Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.1.10 "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания"
Документи за кандидатстване
Решения на Ръководителя на Договарящия орган
Списък с одобрени кандидати
Документи за изпълнение на сключените договори
Въпроси и отговори

 

Актуализиран списък на сключени договори по процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации за хора с увреждания” - 09/02/2012

 

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикуват Актуализиран списък на сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации за хора с увреждания”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания” - 19/12/2011

Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват Списък на сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания”.

 

Горепосочените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 17 /седемнадесет/ броя, подписани и влезли в сила на 06.12.2011 г., сключени с одобрени за финансиране кандидати с регистрационни номера от № ТМУ-02-1/06.12.2011 г. до № ТМУ-02-17/06.12.2011 г. вкл., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации за хора с увреждания” на Оперативната програма.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № ТМУ-01-1/28.10.2011г. на Ръководителя на Договарящия орган и Списък на одобрените за финансиране проектни предложения по процедура BG161PO003-2.1.10 "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания" - 28/10/2011

Управляващият  орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват:

 

Решение № ТМУ-01-1/28.10.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания”;

 

Приложение № 1 към Решение № ТМУ-01-1/28.10.2011 г. - Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко предложение.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 24, ал. 5 от ПМС 121/31.05.2007г. (в редакцията му от ДВ, бр.95 от 03 декември 2010г.) на 30.08.2011 г. дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват допълнение към Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.10 "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания".

 


 

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.10 "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания"

 

 

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимост, на основание чл. 24, ал. 5 от ПМС 121/31.05.2007г. (в редакцията му от ДВ, бр.95 от 03 декември 2010г.), на 22.06.2011г. дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, публикуват Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.10 "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания".

 

 


 

Нов модул към „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, дава възможност всеки бенефициент да направи сам електронна справка по БУЛСТАТ за получените от него минимални помощи за 3-годишен период

  

  

 

 

На 02.06.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 уведомява всички кандидати и бенефициенти по Оперативната програма, че на електронен адрес http://minimis.minfin.bg/ е създаден нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години. За целта е необходимо единствено въвеждането на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от бенефициента предприятие.

 

 

Данните в регистъра са актуални към датата на проверката.

 

 


 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 1 до 7 по процедура BG161PO003-2.1.10 "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания"

 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 8 до 10 по процедура BG161PO003-2.1.10 "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания"

 

 


 

На 03.02.2011 г. Управляващият орган публикува Заповед № РД-16-115/03.02.2011 г. на директора на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", упълномощена със Заповед №РД-16-797/29.06.2010 г. за заместващ Ръководителя на Управляващия орган, с която се изменят текстове в Оперативните ръководства по процедури:

 

BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания";

BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия";

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";

BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия";

BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове".

 


 

Със Заповед №РД-16-1431/11.12.2010 г. на Заместник-министъра  на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на УО на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 е открита процедура за подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.10 "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания".

 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", Oперация 2.1.1:  „Технологично обновление в предприятията", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.10 "Подкрепа за  предприятия и кооперации на хора с увреждания".

 

 

Пакет документи и насоки за кандидатстване

 

  

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

 

Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания в България чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

 

 


Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти, са както следва:
1) Режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО) към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006), прилаган по отношение на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 1 „Инвестиции" и Компонент 2 „Услуги".


2) Регионална инвестиционна помощ – режим „групово освобождаване" съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, чл. 13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността OB L 214/09.08.2008), по отношение на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 1 „Ивестиции".


Кандидатите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ самостоятелно преценяват и избират приложимия режим на държавна помощ по отношение на безвъзмездната помощ по Компонент 1 „Инвестиции" в зависимост от нуждите си и спецификата на предлагания проект.


Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева.

 

Допустими за финансиране са следните дейности:

 


По Компонент 1 „Инвестиции": 
• Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с производствения процес и неговото управление;
• Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау" или непатентовани технически познания и др., представляващо дълготраен нематериален актив.


По Компонент 2 „Услуги":
• Консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги;
• Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура  - до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
•   Визуализация на проекта  – не повече от 5 000 лева;
•   Одит на проекта - до 1% от размера на общите допустими разходи по проекта, но не повече от не повече от 6 000 лева.


Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org , както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg .

 


Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14.03.2011 г., 16.00 часа.

 

Предоставяне на допълнителна информация

 


Преди представяне на проектните предложения, кандидатите могат да искат разяснения във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:


Адрес за електронна поща: op_investment_hu@sme.government.bg
Факс: (02) 80 75 308

 


Отговорите на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Междинното звено - www.ibsme.org , в срок до 5 работни дни, считано от датата на тяхното получаване, но не по-късно от 11 календарни дни преди крайния срок за получаване на проектните предложения.

 


Публикуваните на интернет страницата на Междинното звено отговори на въпроси са задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.


Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

  

ВАЖНО: Публикуваните на интернет страницата на Междинното звено - www.ibsme.org отговори на въпроси имат само пояснителен характер и не могат да изменят условията, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване.