Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Документи за изпълнение на сключените договори
Въпроси и отговори

Списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

Управляващият и договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикуват актуализиран списък на сключените договори по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 

 

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка със структурната промяна, регламентирана в ПМС № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съгласно която функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството й на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, е извършена промяна в Приложение Л (образец на Банкова гаранция за авансово плащане) към Насоките за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.11: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, одобрени със Заповед № РД-16-1500/30.12.2010 г., изменена и допълнена с Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г.

Промяната в Приложение Л се изразява в посочването за Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

 

 


 

 

Списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" - 24/02/2012

Управлявящият орган и Междинното звено на Оперативна програма "Раозвитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикуват Списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № 3ТММ-01-1/19.09.2011 г., Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране и Списък на резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които няма осигурено налично финансиране по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

 

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикуват:

 

Решение № 3ТММ-01-1/19.09.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия";

 

Приложение № 1 към Решение № 3ТММ-01-1/19.09.2011 г. - Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко предложение;

 

Приложение № 2 към Решение № 3ТММ-01-1/19.09.2011 г. - Списък на резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които няма осигурено налично финансиране по процедурата.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ 

 На 10 август 2011 г. дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват допълнение към списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 


 

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

 

Във връзка с приключване на оценките на етап административно съответствие и допустимост, на основание чл. 24, ал. 5 от ПМС 121/31.05.2007 г. (в редакцията му от ДВ, бр.95 от 03 декември 2010г.), на 03.06.2011г. дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, публикуват Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 


 

Нов модул към „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, дава възможност всеки бенефициент да направи сам електронна справка по БУЛСТАТ за получените от него минимални помощи за 3-годишен период

 

 

На 02.06.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 уведомява всички кандидати и бенефициенти по Оперативната програма, че на електронен адрес http://minimis.minfin.bg/ е създаден нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години. За целта е необходимо единствено въвеждането на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от бенефициента предприятие.

 

Данните в регистъра са актуални към датата на проверката.

 


 

Уточнение относно публикуваните днес изменения в Насоките за кандидатстване по седем процедури по Оперативна програма "Конкурентоспособност"

 

Във връзка с публикуваните по-рано днес изменени Насоки за кандидатстване по седемте отворени за подаване на проектни предложения процедури за подбор на проекти, УО на ОП „Конкурентоспособност" уведомява всички кандидати, че измененията имат за цел ЕДИНСТВЕНО И САМО въвеждането на по-облекчени условия за кандидатите относно попълването и декларирането на обстоятелствата в Декларацията за МСП.

 

Промяната е продиктувана от утвърдения нов образец на Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (обнародвана в Държавен вестник, бр.10/2011 г.), както и утвърдените със Заповед № РД-16-301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Указания за попълване на Декларацията и Справка за обобщените параметри на предприятие, подаващо Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

 

Моля всички кандидати да имат предвид, че за всички подадени проектни предложения по посочените процедури към датата на издаването на Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. ще бъде използван следният подход:

 

    1. С оглед равно третиране на кандидатите и въведените с настоящата Заповед по-облекчени условия, съответната Оценителна комисия допълнително ще изисква представянето на новия образец на Декларацията, утвърден със Заповед РД-16-43/17.01.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

    2. Няма да бъдат отстранявани проектни предложения само и единствено на основанието, че кандидатът е приложил стария образец на Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърден със Заповед РД-16-890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, т.е. по отменения образец.


 

 

Със Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган се изменят Насоките за кандидатстване по настоящата процедура.

 

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

 


 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 1 до 23 по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

  

Уточняващо съобщение:

В отговора на въпрос номер 4 е допусната техническа грешка. Последното изречение от отговора да се чете, както следва:

По процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" разходите за строително-монтажни работи, свързани с подобряване на функционалните характеристики на производствени помещения, са недопустим разход.

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 24 до 26 по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 27 до 29 по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 30 до 32 по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 33 до 40 по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 41 до 43 по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 44 до 56 по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 57 до 58 по процедура BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 59 до 74 по процедура BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 75 до 82 по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 83 до 86 по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 87 по процедура BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

 


 

 

 На 03.02.2011 г. Управляващият орган публикува Заповед № РД-16-115/03.02.2011 г. на директора на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", упълномощена със Заповед №РД-16-797/29.06.2010 г. за заместващ Ръководителя на Управляващия орган, с която се изменят текстове в Оперативните ръководства по процедури:

 

 BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания";

 BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия";

 BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";

 BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия";

 BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове".

 


 

  Със Заповед №РД-16-1500/30.12.2010 г. е открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 

  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения поПриоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", Oперация 2.1.1:„Технологично обновление в предприятията", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.11„Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 

 

Пакет документи и насоки за кандидатстване

 

 

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

 

 Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори, определени като приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

 Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти, са както следва:

1) Регионална инвестиционна помощ – режим „групово освобождаване" съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, чл. 13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността OB L 214/09.08.2008), по отношение на безвъзмездната финансова помощ по Елемент „Инвестиции".

 2) Режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО) към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на Общостта ОВ L 379/28.12.2006), по отношение на безвъзмездната финансова помощ по Елемент „Услуги".

 Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.

 


 

Допустими за финансиране са следните дейности:

 

По Елемент „Инвестиции":
- Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с постигане на целите на проекта; ....
- Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или предоставяната услуга и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау" и др., представляващи дълготрайни нематериални активи.
   
По Елемент „Услуги":  
- Консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги.  
- Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10000 лв.;  
- Визуализация на проекта - до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5000 лв.;  
- Одит на проекта - до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 20000 лв.  

 

 Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg. Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

 Крайният срок за подаване на проектни предложения е 01.04.2011 г.

  Предоставяне на допълнителна информация 

 Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

  Адрес за електронна поща: sme4@sme.government.bg
   Факс: (02) 80 75 308  

   Отговорите на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Междинното звено - www.ibsme.org, в срок до 5 работни дни, считано от датата на тяхното получаване, но не по-късно от 11 календарни дни преди крайния срок за получаване на проектните предложения.

   Публикуваните на интернет страницата на Междинното звено отговори на въпроси са задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.

  Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.  

   ВАЖНО: Публикуваните на интернет страницата на Междинното звено - www.ibsme.org отговори на въпроси имат само пояснителен характер и не могат да изменят условията, посочени в Насоките за кандидатстване