Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България"
Документи за изпълнение на сключените договори

 

Уважаеми бенефициенти, с цел уеднаквяване на подхода при одобрение на отчетените разходи за възнаграждения по проекта, Управляващият орган е изготвил образци, които бенефициентите следва да попълват и представят на хартиен и електронен носител при отчитане на разходи за възнаграждения в предстоящи междинни и финални отчети.

 

Телефон за указания и справки за попълване на образците: 02/ 8075 347 и 02/ 8075 319

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013 публикува Списък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, във връзка с Решение № РД-16-119/31.01.2014 г. на Главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” за увеличаване на общия бюджет по горепосочената процедура.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС -www.eufunds.bg.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

ОП „Конкурентоспособност“ предоставя 10 млн. лева за наддоговаряне по процедура „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” - 31/01/2014

 

С Решение № РД-16-119/31.01.2014 г. на Ръководителя на Управляващия  орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” се увеличава с 10 000 000  лева.

По този начин общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата за подкрепа за развитието на клъстерите в България се увеличава от 19 558 300 лева на 29 558 300 лева. Това ще позволи да бъдат финансирани допълнително 26 кандидати от Списъка с резервни проектни предложения по реда на тяхното класиране, до изчерпване на увеличения финансов ресурс.

Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

 Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013 публикува Актуализиран списък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007–2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС -www.eufunds.bg

 


СЪОБЩЕНИЕ

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013 публикува Списък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007–2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС -www.eufunds.bg

 


СЪОБЩЕНИЕ

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува: 

       Решение № РД-16-1140/16.08.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на доклад на Оценителна комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Приложение № 1 "Списък с проектните предложения, които се предлагат за финансиране в рамките на наличния бюджет" и Приложение № 2 "Списък с резервни проектни предложения, които са преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране“.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, основно следващи от § 9 и § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС №69/2013 г., със Заповед №РД-16-518/08.04.2013 г. на ръководителя на Управляващия орган са  направени изменения в Приложение И - Общи условия към финансираните по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Насоките за кандидатстване.

 


 

На 15.02.2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.4: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите”, Oперация 2.4.1:  „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите”, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. 

 

 

Пакет документи и насоки за кандидатстване

 

Основната цел на настоящата процедура е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.

 

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура са както следва:

1) Режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (ОВ L 379/28.12.2006), приложим за Компонент 1 и Компонент 2.

2) Регионална инвестиционна помощ - режим „групово освобождаване” съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13 от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (OB L 214/09.08.2008), приложим за Компонент 3.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева.   

 

Допустими по настоящата процедура са следните дейности:

По Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера”:

ð Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера - осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности, ресурсно обезпечаване;

ð Повишаване на капацитета на административното тяло  на клъстера за управление и координация на клъстера - участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и др. за постоянния персонал, ангажиран с управлението и координацията на клъстера;

ð Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура; 

ð  Визуализация на проекта;

ð  Одит на проекта.

 

По Компонент 2 „Дейности за привличане на нови членове в клъстера”:

ð Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове:

-       Организиране, провеждане и участие в събития за представяне на клъстера, насочени към разширяване и развитие на дейността му, както и към привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера;

ð  Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг:

-       Извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова стратегия, инвестиционна стратегия, обща стратегия за развитие на клъстера, в случай че клъстерът няма разработени такива;

-       Популяризиране на името (марката) на клъстера – разработване и отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страница и информационни бази-данни за представяне на дейността на клъстера;

-       Участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири (вкл. виртуални интернет базирани изложения и панаири);

-       Дейности, насочени към свързване в мрежа на членовете на клъстера, включително изграждане на транснационални клъстерни връзки за насърчаване на сътрудничеството с други клъстери.

ð  Други маркетингови дейности, дейности за привличане на нови членове и др., които са включени в маркетинговата стратегия и/или в общата стратегия за развитие на клъстера, в случай че такава е приложена към проектното предложение.

 

По Компонент 3 „Инвестиционен компонент”:

ð Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности - оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, компоненти и инструментариум за изграждане на изпитателни лаборатории, производствени центрове и други, в които ресурсите се ползват от всички клъстерни членове и се управляват от клъстерната организация;

ð Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности – общи и специализирани програмни продукти, патенти, лицензи (включително и лицензионни авторски и сродни права за разпространение), „ноу хау”, търговска марка и други;

ð Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и помещения - когато това е непосредствено свързано и необходимо за въвеждане в експлоатация на ДМА, посочени по-горе. 

 

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

 

Проектните предложения се подават на адреса на Управляващия орган – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”: София 1000, ул. „Шести септември” № 21.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 16.04.2013 г.

 

Предоставяне на допълнителна информация: Въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

 

Eлектронна поща: clusters2@mee.government.bg

Факс: (02) 9329 299

 

Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 


Въпроси 1 - 4 и отговори към тях - 20.02.2013 г.

Въпроси 5-6  и отговори към тях

Въпроси и отговори 7-8 

Въпроси и отговори 9 - 10

Въпроси и отговори 11-13 

Въпроси и отговори 14-15 

Въпроси и отговори 16-21

Въпроси и отговори 22-26  

Въпроси и отговори 27-29 

Въпроси и отговори 30-31

Въпроси и отговори 32-37

Въпроси и отговори 38-48

Въпроси и отговори 49-54

Въпроси и отговори 55-60

Въпроси и отговори 61-66