Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"
Решения на Ръководителя на Договарящия орган
Документи за изпълнение на сключените договори
Въпроси и отговори

Уважаеми бенефициенти, с цел уеднаквяване на подхода при одобрение на отчетените разходи за възнаграждения по проекта, Управляващият орган е изготвил образци, които бенефициентите следва да попълват и представят на хартиен и електронен носител при отчитане на разходи за възнаграждения в предстоящи междинни и финални отчети.

 

Телефон за указания и справки за попълване на образците: 02/ 8075 347 и 02/ 8075 319

 


СЪОБЩЕНИЕ  

 

Публикуван е Актуализиран списък на 151 сключени договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: № BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”, приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”, област на въздействие 1.1 „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”, операция 1.1.1 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

 

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с проведена оценка и класиране на пълни проектни предложения, подадени в рамките на пета сесия по процедура № BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия", Договарящият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013г. публикува:

Решение № РД-16-1800/20.12.2012 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.05-0235 до № BG161PO003-1.1.05-0323 вкл., подадени в рамките на пета сесия по процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

и

Приложение № 1 към Решение № РД-16-1800/20.12.2012 г. – списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително наименование на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общият бюджет и размерът на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко проектно предложение.

 

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено относно документите, които следва да подготвят за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, в срок до 15 работни дни от издаване на Решението.

 

Неуспелите кандидати ще бъдат уведомени писмено относно основанията за отхвърлянето им в срок до 15 работни дни от издаване на Решението.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ:


Във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедури BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" и BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Ви обръща внимание, че съгласно Насоките за кандидатстване по горепосочените процедури, допустими за финансиране са разходите за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за експертен и квалифициран персонал единствено въз основа на сключени трудови договори. Разходи за възнаграждения по договори за управление и контрол (договор за възлагане на управление), няма да бъдат признавани за допустими.

 

Управляващият орган ще изисква от бенефициентите по процедури BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" и BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия" задължително да удостоверяват сключените трудови договори с експертен и квалифициран персонал за изпълнение на дейности по ДБФП като представят копия от подписани/изменени трудови договори с наетите лица, придружени от уведомление/справка, издадена от НАП, съгласно задължението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда.

 

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимост, въз основа на подадените пълни проектни предложения чрез формуляр за кандидатстване и на основание чл. 24, ал. 5 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., в редакцията му преди изменението ДВ. бр.34 от 29.04.2011 г.), на 19.10.2012 г. дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, подадени в рамките на Сесия 5 (с краен срок.15.11.2011г.)  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедури 2007/BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия“, BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" и BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Ви уведомява, че е публикувано Решение на Ръководителя на Управляващия орган (Решение № РД-16-1372/16.10.2012 г.) за промяна в чл. 7 от сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. С Решението е разширен обхватът на изключенията, които се допускат по отношение на свързаните лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, с които бенефициентът може да сключва  трудови/гражданските договори. С оглед на настъпилата промяна, с бенефициентите по посочените процедури, които уведомят ДО и мотивирано обосноват необходимостта от прилагане на изменението, ще се сключват допълнителни споразумения към договорите за безвъзмездна финансова помощ.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с проведена оценка и класиране на пълни проектни предложения, подадени в рамките на четвърта сесия по процедура № BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия", Договарящият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013г. публикува:

Решение № РД-16-1208/24.09.2012 г. на Главен директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.05-0187 до № BG161PO003-1.1.05-0234 вкл., подадени в рамките на четвърта сесия по процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

и

Приложение № 1 към Решение № РД-16-1208/24.09.2012 г. – списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително наименование на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общият бюджет и размерът на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко проектно предложение.

 

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено относно документите, които следва да подготвят за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, в срок до 15 работни дни от издаване на Решението.

 

Неуспелите кандидати ще бъдат уведомени писмено относно основанията за отхвърлянето им в срок до 15 работни дни от издаване на Решението.


 

 


 


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведена оценка и класиране на пълни проектни предложения, подадени в рамките на трета сесия по процедура № BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия", както и на проектно предложение с рег.номер: BG161PO003-1.1.05-0324, Договарящият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013г. публикува:

Решение № РД-16-1102/23.08.2012 г. на Главен директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.05-0142 до № BG161PO003-1.1.05-0186 вкл., без № BG161PO003-1.1.05-0179, подадени в рамките на трета сесия, както и оценка и класиране на проектно предложение с регистрационен номер № BG161PO003-1.1.05-0324, по процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

и

Приложение № 1 към Решение № РД-16-1102/23.08.2012 г. – списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително наименование на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общият бюджет и размерът на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко проектно предложение.

 

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено относно документите, които следва да подготвят за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, в срок до 15 работни дни от издаване на Решението.

 

Неуспелите кандидати ще бъдат уведомени писмено относно основанията за отхвърлянето им в срок до 15 работни дни от издаване на Решението.

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведена оценка и класиране на пълни проектни предложения, подадени в рамките на първа сесия по процедура № BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия", Договарящият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013г. публикува:

Решение № РД-16-1099/23.08.2012 г. на Главен директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.05-0001 до № BG161PO003-1.1.05-0075 вкл., подадени в рамките на първа сесия по процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

и

Приложение № 1 към Решение № РД-16-1099/23.08.2012 г. – списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително наименование на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общият бюджет и размерът на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко проектно предложение.

 

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено относно документите, които следва да подготвят за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, в срок до 15 работни дни от издаване на Решението.

 

Неуспелите кандидати ще бъдат уведомени писмено относно основанията за отхвърлянето им в срок до 15 работни дни от издаване на Решението.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със структурната промяна, регламентирана в ПМС № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съгласно която функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството й на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, е извършена промяна в Приложение О (образец на Банкова гаранция за авансово плащане) към Насоките за кандидатстване по процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия", одобрени със Заповед № РД-16-19/06.01.2011 г., изменена със Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. на ръководителя на управляващия орган. Промяната в Приложение О се изразява в посочването за Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.


СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с проведена оценка и класиране на пълни проектни предложения, подадени в рамките на втора сесия по процедура № BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия", Договарящият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013г. публикува:

Решение № РД-16-999/31.07.2012 г. на Главен директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.05-0076 до № BG161PO003-1.1.05-0141 вкл., подадени в рамките на втора сесия по процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

и

Приложение № 1 към Решение № РД-16-999/31.07.2012 г. – списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително наименование на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общият бюджет и размерът на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко проектно предложение.

 

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено относно документите, които следва да подготвят за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, в срок до 15 работни дни от издаване на Решението.

 

Неуспелите кандидати ще бъдат уведомени писмено относно основанията за отхвърлянето им в срок до 15 работни дни от издаване на Решението.

 

В резултат от проведена писмена процедура за вземане на решение (04.07.2012 г. – 16.07.2012 г.), Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. взе решение за увеличаване бюджета на процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” със стойността на безвъзмездната помощ необходима за финансиране на проектните предложения, преминали успешно всички етапи на оценката, за които не достига финансиране.

 

Предвид гореизложеното, Договарящият орган на ОП „Конкурентоспособност“ уведомява всички кандидати, подали проектни предложения в рамките на първа, трета, четвърта и пета сесия, че общите налични средства по настоящата процедура възлизат на стойността на безвъзмездната помощ необходима за финансиране на проектните предложения, преминали успешно всички етапи на оценката.

 

 


 

 

Списък на проектите, подадени чрез формуляр за кандидатстване, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта в рамките на Сесия 4 (с краен срок 13.09.2011 г.) по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”


Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимост, въз основа на подадените пълни проектни предложения чрез формуляр за кандидатстване и на основание чл. 24, ал. 5 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., в редакцията му преди изменението ДВ. бр.34 от 29.04.2011 г.), на 11.07.2012 г. дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, подадени в рамките на Сесия 4 (с краен срок 13.09.2011 г.) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”.

 

 


 

 

Списък на проектите, подадени чрез формуляр за кандидатстване, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта в рамките на Сесия 1 (с краен срок 09.03.2011 г.) по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия" - 03/07/2012

 

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимост, въз основа на подадените пълни проектни предложения чрез формуляр за кандидатстване и на основание чл. 24, ал. 5 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., в редакцията му преди изменението ДВ. бр.34 от 29.04.2011 г.), на 03.07.2012 г. Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, подадени в рамките на Сесия 1 (с краен срок 09.03.2011 г.) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия".


 

 

Списък на проектите, подадени чрез формуляр за кандидатстване, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта в рамките на Сесия 3 (с краен срок 12.07.2011 г.) по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия" - 19/06/2012

 

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимост, въз основа на подадените пълни проектни предложения чрез формуляр за кандидатстване и на основание чл. 24, ал. 5 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., в редакцията му преди изменението ДВ. бр.34 от 29.04.2011 г.), на 19.06.2012 г. Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма "Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, подадени в рамките на Сесия 3 (с краен срок 12.07.2011 г.) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия".

 


 

Списък на проектите, подадени чрез формуляр за кандидатстване, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта в рамките на Сесия 2 (с краен срок 10.05.2011 г.) по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия" - 01/06/2012

 

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимост, въз основа на подадените пълни проектни предложения чрез формуляр за кандидатстване и на основание чл. 24, ал. 5 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., в редакцията му преди изменението ДВ. бр.34 от 29.04.2011 г.), на 01.06.2012 г. дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, подадени в рамките на Сесия 2 (с краен срок 10.05.2011 г.) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия".

 


 

Решение № ИСП-01-5/27.04.2012 г. и Приложение № 1 към Решение ИСП-01-5/27.04.2012 г. по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия" - 27/04/2012

 

Във връзка с проведена оценка и класиране на формуляри за предварителен подбор от Пета Сесия по процедура № BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия", Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013г. публикуват:

 

Решение № ИСП-01-5/27.04.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на формуляри за предварителен подбор с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.05-0235 до № BG161PO003-1.1.05-0323 вкл., както и с регистрационен номер № BG161PO003-1.1.05-0324, подадени в рамките на Пета Сесия по процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 и

Приложение № 1 към Решение № ИСП-01-5/27.04.2012 г.  - Списък на одобрените кандидати от Пета Сесия, които да бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване, включително наименование на кандидатите,  общия бюджет и размера на исканата безвъзмездна финансова помощ и получената от всяко проектно предложение окончателна оценка.


 

Решение № ИСП-01-4/01.02.2012 г. и Приложение № 1 към него по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” - 02/02/2012

Във връзка с проведена оценка и класиране на формуляри за предварителен подбор от Четвърта Сесия по процедура № BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия, дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват:

 

Решение № ИСП-01-4/01.02.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на формуляри за предварителен подбор с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.05-0187 до № BG161PO003-1.1.05-0234 вкл., подадени в рамките на Четвърта Сесия по процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” по ОП „Конкурентоспособност”

 и

 Приложение № 1 към Решение № ИСП-01-4/01.02.2012 г. - Списък на одобрените кандидати от Четвърта Сесия, които да бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване, включително наименование на кандидатите,  общия бюджет и размера на исканата безвъзмездна финансова помощ и получената от всяко проектно предложение окончателна оценка.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № ИСП-01-3/31.01.2012 г. и Приложение № 1 към него по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” - 31/01/2012

Във връзка с проведена оценка и класиране на формуляри за предварителен подбор от Трета Сесия по процедура № BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия, дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват:

 

Решение № ИСП-01-3/31.01.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на формуляри за предварителен подбор с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.05-0142 до № BG161PO003-1.1.05-0186 вкл., без № BG161PO003-1.1.05-0179, подадени в рамките на Трета Сесия по процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” по ОП „Конкурентоспособност”

 и

 Приложение № 1 към Решение № ИСП-01-3/31.01.2012 г. - Списък на одобрените кандидати от Трета Сесия, които да бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване, включително наименование на кандидатите,  общия бюджет и размера на исканата безвъзмездна финансова помощ и получената от всяко проектно предложение окончателна оценка.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № ИСП-01-2/31.01.2012 г. и Приложение № 1 към него по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” - 31/01/2012

Във връзка с проведена оценка и класиране на формуляри за предварителен подбор от Първа Сесия по процедура № BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия, дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват:

 

Решение № ИСП-01-2/31.01.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на формуляри за предварителен подбор с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.05-0001 до № BG161PO003-1.1.05-0075 вкл., подадени в рамките на Първа Сесия по процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” по ОП „Конкурентоспособност”

 и

Приложение № 1 към Решение № ИСП-01-2/31.01.2012 г. - Списък на одобрените кандидати от Първа Сесия, които да бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване, включително наименование на кандидатите,  общия бюджет и размера на исканата безвъзмездна финансова помощ и получената от всяко проектно предложение окончателна оценка.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № ИСП-01-1/17.01.2012 г. и Приложение № 1 към него по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия - 18/01/2012

Във връзка с проведена оценка и класиране на формуляри за предварителен подбор от Втора Сесия по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“, Управляващият орган и Междинното звено на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. програма публикуват:

 

Решение № ИСП-01-1/17.01.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Ръководител на Договарящия орган за одобряване на доклад на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на формуляри за предварителен подбор с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.05-0076 до № BG161PO003-1.1.05-0141 вкл., подадени в рамките на Втора Сесия по процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” по ОП „Конкурентоспособност”

и

Приложение № 1 към Решение № ИСП-01-1/17.01.2012 г. - Списък на одобрените кандидати от Втора Сесия, които да бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване, включително наименование на кандидатите,  общия бюджет и размера на исканата безвъзмездна финансова помощ и получената от всяко проектно предложение окончателна оценка.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, подадени в рамките на Сесия 5 (с краен срок 15.11.2011 г.) по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” - 06/01/2012

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимост, въз основа на подадените формуляри за предварителен подбор и на основание чл. 24, ал. 5 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., в редакцията му преди изменението ДВ. бр.34 от 29.04.2011 г.), на 06.01.2012 г. дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, подадени в рамките на Сесия 5 (с краен срок 15.11.2011 г.) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, подадени в рамките на Сесия 3 (с краен срок 12.07.2011 г.) по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимост, въз основа на подадените формуляри за предварителен подбор и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС №121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., в редакцията му преди изменението ДВ. бр.34 от 29.04.2011 г.), на 07.09.2011 г. дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, подадени в рамките на Сесия 3 (с краен срок 12.07.2011 г.) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия".

 

 

 


 

 

Списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, подадени в рамките на Сесия 2 (с краен срок 10.05.2011 г.) по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

 

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимост, въз основа на подадените формуляри за предварителен подбор и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС №121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., в редакцията му преди изменението ДВ. бр.34 от 29.04.2011 г.), на 08.08.2011 г. дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, подадени в рамките на Сесия 2 (с краен срок 10.05.2011 г.) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия".

 


 

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимост, въз основа на подадените формуляри за предварителен подбор и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС №121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., в редакцията му преди изменението ДВ. бр.34 от 29.04.2011 г.), на 28.07.2011 г. дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, подадени в рамките на Сесия 1 (с краен срок 09.03.2011 г.) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия".

 


 

Нов модул към „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, дава възможност всеки бенефициент да направи сам електронна справка по БУЛСТАТ за получените от него минимални помощи за 3-годишен период

 

 

На 02.06.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 уведомява всички кандидати и бенефициенти по Оперативната програма, че на електронен адрес http://minimis.minfin.bg/ е създаден нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години. За целта е необходимо единствено въвеждането на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от бенефициента предприятие.

 

 

Данните в регистъра са актуални към датата на проверката.

 


Уточнение относно публикуваните днес изменения в Насоките за кандидатстване по седем процедури по Оперативна програма "Конкурентоспособност"

 

 

Във връзка с публикуваните по-рано днес изменени Насоки за кандидатстване по седемте отворени за подаване на проектни предложения процедури за подбор на проекти, УО на ОП „Конкурентоспособност" уведомява всички кандидати, че измененията имат за цел ЕДИНСТВЕНО И САМО въвеждането на по-облекчени условия за кандидатите относно попълването и декларирането на обстоятелствата в Декларацията за МСП.

  

 

Промяната е продиктувана от утвърдения нов образец на Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (обнародвана в Държавен вестник, бр.10/2011 г.), както и утвърдените със Заповед № РД-16-301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Указания за попълване на Декларацията и Справка за обобщените параметри на предприятие, подаващо Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

 

 

Моля всички кандидати да имат предвид, че за всички подадени проектни предложения по посочените процедури към датата на издаването на Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. ще бъде използван следният подход:

  

   1. С оглед равно третиране на кандидатите и въведените с настоящата Заповед по-облекчени условия, съответната Оценителна комисия допълнително ще изисква представянето на новия образец на Декларацията, утвърден със Заповед РД-16-43/17.01.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

     

   2. Няма да бъдат отстранявани проектни предложения само и единствено на основанието, че кандидатът е приложил стария образец на Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърден със Заповед РД-16-890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, т.е. по отменения образец.

 


 

Със Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган се изменят Насоките за кандидатстване по настоящата процедура.

 

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 


 

На 03.02.2011 г. Управляващият орган публикува Заповед № РД-16-115/03.02.2011 г. на директора на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", упълномощена със Заповед №РД-16-797/29.06.2010 г. за заместващ Ръководителя на Управляващия орган, с която се изменят текстове в Оперативните ръководства по процедури:

 

BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания";

BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия";

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";

BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия";

BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове".

 


 

ВЪПРОС И ОТГОВОР №  126 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР №  125 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № от 119, 120, 121, 122, 123 и 124 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР №  118 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № от 116 до 117 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № от 114 и 115 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 108 до 113 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 104, 105, 106 и 107 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 101, 102 и 103 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 100 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ №  94, 95, 96, 97, 98 и 99 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № от 88 до 93 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 87 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № от 84 до 86 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 83 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № от 76 до 82 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 75 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 74    по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 73 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 72 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 71 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 69-70 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 65-68 по процедура BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 64 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 63 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 60, 61 и 62 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 59 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 58 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 56 и 57 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 52, 53, 54 и 55 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 50 и 51 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 49 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 46, 47 и 48 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 43, 44 и 45 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 40, 41 И 42 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 39 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 38 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 35, 36 и 37 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 34 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 31 до 33 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 27 до 30 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" 

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 24 до 26 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от