Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
Документи за изпълнение на сключените договори
Въпроси и отговори

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги", по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности", Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията", Oперация 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013., моля за публикуване на интернет страницата на Управляващия орган /www.opcompetitiveness.bg/ и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България /www.eufunds.bg/, на актуализирана информация за сключените договори по образец – „Списък на сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги".

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка със структурната промяна, регламентирана в ПМС № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съгласно която функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството й на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, е извършена промяна в Приложение О (образец на Банкова гаранция за авансово плащане) към Насоките за кандидатстване открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги", одобрени със Заповед № РД-16-1501/30.12.2010 г., изменена със Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. Промяната в Приложение О се изразява в посочването за Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.


Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-833/27.06.2012 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения от рег.№ BG161РО003-1.1.04-0058 до рег.№ BG161РО003-1.1.04-0092 вкл., подадени по Пета сесия на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване № BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

и

 Приложение № 1 към Решение № РД-16-833/27.06.2012 г. – „Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко предложение“.


 

Списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" - 28/02/2012

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикуват Списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта”, от Пета Сесия /подадени в периода от 13.09.2011 г. до 14.11.2011 г. вкл./ по процедура BG161РО003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производств - 14/02/2012

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимостта и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС № 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., в редакцията му към ДВ., бр. 95 от 03.12.2010 г.), на 14.02.2012 г.  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват:

 

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта, от Пета Сесия /подадени в периода от 13.09.2011 г. до 14.11.2011 г. вкл./ по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване № BG161РО003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № 2ИПП-01-5/24.01.2012 г. за одобряване на доклада от проведена оценка и класиране на проектни предложения с рег. номера от № BG161PO003-1.1.04-0047 до № BG161PO003-1.1.04-0057 вкл. от Четвърта Сесия /подадени в периода от 12.07.2011 г. до 12.09.2 - 26/01/2012

 

Във връзка с проведена оценка и класиране на проектните предложения от Четвърта Сесия /подадени в периода от 12.07.2011 г. до 12.09.2011 г. включително/ по процедура № BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват:

 

 

Решение № 2ИПП-01-5/24.01.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.04-0047 до № BG161PO003-1.1.04-0057 вкл. от Четвърта Сесия /подадени в периода от 12.07.2011 г. до 12.09.2011 г. вкл./ по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване с референтен № BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” по ОП „Конкурентоспособност”, 

 

 

Приложение № 1 към Решение2ИПП-01-5/24.01.2012 г. - Списък на проектните предложения от Четвърта Сесия, одобрени за финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко предложение

 

и

 

Приложение № 2 към Решение2ИПП-01-5/24.01.2012 г. - Списък на резервни проектни предложения от Четвърта Сесия, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № 2ИПП-01-4/05.01.2012 г. и Приложение № 1 към него по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” - 06/01/2012

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с проведена оценка и класиране на проектните предложения от Трета Сесия /подадени в периода от 10.05.2011 г. до 11.07.2011 г. включително/ по процедура № BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват:

 

 

Решение № 2ИПП-01-4/05.01.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.04-0031 до № BG161PO003-1.1.04-0046 вкл. от Трета Сесия /подадени в периода от 10.05.2011 г. до 11.07.2011 г. вкл./ по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване с референтен № BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” по ОП „Конкурентоспособност” 

 

и

 

Приложение № 1 към Решение2ИПП-01-4/05.01.2012 г. - Списък на проектните предложения от Трета Сесия, одобрени за финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко предложение.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта", подадени по Четвърта Сесия по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставян - 07/12/2011

 

 Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта", подадени по Четвърта Сесия по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

 Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимостта и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС № 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., в редакцията му към ДВ., бр. 95 от 03.12.2010 г.), на 07.12.2011 г., дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта", подадени по Четвърта Сесия /краен срок за кандидатстване до 12.09.2011 г./ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги".

 


 

Съобщение във връзка с установена явна техническа грешка в Раздел ІІ на Решение № 2ИПП-01-2/21.11.2011 г. и в Приложение № 1 към него относно проведена оценка и класиране на проектни предложения от Втора Сесия - 06/12/2011

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с установена явна техническа грешка в Раздел ІІ на Решение № 2ИПП-01-2/21.11.2011 г. и в Приложение № 1 към него относно проведена оценка и класиране на проектни предложения от Втора Сесия по открита процедура за подбор на проекти № BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват:

 

Решение № 2ИПП-01-3/02.12.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Ръководител на Договарящия орган по повод установена явна техническа грешка в Раздел ІІ на Решение № 2ИПП-01-2/21.11.2011 г. относно проведена оценка и класиране на проектни предложения от Втора Сесия /подадени в периода от 08.03.2011 г. до 09.05.2011 г. вкл./ по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване с референтен № BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” по ОП „Конкурентоспособност” 

 

и

 

Приложение № 1 към Решение2ИПП-01-3/02.12.2011 г. - Списък на проектните предложения от Втора Сесия, одобрени за финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко предложение.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" - 29/11/2011

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. публикуват Списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Решение № 2ИПП-01-2/21.11.2011 г. и Приложение № 1 към него по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” - 22/11/2011

Във връзка с проведената оценка и класиране на проектни предложения от Втора Сесия /подадени в периода от 08.03.2011 г. до 09.05.2011 г. вкл./ по процедура № BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват:

 

 

Решение № 2ИПП-01-2/21.11.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.04-0015 до № BG161PO003-1.1.04-0030 включително от Втора Сесия /подадени в периода от 08.03.2011 г. до 09.05.2011 г. вкл./ по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване с референтен № BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” по ОП „Конкурентоспособност” 

 

и

 

Приложение № 1 към Решение2ИПП-01-2/21.11.2011 г. - Списък на проектните предложения от Втора Сесия, одобрени за финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко предложение.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № 2ИПП-01-1/14.10.2011 г. и Списък на одобрените за финансиране проектни предложения от първа сесия по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

 

Управляващият  орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикуват:

 

Решение № 2ИПП-01-1/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектни предложения от първа сесия с краен срок за кандидатстване 07 март 2011 г. на процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";

 

Приложение № 1 към Решение № 2ИПП-01-1/14.10.2011 г. - Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко предложение.

 


 

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта", подадени по Трета Сесия по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимостта и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС №121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., в редакцията му преди изменението ДВ. бр.34 от 29.04.2011 г.), на 10.10.2011 г., дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта", подадени по Трета Сесия /краен срок за кандидатстване до 11.07.2011 г./ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги".

 

 


 

 

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта", подадени по Втора Сесия (с краен срок 09.05.2011 г.) по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

   


Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимостта и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС №121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., в редакцията му преди изменението ДВ. бр.34 от 29.04.2011 г.), на 08.08.2011 г.,  дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта", подадени по Втора Сесия (с краен срок 09.05.2011 г.) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги".


 

 

 

 

 

 


 

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимост и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС №121/ 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн. ДВ, бр.45 от 08.06.2007 г., в редакцията му преди изменението ДВ, бр.34 от 29.04.2011 г.), на 22.07.2011 г. дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, публикуват Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги".

 


 

Нов модул към „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, дава възможност всеки бенефициент да направи сам електронна справка по БУЛСТАТ за получените от него минимални помощи за 3-годишен период

 

 

На 02.06.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 уведомява всички кандидати и бенефициенти по Оперативната програма, че на електронен адрес http://minimis.minfin.bg/ е създаден нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години. За целта е необходимо единствено въвеждането на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от бенефициента предприятие.

 

 

Данните в регистъра са актуални към датата на проверката.

 


 

Уточнение относно публикуваните днес изменения в Насоките за кандидатстване по седем процедури по Оперативна програма "Конкурентоспособност"

  

 

Във връзка с публикуваните по-рано днес изменени Насоки за кандидатстване по седемте отворени за подаване на проектни предложения процедури за подбор на проекти, УО на ОП „Конкурентоспособност" уведомява всички кандидати, че измененията имат за цел ЕДИНСТВЕНО И САМО въвеждането на по-облекчени условия за кандидатите относно попълването и декларирането на обстоятелствата в Декларацията за МСП.

  

 

Промяната е продиктувана от утвърдения нов образец на Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (обнародвана в Държавен вестник, бр.10/2011 г.), както и утвърдените със Заповед № РД-16-301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Указания за попълване на Декларацията и Справка за обобщените параметри на предприятие, подаващо Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

  

 

Моля всички кандидати да имат предвид, че за всички подадени проектни предложения по посочените процедури към датата на издаването на Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. ще бъде използван следният подход:

  

1. С оглед равно третиране на кандидатите и въведените с настоящата Заповед по-облекчени условия, съответната Оценителна комисия допълнително ще изисква представянето на новия образец на Декларацията, утвърден със Заповед РД-16-43/17.01.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

  

2. Няма да бъдат отстранявани проектни предложения само и единствено на основанието, че кандидатът е приложил стария образец на Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърден със Заповед РД-16-890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, т.е. по отменения образец.

 


 

Със Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган се изменят Насоките за кандидатстване по настоящата процедура.

  

 

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" 

 


 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 1 до 9 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 10 до 16 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 17 до 18 по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 19 по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 20 по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 21 по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

 ВЪПРОС И ОТГОВОР № 22 по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"   


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 23 до № 26 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 27 до 29 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 30 до 34 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 35 до 38 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 39 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 40 до 44 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 45 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 46, 47, 48 и 49 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 50 и 51 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 52 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 53 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 54 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 55 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

 ВЪПРОС И ОТГОВОР № 56 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 57 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 58 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 59 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 60, 61 и 62 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 63 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 64 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 65 и 66 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 67 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 68-69 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" 

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 70-71 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"  

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 72-73 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"  

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 74 и 75 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 76 по процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

 


 

На 03.02.2011 г. Управляващият орган публикува Заповед № РД-16-115/03.02.2011 г. на директора на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", упълномощена със Заповед №РД-16-797/29.06.2010 г. за заместващ Ръководителя на Управляващия орган, с която се изменят текстове в Оперативните ръководства по процедури:

 

BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания";

BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия";

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";

BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия";

BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове".

 


 

Със Заповед №РД-16-1501/30.12.2010 г. е открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги".

  

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения поПриоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности", Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията", Oперация 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги".

  

Пакет документи и насоки за кандидатстване

  

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

  

Основната цел на процедуратае да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност. Подкрепата по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е изцяло насочена към български предприятия, които имат капацитета да внедрят в производството иновативни продукти, процеси или услуги – собствена разработка, както и да осигурят тяхната успешна пазарна реализация като гарантират ненарушаването на права върху чужда интелектуална собственост.

 

Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти, са както следва:

1) Регионална инвестиционна помощ – режим „групово освобождаване" съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността (OB L 214/09.08.2008), прилаган за частта от проекта, касаеща доставката на оборудване и извършването на строително-монтажни работи (СМР) по Елемент „Инвестиции".

 

2) Режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006), прилаган за частта от проекта, касаеща предоставянето на услуги, включително одит и визуализация на проекта по Елемент „Услуги".

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 48 895 750 лева.

 

  

По елемент „Инвестиции" допустими за финансиране са следните дейности: 

- Закупуване/изработване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;

- Закупуване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт/ реализация на иновативния процес;

- Закупуване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт, процес или услуга;

- Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР), когато това е задължително изискване за въвеждане в експлоатация на закупеното по проекта оборудване – разходите за извършване на СМР не трябва да надвишават 20 % от общите допустими разходи по Елемент „Инвестиции".

По Елемент „Услуги" допустими за финансиране са следните дейности: 

- Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или реализиране на иновативния продукт, процес или услуга;

- Консултантски и юридически услуги, свързани със закрилата на права върху индустриална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси;

- Консултантски услуги, свързани с разработване на бизнес и маркетингови стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси и услуги - извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите и др.;

- Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;

- Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложениепо настоящата процедура - до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;

- Дейности за визуализация на проекта– до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева;

- Одит на проекта, извършен от регистриран одитор - до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 30 000 лева.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Настоящата процедура е открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване, като за финансиране се одобряват само тези проектни предложения, чиято оценка е равна или надвишава 60 % от максималния брой точки.

Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата през 2011 г.:

    ·Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения

       – 7 март 2011 г.

    ·Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения

       – 9 май 2011 г.

    ·Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения

       – 11 юли 2011 г.

    ·Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения

       – 12 септември 2011 г.

    ·Сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения

       – 14 ноември 2011 г.

         

Предоставяне на допълнителна информация
Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес за електронна поща: rdi_2@sme.government.bg
Факс: (02) 80 75 308

Отговорите на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Ме