструктура", Oперация 1.2.1: "Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове". 

  

Пакет документи и насоки за кандидатстване

  

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

 

 

Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура чрез предоставянето на инвестиционна подкрепа за създаването на нови и укрепането на вече съществуващи технологични центрове в България, които да подпомoгнат достъпа на предприятията до ново знание и технилогии, и да стимулират комерсиализирането на резултатите от научните изследвания.Процедурата е пряко насочена към предоставянето на подкрепа за извършванена необходимите предварителни (предпроектни) проучвания, изработването на задания за проектиранеи необходимата техническа документация във връзка с изграждането на технологични центрове, както и осигуряване на необходимото специализирано оборудване за обезпечаване на дейността им.

Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти, са, както следва:

1) Режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност (ЕО) към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006), прилаган по отношение на безвъзмездната финансова помощ за дейностите за услуги.

2) Регионална инвестиционна помощ – режим „групово освобождаване", съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар, в приложение на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността OB L 214/09.08.2008), прилаган по отношение на безвъзмездната финансова помощ за дейностите за инвестиции по проекта.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 39 116 600 лв.

Допустими за финансиране са следните дейности:  

Дейности за инвестиции: 

- Дейности за създаване и/или разширяване на технологични центрове:

   ·Извършване на предпроектни проучвания във връзка с ограничени строително-монтажни работи СМР за преустройство на съществуващи сгради и помещения за целите на обособяването им като технологични центрове;

   ·Изработване на задания за проектиране съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с извършването на ограничени СМР за преустройство на съществуващи сгради и помещения за целите на обособяването им като технологични центрове. Заданията за проектиране следва да определят изискванията към обекта, фазите на проектиране, както и необходимите проектни части. Заданията за проектиране следва да включват:

          - основни технически, икономически, технологични, функционални и планово-композиционни изисквания към обекта;

          - основни функционални и композиционни параметри на обекта.

   ·Изработване на техническа документация за извършване на ограничени СМР, свързани с преустройство на съществуващи сгради и/или помещения с цел обособяването им в технологични центрове.

- Извършване на ограничени СМР за преустройство на съществуващи сгради и/или помещения, с цел обособяването им като технологични центрове, като кандидатът или участник в обединението – кандидат по процедурата следва да притежава вещно право върху обекта/ите на СМР.

- Доставка на офисно и специализирано оборудване, свързани с дейността и спецификата наподкрепените технологични центрове.

Дейности за услуги: 

- Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура – до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв.

- Визуализация на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лв.

- Одит на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 40 000 лв.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Настоящата процедура е процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване.

 

Крайни срокове за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения) по процедурата през 2011 г.:

 

- Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения)

– 14 март 2011 г.

  

- Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения)

– 16 май 2011 г.

  

- Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения)

– 18 юли 2011 г.

  

- Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения)

– 19 септември 2011 г.

  

- Сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подборна проектни предложения)  

– 21 ноември 2011 г.

 

  

Предоставяне на допълнителна информация 

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

 

 

Адрес за електронна поща: tc@mee.government.bg

Факс: (02) 981 17 19

 

 

Отговорите на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Управляващия орган - www.opcompetitiveness.bg в срок до 5 работни дни, считано от датата на тяхното получаване. Посочените адреси за кореспонденция следва да бъдат използвани от страна на кандидатите, както по отношение на процедурата на предварителен подбор чрез Формуляри за предварителен подбор, така и впоследствие - по отношение на процедурата за представяне на цялостни проектни предложения.

 

Публикуваните на интернет страницата на Управляващия орган отговори на въпроси са задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.

 

Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

  

ВАЖНО: Публикуваните на интернет страницата на Управляващия орган - www.opcompetitiveness.bg отговори на въпроси имат само пояснителен характер и не могат да изменят условията, посочени в  Насоките за кандидатстване.