Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”
Документи за изпълнение на сключените договори
Въпроси и отговори

Уважаеми бенефициенти, с цел уеднаквяване на подхода при одобрение на отчетените разходи за възнаграждения по проекта, Управляващият орган е изготвил образци, които бенефициентите следва да попълват и представят на хартиен и електронен носител при отчитане на разходи за възнаграждения в предстоящи междинни и финални отчети.

 

Телефон за указания и справки за попълване на образците: 02/ 8075 347 и 02/ 8075 319

 


СЪОБЩЕНИЕ:

 

Във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” Ви уведомява, че е публикувано Решение на Ръководителя на Управляващия орган (Решение № РД-16-1514/01.11.2012 г.) за допустима промяна на  Приложение Б (Бюджет) към договорите за безвъзмездна финансова помощ чрез сключване на допълнителни споразумения след подаване на искане за изменение от страна на бенефициентите.

 

Решение № РД-16-1514/01.11.2012 г. дава възможност да бъдат направени изменения на  Приложение Б (Бюджет) – количествено-стойностните сметки от бюджетни редове 2 „Разходи за строителство, свързано с изграждане, преустройство или разширяване на сгради, върху които кандидатът или участник в обединението-кандидат има вещно право, за нуждите на нови или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори“ и/или 3 „Разходи за строително-монтажни работи, свързани с изграждане, преустройство или разширяване на сгради, върху които кандидатът или участник в обединението-кандидат има вещно право, за нуждите на нови или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори“, както следва:

 

-      когато Договарящият орган е одобрил разходи по бюджетен ред 1 - „Разходи за придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията за изграждане, преустройство или разширяване на сгради за нуждите на нови или вече съществуващи бизнес инкубатори“;

-      когато Договарящият орган не е одобрил разходи по бюджетен ред 1 - „Разходи за придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията за изграждане, преустройство или разширяване на сгради за нуждите на нови или вече съществуващи бизнес инкубатори“, но в проектното предложение е посочено, че инвестиционният проект ще бъде изготвен след сключване на договора за безвъзмездна помощ.

 

С оглед на настъпилата промяна, с бенефициентите по посочената процедура, които уведомят ДО и мотивирано обосноват необходимостта от прилагане на изменението, ще се сключват допълнителни споразумения към договорите за безвъзмездна финансова помощ след представяне на одобрен технически проект, съдържащ документацията по чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, актуализирана количествено-стойностна сметка като част от техническия проект и разрешение за строеж, издадено след подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

 

 

 


 

Списък на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.2.01 "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори" - 07/03/2012

 

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикуват Списък на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.2.01 "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори".

 


 

Решение № БИ-01-1/06.12.2011 г., Приложение № 1А и Приложение № 1Б към него по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” - 12/12/2011

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикуват:

 

Решение № БИ-01-1/06.12.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори";

 

Приложение № 1А към БИ-01-1/06.12.2011 г. - Списък на одобрените за финансиране кандидати от проведена оценка по процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори";

 

Приложение № 1Б към БИ-01-1/06.12.2011 г. - Списък на резервните проектни предложения за административни области, в които са предложени за финансиране повече от едно проектно предложение по процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие, на основание чл. 24, ал. 5 от ПМС 121/31.05.2007 г. (в редакцията му от ДВ, бр. 90 от 16 ноември 2010 г.), на 21.07.2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, публикуват Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори".

 

 


 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 1 до 7 по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 8 до 15 по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 16 до 17 по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 18 до 24 по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 25 до 34 по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 35 до 36 по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 37 до 39 по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори"

 

 

 


 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

 

На 26.11.2010 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.2: „Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса", Oперация 2.2.2:„Създаване на регионални бизнес инкубатори", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори".

  

 

Пакет документи и насоки за кандидатстване

  

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ

  

Основната цел на процедурата е да допринесе за създаване на нови и развитие на вече съществуващи бизнес – инкубатори в България като фактор за подобряване на бизнес средата и инструмент за предоставяне на широк кръг от услуги за насърчаване развитието на предприятията чрез предоставянето на подкрепа за изграждане на необходимата инфраструктура за дейността на бизнес инкубаторите, популяризиране на предоставяните от тях услуги, както и подкрепа за оперативната им дейност, насочена към укрепване на капацитета и установяване на бизнес инкубаторите като устойчиви структури за подкрепа на бизнеса на регионално ниво.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 35 204 940 лева.

 

Допустими за финансиране са следните дейности:

  

По Компонент 1 „Инвестиционен компонент" допустими са следните дейности:

  

- Придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изграждане, преустройство или разширяване на сгради за нуждите на нови или разширяване на вече съществуващи бизнес инкубатори.

Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти, предвидени за разработване по проекта следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и да бъдат съобразени с правилата и нормативите, определени в Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

- Строителство и строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, преустройство или разширяване на сгради, върху които кандидатът или участник в обединението-кандидат има вещно право, за нуждите на нови или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори.

-  Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за дейността на бизнес инкубаторите - закупуване на офис и специализирано оборудване свързано с дейностите и предоставяните услуги от бизнес инкубатора: офис оборудване, оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни лаборатории, и друго необходимо оборудване във връзка с предоставяните от бизнес инкубатора услуги.

 

По Компонент 2 „Подкрепа за оперативната дейност на бизнес инкубаторите", допустимите дейности включват:

- Създаване на интернет страница на бизнес инкубатора, както и създаване на виртуални бизнес инкубатори.

- Ресурсно обезпечаване на оперативната дейност на бизнес инкубаторите – осигуряване на необходимия персонал за управление, координация и изпълнение на оперативните дейности на бизнес инкубатора; ресурсно обезпечаване на дейността – осигуряване на необходимите консумативи за оперативните дейности и услугите, предоставяни от бизнес инкубатора.

- Други допустими дейности по Компонент 2, свързани с подготовката и/или изпълнението на проектите по настоящата процедура:

·                     * Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - не повече от 10 000 (десет хиляди) лева;

·                     * Визуализация на проекта – не повече от 5 000 (пет хиляди) лева;

·                     * Одит на проекта (извършен от регистриран одитор) - не повече от 15 000 (петнадесет хиляди) лева.

 

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

  

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено  на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28.03.2011 г., 16.00 часа.

   

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

   

 

Адрес за електронна поща: incubators@sme.government.bg

Факс: (02) 80 75 308

  

 

Отговорите на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Междинното звено - www.ibsme.org, в срок до 5 работни дни, считано от датата на тяхното получаване, но не по-късно от 11 календарни дни преди крайния срок за получаване на проектните предложения.

Публикуваните на интернет страницата на Междинното звено отговори на въпроси са задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.

 

Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

 

ВАЖНО: Публикуваните на интернет страницата на Междинното звено - www.ibsme.org отговори на въпроси имат само пояснителен характер и не могат да изменят условията, посочени в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори".