http://www.opcompetitiveness.bg/ http://www.opcompetitiveness.bg/ http://www.opcompetitiveness.bg/ RSS - Copyright - Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”. All rights reserved. http://www.opcompetitiveness.bg/ bg http://www.opcompetitiveness.bg/images/blank.gif http://www.opcompetitiveness.bg/ http://www.opcompetitiveness.bg/ УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори по първи и трети краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1056 <p style="text-align: justify;">През месец април 2016 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по първия и третия крайни срокове на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong>BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1056 Mon, 18 Apr 2016 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=656 <p style="text-align: justify;"><strong>Със</strong> <strong>Заповед № РД-16-20/09.01.2013 г.</strong> на Ръководителя на УО на ОП &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 г. и във връзка с констатирана необходимост от отстраняване на неточности в превода от английски на български език, както и установена, в процеса на работа, нужда от прецизиране на техническите критерии в оборудването включено в <strong>Списъка на допустимите категории материали и оборудване</strong> <strong>по т. 1.3.3</strong>. от Заповед № РД-16-844/28.06.2012 г. на Ръководителя на УО, с която се одобрявана пакет от документи за провеждане на открита процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&ldquo;, <strong>Списъкът на допустимите категории материали и оборудване по процедурата се актуализира.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=656 Wed, 09 Jan 2013 12:00:00 +0200 СОФИЯ ТЕХ ПАРК - ПЪРВИЯТ НАУЧЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=657 <p style="text-align: justify;">Договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждането на първия технологичен парк в България подписаха днес главният директор на Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; Кирил Гератлиев и&nbsp; изпълнителният директор на София Тех Парк Елица Панайотова. На церемонията в Министерски съвет присъства министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел &bdquo;България&ldquo; в ГД &bdquo;Регионална и градска политика&ldquo; на Европейската комисия.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=657 Thu, 10 Jan 2013 12:00:00 +0200 МИЕТ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=658 <p style="text-align: center;"><strong><em>ОП &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo; предоставя </em></strong><strong><em>19</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>558</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>300 лева </em></strong><strong><em>за оборудване за приложни изследвания</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) ще представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.2.04 &bdquo;Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България&rdquo;. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, начини за кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни в София (21 януари 2013 г.), Пловдив (23 януари 2013 г.) и Варна (25 януари 2013 г.).</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=658 Fri, 11 Jan 2013 12:00:00 +0200 Информация за изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" към 11.01.2013 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=659 <!-- --> <!-- --> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=659 Tue, 15 Jan 2013 12:00:00 +0200 Проекти по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ се подават в офисите на Асистента по проекта http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=660 <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&rdquo; ще се извършва от &bdquo;Консорциум ТУ-Технологии &ndash; Рувекс&ldquo; ДЗЗД, избран за Асистент по проекта. Договорът е сключен в края на миналата година след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Проекти ще могат да се подават в 8 офиса на Асистента по проекта &ndash; централен в София и регионални в Благоевград, Бургас, Варна, Монтана, Плевен, Пловдив и Русе.</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=660 Wed, 16 Jan 2013 12:00:00 +0200 Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=661 <p style="text-align: justify;"><span>Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на&nbsp;</span><strong>открита процедура за конкурентен подбор на проекти</strong><strong>&nbsp;с&nbsp;</strong><strong>определен срок за кандидатстване</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>BG161PO003-</strong><strong>2.4.02</strong><strong>&nbsp;&bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&rdquo;</strong><strong>.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=661 Fri, 18 Jan 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=662 <p style="text-align: justify;"><span>Публикуван е График за сключване на договор по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;</span><strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика"</strong><span>&nbsp;по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007 &ndash; 2013.</span></p> <p style="text-align: justify;">Договорът ще бъде подписан на една от посочените в Графика дати в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр. София, ул. &bdquo;Шести септември&ldquo; № 21.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=662 Fri, 18 Jan 2013 12:00:00 +0200 ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВИ В СОФИЯ ПРОЦЕДУРАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=663 <p style="text-align: justify;"><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong style="font-size: 0.9em;"><em>Над 200 представители на научната общност присъстваха на първия информационен ден</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">При огромен интерес от страна на научната общност в София протече първият информационен ден за представяне на процедура BG161PO003-1.2.04 &bdquo;Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България&rdquo;. Експерти от Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) запознаха участниците с условията за кандидатстване, допустимите дейности, подготовката на проектно предложение и изпълнението на проекта.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=663 Mon, 21 Jan 2013 12:00:00 +0200 Информация за изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" към 18.01.2013 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=664 <p>Уважаеми Госпожи и Господа,</p> <p>&nbsp;</p> <p>Представяме на Вашето внимание информация за изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" към &nbsp;18.01.2013 г. по години и по приоритетни оси:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong>-&nbsp;<strong><a href="/images/filerepository/Copy_of_payments_public_18.01.2013.pdf" target="_blank">Изплатена безвъзмездна финансова помощ (лв.) по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 към &nbsp;18.01.2013&nbsp;г. по години</a></strong>;</p> <p>&nbsp;</p> <p>-&nbsp;<strong><a href="/images/filerepository/payments_public_18.01.2013.pdf" target="_blank">Изплатена безвъзмездна финансова помощ (лв.) по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 към &nbsp;18.01.2013 г. по приоритетни оси</a></strong>.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=664 Tue, 22 Jan 2013 12:00:00 +0200 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ“ В ПЛОВДИВ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=665 <p><strong><em>&nbsp;</em></strong><em></em></p> <p style="text-align: justify;">Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007-2013 представи пред научната общност в Пловдив процедура BG161PO003-1.2.04 &bdquo;Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България&rdquo;. В рамките на информационния ден експерти от Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; (ГД ЕФК) към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) запознаха участниците с условията за кандидатстване по схемата.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=665 Thu, 24 Jan 2013 12:00:00 +0200 ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВИ ВЪВ ВАРНА ПРОЦЕДУРАТА ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=666 <p style="text-align: justify;">Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007-2013 представи във Варна процедура BG161PO003-1.2.04 &bdquo;Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България&rdquo;. Схемата подкрепя обновяването и модернизирането на оборудване за приложни изследвания.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=666 Fri, 25 Jan 2013 12:00:00 +0200 Управляващият и Договарящ орган на ОП „Конкурентоспособност” публикува http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=667 <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/24/1082_Reshenie_RD_16_139_30.01.2013.PDF" target="_blank">Решение №&nbsp;РД-16-139/30.01.2013&nbsp;г.</a><span>&nbsp;на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера № от&nbsp;</span><span>BG161PO003-2.4.01-00</span><span>32</span><span>&nbsp;до BG161PO003-2.4.01-003</span><span>6</span><span>, по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество: BG161PO003-2.4.01 &bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&rdquo;</span></p> <p style="text-align: justify;">и</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/24/1088_Prilojenie_I_0032_0036_KMB.PDF" target="_blank">Приложение № 1 към Решение № РД-16-139/30.01.2013 г.</a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=667 Fri, 01 Feb 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=670 <p style="text-align: justify;"><span>Публикуван е&nbsp;</span><a href="/images/module4/files/49/1089_Grafik_2.1.13_dogovarjane_s_rezervi2.xls" target="_blank">График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.1.13 &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия"</strong>&nbsp;</a><span>по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007 &ndash; 2013. В графика са включени&nbsp;</span><strong>2</strong><strong>кандидати</strong><span>&nbsp;от Списъка с резервни проектни предложения по процедурата, които, в изпълнение на Заповед № РД-16-И26/30.08.2012 г. на Главния директор на Главна дирекция ЕФК и Ръководител на УО и ДО, са поканени за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.</span></p> <p style="text-align: justify;">Договорите ще бъдат подписани на посочената в Графика дата в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр. София, ул. &bdquo;Шести септември&ldquo; № 21.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=670 Mon, 11 Feb 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=668 <p style="text-align: justify;"><span>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува&nbsp;<a href="/images/module4/files/105/1085_Copy_of_spisuk_sklucheni_dogovori_Nonda.xls" target="_blank">Списък на сключени договори</a>&nbsp;по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:</span><strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика"</strong><span>&nbsp;по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007 &ndash; 2013.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br /></span></p> <p style="text-align: justify;">Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. /www.eufunds.bg/.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=668 Thu, 07 Feb 2013 12:00:00 +0200 Актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи за 2013 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=669 <p style="text-align: justify;"><span>С цел улеснение на кандидатите по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;</span><strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика",&nbsp;</strong><strong>Управляващият орган на</strong><span>Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007 &ndash; 2013 публикува образец на&nbsp;</span><strong><a href="/images/module4/files/105/1086_Prilojenie_%C2_Deklaracia_za_darjavni_pomoshti_2013.zip" target="_blank">Актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи за 2013 г.</a></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=669 Fri, 08 Feb 2013 12:00:00 +0200 Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=671 <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/20/1091_Reshenie_RD-16-232_15.02.2013.pdf" target="_blank"><strong>Решение № РД-16-232/1</strong><strong>5</strong><strong>.02.2013 г.</strong></a><span>&nbsp;на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения от рег.№ BG161РО003-1.1.03-0036 до рег.№ BG161РО003-1.1.03-0052 вкл., подадени по единадесета сесия по процедура BG161РО003-1.1.03 &bdquo;Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги&rdquo;, Приоритетна ос 1 &bdquo;Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности&rdquo; на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007-2013 г.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">и</p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/20/1092_Prilojenie_1_Reshenie_RD-16-232_15.02.2013.pdf" target="_blank"><strong>Приложение № 1 към&nbsp;</strong><strong>Решение № РД-16-232/15.02.2013 г.</strong></a>&nbsp;&ndash; &bdquo;Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по единадесета сесия на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване № BG161РО003-1.1.03 &bdquo;Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги&rdquo;, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко проектно предложение&ldquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=671 Fri, 15 Feb 2013 12:00:00 +0200 Направени предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проект на Насоки и пакет документи за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=672 <p style="text-align: justify;"><span>На 18.01.2013 г. на основание чл. 14, ал. 5 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 &bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&rdquo;. Всички заинтересовани лица имаха възможност да изпращат своите предложения и коментари по горепосочените документи в срок до 17.30 ч. на 28.01.2013 г. (включително)</span><strong>&nbsp;</strong><span>на електронна поща:&nbsp;</span><a href="mailto:public.consultation@mee.government.bg">public.consultation@mee.government.bg</a><span>.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br /></span></p> <p style="text-align: justify;">Във връзка с гореизложеното и след обстоен преглед и анализ на получените&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>коментари, Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 &ndash; Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма публикува<strong><a href="/images/filerepository/1590_Tablica_public_consultation_clusters.pdf" target="_blank">Таблица за направените предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проект на Насоки и пакет документи за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.02 &bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&rdquo;</a>.</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Управляващият орган счита, че този подход ще осигури по-голяма прозрачност и публичност при изпълнението на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007-2013.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=672 Fri, 15 Feb 2013 12:00:00 +0200 Обявена е процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=673 <p style="text-align: justify;"><span>На 15.02.2013 г. Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма &ndash; Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007-2013&nbsp;</span><strong>ОБЯВЯВА</strong><span>&nbsp;</span><strong>процедура за подбор на проекти:&nbsp;<em><a href="http://opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&amp;id=114">BG161PO003-</a></em></strong><strong><em><a href="http://opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&amp;id=114">2.4.02 &bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&rdquo;</a></em></strong><strong><em>.</em></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=673 Fri, 15 Feb 2013 12:00:00 +0200 Управляващият и Договарящ орган на ОП „Конкурентоспособност” публикува http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=674 <p style="text-align: justify;"><span>Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие /за проекти с рег. № от BG161PO003-2.4.01-</span><strong>00</strong><strong>4</strong><strong>5</strong><span>&nbsp;до № BG161PO003-2.4.01-</span><strong>00</strong><strong>55</strong><span>&nbsp;вкл./ и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС № 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г.), на</span><strong>18</strong><strong>.02.201</strong><strong>3</strong><strong>&nbsp;г.</strong><span>&nbsp;Управляващият орган на ОП &bdquo;Конкурентоспособност&rdquo; публикува&nbsp;</span><a href="/images/module4/files/24/1095_Spisyk_oth._Adm_0045-0055.PDF" target="_blank">&bdquo;Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап Оценка на административното съответствие&rdquo;&nbsp;/за проекти с рег. № от BG161PO003-2.4.01-<strong>00</strong><strong>4</strong><strong>5</strong>&nbsp;до № BG161PO003-2.4.01-<strong>00</strong><strong>55</strong>&nbsp;вкл</a><span>./ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-</span><strong>2.4.01</strong><span>&nbsp;&bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България".</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=674 Mon, 18 Feb 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=675 <p>Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: <strong>BG161PO003-2.1.13 &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия"</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=675 Wed, 20 Feb 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=676 <p>Публикувана е нова Тарифа за размера на възнагражденията на външни оценители за участие в оценка на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo; и Заповед за утвърждаването й. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/../images/module4/files/49/1004_Grafik_2.1.13_dogovarjane_s_rezervi2.xls" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=676 Tue, 26 Feb 2013 12:00:00 +0200 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=677 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение&nbsp; на Оперативна програма &bdquo;Конкурентоспособност&rdquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=677 Thu, 28 Feb 2013 12:00:00 +0200 Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=678 <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/20/1106_Reshenie_RD-16-343_01.03.2013.PDF" target="_blank"><strong>Решение № РД-16-</strong><strong>343</strong><strong>/</strong><strong>01</strong><strong>.0</strong><strong>3</strong><strong>.2013 г.</strong></a><span>&nbsp;на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения от рег.№ BG161РО003-1.1.03-0053 до рег.№ BG161РО003-1.1.03-0067 вкл., подадени по дванадесета сесия по процедура BG161РО003-1.1.03 &bdquo;Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги&rdquo;, Приоритетна ос 1 &bdquo;Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности&rdquo; на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007-2013 г.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">и</p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/20/1107_Prilojenie_1_Reshenie_RD-16-343_01.03.2013.PDF" target="_blank"><strong>Приложение № 1 към&nbsp;</strong><strong>Решение № РД-16-</strong><strong>343</strong><strong>/</strong><strong>01</strong><strong>.0</strong><strong>3</strong><strong>.2013 г.</strong>&nbsp;</a>&ndash; &bdquo;Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по дванадесета сесия на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване № BG161РО003-1.1.03 &bdquo;Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги&rdquo;, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко проектно предложение&ldquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=678 Fri, 01 Mar 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=680 <p style="text-align: center;"><strong>Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в качеството на Управляващ орган по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОП &bdquo;Конкурентоспособност")</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>ОБЯВЯВА КОНКУРС</strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">за подбор на външни оценители, с които да бъде&nbsp;<strong>допълнен&nbsp;</strong>списъка с физически лица - външни оценители, утвърден със Заповед № РД-16-945/06.08.2010 г. на ръководителя на УО по ОП &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=680 Mon, 04 Mar 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=681 <p style="text-align: center;"><strong>МИЕТ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДКРЕПА</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"><em>ОП &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo; предоставя&nbsp;</em><em>19&nbsp;558&nbsp;300&nbsp;лева</em><em>&nbsp;</em><em>&nbsp;за развитие на клъстерите</em><em>&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще представи условията за кандидатстване по процедура&nbsp;<em><strong>BG161PO003-2.4.02</strong></em><strong><em>&nbsp;</em></strong><em><strong>&bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&rdquo;</strong></em><em><strong>. &nbsp;</strong></em><em>Информационните дни ще се проведат от 11 до 13 март 2013 г.<strong>&nbsp;</strong>в градовете София, Стара Загора и Варна.<strong>&nbsp;</strong></em>Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, кандидатстване и изпълнение на проекта са темите,които ще бъдат обсъждани на информационните дни.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=681 Mon, 04 Mar 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=682 <p style="text-align: justify;"><span>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува</span><a href="/images/module4/files/49/913_Dogovori-po_2-1-13_dopulnena_s_vtoro_podpisvane-BIS.xls"></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/filerepository/1683_Spisuk_sklucheni_dogovori_s_rezervi_do_fevruari.xls" target="_blank"><em>&bdquo;Актуализиран списък на сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"</em>.</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=682 Tue, 05 Mar 2013 12:00:00 +0200 ОП "Конкурентоспособност" предоставя 19 558 300 лева за развитие на клъстерите http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=683 <p style="text-align: center;"><em>Над 160 представители на бизнеса посетиха информационния ден за представяне на процедурата в град София</em><em>&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Министерството на икономиката, енергетиката и туризма представи условията за кандидатстване по процедура <strong><em>BG161PO003-2.4.02 &bdquo;</em></strong><strong><em>Подкрепа за развитието на клъстерите в България&rdquo;, </em></strong>която предоставя финансиране за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстерите. Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.</p> <!-- --> <!-- --> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=683 Mon, 11 Mar 2013 12:00:00 +0200 ОП "Конкурентоспособност" представи в град Стара Загора процедурата за подкрепа на клъстерите в България http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=684 <p style="text-align: center;"><em>Информационните дни завършват в град Варна на 13 март 2013</em><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; 2 млн. лева е максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура <strong><em>BG161PO003-2.4.02 &bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&rdquo;.</em></strong><strong><em> </em></strong>Това съобщиха експерти от Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; (ГД ЕФК) по време на информационния ден в Стара Загора за представяне на процедурата, организиран от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. С проекти могат да кандидатстват съществуващи и новосъздадени клъстери. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.04.2013 г.</p> <!-- --> <!-- --> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=684 Tue, 12 Mar 2013 12:00:00 +0200 Съобщение http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=687 <p style="text-align: center;">Съобщение</p> <p style="text-align: justify;">На основание заповед № РД-16-416/ 13.03.2013г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo;, е публикувано <strong><a href="/images/module4/files/109/1154_proc_1.2.05_Sofia_tech_park_v.1_13032013.zip" target="_blank">Оперативно ръководство за изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05 &bdquo;Създаване на научно-технологичен парк&ldquo;</a>.</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <!-- --> <!-- --> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=687 Wed, 13 Mar 2013 12:00:00 +0200 Съобщение http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=688 <p style="text-align: center;">Съобщение</p> <p style="text-align: justify;">На основание заповед № РД-16-416/ 13.03.2013г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013г., е публикувано <strong><a href="/images/module4/files/106/1157_2.3.03_OP_Manual_BG_Serbia.zip" target="_blank">Оперативно ръководство за изпълнение на процедура BG161PO003-2.3.03 &bdquo;Изграждане на междусистемна газова връзка България &ndash; Сърбия&ldquo; по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007-2013.&nbsp; във връзка със Заповед за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-16-1816/ 21.12.2012г.</a> </strong>на Главния директор на Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; и Ръководител на Договарящия орган . <!-- относно --></p> <!-- --> <!-- --> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=688 Wed, 13 Mar 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=691 <p style="text-align: justify;"><span>На основание заповед № РД-16-446/22.03.2013 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, функциите на Ръководител на Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007-2013 ще се изпълняват от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма &ndash; г-жа Ирена Младенова.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br /></span></p> <p style="text-align: justify;">Във връзка с това, всички писма свързани с Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007-2013 следва да се адресират до г-жа Ирена Младенова, Ръководител на Управляващия орган.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=691 Fri, 22 Mar 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=692 <p style="text-align: center;"><strong>Управляващият орган на ОП &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo; организира информационни дни по отворените процедури</strong><strong> </strong><strong>и процедурите в процес на изпълнение за представяне на новите условия &nbsp;и реда за избор на подизпълнители от страна на бенефициентите</strong><strong> </strong><strong>във връзка с ПМС №69/2013 г.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><em>Информационните дни ще се проведат в градовете София, Пловдив и Варна</em></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Във връзка с отворените за кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <em>BG161PO003-2.4.02 &bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&rdquo;</em><em> и </em>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика" и процедурите в процес на изпълнение,<em> </em>Управляващият орган на ОП &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo; организира информационни дни за представяне на &nbsp;новите условия и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти предвид приетото Постановление на Министерски съвет №69/2013 г., което отменя ПМС №55/2007г., и което влиза в сила от 1 април 2013 г. <em>Информационните дни ще се проведат в градовете София (29 март 2013 г.), Пловдив (4 април 2013 г.) и Варна (5 април 2013 г.).&nbsp;</em></p> <p><em><br /></em></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=692 Mon, 25 Mar 2013 12:00:00 +0200 УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, КАСАЕЩА ИЗБОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=693 <p style="text-align: justify;"><strong>I. Общи положения</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Министерски съвет прие Постановление №69 от 11.03.2013 г.&nbsp; за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма &bdquo;Черноморски басейн 2007 - 2013г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ПМС № 69/2013г.), с което се отменя действащото към момента Постановление №55 на Министерския съвет от 12.03.2007г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ПМС № 55/2007г.)</p> <p style="text-align: justify;">Новото постановление влиза в сила на 01.04.2013 г. Съгласно разпоредбата на &sect; 10 от Преходните и заключителни разпоредби на&nbsp; ПМС № 69/2013г. процедурите по ПМС №55/2007г., <strong>обявени</strong> преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред. В този смисъл всички процедури, обявени до 31.03.2013г. включително, ще бъдат довършени по реда на ПМС № 55/2007г.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Пълният текст <a href="/images/filerepository/Ukazania_PMS_69.pdf" target="_blank">УКАЗАНИЯ </a>в .pdf формат</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=693 Mon, 25 Mar 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=694 <p style="text-align: justify;"><strong><strong>Публикувани са т</strong>ипови образци на документи за определяне на изпълнители от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ чрез провеждане на процедура избор с публична покана по чл. 7 т. 1 по ПМС 69/11.03.2013 г., &nbsp;одобрени със Заповед Рег.№ РД-16-468/ 28.03.2013 на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=694 Thu, 28 Mar 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=695 <p><strong>Закриване на регионален сектор Благоевград и Плевен</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=695 Thu, 28 Mar 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=696 <p style="text-align: center;"><strong>ОП &bdquo;КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ&ldquo; ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>ВЪВ ВРЪЗКА С ПМС №69/2013г.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><em>Информационните дни продължават следващата седмица в гр. Пловдив и гр. Варна</em></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Над 300 участника присъстваха на официалното представяне на новите условия и реда за избор на изпълнители от страна на бенефициентите във връзка с ПМС №69/2013 г. Информационният ден в София беше организиран от Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма &ldquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007-2013 към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.<em><br /></em></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=696 Fri, 29 Mar 2013 12:00:00 +0200 Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=697 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на <strong>открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 &bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&rdquo;.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=697 Mon, 01 Apr 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=698 <p style="text-align: center;"><strong>НАМАЛЯВА СЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ПРИ ИЗБОРА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ СЪГЛАСНО ПМС №69/2013 г.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><em>ОП &bdquo;КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ&ldquo; ще обяви в петък новите правила за избор на изпълнители с информационен ден в гр. Варна</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; (ГДЕФК) проведе информационен ден в град Пловдив за представяне на новите правила във връзка с Постановление на Министерски съвет №69/2013 г. Документът се отнася до реда и процедурата за избор на изпълнители от страна на бенефициентите и кандидатите за безвъзмездна финансова помощ по програмата. В качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма &ldquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007-2013 ГДЕФК ще представи изискванията на постановлението и в гр. Варна.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=698 Thu, 04 Apr 2013 11:00:00 +0200 С ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН ВЪВ ВАРНА ПРИКЛЮЧИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПМС №69 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=699 <p style="text-align: center;"><strong>С ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН ВЪВ ВАРНА ПРИКЛЮЧИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПМС №69</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Постановление на Министерски съвет №69/ 2013 г. беше представено в град Варна. Документът цели въвеждането на облекчен режим за определяне на подизпълнители в рамките на договорите за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми на Европейския съюз. Новите правила бяха представени в рамките на информационен ден, организиран от Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспобност&ldquo; към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=699 Fri, 05 Apr 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=700 <p style="text-align: center;"><strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/105/1184_reshenie-RD-16-520.PDF" target="_blank">Решение № РД-16-520/ 08.04.2013 г.</a>&nbsp;<a href="/images/module4/files/105/1030_Scan_Reshenie.pdf" target="_blank"></a>на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на втория доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&rdquo;</strong>, Приоритетна ос 2 &bdquo;Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда&ldquo; на Оперативна програма&nbsp;<strong>&bdquo;</strong>Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.&nbsp;&nbsp;и&nbsp;<span><a href="/images/module4/files/105/1185_spisuk-pril1.PDF" target="_blank">Приложение № 1</a></span>&nbsp;"Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=700 Mon, 08 Apr 2013 11:00:00 +0200 Направени изменения в приложения към Насоките за кандидатстване по шест процедури за безвъзмездна финансова помощ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=701 <p style="text-align: justify;">Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, основно следващи от &sect; 9 и &sect; 11 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС №69/2013 г., със Заповед №РД-16-518/08.04.2013 г. на ръководителя на Управляващия орган са&nbsp; направени изменения в&nbsp; приложения към Насоките за кандидатстване по шест процедури за предоставяне на БФП</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=701 Mon, 08 Apr 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=702 <p style="text-align: center;"><strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/24/1212_Reshenie_RD_16_521_08.04.2013.PDF" target="_blank">Решение&nbsp;№ РД-16-521/08.04.2013&nbsp;г.</a>&nbsp;и&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><a href="/images/module4/files/24/1213_Prilojenie_1.PDF" target="_blank">Приложение № 1</a></span>&nbsp;към него по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество: BG161PO003-2.4.01 &bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&rdquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=702 Tue, 09 Apr 2013 11:00:00 +0200 С Ъ О Б Щ Е Н И Е http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=704 <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">Резултати от проведения конкурс за подбор на външни оценители, с които да бъде допълнен списъкът с физически лица-външни оценители, които могат да участват в Оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 &bdquo;Развитие на икономиката базирана на знанието и иновационни дейности" на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007 &ndash; 2013:</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=704 Wed, 17 Apr 2013 11:00:00 +0200 АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ №69 ОТ 11.03.2013 Г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=705 <p><strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/images/module3/954_Aktualizirani_Ukazania_PMS_69.pdf" target="_blank">АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ</a></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ №69 ОТ 11.03.2013 Г.&nbsp; ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА КАНДИДАТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ДОГОВОРЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА &bdquo;ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2007 - 2013Г.", ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ (ПМС № 69/2013Г.)</p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=705 Fri, 19 Apr 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=706 <p><strong>Изменени</strong><strong>&nbsp;Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=706 Fri, 19 Apr 2013 11:00:00 +0200 Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=727 <p style="text-align: justify;">&nbsp; Публикуван е <a href="/images/module4/files/49/1218_Copy_of_Grafik_2.1.13_dogovarjane_s_rezervi_Deveti_doklad_1.pdf" target="_blank">График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: <strong>BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"</strong></a> по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 &ndash; 2013. В графика са включени 4 кандидати от Списъка с резервни проектни предложения по процедурата, които, с оглед размера на неусвоените средства по категории предприятия, поредността на класирането на кандидатите в резервния списък и в изпълнение на т. 4.3. от одобрения от ръководителя на ДО Девети доклад (отразяващ работата на екипа по договаряне по процедурата), са поканени за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; Договорите ще бъдат подписани на посочената в Графика дата в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр. София, ул. "Шести септември" № 21.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=727 Tue, 30 Apr 2013 11:00:00 +0200 Обявена е процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=728 <p style="text-align: justify;"><span>На 08.05.2013 г. Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма &ndash; Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007-2013&nbsp;</span><strong>ОБЯВЯВА</strong><span>&nbsp;</span><strong>процедура за подбор на проекти:&nbsp;<strong><em><a href="/module4.php?menu_id=45&amp;id=120" target="_blank">BG161PO003-1.1.07 &bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&rdquo;</a></em></strong></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=728 Wed, 08 May 2013 11:00:00 +0200 ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=729 <ul> <li><em style="font-size: small;">Информационните дни ще се проведат в периода 20 - 31 май в 7 града</em><em style="font-size: small;">&nbsp;</em></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007-2013 ще представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&rdquo;. Новите моменти ще бъдат разяснени от експерти на Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по време на информационни дни в градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=729 Fri, 10 May 2013 11:00:00 +0200 Направени предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проект на Насоки и пакет документи за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=730 <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">На 01.04.2013 г. на основание чл. 14, ал. 5 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 &bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&rdquo;. Всички заинтересовани лица имаха възможност да изпращат своите предложения и коментари по горепосочените документи в срок до 17.30 ч. на 11.04.2013 г. (включително)<strong>&nbsp;</strong>на електронна поща:&nbsp;<a href="mailto:public.consultation@mee.government.bg">public.consultation@mee.government.bg</a>.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Във връзка с гореизложеното и след обстоен преглед и анализ на получените&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>коментари, Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 &ndash; Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма публикува&nbsp;<a href="/images/filerepository/1907_Pril-4.I.6_Publichno_obsajdane_Nasoki_1.1.07.pdf" target="_blank">Таблица с направените предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проект на Насоки и пакет документи за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.07 &bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&rdquo;</a>.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=730 Fri, 10 May 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=731 <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/105/1220_DOC026.PDF" target="_blank">Решение № РД-16-699/ 10.05.2013 г.&nbsp;</a>на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на третия доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&rdquo;</strong>, Приоритетна ос 2 &bdquo;Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда&ldquo; на Оперативна програма&nbsp;<strong>&bdquo;</strong>Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.&nbsp;&nbsp;и&nbsp;<span><a href="/images/module4/files/105/1221_DOC027.PDF" target="_blank">Приложение № 1</a></span>&nbsp;"Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=731 Mon, 13 May 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=732 <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува&nbsp;<a href="/images/filerepository/1908_Copy_of_actual_list_contracts_5contractsNonda_1.xls" target="_blank">Актуализиран списък на сключени договори</a>&nbsp;по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика"</strong>&nbsp;по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007 &ndash; 2013.</p> <p style="text-align: justify;">Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС -&nbsp;<a href="http://www.eufunds.bg/">www.eufunds.bg</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=732 Mon, 13 May 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=733 <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува&nbsp;<a href="/images/module4/files/49/1223_spisuk_sklucheni_dogovori_s_rezervi_do_may_1.xls" target="_blank">Актуализиран списък на сключените договори</a>&nbsp;по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия&nbsp;по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007 &ndash; 2013.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС -&nbsp;<a href="http://www.eufunds.bg/">www.eufunds.bg</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=733 Tue, 14 May 2013 11:00:00 +0200 ПРОМЕНИТЕ В УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВРАЦА http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=735 <p style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Следващият информационен ден ще се проведе във Велико Търново на 21 май &nbsp;</em><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Новите условия при подготовката на проекти по програма &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&ldquo; бяха представени днес по време на информационния ден в гр. Враца. Експерти от Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма разясниха основните промени. Те са свързани с въвеждането на облекчена процедура за избор на изпълнители - чрез три предложения, и признаване за допустими на дейности и разходи за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като работеща система на технологиите от списъка на допустимите материали и оборудване.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=735 Mon, 20 May 2013 11:00:00 +0200 ГД ЕФК ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=736 <p style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Информационната кампания ще продължи със събитие на 22 май в гр. Русе</em><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Експерти от Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; към МИЕТ представиха днес във Велико Търново новите условия при подготовката на проекти по програма &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&ldquo;. Основната промяна засяга процедурите за избор на изпълнители &ndash; чрез три предложения, което води и до облекчаване на механизма при кандидатстване пред Асистента по проекта.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=736 Tue, 21 May 2013 11:00:00 +0200 МИЕТ ПРЕДСТАВИ ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА В РУСЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=737 <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Следващият информационен ден ще се състои в гр. Варна на 23 май</em><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) представи в град Русе новите моменти в условията за кандидатстване по програма &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&ldquo;. Промените в условията по процедурата, които предвиждат признаване за допустими дейности и разходи за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като работеща система на технологиите от Списъка на допустимите материали и оборудване, бяха сред основните теми, дискутирани на събитието. При проекти за закупуване и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване от Списъка не се изисква извършването на енергиен одит.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=737 Wed, 22 May 2013 11:00:00 +0200 ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВАРНА http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=738 <p style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Информационната кампания продължава в Пловдив на 28 май</em><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Експерти от Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) представиха днес във Варна променените условия за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&ldquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=738 Thu, 23 May 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=739 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува първоначален проект на общата стратегия и инвестиционните приоритетни оси на <strong><a href="/module3.php?menu_id=276" target="_blank">Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014 &ndash; 2020 г.</a>&nbsp;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=739 Mon, 27 May 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=742 <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong><strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/105/1229_DOC007.PDF" target="_blank">Решение № РД-16-779/29.05.2013 г.</a>&nbsp;на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на четвърти доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&rdquo;</strong>, Приоритетна ос 2 &bdquo;Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда&ldquo; на Оперативна програма&nbsp;<strong>&bdquo;</strong>Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.&nbsp;&nbsp;и&nbsp;<span><a href="/images/module4/files/105/1231_Pril_1_DOC007.PDF" target="_blank">Приложение № 1</a></span>&nbsp;"Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=742 Wed, 29 May 2013 11:00:00 +0200 НОВИТЕ МОМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В ГР. БУРГАС http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=743 <p style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Информационната кампания на МИЕТ завършва със събитие в гр. София на 31 май</em><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) представи днес новите условия при подготовката на документацията за кандидатстване по програма &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&ldquo; в гр. Бургас. Експерти от Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; (ГД ЕФК) към МИЕТ разясниха основните промени, свързани с Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 69/2013.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=743 Wed, 29 May 2013 11:00:00 +0200 ПРЕДСТАВИХА ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ В ПЛОВДИВ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=741 <p style="text-align: justify;"><em>Информационната кампания продължава в гр. Бургас на 29 май</em><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Новите условия при подготовката на проектни предложения за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&ldquo; представиха днес в град Пловдив експерти от Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=741 Tue, 28 May 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=744 <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">Публикуван е&nbsp;<a href="/images/module4/files/110/1232_Spisuk_othvurleni_Adm._i_Dop_1.2.04.PDF" target="_blank">Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта</a>&nbsp;по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ&nbsp;<strong>BG161PO003-1.2.04 &bdquo;Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България&ldquo;.</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=744 Thu, 30 May 2013 11:00:00 +0200 Дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=745 <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>На 4 юни 2013 г. в гр. Сандански ще се проведе Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. В заседанието ще вземат участие представители на ГД &bdquo;Регионална и урбанистична политика&ldquo; на Европейската комисия и на Европейския инвестиционен фонд.</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=745 Fri, 31 May 2013 11:00:00 +0200 ЗАВЪРШИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ПРОЦЕДУРА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=746 <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em>Над 450 представители на бизнеса посетиха информационните дни</em><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Информационната кампания на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) за представяне на промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&ldquo; завърши днес с информационен ден в гр. София. Новите моменти при подготовката на проектни предложения за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ бяха разяснени от експерти на Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; към МИЕ.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=746 Fri, 31 May 2013 11:00:00 +0200 ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=747 <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Информационните дни ще се проведат в периода 7 &ndash; 14 юни 2013 г.</em><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007-2013 ще представи откритата процедура BG161PO003-1.1.07 &bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&rdquo;. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни в София (07.06.2013 г.), Пловдив (11.06.2013 г.), Бургас (12.06.2013 г.), Варна (13.06.2013 г.) и Велико Търново (14.06.2013 г.).</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=747 Mon, 03 Jun 2013 11:00:00 +0200 Проведе се Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=748 <p style="text-align: justify;"><span>На 4 юни 2013 г., в Интерхотел &bdquo;Сандански&ldquo;, гр. Сандански, се проведе Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ), в което взеха участие и представители на ГД &bdquo;Регионална и урбанистична политика&ldquo; на Европейската комисия и на Европейския инвестиционен фонд.</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=748 Wed, 05 Jun 2013 11:00:00 +0200 ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” В ПЛОВДИВ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=750 <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Информационните дни продължават със събитие в гр. Бургас</em><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Откритата процедура BG161PO003-1.1.07 &bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&rdquo; беше представена пред бизнеса в град Пловдив. Експерти на Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) представиха целите, условията за кандидатстване и допустимите дейности.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=750 Tue, 11 Jun 2013 11:00:00 +0200 ПРЕДСТАВИХА ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” В ГРАД БУРГАС http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=751 <p style="text-align: justify;"><em>Следващият информационен ден ще бъде в гр. Варна</em><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Експерти на Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) представиха процедура BG161PO003-1.1.07 &bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&rdquo; пред бизнеса в град Бургас.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=751 Wed, 12 Jun 2013 11:00:00 +0200 ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” ПРЕДСТАВИХА ВЪВ ВАРНА http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=752 <p style="text-align: justify;"><em>Последният информационен ден ще се проведе във Велико Търново</em><strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) представи днес във Варна процедура BG161PO003-1.1.07 &bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&rdquo;. Експерти от Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; представиха допустимите кандидати, дейности и разходи, както и етапите и начина за оценяване и класиране на проектните предложения.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=752 Thu, 13 Jun 2013 11:00:00 +0200 ДО 10 ЮЛИ 2013 СЕ ПОДАВАТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=753 <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Последният информационен ден за представяне на процедурата &nbsp;се проведе във Велико Търново</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Последният информационен ден за представяне на Процедура BG161PO003-1.1.07 &bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&rdquo; се проведе днес, 14.06.2013 г., в град Велико Търново. Експертите от Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; към Министерство на икономиката и енергетиката запознаха участниците с условията за кандидатстване по процедурата, етапите и начина за оценяване и класиране&nbsp; на проектните предложения.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=753 Fri, 14 Jun 2013 11:00:00 +0200 Публикувани са промени в насоките за кандидатстване по три процедури http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=754 <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana;">Във връзка с предвидена в Решение на Министерския съвет № 300 от 18.05.2013 г. възможност за увеличаване на максималния процент на авансовите плащания до 65 %, бяха направени изменения в Насоките за кандидатстване по три процедури за безвъзмездна помощ: BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&rdquo;, BG161PO003-2.4.02&nbsp; и BG161PO003-2.1.13 &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&rdquo;. Направените изменения съгласно посоченото решение са приложими за договори за безвъзмездна помощ, сключени след влизане в сила на решението.</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=754 Fri, 14 Jun 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=787 <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува&nbsp;<a href="/images/module4/files/49/1301_Finalen_spisuk_sklucheni_dogovori_2.1.13.xls" target="_blank">Актуализиран списък на сключените договори</a>&nbsp;по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия&nbsp;по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007 &ndash; 2013.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС -&nbsp;<a href="http://www.eufunds.bg/">www.eufunds.bg</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=787 Fri, 19 Jul 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=788 <p style="text-align: justify;"><strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/105/1302_DOC000.PDF" target="_blank">Решение № РД-16-1008/22.07.2013 г.</a>&nbsp;на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на пети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&rdquo;</strong>, Приоритетна ос 2 &bdquo;Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда&ldquo; на Оперативна програма&nbsp;<strong>&bdquo;</strong>Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.&nbsp;&nbsp;и&nbsp;<a href="/images/module4/files/105/1303_pril1.pdf" target="_blank">Приложение № 1&nbsp;"Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране"</a>.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=788 Mon, 22 Jul 2013 11:00:00 +0200 Заместник-министър Красин Димитров ще връчи сертификат клас А на „Уолтопия“ ООД http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=791 <p><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров ще връчи сертификат клас А на &bdquo;Уолтопия&ldquo; ООД. Церемонията ще се състои в&nbsp;<strong>петък, 26 юли 2013 г., от 10.30 часа</strong>&nbsp;в сградата на МИЕ на&nbsp;<strong>ул. &bdquo;Славянска&ldquo; 8, ет.3</strong>.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=791 Thu, 25 Jul 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=793 <p style="text-align: justify;">&ldquo;Уолтопия&rdquo; ООД (Walltopia Ltd.), компанията-световен лидер в изработването на изкуствени катерачни стени, отличена в категория &ldquo;Пазарно лидерство&rdquo; на миналогодишния национален иновационен форум, получи сертификат за инвеститор клас А в областта на високите технологии и иновациите, за изграждането на Научно-изследователски и развоен център &ndash; част от &bdquo;Колайдър Активити център&ldquo; в &ldquo;София Тех Парк&rdquo;. За изграждането на R&amp;D центъра са предвидени 7.2 млн. лв. от инвестицията, чийто общ размер е 15 млн. лв. Очаква се съвместният проект да разкрие около 100 нови работни места.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Сертификата връчи заместник -министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров. По думите му, инвеститорският интерес към проекта &ldquo;София Тех Парк&rdquo; показва неговото положително развитие.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">На церемонията присъстваха изпълнителният директор на &ldquo;София Тех Парк&rdquo; Елица Панайотова, Ивайло Пенчев, управител на &bdquo;Уолтопия&ldquo; ООД, инвеститори, бизнес партньори и журналисти.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <!-- <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/filerepository/2108_press_STP_26_07_2013.docx" target="_blank">ПРЕССЪОБЩЕНИЕ</a></p> --> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=793 Fri, 26 Jul 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=796 <p style="text-align: center;"><strong>ЕИФ публикува покана за заявяване на интерес от финансови посредници за управление на инструмент: Фонд(ове) за съфинансиране в рамките на инициативата JEREMIE в България</strong></p> <p>Управляващият орган на ОП &bdquo;Конкурентоспособност&rdquo; и Европейският Инвестиционен Фонд (ЕИФ) обявяват покана за заявяване на интерес от финансови посредници, които да управляват инструмент: Фонд(ове) за съфинансиране в рамките на инициативата JEREMIE.</p> <p>Крайният срок за подаване на заявления за интерес е 9 септември 2013 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=796 Tue, 30 Jul 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=797 <p style="text-align: justify;">От 30.07.2013 г. по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика"&nbsp;Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)&nbsp;има сключени споразумения с три нови&nbsp;търговски банки.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=797 Mon, 05 Aug 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=801 <p style="text-align: justify;"><strong><span>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</span></strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Решение № РД-16-1140/16.08.2013 г.&nbsp;на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на доклад на Оценителна комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване:&nbsp;BG161PO003-2.4.02&nbsp;&bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&rdquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=801 Fri, 16 Aug 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=802 <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: <strong>BG161PO003-2.3.02.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=802 Wed, 21 Aug 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=803 <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува<a href="/images/module4/files/110/1312_Copy_of_list_contracts_purvi_20_za_kachvane.xlsx" target="_blank">Списък на сключени договори</a>&nbsp;по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване&nbsp;<strong>BG161PO003-1.2.04 &bdquo;Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България&rdquo;</strong>&nbsp;по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007 &ndash; 2013.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС -&nbsp;<a href="http://www.eufunds.bg/">www.eufunds.bg</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=803 Wed, 04 Sep 2013 11:00:00 +0200 С над 18 млн. лева допълнително ще бъдат финансирани от ОП „Конкурентоспособност“ проекти за развитие на приложните изследвания http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=804 <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">С&nbsp;<a href="/images/module4/files/110/1314_1010.PDF" target="_blank">Решение № РД-16-1211/04.09.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган</a>&nbsp;на Оперативна програма &bdquo;Развитите на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007-2013 общият бюджет на процедура BG161PO003-1.2.04&nbsp;&bdquo;Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България&rdquo; се увеличава с 18&nbsp;566 979.57 лв. По този начин общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата се увеличава за втори път - от 35&nbsp;700&nbsp;637 лв.<strong>&nbsp;</strong>на 54&nbsp;267&nbsp;616.57&nbsp;лв. Това ще позволи да бъдат финансирани още 12 проекта от Списъка с резервни проектни предложения, успешно преминали оценка.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=804 Wed, 04 Sep 2013 11:00:00 +0200 Срок за подаване на проекти в офисите на АП http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=805 <p style="text-align: justify;">Договарящият орган напомня, че&nbsp;<strong>крайният срок за подаване на проектни предложения</strong>&nbsp;по процедура BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&rdquo;&nbsp;<strong>е 31.10.2013 г.&nbsp;</strong>В тази връзка кандидатите следва да вземат предвид времето необходимо за подготовка на проекта, която обхваща множество стъпки и дейности: извършване на енергиен одит, извършване на процедури за избор на изпълнител, изготвяне на формуляра за кандидатстване, получаване на&nbsp; писмено становище от Асистента по проекта, вкл. времето за извършване на корекции, и писмено становище от банка-партньор за осигурени финансови средства, както и удостоверение от НСИ за код на икономическа дейност.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Практиката на ДО показва, че най-голям брой проектни предложения се подават последните дни преди изтичане на съответните крайни срокове &ndash; по процедура BG161PO003-2.3.02 за 14 месеца, от&nbsp; 28.06.2012 г. до 30.08.2013, пред Асистента по проекта са подадени общо 340 проекта, като 94 от тях, близо 30 %, само през месец август 2013 г.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Предвид посоченото кандидатите следва да подадат проекти пред АП не по-късно от 30.09.2013 г. с цел осигуряване на възможност за набавяне на всички документи и подаването на проектните предложения пред ДО в обявения краен срок.</strong></p> <div style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=805 Tue, 10 Sep 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=806 <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува<a href="/images/module4/files/105/1315_actual_list_contracts_do0043.xlsx" target="_blank">Актуализиран Списък на сключени договори</a>&nbsp;по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика"</strong>&nbsp;по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007 &ndash; 2013.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС -&nbsp;<a href="http://www.eufunds.bg/">www.eufunds.bg</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=806 Mon, 16 Sep 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=812 <p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</span></strong><strong>&nbsp;<a href="/images/filerepository/2300_Reshenie_4.3.04_new_PMS.pdf" target="_blank">Решение № РД-16-1267/18.09.2013 г.&nbsp;</a></strong>на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на доклад на Оценителна комисия от проведена оценка процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-4.3.03 &bdquo;Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и <strong><a href="/images/filerepository/2301_Prilojenie_I_AUER.pdf" target="_blank">Приложение № 1</a></strong>&nbsp;"Списък с проектното предложение, одобрено за финансиране".</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=812 Fri, 20 Sep 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=815 <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува&nbsp;<a href="/images/filerepository/2325_Spravka_Izpalnenie_kam_31.08.13.pdf" target="_blank">Информация за&nbsp;изпълнението на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 към 31.08.2013 г.</a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=815 Fri, 27 Sep 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=819 <p><strong>Информация за изпълнението и отчитането на договорите по процедура BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика"</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Мониторингът и верификацията на изпълнението на дейностите по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, включително проверки на място, се извършва от</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=819 Mon, 07 Oct 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=829 <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007&ndash;2013 публикува Списък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: <strong>BG161PO003-2.4.02 &bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&rdquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=829 Tue, 15 Oct 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=830 <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007&ndash;2013 публикува <a href="/images/filerepository/2378_Pril_4.II.2.17_Contracts_List_AUER.xls"> Списък на сключени договори по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ: </a><strong><a href="/images/filerepository/2378_Pril_4.II.2.17_Contracts_List_AUER.xls">BG161PO003-4.3.03</a></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=830 Tue, 15 Oct 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=831 <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">Със Заповед № РД-16-1415/14.10.2013 г. е отменено Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 &bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&ldquo;, одобрено със Заповед № РД-16-854/16.07.2010 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган и актуализирана Глава III &bdquo;Процедури за избор на изпълнител&ldquo; от Оперативното ръководство, одобрена със Заповед № РД-16-768/28.05.2013 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">В раздел&nbsp;<strong>"<strong>Документи за изпълнение на сключените договори", е п</strong></strong><strong>убликувано&nbsp;</strong><strong><a href="/images/module4/files/24/1323_rakovodstvo__2.4.01.zip" target="_blank">актуализирано Оперативно ръководство</a></strong>&nbsp;за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 &bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&ldquo;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=831 Tue, 15 Oct 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=832 <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува Актуализиран списък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване <strong>BG161PO003-1.2.04</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=832 Thu, 17 Oct 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=833 <p style="text-align: justify;">Със Заповед № РД-16-1442/16.10.2013 г. е одобрено&nbsp;<a href="/images/module4/files/114/1327_Rukovodstvo_Clusters_2.4.02.pdf" target="_blank">Оперативно ръководство</a>&nbsp;за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.02 &bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&ldquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Оперативното ръководство и&nbsp;<a href="/images/module4/files/114/1328_prilojenia_2.4.02.zip">приложенията към него</a>, са<strong>&nbsp;п</strong><strong>убликувани в раздел</strong>&nbsp;"<strong>Документи за изпълнение на сключените договори".</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=833 Thu, 17 Oct 2013 11:00:00 +0200 Обявена е процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=834 <p style="text-align: justify;"><span>На 22.10.2013 г. Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, Министерство на икономиката и енергетиката &ndash; Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007-2013&nbsp;</span><strong>ОБЯВЯВА</strong><span>&nbsp;</span><strong>процедура за подбор на проекти:&nbsp;<span><a href="/module4.php?menu_id=45&amp;id=124" target="_blank">BG161PO003-2.1.14 &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&rdquo;.</a></span>&nbsp;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=834 Tue, 22 Oct 2013 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=835 <p style="text-align: justify;">Публикуван е Актуализиран списък на външните оценители, които могат да участват в Оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 &bdquo;Развитие на икономиката базирана на знанието и иновационни дейности&ldquo; и приоритетна ос 2 &bdquo;Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=835 Mon, 28 Oct 2013 12:00:00 +0200 ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=836 <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Информационните дни ще се проведат в периода 11 &ndash; 18 ноември 2013 г.</em><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; към Министерство на икономиката и енергетиката ще представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&rdquo;. Допустимите кандидати и дейности, подготовката на проектните предложения, начина на кандидатстване и изпълнение на проектите са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни в София (11.11.2013 г.), Пловдив (12.11.2013 г.), Бургас (13.11.2013 г.), Варна (14.11.2013 г.) и Враца (18.11.2013 г.).<strong>&nbsp;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=836 Wed, 30 Oct 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=837 <p style="text-align: justify;">Публикуван&nbsp;е&nbsp;<a href="/images/filerepository/2427_Dop_spisuk_othvurlenie_AdminElig_1.1.07.pdf"><strong>Допълнителен списък</strong><strong> на проектн</strong>и предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното&nbsp;съответствие и&nbsp;допустимостта&nbsp;по процедура&nbsp;за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07</a> &bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&ldquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=837 Wed, 30 Oct 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=838 <p><strong>Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&ldquo;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на ОПРКБИ, като взе предвид, че оставащото време до изтичане на крайния срок (31.10.2013 г.), посочен в критериите за избор на операции по процедура BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&ldquo; е недостатъчно за извършване на проверка от Асистента по проекта (АП) на подадените към 30.09.2013г. проекти, &nbsp;стартира писмена процедура</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=838 Wed, 30 Oct 2013 12:00:00 +0200 42-годишният възпитаник на Националната художествена академия Тахсин Тасим спечели конкурса за лого и слоган на оперативните програми за следващите седем години http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=839 <p style="text-align: justify;">&bdquo;Една посока &ndash; много възможности&ldquo; е мотото, което ще отличава европейското финансиране в България в следващия програмен период 2014-2020 г. Автор на слогана и логото към него е Тахсин Тасим от София. На церемония в хотел &bdquo;България&ldquo; възпитаникът на Националната художествена академия получи своята награда от вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова, под чийто патронаж беше проведен конкурсът.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=839 Fri, 01 Nov 2013 12:00:00 +0200 Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ: BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=840 <p style="text-align: justify;">Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ:&nbsp;<strong>BG161PO003-3.2.01 &bdquo;Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране&rdquo;</strong><strong>&nbsp;</strong>по Приоритетна ос 3&nbsp; &ldquo;Финансови ресурси за развитие на предприятията&rdquo;, Област на въздействие 3.2. &bdquo;Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране&ldquo;<strong>&nbsp;</strong></p> <p>Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Индикативният бюджет по тази процедура е<strong>: 1&nbsp;564&nbsp;664 лева.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=840 Mon, 04 Nov 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=841 <p style="text-align: justify;"><strong>Одобрение за удължаване на срока за приключване на оценката по процедура&nbsp; BG161PO003-1.1.07 &bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&ldquo;.</strong></p> <p style="text-align: justify;">С оглед постъпилите над 700 проектни предложения по процедура BG161PO003-1.1.07 &bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&ldquo;, на основание чл. 24, ал.3 от ПМС № 121/ 2007 г., по мотивирано предложение на ръководителя на управляващия орган, е получено одобрение от заместник министър-председателя и министър на правосъдието, срокът за оценка на проектните предложения да бъде удължен с нормативно допустимите 30 (тридесет) дни.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=841 Tue, 05 Nov 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=842 <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика"</strong>&nbsp;по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007 &ndash; 2013.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС -&nbsp;<a href="http://www.eufunds.bg/">www.eufunds.bg</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=842 Fri, 08 Nov 2013 12:00:00 +0200 ПЪРВИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=843 <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Следващият информационен ден е в гр. Пловдив на 12.11.2013 г.</em></strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Информационната кампания за представяне на процедура BG161PO003-2.1.14 &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&rdquo; започна с информационен ден в град София, в който взеха участие над 300 представители на бизнеса. Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим заяви при откриването на събитието, че обявената процедура е част от пакета мерки, които Министерството на икономиката и енергетиката предприе за преодоляване на риска от автоматична загуба на средства по ОП "Конкурентоспособност&ldquo;. В резултат от ускорените процеси по извършване на плащания, беше преодолян рискът от загуба на средства за 2013 г., който в началото на мандата се изчисляваше на 50 млн. евро, добави още заместник-министър Тасим.</p> <p style="text-align: justify;">Като една от причините за огромния интерес към тази процедура зам.-министърът на икономиката и енергетиката определи това, че тя е последната възможност за кандидатстване по ОП "Конкурентоспособност" за този програмен период. "Но ви уверявам, че следващата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще има много по-добри възможности за финансиране на българския бизнес&ldquo;, заяви зам.-министър Тасим.</p> <p style="text-align: justify;">Експертите на Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; представиха условията по процедурата, допустимите кандидати и дейности, както и изискванията при подготовката на проектно предложение.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=843 Mon, 11 Nov 2013 12:00:00 +0200 Министерство на икономиката и енергетиката ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ В ПЛОВДИВ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=844 <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><em>СЛЕДВАЩИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН Е В ГР. БУРГАС НА 13.11.2013</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;">При голям интерес от страна на малкия и средния бизнес премина информационният ден в гр. Пловдив, на който експерти от ГД &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; представиха процедура BG161PO003-2.1.14 &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&ldquo;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Общият размер на финансирането по&nbsp;</strong><strong>схемата</strong><strong>&nbsp;е 97&nbsp;791&nbsp;500 лева.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=844 Wed, 13 Nov 2013 12:00:00 +0200 ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА В ГР. БУРГАС http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=846 <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><em>КАМПАНИЯТА ПРОДЪЛЖАВА С ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ГР. ВАРНА на 14.11.2013</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;">Експерти от ГД &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo;представиха в град Бургас последната процедура за програмен период 2007-2013 по ОП &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo; - &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&ldquo;. Участниците в информациония ден дискутираха въпроси, свързани с подготовката на проектни предложения.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=846 Wed, 13 Nov 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=845 <p><strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/admin/"><span>Решение № РД-16-1584/13.11.2013 г.</span><span>&nbsp;</span></a>на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на девети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&rdquo;</strong>,</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=845 Wed, 13 Nov 2013 12:00:00 +0200 ГД „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ В ГР. ВАРНА http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=847 <p style="text-align: center;"><em>ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРАНТА ЗАВЪРШВА С ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ГР. ВРАЦА НА 18.11.2013</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;">Над 80 представители на малкия и средния бизнес във Варна присъстваха на представянето на процедура &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&ldquo;. Експерти от Главна дирекция &bdquo;Европейски&nbsp;<em>&nbsp;</em>фондове за конкурентосопобност&ldquo; към Министерство на икономиката и енергетиката представиха акценти от Насоките за кандидатстване, етапите и начина на оценяване на проектните предложения по процедурата, бюджета на проекта, техническото изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=847 Thu, 14 Nov 2013 12:00:00 +0200 ЗАВЪРШИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=848 <p style="text-align: justify;"><em>Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е&nbsp;</em><em>27&nbsp;</em><em>декември 2013 г.</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Последният информационен ден от кампанията на Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; към Министерство на икономиката и енергетиката за представяне на условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&rdquo;&nbsp; се състоя в гр. Враца. Информационната кампания се проведе в периода 11 &ndash; 18 ноември 2013 г. в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна и Враца. Над 600 представители на бизнеса посетиха информационните дни.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=848 Wed, 20 Nov 2013 12:00:00 +0200 Проведе се Тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=849 <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">На 21 ноември 2013 г., в хотел &bdquo;Самоков&ldquo;, к.к. Боровец, се проведе Тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ). В заседанието взеха участие и представители на ГД &bdquo;Регионална и урбанистична политика&ldquo; на Европейската комисия, на Европейския инвестиционен фонд и на Световна банка.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=849 Fri, 22 Nov 2013 12:00:00 +0200 Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=850 <p style="text-align: justify;">Във връзка с Решение № 698 на Министерски съвет от 14 ноември&nbsp; 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г., посл. изм., бр. 100 от 2013 г.) и произтичаща от него необходимост от промяна на срока за получаване на проектни предложения по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&rdquo;, със Заповед № РД-16-1665/28.11.2013 на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007-2013 е изменена документацията по процедурата.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е&nbsp;<span>27&nbsp;декември 2013 г.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span><br /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/124/1351_Nasoki_TM_MSP_consolidated_28.11.2013.zip" target="_blank">Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване</a>&nbsp;и&nbsp;приложения към тях&nbsp;е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган &ndash; www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България &ndash; www.eufunds.bg.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=850 Thu, 28 Nov 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=851 <p style="text-align: justify;"><strong></strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007&ndash;2013 публикува <a href="/images/filerepository/2515_Pril_4.II.2.17_Aktualiziran_Contracts_List_2.4.02.xls">Актуализиран списък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: <strong>BG161PO003-2.4.02 &bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&rdquo;</strong></a> по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007&ndash;2013.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=851 Tue, 03 Dec 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=852 <p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</span></strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/120/1362_image2013-12-03-181904.pdf">Решение № РД-16-1705/03.12.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган</a> на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за одобрение на доклад на Оценителна комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.1.07 &bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=852 Tue, 03 Dec 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=853 <p style="text-align: justify;">Публикуван е <a href="/images/module4/files/105/1365_Spisuk.pdf">Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие</a> и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика &ldquo;.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=853 Wed, 04 Dec 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=854 <p style="text-align: center;"><strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/105/1366_%D0%E5%F8%E5%ED%E8%E5.PDF">Решение № РД-16-1708/04.12.2013 г.&nbsp;</a>на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на десети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=854 Thu, 05 Dec 2013 12:00:00 +0200 ОП „Конкурентоспособност“ предоставя над 88 млн. лева за наддоговаряне по процедурата за внедряване на иновации в предприятията http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=855 <p><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">С Решение&nbsp;<a href="/images/module4/files/120/1368_Reshenie2013-12-05.pdf" target="_blank">РД-16-1715/05.12.2013 г.</a>&nbsp;на Ръководителя на Управляващия &nbsp;орган на ОП &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo; общият бюджет на процедура BG161PO003-1.1.07&nbsp;&bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&rdquo; се увеличава с&nbsp;<strong>88&nbsp;232&nbsp;409.65</strong>&nbsp;лева.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=855 Thu, 05 Dec 2013 12:00:00 +0200 ОП „Конкурентоспособност“ предоставя допълнително 55 млн. лева за големи предприятия по процедурата за внедряване на иновации в предприятията http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=856 <p style="text-align: justify;">С Решение&nbsp;<a href="/images/module4/files/120/1369_20131210115821883.pdf" target="_blank">РД-16-1749/09.12.2013 г.</a>&nbsp;на Ръководителя на Управляващия орган на ОП &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo; общият бюджет на процедура BG161PO003-1.1.07&nbsp;&bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&rdquo; се увеличава с&nbsp;<strong>54 903&nbsp;858.16&nbsp;</strong>лева безвъзмездна финансова помощ за категорията &bdquo;големи предприятия&ldquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=856 Tue, 10 Dec 2013 12:00:00 +0200 МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЩЕ ОТЛИЧИ НАЙ-УСПЕШНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ЗА 2013 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=857 <p style="text-align: justify;"><span>Министерство на икономиката и енергетиката ще представи на 20 декември 2013 г. от 19.00 ч. в зала 3 на НДК напредъка в изпълнението на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007-2013 в рамките на Голямо информационно събитие. На официална церемония ще бъдат връчени годишните награди &bdquo;Конкурентна България&ldquo; за най-успешен проект по оперативната програма за 2013 г.</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=857 Wed, 11 Dec 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=863 <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <div style="text-align: justify;"><span><strong>Със Заповед № РД-16-1776/14.12.2013 г. на Главния директор на ГД &bdquo;ЕФК&ldquo; и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007-2013 е извършено изменение в&nbsp;<a href="/images/filerepository/2547_Glava_III_revizirana.pdf" target="_blank">Глава III &bdquo;Процедури за избор на изпълнител&ldquo;</a>&nbsp;от Оперативните ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Изменението се състои в прецизиране на примерните изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности на кандидатите.</strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span><strong><br /></strong></span></div> <p>&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=863 Mon, 16 Dec 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=867 <p style="text-align: justify;">Публикуван е&nbsp;<a href="/images/module4/files/105/1397_othvyrleni.pdf" target="_blank">Списък на проектните предложения</a>, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=867 Fri, 20 Dec 2013 12:00:00 +0200 ГОДИШНИ НАГРАДИ "КОНКУРЕНТНА БЪЛГАРИЯ" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=868 <p style="text-align: justify;">&nbsp;Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; към Министерство на икономиката и енергетиката връчи годишните награди &bdquo;Конкурентна България&ldquo; 2013 за най-успешен проект по ОП &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo;. Церемонията по награждаването се състоя на 20.12.2013 г. в Зала 3 на Националния дворец на културата. Номинираните бенефициенти получиха плакети и грамоти за успешно изпълнени проекти. Наградите връчиха г-жа Ели Милушева, ръководител на Управляващия орган на ОП &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo;, г-н Юнал Тасим, заместник министър на икономиката и енергетиката, г-н Красин Димитров, заместник министър на икономиката и енергетиката, г-н Иван Айолов, заместник министър на икономиката и енергетиката, г-жа Антония Доросиева, началник отдел &sbquo;Финансово управление&ldquo; и г-н Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и енергетиката.&nbsp;&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=868 Sat, 21 Dec 2013 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=869 <p style="text-align: justify;"><strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Решение № РД-16-20/10.01.2014 г.</span> на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на единадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&rdquo;</strong>,</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=869 Fri, 10 Jan 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=870 <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество,</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=870 Mon, 13 Jan 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=877 <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува:</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/filerepository/2661_Pril_4.II.2.17_Contracts_List_1.1.07_final_za_print-2.xls"><span style="text-decoration: underline;">Списък на сключените договори</span></a> по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 &bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&rdquo;.<strong></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=877 Wed, 22 Jan 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=878 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>НОВИНА</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&ldquo;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на ОПРКБИ удължава крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган<strong> до 31.03.2014 г. </strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=878 Fri, 31 Jan 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=879 <p><strong>ОП &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo; предоставя </strong><strong>10</strong><strong> млн. лева за наддоговаряне по процедура &bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&rdquo; - 31/01/2014</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>С <a href="/images/filerepository/2678_image2014-01-31-164906.pdf">Решение № РД-16-119/31.01.2014 г. на Ръководителя на Управляващия &nbsp;орган на ОП &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo;</a> общият бюджет на процедура <a href="/module4.php?menu_id=12&amp;id=114"><strong>BG161PO003-2.4.02 &bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&rdquo;</strong></a><a href="/module4.php?menu_id=12"> </a>се увеличава с <strong>10&nbsp;000 000 </strong>&nbsp;лева.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=879 Fri, 31 Jan 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=883 <p style="text-align: justify;">Публикуван е <a href="/images/filerepository/2685_271-spisuk.pdf">Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта </a>по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <a href="/module4.php?menu_id=45&amp;id=105"><strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика &ldquo;</strong></a><strong>.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=883 Mon, 03 Feb 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=884 <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува <a href="/images/filerepository/2690_Spisuk_sklucheni_dogovori_04.02.2014.xlsx">Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: <strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика"</strong></a> по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007 &ndash; 2013.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=884 Wed, 05 Feb 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=885 <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/105/1416_%D0%E5%F8%E5%ED%E8%E5_%B9_%D0%C4-16-167-11.02.2014.PDF" target="_blank">Решение № РД-16-167/11.02.2014&nbsp;г.</a>&nbsp;на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на дванадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&rdquo;</strong>, Приоритетна ос 2 &bdquo;Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда&ldquo; на Оперативна програма&nbsp;<strong>&bdquo;</strong>Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.&nbsp;&nbsp;и&nbsp;<a href="/images/module4/files/105/1417_%CF%F0%E8%EB%EE%E6%E5%ED%E8%E5_1.pdf" target="_blank">Приложение № 1</a>&nbsp;"Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=885 Tue, 11 Feb 2014 12:00:00 +0200 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2007-2013 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=886 <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение&nbsp; на Оперативна програма &bdquo;Конкурентоспособност&rdquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=886 Tue, 18 Feb 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=887 <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува <a href="/images/filerepository/2722_Spisuk_sklucheni_dogovori_13.02.2014.xls"> Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: </a><strong><a href="/images/filerepository/2722_Spisuk_sklucheni_dogovori_13.02.2014.xls">BG161PO003-2.3.02</a> &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика"</strong> по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007 &ndash; 2013.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=887 Mon, 17 Feb 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=888 <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува:</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/120/1420_Contracts_List_1.1.07_02_14_221.xls" target="_blank">Актуализиран Списък на сключените договори</a>&nbsp;по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 &bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=888 Wed, 19 Feb 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=894 <p style="text-align: justify;"><span>Във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по всички процедури, които имат допустими дейности и разходи за извършване на строително-монтажни работи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или производствени помещения и пряко свързани с инсталирането на закупеното по проекта оборудване, извършени от външен изпълнител, Управляващият орган (УО) на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007-2013 (ОПРКБИ) Ви уведомява, че е публикувано Решение на Ръководителя на Управляващия орган (<a href="/images/filerepository/2749_Re6enie_izmenenie_27022014_final.pdf" target="_blank">Решение № РД-16-254/27.02.2014 г.</a>) за допустима промяна на Приложение Б (Бюджет) към договорите за безвъзмездна финансова помощ чрез сключване на допълнителни споразумения след подаване на искане за изменение от страна на бенефициентите и следните изискуеми документи:</span></p> <ul> <li><span>Документ удостоверяващ правото на ползване върху съответния недвижим имот (нотариален акт, договор за наем и други);</span></li> <li><span>Разрешение за строеж (когато е приложимо) и/или с вписана забележка от главния архитект на общината, на чиято територия се намира обекта, ако изменението е след изготвен инвестиционен проект, финансиран от ОПРКБИ;</span></li> <li><span>Заверен инвестиционен проект и/или Изменение на инвестиционните проекти, със заверка на проектанта по съответната част, предмет на изменението(когато е приложимо);</span></li> <li><span>Архитектурно заснемане и/или конструктивно становище от инженер конструктор, когато не се изисква разрешение за строеж и инвестиционен проект съгласно ЗУТ;</span></li> <li><span>Удостоверение, издадено от съответна Общинска администрация в случай, когато в проекта са предвидени видове СМР, за които не се изисква Разрешение на строеж (когато е приложимо);</span></li> <li><span>Актуална количествена сметка;</span></li> <li><span><a href="/images/filerepository/2748_Prilojenie_2_2_1_Changes_table_SMR.pdf" target="_blank">Заменителна таблица за промяна на СМР по образец</a>;</span></li> <li><span>Две индикативни оферти, с оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за инвестиции.</span></li> </ul> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=894 Thu, 27 Feb 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=895 <p style="text-align: justify;">Публикуван е <a href="/images/filerepository/2757_SPISUK.pdf">Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта</a> по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика &ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=895 Tue, 04 Mar 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=896 <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува<a href="/images/module4/files/105/1422_Spisuk_sklucheni_dogovori_05.03.2014.xlsx" target="_blank">Актуализиран Списък на сключени договори</a>&nbsp;по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика"</strong>&nbsp;по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007 &ndash; 2013.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС -&nbsp;<a href="http://www.eufunds.bg/">www.eufunds.bg</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=896 Thu, 06 Mar 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=897 <p style="text-align: justify;">Със Заповед № РД-16-267/28.02.2014 г. на Главния директор на ГД ЕФК към МИЕ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007-2013 е извършено изменение в&nbsp;<a href="/images/filerepository/2765_Glava_III_revised.7z" target="_blank">Глава III &bdquo;Процедури за избор на изпълнител&ldquo;&nbsp;</a>от Оперативните ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=897 Fri, 07 Mar 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=898 <p style="text-align: justify;"><strong>С Решение</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>РД-16-250/26.02.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ е отменена разпоредбата в сключените договори за безвъзмездна финансова помощ в процес на изпълнение, изискваща събиране на не по-малко от 3 (три) оферти, съдържащи техническо и финансово предложение с оглед спазване принципите на добро финансово управление. На основание споменатото решение се публикуват&nbsp;<a href="/images/filerepository/2766_Ukazanie_publish.7z" target="_blank">указания за новия ред</a>, който следва да бъде спазван от бенефициентите/кандидатите за безвъзмездна финансова помощ за всички случаи, попадащи в приложното поле на чл.9, ал.2 от ПМС 69/2013 г.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=898 Fri, 07 Mar 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=899 <p style="text-align: justify;">Публикуван&nbsp;е&nbsp;<a href="/images/filerepository/2769_spisak_othvarleni_2.1.14.PDF">Списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното&nbsp;съответствие и&nbsp;допустимостта&nbsp;по процедура&nbsp;за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.14</a> &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&rdquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=899 Fri, 07 Mar 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=900 <p style="text-align: center;"><strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/filerepository/2798_%D0%E5%F8%E5%ED%E8%E5.PDF">Решение № РД-16-346/14.03.2014 г.</a> на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на тринадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=900 Fri, 14 Mar 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=901 <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007&ndash;2013 публикува <a href="/images/filerepository/2813_Pril_4.II.2.17_Contracts_List_2.4.02_Rezervi.xls"> Списък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: </a><strong><a href="/images/filerepository/2813_Pril_4.II.2.17_Contracts_List_2.4.02_Rezervi.xls">BG161PO003-2.4.02 &bdquo;Подкрепа за развитието на клъстерите в България&rdquo;</a>,</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=901 Wed, 19 Mar 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=902 <p>Публикуван&nbsp;е&nbsp;<a href="/images/filerepository/2819_Dopalnitelen_spisak_na_othvarleni_na_ASD_2.1.14.pdf">Допълнителен списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното&nbsp;съответствие и&nbsp;допустимостта&nbsp;</a>по процедура&nbsp;за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.14 &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&rdquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=902 Wed, 19 Mar 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=903 <p style="text-align: justify;">Публикуван&nbsp;е&nbsp;<a href="/images/module4/files/124/1468_Vtori_dopalnitelen_spisak_na_othvarleni_na_ASD_2.1.14.pdf" target="_blank">Втори допълнителен списък</a>&nbsp;на проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното&nbsp;съответствие и&nbsp;допустимостта&nbsp;по процедура&nbsp;за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.14 &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&rdquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=903 Thu, 27 Mar 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=904 <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: <strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика"</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=904 Fri, 28 Mar 2014 12:00:00 +0200 НОВИНА http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=905 <p style="text-align: center;"><strong>Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=905 Mon, 31 Mar 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=906 <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува:</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/120/1473_Contracts_List_1.1.07_02_14_223.xls" target="_blank">Актуализиран Списък на сключените договори</a>&nbsp;по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 &bdquo;Внедряване на иновации в предприятията&rdquo; по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007 &ndash; 2013.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=906 Tue, 01 Apr 2014 11:00:00 +0200 Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикува http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=907 <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/125/1474_Reshenie_RD-16-434_2014_3.2.01.pdf" target="_blank">Решение № РД-16-434/02.04.2014 г.</a>&nbsp;на Ръководителя на Договарящия орган на ОП &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo; за одобрение на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка на подадените проектни предложения по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ&nbsp;<strong>BG161PO003-3.2.01 &bdquo;Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране&ldquo;</strong>,<strong>&nbsp;</strong>по Приоритетна ос 3 &bdquo;Финансови ресурси за развитие на предприятията&ldquo;, Област на въздействие 3.2. &bdquo;Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране&ldquo;, по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007-2013&nbsp;&nbsp;и&nbsp;<a href="/images/module4/files/125/1475_Pril_RD-16-434_2014_3.2.01.pdf" target="_blank">Приложение № 1&nbsp;&bdquo;Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране&ldquo;.</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=907 Wed, 02 Apr 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=908 <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Публикуван е&nbsp;<a href="/images/module4/files/105/1476_spisuk.pdf" target="_blank">Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне</a>&nbsp;на етап &bdquo;Оценка на административното съответствие и допустимостта&ldquo; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика &ldquo;</strong></p> <div><strong><br /></strong></div> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=908 Thu, 03 Apr 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=909 <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/105/1477_RESHENIE.PDF" target="_blank">Решение № РД-16-466/08.04.2014</a><a href="/images/module4/files/105/1477_RESHENIE.PDF" target="_blank">&nbsp;г</a>.&nbsp;на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на четиринадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&rdquo;</strong>, Приоритетна ос 2 &bdquo;Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда&ldquo; на Оперативна програма&nbsp;<strong>&bdquo;</strong>Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.&nbsp;&nbsp;и<a href="/images/module4/files/105/1478_PRILOJENIE_1.pdf" target="_blank">&nbsp;Приложение № 1&nbsp;</a>"Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=909 Tue, 08 Apr 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=910 <p><strong>Проведе се третото заседание на тематичната работна група за разработване на новата ОП &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=910 Fri, 25 Apr 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=911 <p style="text-align: justify;">Публикуван е <a href="/images/filerepository/3021_2.3.02-Othvyrleni-ocenka.pdf">Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап &bdquo;Оценка на административното съответствие и допустимостта&ldquo;</a> по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика &ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=911 Sat, 10 May 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=912 <p style="text-align: justify;"><strong>С <a href="/images/filerepository/3043_Reshenie_14_05_2014.pdf" target="_blank">Решение&nbsp;РД-16-646/14.05.2014 г.</a> на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ е изменен чл.8&nbsp;</strong><strong>от Общите условия към сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по всички процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в процес на изпълнение и договорите, които предстои да бъдат сключени по ОПРКБИ.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=912 Thu, 15 May 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=913 <p style="text-align: center;"><strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<a href="/images/filerepository/3046_Reshenie-RD-16-649-15.05.2014_y.PDF">Решение № РД-16-649/15.05.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност"</a> за одобрение на петнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за канндидатстване:&nbsp; <strong>BG161PO003-2.3.02</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&rdquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=913 Fri, 16 May 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=914 <p style="text-align: center;"><strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/124/1522_Reshenie_za_predostaviane_na_BFP_2.1.14.PDF" target="_blank"><strong>Решение № РД-16-694/23.05.2014</strong></a><a href="/images/module4/files/105/1477_RESHENIE.PDF" target="_blank"><strong>&nbsp;г</strong></a><strong>.</strong><span>&nbsp;на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване:&nbsp;</span><strong>BG161PO003-2.1.14 &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&rdquo;</strong><span>, Приоритетна ос 2 &bdquo;Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда&ldquo;</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=914 Fri, 23 May 2014 11:00:00 +0200 ВАЖНО: Прието е постановление на Министерски съвет № 118/20.05.2014г., което отменя постановление на Министерски съвет № 69/11.03.2013г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=915 <p><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">На 20.05.2014 г. е прието&nbsp;<strong><span><a href="/images/filerepository/3102_PMS_118_2014_uslovia_i_red_za_opredeliane_na_izpalnitel.pdf" target="_blank">Постановление на Министерски съвет № 118</a></span></strong>&nbsp;за&nbsp; условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм &nbsp;обн., ДВ, бр. 44 от 27.05.2014г., в сила от&nbsp;<strong>27.05.2014г.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=915 Tue, 27 May 2014 11:00:00 +0200 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=916 <p>&nbsp;</p> <p style="padding-left: 30px;"><strong>Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.</strong><strong>1.</strong><strong>14 &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&ldquo; и приложения към тях</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Със&nbsp;<a href="/images/module4/files/124/1527_2.1.14_Zapoved-izmenenie_30.05.2014.pdf" target="_blank">Заповед № РД-16-729/30.05.2014 г.</a>&nbsp;на Ръководителя на Управляващия орган на ОП &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&ldquo; и приложенията към тях.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=916 Fri, 30 May 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=917 <p><span>ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><a href="/module3.php?menu_id=276">За повече информация</a></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=917 Sat, 31 May 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=918 <p style="text-align: justify;"><span>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува<a href="/images/module4/files/125/1532_Pril_4.II.2.17_Contracts_List_3.2.01_Seed.xls" target="_blank">&nbsp;Списък на сключени договори&nbsp;</a>по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ&nbsp;</span><strong>BG161PO003-3.2.01 &bdquo;Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране&rdquo;</strong><span>&nbsp;по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007 &ndash; 2013.</span></p> <p style="text-align: justify;">Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС -&nbsp;<a href="http://www.eufunds.bg/">www.eufunds.bg</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=918 Mon, 02 Jun 2014 11:00:00 +0200 ПРОЕКТЪТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 БЕШЕ ИЗПРАТЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=919 <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), отразяващ получените становища и предложения на заинтересованите страни след третото заседание на тематичната работна група (24.04.2014г.) и одобрен от Министерския съвет като основа за водене на преговори беше изпратен по официален път на Европейската комисия.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=919 Mon, 02 Jun 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=920 <p style="text-align: justify;">Публикуван е <a href="/images/filerepository/3155_spisuk.PDF" target="_blank">Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап &bdquo;Оценка на административното съответствие и допустимостта&ldquo; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика &ldquo;.</strong></a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=920 Fri, 06 Jun 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=921 <p style="text-align: justify;">С<a href="/images/filerepository/3156_RESHENIE_RD-16-752_ot_02.04.2014_udaljavane_DBFP.pdf" target="_blank">&nbsp;Решение&nbsp;РД-16-752/02.06.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ</a> е предоставена възможност на бенефициентите по договори за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 &bdquo;Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности&ldquo; и Приоритетна ос 2 &bdquo;Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда&ldquo; на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; за удължаване с до 12 месеца на срока за изпълнение на дейностите по проекта.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ВАЖНО:</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=921 Fri, 06 Jun 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=922 <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module4/files/105/1535_Reshenie-RD-16-794-09.06.tif" target="_blank"><span>Решение&nbsp;</span><span>№ РД-16-794/09.06.201</span><span>4</span><span>&nbsp;г.</span></a>&nbsp;на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на шестнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&rdquo;</strong>, Приоритетна ос 2 &bdquo;Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда&ldquo; на Оперативна програма&nbsp;<strong>&bdquo;</strong>Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.,&nbsp;<span><a href="/images/module4/files/105/1536_prilojenie_1.pdf" target="_blank">Приложение № 1</a></span>&nbsp;"Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране" и<span><a href="/images/module4/files/105/1537_prilojenie_2.pdf">Приложение № 2</a></span>&nbsp;&bdquo;Списък на резервните проектни предложения&ldquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=922 Mon, 09 Jun 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=927 <p style="text-align: center;"><strong>Проведе се Четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">На 12 юни 2014 г., в хотел &bdquo;Риу Правец Ризорт&ldquo;, гр. Правец, се проведе Четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ). В заседанието взеха участие и представители на ГД &bdquo;Регионална и урбанистична политика&ldquo; на Европейската комисия и на Европейския инвестиционен фонд.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=927 Fri, 13 Jun 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=933 <p style="text-align: center;">Във връзка със срока на прилагане на регламент №800/2008, което позволява провеждане на процедура по договаряне и съответно сключване на договори до 30 юни 2014 г., <strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/filerepository/3201_Rd-16-832.PDF" target="_blank">Решение № РД-16-832/17.06.2014 г.</a> на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на седемнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&rdquo;</strong>,</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=933 Wed, 18 Jun 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=934 <p style="text-align: justify;">Публикуван е <a href="/images/filerepository/3204_spisuk.rotated.pdf" target="_blank">Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап &bdquo;Оценка на административното съответствие и допустимостта&ldquo;</a> по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика &ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=934 Wed, 18 Jun 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=937 <p style="text-align: center;"><strong>ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА &bdquo;ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ&ldquo; 2014-2020</strong></p> <ol> <li style="text-align: justify;">В изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от <a href="http://www.eufunds.bg/document/7078"><strong><em>Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност</em></strong></a><strong><em>, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.</em></strong>, Министерството на икономиката и енергетиката кани да участват в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на: </li> </ol> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=937 Fri, 20 Jun 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=939 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>Решение за прекратяване на&nbsp;процедура BG161PO003-2.1.14 &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&ldquo;</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">С Решение<a href="/images/module4/files/124/1541_%F0%E5%F8%E5%ED%E8%E5_%E7%E0_%EF%F0%E5%EA%F0%E0%F2%FF%E2%E0%ED%E5_2.1.14.pdf" target="_blank">&nbsp;№ РД-16-860/23.06.2014 г.</a>&nbsp;на Ръководителя на Управляващия и Договарящия&nbsp;орган на ОП &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 г. е прекратена процедура BG161PO003-2.1.14 &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&ldquo; (обявена&nbsp;с&nbsp;&nbsp;Решение № РД-16-1462/22.10.2013 г. на Ръководителя на ДО, изменено и допълнено с Решение № РД-16-646/14.05.2014 г.). С Решението се отменя и Решение&nbsp;№ РД-16-694/23.05.2014 г., с което Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност"&nbsp;одобри доклада на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.1.14 &bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятия&rdquo;</strong>, Приоритетна ос 2 &bdquo;Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда&ldquo; на Оперативна програма&nbsp;&bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.&nbsp;и<a href="/images/module4/files/105/1478_PRILOJENIE_1.pdf" target="_blank">&nbsp;</a><a href="/images/module4/files/124/1523_Prilojenie_odobreni.PDF"><strong>Приложение № 1</strong>&nbsp;- Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране</a>, и&nbsp;<a href="/images/module4/files/124/1524_Prilojenie_rezervi.PDF"><strong>Приложение № 2</strong>&nbsp;- Списък с резервни проектни предложения</a>, преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=939 Mon, 23 Jun 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=944 <p style="text-align: justify;">&nbsp;Публикуван е <a href="/images/filerepository/3240_Spisyk.PDF" target="_blank">Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап &bdquo;Оценка на административното съответствие и допустимостта&ldquo;</a> по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&ldquo;</strong><strong>.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=944 Thu, 26 Jun 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=945 <p style="text-align: center;"><strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/filerepository/3242_Reshenie.PDF" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Решение </span><span style="text-decoration: underline;">№ РД-16-878/26.06.2014 г.</span></a> на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на осемнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&rdquo;</strong>, Приоритетна ос 2 &bdquo;Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда&ldquo; на Оперативна програма&nbsp;<strong>&bdquo;</strong>Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и <a href="/images/filerepository/3243_Prilojenie1.PDF" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Приложение № 1</span>&nbsp; &bdquo;Списък на резервните проектни предложения&ldquo;.</a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=945 Fri, 27 Jun 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=946 <p style="text-align: justify;"><a href="/images/filerepository/3263_Spisyk-othvyrleni.PDF" target="_blank">Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап &bdquo;Оценка на административното съответствие и допустимостта&ldquo;</a> по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong>BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика &ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=946 Thu, 03 Jul 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=947 <p style="text-align: center;"><strong>ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ, КОИТО ДА УЧАСТВАТ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС В ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА </strong><strong>ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА &bdquo;ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ&ldquo; 2014 -2020 Г.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Министерството на икономиката и енергетиката на основание чл.3 от <strong>Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014 -2020 г., </strong>отправя покана за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. на следните групи юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферите на:</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=947 Thu, 03 Jul 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=949 <p style="text-align: justify;">Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007 &ndash; 2013 публикува <a href="/images/filerepository/3284_Spisuk_sklucheni_dogovori_2.3.02_04.07.2014%2BAD.xlsx" target="_blank">Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: </a><strong><a href="/images/filerepository/3284_Spisuk_sklucheni_dogovori_2.3.02_04.07.2014%2BAD.xlsx" target="_blank">BG161PO003-2.3.02</a> &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика"</strong> по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007 &ndash; 2013.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=949 Mon, 07 Jul 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=950 <p style="text-align: justify;"><strong>ВАЖНО!!!</strong> Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" публикува <a href="/images/filerepository/3344_Ukazania_chl._9_al._2_po_PMS_118.pdf" target="_blank">Указания за прилагането на чл.9, ал.2 от Постановление на МС 118 от 2014 г. за&nbsp; условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие</a>...</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=950 Thu, 31 Jul 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=952 <p>Главният директор на Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; <strong>уведомява допуснатите кандидати-юридически лица с нестопанска цел</strong>, отговарящи на установените изисквания за участие в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014 -2020, като наблюдатели с право на съвещателен глас (виж пълния текст)</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=952 Thu, 31 Jul 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=953 <p style="text-align: justify;">На основание <a href="/images/filerepository/3348_Scanned_Zapoved_OR_01082014.pdf" target="_blank">заповед № РД-16-1073/01.08.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo;</a>, е публикувано <strong><a href="/images/filerepository/3349_Operativno_rukovodstvo_3.2.01_v._1_01082014.zip" target="_blank">Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-3.2.01</a> &bdquo;Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране&ldquo; по Приоритетна ос 3 &bdquo;Финансови ресурси за развитие на предприятията&rdquo;.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=953 Mon, 04 Aug 2014 11:00:00 +0200 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=954 <p style="text-align: left;"><strong>Вицепремиерът по управление на средствата от ЕС Илияна Цанова представи основните параметри на стратегическия документ</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Одобряването на Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г. е силен сигнал за ангажимента на Европа към България. Този документ връща реформите в дневният ред на България&ldquo;, заяви на пресконференция в Министерския съвет заместник министър-председателят по управлението на европейските средства Илияна Цанова.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=954 Mon, 11 Aug 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=955 <p style="text-align: center;"><strong>Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/images/filerepository/3371_Reshenie-RD-16-1093-12.08.2014.PDF" target="_blank">Решение </a><a href="/images/filerepository/3371_Reshenie-RD-16-1093-12.08.2014.PDF" target="_blank">№ РД-16-1093/12.08.2014 г.</a> за одобрение на деветнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:&nbsp;<strong>BG161PO003-2.3.02</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика&rdquo;</strong>, Приоритетна ос 2 &bdquo;Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда&ldquo; на Оперативна програма&nbsp;<strong>&bdquo;</strong>Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=955 Tue, 12 Aug 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=956 <p style="text-align: center;"><strong>Информация за изпълнението и отчитането на договорите по процедура BG161PO003-2.3.02 &bdquo;Енергийна ефективност и зелена икономика"</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Във връзка с установяване на зачестили случаи <strong>на несъответствие между планирани и изпълнени дейности,</strong> НАПОМНЯМЕ, че бенефициентите следва да изпълняват договорите с избраните изпълнители, съгласно условията, записани в тях, както и в съответствие с описаното в договора за безвъзмездна финансова помощ.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=956 Fri, 22 Aug 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=957 <p style="text-align: justify;"><strong>ВАЖНО!!!</strong> Управляващият орган (УО) на Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007-2013 публикува <a href="/images/filerepository/3411_%C0%EA%F2%F3%E0%EB%E8%E7%E8%F0%E0%ED%E8_%F3%EA%E0%E7%E0%ED%E8%FF_%EF%EE_%F7%EB.9%2C_%E0%EB.2_%CF%CC%D1_118_publish-1.pdf" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline;">Актуализирани указания</span></strong> за прилагането на чл. 9, ал. 2 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 на МС от 20.05.2014 г.</a> за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд...</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=957 Wed, 27 Aug 2014 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=958 <p><strong>Важно за бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ с предвидени разходи за възнаграждения по процедури:</strong></p> <p>2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 &bdquo;Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия&rdquo;;</p> <p>BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия";</p> <p>BG161PO003-1.1.06 &bdquo;Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия&rdquo;;</p> <p>BG161PO003-1.2.02 &bdquo;Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер".</p> <p>BG161PO003-1.2.05 &bdquo;Създаване на научно-технологичен парк&rdquo;;</p> <p>BG161PO003-2.2.01 "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес-инкубатори";</p> <p>BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България";</p> <p>BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България";</p> <p>&nbsp;</p> <p>Уважаеми бенефициенти, с цел уеднаквяване на подхода при одобрение на отчетените разходи за възнаграждения по проекта, Управляващият орган е изготвил&nbsp;<a href="/images/filerepository/3415_Trud.xls" target="_blank">образци</a>, които бенефициентите следва да попълват и представят на хартиен и електронен носител при отчитане на разходи за възнаграждения в предстоящи междинни и финални отчети.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Телефон за указания и справки за попълване на образците: 02/ 8075 347 и 02/ 8075 319</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=958 Thu, 28 Aug 2014 11:00:00 +0200 ВАЖНО за бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в предприятията" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=959 <p style="text-align: justify;">&nbsp; Уважаеми бенефициенти, с <a href="/images/module4/files/120/1564_RD-16-1164_28.08.2014_publish.pdf" target="_blank">Решение № РД-16-1164/28.08.2014 г. </a>на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ и с цел уеднаквяване на подхода при одобрение на подаваните финални отчети е внесено изменение в разпоредбите на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, касаещи окончателното плащане и необходимостта от представяне на доклад за външен одит.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=959 Thu, 28 Aug 2014 11:00:00 +0200 Обществено обсъждане на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=960 <p>На основание чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г. Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на <a href="/images/filerepository/3469_IGRP_2015_za_publikuvane.pdf" target="_blank">Индикативна годишна работна програма за 2015 г.</a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=960 Mon, 15 Sep 2014 11:00:00 +0200 Набиране на проектни предложения в рамките на Инструмента за МСП по програма „Хоризонт 2020“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=966 <p style="text-align: justify;">Като част от програма &bdquo;Хоризонт 2020&ldquo;, чрез Инструмента за МСП, Европейската комисия набира проектни предложения в областта на иновациите. Подкрепата, в размер на до 2,5 милиона евро, бизнес-подкрепа и менторство, е насочена към високо иновативни и с висок темп на растеж МСП, които имат амбиции да се развиват в световен мащаб.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Подкрепата обхваща три етапа, с цел превръщането на иновативните идеи в конкретни и иновативни решения с европейско и глобално въздействие.&nbsp; Трите фази на подкрепа са:</p> <p style="text-align: justify;">Фаза 1. Концепция и оценка на приложимостта (6 месеца)- Европейският съюз (ЕС) ще осигури до 50&nbsp;000 евро финансиране като се извърши проверка на жизнеспособността на предложената иновация или концепция.</p> <p style="text-align: justify;">Фаза 2. Демонстрация, пускане на пазара, изследвания и развитие - Концепция за пазарно развитие (1-2 години). ЕС&nbsp; ще допринесе с финансиране между 0.5 милион и 2.5 милиона евро.</p> <p style="text-align: justify;">Фаза 3. Комерсиализация - Подготовка за навлизане на пазара. В тази фаза МСП ще получат широка подкрепа, обучение, наставничество и улесняване на достъпа до рисково финансиране. В тази фаза на изпълнение ЕС няма да предостави допълнително пряко финансиране.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=966 Thu, 30 Oct 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=967 <p style="text-align: justify;">Публикуван е Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 към 17.11.2014 г., предложен за съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрение от страна на Министерски съвет. Пълният текст на проекта на ОПИК 2014-2020 можете да изтеглите&nbsp;<strong><a href="/images/module3/1922_20141117_%CE%CF%C8%CA-%E7%E0-%CC%D1-1.pdf" target="_blank">оттук</a>.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=967 Mon, 17 Nov 2014 12:00:00 +0200 Проектът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 бе изпратен на Европейската комисия http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=968 <p style="text-align: justify;">Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) след съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрение от Министерския съвет беше изпратен по официален път на службите на&nbsp; Европейската комисия чрез системата SFC 2014 на 17.11.2014 г. Пълният текст на проекта на ОПИК 2014-2020 можете да изтеглите <strong><a href="/images/filerepository/3554_Annex_10_OPIC_2014_2020_final_v17.11_2014_BG.pdf" target="_blank">oттук</a></strong><strong>.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=968 Tue, 18 Nov 2014 12:00:00 +0200 Проведе се Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=969 <p style="text-align: justify;"><strong>Проведе се Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013</strong></p> <p style="text-align: justify;">На 21 ноември 2014 г., в хотел РИУ Правец Ризорт, гр. Правец, се проведе Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ). В заседанието взеха участие и представители на ГД &bdquo;Регионална и урбанистична политика&ldquo; на Европейската комисия .</p> <p style="text-align: justify;">Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Филип Кирев, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и заместник председател на Комитета за наблюдение.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=969 Fri, 21 Nov 2014 12:00:00 +0200 Проведе се Първото (предварително) заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=970 <p style="text-align: justify;"><span>На 10 декември 2014 г., в София Хотел Балкан, гр. София, се проведе Първото (предварително) заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК). Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Филип Кирев, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и заместник председател на Комитета за наблюдение.</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=970 Wed, 10 Dec 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=971 <p style="text-align: justify;">Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 след отразяване на официалните&nbsp;коментари на ЕК от 05.12.2014 г. е изпратен отново за разглеждане&nbsp;от Комисията.&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=971 Sat, 13 Dec 2014 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=972 <p style="text-align: justify;">Уважаеми бенефициенти, информираме ви за влязло в сила<a href="/images/module3/1926_14RH788.pdf" target="_blank">&nbsp;Решение на Министерски Съвет № 788&nbsp;от 28 ноември 2014 г.</a>за<strong><span>&nbsp;разплащанията на разпоредители с бюджет по договори.</span></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=972 Fri, 19 Dec 2014 12:00:00 +0200 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=973 <p style="text-align: justify;"><a href="/images/module3/1939_OPIC_2014-2020_adopted_by_EC_16.03.2015.pdf" target="_blank">Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК)</a> е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Основната цел на Програмата е постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,39 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро (15% от бюджета).</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=973 Mon, 16 Mar 2015 12:00:00 +0200 Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=975 <p style="text-align: justify;"><strong>УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане&nbsp;<a href="/images/filerepository/3704_Dokumenti_za_kandidatstvane_za_obshtestveno_obsajdane.zip" target="_blank">първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020</a>.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Целта на процедура &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) с цел подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.</p> <p style="text-align: justify;">Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е &nbsp;150&nbsp;000&nbsp;000 евро. Минималният и максималният размер на проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва: за микро предприятия между&nbsp; 100&nbsp;000 и 500&nbsp;000 лв., за малки между 200&nbsp;000 и 750&nbsp;000 лв., а за средни между 300&nbsp;000 и 1&nbsp;000&nbsp;000 лв.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;Забележка:</strong> Методологическите насоки за индикаторите по процедурата (Приложение Х) и Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване (Приложение А1) ще бъдат публикувани при официалното обявяване на процедурата.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=975 Thu, 02 Apr 2015 11:00:00 +0200 Министър Лукарски ще представи възможностите за насърчаване на малките и средни предприятия на форум със зам.-председателя на ЕК Юрки Катайнен http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=976 <p style="text-align: justify;">Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще представи мерките за насърчаване на малките и средни предприятия (МСП) в България и възможностите, които предоставя Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентноспособност&ldquo; 2014 &ndash; 2020 като основен механизъм за изпълнение на очертаните цели на конференция, организирана съвместно от Представителството на ЕК в България и Министерство на икономиката.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=976 Wed, 15 Apr 2015 11:00:00 +0200 МИНИСТЪР ЛУКАРСКИ ПРЕДСТАВИ НОВАТА ПРОГРАМА „ИНOВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=977 <p style="text-align: justify;">Един от основните приоритети на Министерство на икономиката е насърчаването на малките и средните предприятия, повишаване на тяхната &nbsp;конкурентноспособност и включването им в регионалните и глобални вериги на добавена стойност. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на конференция в рамките на визатата на заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа и инвестициите Юрки Катайнен, който е в София за представяне на инвестиционния план на ЕК в София. Министър Лукарски представи мерките за насърчаване на малките и средни предприятия в България и възможностите, които предоставя Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=977 Thu, 16 Apr 2015 11:00:00 +0200 Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ съвместно с дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС“ в Администрацията на Министерски съвет стартира тестване на системата ИСУН 2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=978 <p style="text-align: justify;"><strong>Управляващият орган на ОП &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; съвместно с дирекция &bdquo;Системи за управление на средствата от ЕС&ldquo; в Администрацията на Министерски съвет стартира тестване на системата ИСУН 2020 за попълване на формулярите за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ</strong> <strong>&bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Във връзка с предстоящото официално обявяване на процедура за подбор на проекти &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; по Приоритетна ос 2 на ОПИК и множеството постъпили коментари относно електронното подаване на проектни предложения, Управляващият орган стартира тестване на системата ИСУН 2020 за попълване на формуляра за кандидатстване. Приканваме всички кандидати да се запознаят с тестовата версия на примерна процедура за кандидатстване на адрес:&nbsp;<a href="https://testeumis2020.government.bg/" target="_blank">https://testeumis2020.government.bg/</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Моля изпращайте вашите коментари по техническите функционалности на системата на следния и-мейл адрес&nbsp;<a href="mailto:support2020@government.bg" target="_blank">support2020@government.bg</a>.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Въпроси, които не се отнасят до техническите функционалности на ИСУН 2020, няма да бъдат разглеждани.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=978 Thu, 30 Apr 2015 11:00:00 +0200 ОТВОРЕНА Е ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОДОБРЕНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=979 <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; - Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 &bdquo;Предприемачество и капацитет за растеж на МСП&ldquo;, Инвестиционен приоритет 2.2 &bdquo;Капацитет за растеж на МСП&ldquo; като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo;.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=979 Thu, 07 May 2015 11:00:00 +0200 МИНИСТЪР ЛУКАРСКИ ЩЕ СЕ СРЕЩНЕ С БИЗНЕСА В ГР. ВРАЦА ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=980 <p style="text-align: justify;"><span>На 11 май 2015 г., в гр. Враца, министърът на икономиката Божидар Лукарски ще се срещне с бизнеса по повод отварянето на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; по одобрената Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020.</span></p> <p style="text-align: right;"><span><a href="/images/filerepository/3723_press_info_den_Vraca-08-05-15_2.doc" target="_blank">Съобщение</a><br /></span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=980 Fri, 08 May 2015 11:00:00 +0200 Министър Лукарски даде старт на информационната кампания за първата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=981 <p style="text-align: justify;">Министърът на икономиката Божидар Лукарски даде старт на информационната кампания за първата отворена за кандидатстване процедура по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 днес в гр. Враца.</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Започвам кампанията от Враца, за да спазя ангажимента си да подпомогна икономиката на Северозападна България. Неслучайно по първата процедура има допълнително 5 точки специално за проектите, които са от този регион&ldquo;, посочи министър Лукарски. &bdquo;С много борба успяхме да извоюваме това от Европейската комисия, за да могат хората тук да усетят наистина подкрепа от европейското финансиране. Надяваме се проектите от тук да бъдат конкурентноспособни и наистина иновативни и да отговарят на изискванията&ldquo;, добави той.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=981 Mon, 11 May 2015 11:00:00 +0200 ПРОМЯНА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН В ГР. СОФИЯ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=982 <p style="text-align: justify;">Във връзка с информационните дни за представяне на възможностите за кандидатстване по процедура <strong><em>BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo;.</em></strong>, Управляващият орган уведомява всички заинтересовани страни, че информационният ден в гр. София ще се проведе <strong>на 21 май 2015</strong> г. вместо на предварително обявената дата 19 май.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=982 Thu, 14 May 2015 11:00:00 +0200 ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=984 <p style="text-align: center;"><strong>В СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020 &bdquo;ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП&ldquo;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;На 21 май 2015 г., в гр.София, ще се проведе последният от поредицата информационни дни по повод отварянето на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; по одобрената Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=984 Wed, 20 May 2015 11:00:00 +0200 Ръководство за изпълнение на ДБФП по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=985 <p style="text-align: justify;">Със Заповед № РД-16-411/19.05.2015 г. на Министъра на икономиката и Ръководител на Управляващия орган на&nbsp;Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е одобрено <a href="/images/filerepository/Operativno%20rukovodstvo%20OPIC.zip" target="_blank">Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.</a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=985 Wed, 20 May 2015 11:00:00 +0200 Изменено Приложение Б (Бизнес план) към Насоките за кандидатстване http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=986 <p style="text-align: center;"><strong>ВАЖНО: Изменено Приложение Б (Бизнес план) към Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Поради допусната техническа грешка, със Заповед № <a href="/images/filerepository/3737_150520_Zapoved_promqna.PDF" target="_blank">РД-16-412/19.05.2015 г.</a> е изменено Приложение Б (Бизнес план) към Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo;. <a href="/images/filerepository/Dokumenti za kandidatstvane_consolidated_20.05.2015.zip" target="_blank">Консолидиран вариант на пакета документи по процедурата</a> е публикуван на интернет страницата на Управляващия орган http://www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове на следния интернет адрес: <a href="http://eufunds.bg">http://eufunds.bg</a>.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=986 Wed, 20 May 2015 11:00:00 +0200 Процес на интелигентна специализация http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=987 <p style="text-align: justify;"><span>На&nbsp;</span><strong>26 май 2015 г. /вторник/</strong><span>&nbsp;от 14.00 часа в Централно управление на БАН, гр. София ще се проведе тематична дискусионна среща в област "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" на ИСИС.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Канят се за участие всички заинтересовани представители на академичните среди, бизнеса и предприемачеството, неправителствени организации и административни звена с компетентности по темата.</span><br /></span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=987 Thu, 21 May 2015 11:00:00 +0200 СТАРТИРА КОНКУРС НА ТЕМА „НАПРАВИ СЕЛФИ С ЕВРОПРОЕКТ“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=988 <p style="text-align: center;"><em>Отличените участници ще спечелят пътуване до Брюксел или таблет</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;От 20 май 2015 г., до 27 май 2015 г., включително се провежда фотоконкурс за най-добра снимка с проект, финансиран с европейски средства. Надпреварата ще се състои чрез профила eufunds в социалната мрежа Фейсбук. От участниците се очаква да публикуват свое селфи с проект в Р. България, финансиран с европейски средства. Към снимката трябва да бъде добавен кратък текст, описващ заснетия проект. Класирането става на база най-голям брой получени харесвания на дадена снимка.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=988 Fri, 22 May 2015 11:00:00 +0200 ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=989 <p style="text-align: center;"><strong>В СОФИЯ ЩE СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020 &bdquo;ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП&ldquo;</strong></p> <p style="text-align: justify;">На 27 май 2015 г., в гр.София, ще се проведе втори информационен ден по повод отварянето на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; по одобрената Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=989 Fri, 22 May 2015 11:00:00 +0200 ИЗЛОЖЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 2014-2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=990 <p><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">На 28 май 2015 г., от 11:00 ч. до 20:00 ч., &nbsp;в Градската градина на София (на мястото на бившия Мавзолей) ще се проведе изложение под надслов &bdquo;Една посока, много възможности&ldquo;. Събитието ще събере на едно място експерти от всички програми за периода 2014-2020 г., които ще предоставят информация и материали за актуални процедури за кандидатстване с проектни предложения, както и обща информация за програмите. Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&ldquo; 2007-2013 ще представи добри практики по вече реализирани проекти. В инициативата ще се включи и Европейският комисар по регионалната политика Корина Крецу, която в 18.00 часа ще посети щандовете на програмите.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=990 Tue, 26 May 2015 11:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=991 <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>Със Заповед № РД-16-435/ 28.05.2015г. на Министъра на икономиката и Ръководителя на Управляващия орган на ОП &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo; 2007-2013 г. е одобрено актуализирано&nbsp;</span><strong><a href="/images/module4/files/109/1570_Operativno_rukovodstvo_STP_v.2_28052015.zip" target="_blank">Оперативно ръководство за изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05 &bdquo;Създаване на научно-технологичен парк&ldquo;, версия 2</a>&nbsp;</strong><span>и приложенията към него.</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=991 Thu, 28 May 2015 11:00:00 +0200 Министерство на образованието и науката и Министерството на икономиката организират информационни дни http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=993 <div style="text-align: justify;">&nbsp; Министерство на образованието и науката и Министерството на икономиката организират информационни дни по региони, по време на&nbsp;които&nbsp;се представят новите възможности за финансиране по Оперативна програма &bdquo;Наука и образование за интелигентен растеж&ldquo;, както и приоритетна ос 1 &bdquo;Технологично развитие&nbsp; и иновации&ldquo; на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; през програмния период 2014-2020 г.</div> <p>&nbsp;</p> <!-- --> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=993 Tue, 23 Jun 2015 11:00:00 +0200 Управляващият орган на ОПИК уведомява всички потенциални кандидати по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения кпацитет в МСП", че в съответствие с чл. 14, ал. 1 от ПМС № 107/2014 въпроси, постъпили в периода 18.06.2015 – 08.07.2015 г., http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=994 <div style="text-align: justify;">Управляващият орган на ОПИК уведомява всички потенциални кандидати по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения кпацитет в МСП", че в съответствие с чл. 14, ал. 1 от ПМС № 107/2014 въпроси, постъпили в периода 18.06.2015 &ndash; 08.07.2015 г., няма да бъдат регистрирани. В случай, че желаете да получите разяснение във връзка с Насоките за кандидатстване, можете да го направите след 08.07.2015 г., когато сесията за въпроси и отговори ще бъде подновена.&nbsp;</div> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=994 Thu, 25 Jun 2015 11:00:00 +0200 Проведе се първото заседание на тематичната работна група за разработване на новата ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=995 <p style="text-align: justify;">&nbsp; На 1 юли 2015 г.&nbsp;в&nbsp; гр. София, се проведе първото&nbsp; заседание на <strong>тематичната работна група за разработване на нова Оперативна програма &bdquo;Инициатива за малки и средни предприятия&ldquo; 2014-2020 г.</strong> (ОП ИМСП). Заседанието бе председателствано от г-жа Ивелина Пенева, и.д. Главен директор на Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; в Министерство на икономиката и Председател на Тематичната работна група.&nbsp;</p> <!-- --> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=995 Thu, 02 Jul 2015 11:00:00 +0200 Приключи първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1003 <p>&nbsp; На 08 юли 2015г. приключи първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014 &ndash; 2020 (ОПИК). <strong></strong></p> <p><strong>Постъпилите проектни предложения са над 800 на брой.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1003 Thu, 16 Jul 2015 11:00:00 +0200 Проект на Оперативна програма "Инициатива за МСП" 2014-2020 (ОП ИМСП) е официално изпратен на Европейската комисия http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1005 <p style="text-align: justify;">&nbsp; Проектът на Оперативна програма "Инициатива за МСП" 2014-2020 (ОП ИМСП), приет от тематичната работна група на нейно заседание на 01.07.2015 г. и одобрен от Министерския съвет като основа за водене на преговори беше изпратен по официален път на Европейската комисия на 31.07.2015.</p> <!-- --> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1005 Mon, 03 Aug 2015 11:00:00 +0200 844 проектни предложения по първата сесия на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1006 <p style="text-align: justify;">&nbsp; По първата сесия по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020, общият брой на проектните предложения е &nbsp;844, подадени&nbsp; от предприятия с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства, сред които са производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло, производство на дървен материал и изделия от дървен материал, производство на мебели, производство на хартия и картон и изделия от хартия и картон, производство на метали и метални изделия, печатна дейност, производство на изделия от каучук и пластмаси, производство на хранителни продукти и напитки, и др.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1006 Wed, 12 Aug 2015 11:00:00 +0200 Обществено обсъждане на Индикативна годишна работна програма за 2016 г. по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1008 <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">На основание чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г. Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2016 г.</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1008 Tue, 15 Sep 2015 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап "Оценка на административното съответствие и допустимостта" по Първия краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1011 <p style="text-align: justify;">&nbsp; Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува <a title="Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап &quot;ОАСД&quot;, включени за разглеждане и оценка в рамките на Първия краен срок по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.001 &quot;Подобряване на производствения капацитет в МСП&quot;" href="/images/module4/files/127/1605_2.001_KS1_Pril_4.II.1.9_Spisyk_predlojeni_za_othvyrliane_12.10..pdf" target="_blank"><strong>Списък на проектните предложения, предложени за&nbsp; отхвърляне на етап &bdquo;Оценка на административното съответствие и допустимостта&ldquo;</strong>, включени за разглеждане и оценка в рамките на <strong>Първия краен срок</strong> по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo;</a> и подадени от кандидати с код на основна икономическа дейност, попадащи в секторите на Нискотехнологични и средно нискотехнологични&nbsp; промишлени производства.</p> <!-- --> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1011 Mon, 12 Oct 2015 11:00:00 +0200 Европейската комисия одобри новата оперативна програма „Инициатива за МСП” 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1012 <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">На 12 октомври 2015 г. Европейската комисия одобри Оперативна програма &bdquo;Инициатива за малки и средни предприятия&ldquo; 2014-2020 (ОП ИМСП). Тя е разработена в съответствие с прилагането на Инициативата за МСП в Европа. България е третата държава в ЕС, която ще осигури ресурс за МСП чрез инструмента. До момента той се прилага в Испания и Малта.</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1012 Thu, 15 Oct 2015 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по Първия краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1013 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува <strong>Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за&nbsp; отхвърляне на етап &bdquo;Оценка на административното съответствие и допустимостта&ldquo;</strong>, включени за разглеждане и оценка в рамките на <strong>Първия краен срок</strong> по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; и подадени от кандидати с код на основна икономическа дейност, попадащи в секторите на Нискотехнологични и средно нискотехнологични&nbsp; промишлени производства.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1013 Fri, 30 Oct 2015 12:00:00 +0200 Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1014 <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp; </strong><strong>УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на&nbsp; Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020.</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; Целта на процедура &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&ldquo; е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е &nbsp;50&nbsp;000&nbsp;000 евро (97 791 500 лв.). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 100&nbsp;000 лв., а &nbsp;максималният размер варира в зависимост от категорията предприятие: за микро, малки и средни предприятия е 1 000&nbsp;000 лв., а за големи 1&nbsp;500&nbsp;000 лв.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1014 Mon, 02 Nov 2015 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по Първия краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1015 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува <strong>Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за&nbsp; отхвърляне на етап &bdquo;Оценка на административното съответствие и допустимостта&ldquo;</strong>, включени за разглеждане и оценка в рамките на <strong>Първия краен срок</strong> по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; и подадени от кандидати с код на основна икономическа дейност, попадащи в секторите на Нискотехнологични и средно нискотехнологични&nbsp; промишлени производства.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1015 Wed, 04 Nov 2015 12:00:00 +0200 Проведе се Първото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1016 <p style="text-align: justify;">На 26 ноември 2015 г., в Гранитна зала на Министерския съвет, се проведе Първото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020&nbsp;г. (ОПИМСП).</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1016 Thu, 26 Nov 2015 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Решение № РД-16-1035/26.11.2015 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по Първи краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1017 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува <strong>Решение № РД-16-1035/26.11.2015 г. </strong>за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения, подадени в Първи краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти с 3 крайни срока за кандидатстване с референтен номер: <strong>BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&rdquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1017 Mon, 30 Nov 2015 12:00:00 +0200 Първите 202 договора по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ще бъдат сключени до Коледа http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1018 <p style="text-align: justify;">Първите 202 договора за финансиране по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; (ОПИК) 2014-2020 ще бъдат сключени до Коледа. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция, на която бяха представени резултатите от оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на първия краен срок на процедурата &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в Малките и средни предприятия&ldquo; по ОПИК. Министър Лукарски подчерта, че процедурата е преминала при огромен интерес, изключително прозрачно и при ясни критерии.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1018 Mon, 30 Nov 2015 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по Втори краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1019 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува <strong>Списък на проектните предложения, предложени за&nbsp; отхвърляне на етап &bdquo;Оценка на административното съответствие и допустимостта&ldquo;</strong>, включени за разглеждане и оценка в рамките на <strong>Втори краен срок</strong> по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1019 Mon, 30 Nov 2015 12:00:00 +0200 "ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ" ЕАД стартира кампания по набиране и подбор на персонал http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1020 <p style="text-align: justify;">&bdquo;Фонд мениджър на финансови инструменти в България&rdquo; ЕАД е новоучредено дружество с основна дейност - управление на финансовите инструменти по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Eвропейския фонд за морско дело и рибарство в България през програмен период 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1020 Mon, 07 Dec 2015 12:00:00 +0200 ВАЖНО: Изменени образци на документи по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1021 <p>Уважаеми бенефициенти, със Заповед РД-16-1089/11.12.2015 са изменени Приложение И (образец на договор за безвъзмездна финансова помощ), Приложение Л (образец на искане за плащане) и Приложение М (образец на финансова/банкова гаранция за авансово плащане) към Насоките за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo;.</p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1021 Sat, 12 Dec 2015 12:00:00 +0200 Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1022 <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span><strong>Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ &bdquo;Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия&ldquo; по Приоритетна ос 1</strong><strong> </strong><strong>&bdquo;Технологично развитие и иновации&ldquo; на оперативната програма.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;">Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1022 Sat, 12 Dec 2015 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Решение РД-16-1139/23.12.2015 за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по Втори краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001"Подобряване на производствения капацитет в МСП" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1024 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 публикува <strong><a href="/images/module4/files/127/1619_Reshenie_RD-16-1139_23.12.2015.pdf" target="_blank">Решение № РД-16-1139/23.12.2015 г.</a> </strong>за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения, подадени в Втори краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти с 3 крайни срока за кандидатстване с референтен номер: <strong>BG16RFOP002-2.001 </strong><strong>"Подобряване на производствения капацитет в МСП</strong> <strong>"</strong>, по Приоритетна ос 2: "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и <a href="/images/module4/files/127/1620_Reshenie_RD-16-1139_23.12.2015_Prilojenie_1.pdf" target="_blank"><strong>Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране"</strong></a> и <strong><a href="/images/module4/files/127/1621_Reshenie_RD-16-1139_23.12.2015_Prilojenie_2.pdf" target="_blank">Приложение № 2 "Списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране"</a> </strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1024 Wed, 23 Dec 2015 12:00:00 +0200 Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1025 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; - Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 &bdquo;Технологично развитие и иновации&ldquo;, Инвестиционен приоритет 1.1 &bdquo;Технологично развитие и иновации&ldquo;, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&amp;id=134" target="_blank"><em><strong>BG16RFOP002-1.001 &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&ldquo;</strong></em></a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1025 Wed, 23 Dec 2015 12:00:00 +0200 Министър Лукарски връчи първите договори по ОП "Иновации и конкурентоспособност" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1026 <p style="text-align: justify;">&bdquo;Договорите, които връчваме днес са израз на поетия ангажимент от правителството за подкрепа на българския бизнес. Те ще осигурят финансов ресурс за над 200 малки и средни предприятия, който ще помогне на фирмите да подновят техническия си капацитет и да осигурят заетост&ldquo;. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който днес заедно с министър-председателя Бойко Борисов и вицепремиера Томислав Дончев връчиха първите подписани договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г.</p> <p style="text-align: justify;">Министър Лукарски отбеляза, че интереса към първата процедура е бил изключително голям. В рамките на първия краен срок са подадени 844 проектни предложения с икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните производства. От тях одобрени за финансиране са 202 проекта на стойност 116,4 млн. лева в рамките на бюджета на процедурата. Още близо 500 проекта отговарят на финансовите и технически критерии и за тях ще се търси възможност за допълнително финансиране. С тези европейски средства фирмите ще могат да закупят машини и оборудване, да разширят дейността си, да увеличат производство и да осигурят нови работни места, каза министър Лукарски.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1026 Tue, 05 Jan 2016 12:00:00 +0200 Министър Лукарски ще връчи сключени договори по първата процедура на ОП "Иновации и конкурентоспособност" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1027 <p style="text-align: justify;">Министърът на икономиката Божидар Лукарски официално ще връчи подписаните по първия краен срок договори по процедура &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г. (ОПИК).</p> <p style="text-align: justify;">От общо 844 проекти предложения, подадени в първия краен срок по процедурата от предприятия с икономическа дейност в секторите на ниско-технологичните и средно ниско-технологичните производства, са одобрени 202 проекта. Договорите за близо 30 от тях, които са получили най-висока оценка, бяха връчени на 5 януари от министър-председателя Бойко Борисов, заместник-министър председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев и министър Лукарски.</p> <p style="text-align: justify;">Церемонията по връчването на останалите договори ще се проведе на <strong>7</strong><strong> януари 2016 г.</strong> /четвъртък/, <strong>от 11.00 часа</strong>, в <strong>зала &bdquo;София&ldquo; на Гранд хотел София.</strong></p> <p>На събитието министър Лукарски, зам.-министър Даниела Везиева и главният директор на ГД &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; Ивелина Пенева ще представят и втората обявена по ОПИК процедура &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&ldquo;, чийто бюджет е 50 млн. евро.&nbsp;&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1027 Wed, 06 Jan 2016 12:00:00 +0200 Обявена е Покана за подбор на Местни инициативни групи/МИГ и стратегии за Водено от общностите местно развитие при условията и реда на Наредба 22/14.12.2015 г. за 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1028 <p style="text-align: justify;">&nbsp; Съобщение във връзка с обявената Покана&nbsp; за подбор на Местни инициативни групи (МИГ) и стратегии за Водено от общностите местно развитие при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 &bdquo;Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие&rdquo; на мярка 19 &bdquo;Водено от общностите местно развитие&rdquo; от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.).</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1028 Thu, 07 Jan 2016 12:00:00 +0200 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП" НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1029 <p style="text-align: justify;">&nbsp;Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за&nbsp; безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) по процедура &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&rdquo;, Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; (ГД ЕФК) в Министерство на икономиката, в качеството си на Договарящ орган по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020, организира обучение за техническото и финансовото изпълнение на ДБФП.<br />&nbsp;Обучението ще се проведе на 13 и 14 януари 2016 г., (сряда и четвъртък), от 10.00 часа, в зала София на Гранд Хотел София (гр. София, ул. &bdquo;Гурко&rdquo; № 1). <br />&nbsp;Допуска се участието на до двама представителя на бенефициент, като е препоръчително поне едно от лицата да е ангажирано пряко с изпълнението на дейностите по сключения ДБФП.<br />&nbsp;Всеки един бенефициент ще бъде информиран по електронна поща на коя от двете дати ще бъде поканен да вземе участие.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1029 Thu, 07 Jan 2016 12:00:00 +0200 МИНИСТЪР ЛУКАРСКИ: ОЧАКВАМЕ КОРЕКТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТИТЕ ПО ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1030 <p>&nbsp;"Призовавам бизнеса да изпълнява проектите си коректно. Само така може да бъде гарантирано ефективното използване на европейските средства." Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на официална церемония, на която бяха връчени първите подписани договори по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК). По първия краен срок на първата процедура за подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия бяха одобрени 202 проекта от секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните производства. Общата безвъзмездна финансова помощ по първия краен срок е близо 116.5 млн. лв.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1030 Fri, 08 Jan 2016 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1031 <p style="text-align: justify;">По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong><a href="/module4.php?menu_id=364&amp;id=127" target="_blank">BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo;</a> </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по първия краен срок на процедурата.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1031 Tue, 12 Jan 2016 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува информационни материали във връзка с провежданите обучения на бенефициенти по процедура № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1032 <p style="text-align: justify;">Информационни материали във връзка с провежданите обучения на бенефициенти по процедура № BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&rdquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1032 Thu, 14 Jan 2016 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Инструкция за бенефициенти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 относно отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1033 <p style="text-align: justify;">Инструкция за бенефициенти по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 относно отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1033 Thu, 14 Jan 2016 12:00:00 +0200 Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1034 <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p>Със Заповед № РД-16-28/15.01.2016 г. на Министъра на икономиката и Ръководител на Управляващия орган на&nbsp;Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.</p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p>Актуализацията е извършена в резултат на настъпила промяна в нормативната уредба, а именно влизане в сила на ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (Обн. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г.).</p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1034 Tue, 19 Jan 2016 12:00:00 +0200 УО публикува списък на допълнително сключени договори по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1035 <p style="text-align: justify;">&nbsp; На 12.01.2016 г. бяха допълнително сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по първия краен срок на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong>BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; Към настоящия момент за сключени общо 198 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 112 984 521,64 лева / 57 768 068,62 евро.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; В изпълнение на разпоредбите на чл. 34 от ПМС №107/10.05.2014 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, <strong>Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 публикува</strong> <a href="/images/module4/files/127/1646_Copy_of_Additional_List_for_Publishing_2.001_1.xlsx" target="_blank">&bdquo;<em>Допълнителен списък на операциите съгласно т.1 от Приложение XII от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета</em>&ldquo;</a>.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1035 Mon, 25 Jan 2016 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап "Оценка на административното съответствие и допустимостта" по Трети краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1036 <p style="text-align: justify;">&nbsp; Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува <a href="/images/module4/files/127/1647_2.001_KS3_Spisyk_predlojeni_za_othvyrliane_na_OASD_3.pdf" target="_blank"><strong>Списък на проектните предложения, предложени за&nbsp; отхвърляне на етап "Оценка на административното съответствие и допустимостта"</strong></a>, включени за разглеждане и оценка в рамките на <strong>Трети краен срок</strong> по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; и подадени от кандидати с код на основна икономическа дейност, попадащи в секторите на Интензивните на знание услуги.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне на етап &bdquo;Оценка на административното съответствие и допустимостта&ldquo; по трети краен срок по горепосочената процедура могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК, в <strong>срок до 7 работни дни</strong> от деня, следващ датата на публикуване на настоящия списък.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; Настоящият списък се публикува в съответствие с разпоредбите на чл.20, ал.4 от Постановление № 107 от 10 май 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1036 Mon, 25 Jan 2016 12:00:00 +0200 Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1037 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; - Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 &bdquo;Технологично развитие и иновации&ldquo;, Инвестиционен приоритет 1.1 &bdquo;Технологично развитие и иновации&ldquo;, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: <strong>BG16RFOP002-1.002 &bdquo;Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия&ldquo;</strong><a href="/module4.php?menu_id=361&amp;id=136"><strong></strong></a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1037 Thu, 04 Feb 2016 12:00:00 +0200 Стартират информационни дни по две процедури на ОПИК 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1038 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и &bdquo;Подкрепа&nbsp; за разработване на иновации от стартиращи предприятия&ldquo; по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1038 Thu, 04 Feb 2016 12:00:00 +0200 Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1039 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 <strong>обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 &bdquo;Енергийна ефективност за малките и средни предприятия&ldquo;</strong> по приоритетна ос 3 &bdquo;Енергийна и ресурсна ефективност&ldquo; на програмата.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1039 Fri, 05 Feb 2016 12:00:00 +0200 Променена ИГРП за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК за 2016 г., одобрена в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОП ИМСП http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1041 <p style="text-align: justify;">&nbsp; Променена <a href="/images/module6/files/157/760_OPIC_IGRP_2016_izmenenie.pdf" target="_blank">Индикативна годишна работна програма(ИГРП) за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) за 2016</a> г., одобрена в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОП ИМСП), проведена в периода 27.01.2016 г. &ndash; 03.02.2016 г.</p> <!-- --> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1041 Tue, 09 Feb 2016 12:00:00 +0200 ГД "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" ОРГАНИЗИРА СЪБИТИЕ ЗА ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ, ПОДПИСАНИ В РАМКИТЕ НА ВТОРИ КРАЕН СРОК НА ПРОЦЕДУРА "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП" ПО ОПИК 2014-2020 И ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1042 <p style="text-align: justify;">Министърът на икономиката Божидар Лукарски официално ще връчи подписаните &nbsp;договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключени в рамките на&nbsp;Втори краен срок по процедура <strong>BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020. След церемонията по официалното връчване, в рамките на събитието ще бъде проведено и обучение за бенефициенти за изпълнение на сключените по процедурата договори.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1042 Tue, 09 Feb 2016 12:00:00 +0200 Зам.-министър Везиева: 60 милиона евро са предвидени за проекти свързани с внедряване и разработване на иновации http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1043 <p style="text-align: justify;">60 милиона евро са предвидени за проекти по стартиращите две процедури, свързани с внедряване или разработване на иновации в предприятия, по програма "Иновации и конкурентоспособност".</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1043 Fri, 12 Feb 2016 12:00:00 +0200 Презентации от проведеното на 15.02.2016 год. обучение на бенефициенти http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1044 <p style="text-align: justify;">&nbsp; Във връзка с проведеното на 15.02.2016 год. обучение на бенефициенти сключили договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ(БФП) по втория краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. публикуваме <a href="/images/module4/files/127/1655_opCompet_sait_site_MFU_4_PPTx_Prezentac_Obuchen_BENEFIC_2.001_OPiK.zip" target="_blank">презентациите</a>.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1044 Tue, 16 Feb 2016 12:00:00 +0200 Заместник-министър Любен Петров: Българските предприятия трябва да се възползват максимално от европейските фондове за иновации http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1045 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&bdquo;Инвестициите в иновации са един от приоритетите на Министерство на икономиката. В момента две процедури предоставят фокусирана подкрепа на българските предприемачи. Това са процедурите за внедряване на иновации в предприятията и за разработване на иновации от стартиращи предприятия по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 г.&ldquo; Това заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров на проведения информационен ден в гр. Стара Загора за представяне на новите две открити процедури по ОПИК. Пред представители на бизнеса той изрази увереността си, че увеличаването на конкурентоспособността на икономиката ще доведе до ускоряване на икономическия ръст, до създаване на нова заетост, което от своя страна ще доведе до повишаване на жизнения стандарт на хората в региона и в страната като цяло.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1045 Thu, 18 Feb 2016 12:00:00 +0200 Министър Лукарски: Без иновации не можем да постигнем конкурентоспособна икономика http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1046 <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Иновациите са ключова дума за политиката на Министерство на икономиката и на правителството, защото без тях не можем да постигнем висока добавена стойност, не можем да развием експортния потенциал на българските предприятия и те да станат конкурентоспособни на международните пазари&ldquo;. &nbsp;Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на откриването на информационен ден за представяне на процедура &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&ldquo; по ОП &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 (ОПИК), който се провежда днес в София.</p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1046 Fri, 19 Feb 2016 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Решение № РД-16-155/19.02.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по Трети краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1047 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува <strong>Решение № РД-16-155/19.02.2016 г. </strong>за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения, подадени по Трети краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти с 3 крайни срока за кандидатстване с референтен номер: <strong>BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&rdquo;.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1047 Fri, 19 Feb 2016 12:00:00 +0200 Сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по втория краен срок на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1048 <p style="text-align: justify;">На 09.02.2016 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по втория краен срок на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong>BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1048 Mon, 22 Feb 2016 12:00:00 +0200 ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАГРАДИ НА „REGIOSTARS 2016“ НА ГД „РЕГИОНАЛНА И ГРАДСКА ПОЛИТИКА“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1049 <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;">На 16 февруари 2016 г. е публикувана&nbsp; покана за кандидатстване за наградите &bdquo;RegioStars 2016" на Главна дирекция &bdquo;Регионална и градска политика" на Европейската Комисия с краен срок 15.04.2016 г. Наградите са в пет категории, както следва:</p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri;">-</span>&nbsp;&nbsp; Интелигентен растеж: Развитие на възможности в глобалната икономика</p> <p><span style="font-family: Calibri;">-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Устойчив растеж: Кръгова икономика</p> <p><span style="font-family: Calibri;">-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Приобщаващ растеж: Интегрирано съжителство &ndash; изграждане на приобщаващи и несегрегирани общности</p> <p><span style="font-family: Calibri;">-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;CityStar: Иновативни решения за устойчиво и градско развитие</p> <p><span style="font-family: Calibri;">-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ефективно управление: Да направим промяната чрез управление по алтернативен начин</p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1049 Tue, 23 Feb 2016 12:00:00 +0200 МИНИСТЪР ЛУКАРСКИ ЩЕ ПОДПИШЕ ФИНАНСОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НОВАТА ОП „ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1050 <p style="text-align: justify;">Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще подпише финансово споразумение с Европейската комисия (ЕК), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за новата Оперативна програма &bdquo;Инициатива за малки и средни предприятия&ldquo; (ОПИМСП).</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1050 Tue, 01 Mar 2016 12:00:00 +0200 НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ОСИГУРЯВА 102 МЛН. ЕВРО ФИНАНСОВИ ГАРАНЦИИ ЗА БИЗНЕСА http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1051 <p style="text-align: justify;">&bdquo;Новата Оперативна програма &bdquo;Инициатива за малки и средни предприятия&ldquo; е силен инструмент за подкрепа и насърчаване развитието на малките и средни предприемачи в страната.&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1051 Wed, 02 Mar 2016 12:00:00 +0200 МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ ЩЕ ОТКРИЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА НОВАТА ОП „ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1052 <p style="text-align: justify;">Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще открие информационна среща по повод предстоящото стартиране на новата Оперативна програма &bdquo;Инициатива за малки и средни предприятия&ldquo; (ОПИМСП).</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1052 Wed, 30 Mar 2016 11:00:00 +0200 НОВИ 53 ПРОЕКТА ПОЛУЧАВАТ НАД 28,5 МЛН. ЛВ. ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1053 <p style="text-align: justify;">Нови 53 проекта получават над 28,5 млн. лв. по процедура &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 (ОПИК). Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бяха връчени от министъра на икономиката Божидар Лукарски и заместник-министъра Даниела Везиева на официална церемония.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1053 Thu, 31 Mar 2016 11:00:00 +0200 Министър Лукарски: Новата програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ ще осигури достъпно финансиране за бизнеса http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1054 <p style="text-align: justify;">Новата оперативна програма &bdquo;Инициатива за МСП&ldquo; е силен инструмент за подкрепа и насърчаване развитието на малките и средни предприемачи в страната. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на представяне на програмата пред представители на бизнеса и финансовите институции днес. По думите му програмата ще облекчи съществено предприемачите в търсенето на свеж финансов ресурс за развитие на техния бизнес.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1054 Thu, 31 Mar 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по трети краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1055 <p style="text-align: justify;">През месец март 2016 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по първия, втория и третия крайни срокове на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong>BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1055 Mon, 04 Apr 2016 11:00:00 +0200 МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“ ПО ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1057 <p style="text-align: justify;">Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще представи взето решение за сключване на допълнителни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1057 Tue, 19 Apr 2016 11:00:00 +0200 ОЩЕ 274 ФИРМИ ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ ПО ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1058 <p style="text-align: justify;">Успяхме да осигурим допълнителен ресурс на стойност 141 млн. лв. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на още 274 проектни предложения от резервните списъци по процедура &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 /ОПИК/. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция в Министерство на икономиката.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1058 Thu, 21 Apr 2016 11:00:00 +0200 Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1059 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на BG16RFOP002-2.002 &bdquo;Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП&ldquo; по Приоритетна ос 2 &bdquo;Предприемачество и капацитет за растеж на МСП&ldquo; на Програмата.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1059 Thu, 21 Apr 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува изменено приложение 3.7 Декларация по чл.53, ал.2 от ЗУСЕСИФ към глава III „Процедури за определяне на изпълнител“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1060 <p>УО на ОПИК публикува <strong><a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module6.php?menu_id=370" target="_blank">изменено приложение 3.7 Декларация по чл.53, ал.2 от ЗУСЕСИФ към глава III &bdquo;Процедури за определяне на изпълнител&ldquo;.</a></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1060 Mon, 09 May 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори по втори краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1061 <p style="text-align: justify;">В края на месец април 2016 г. беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение по втория краен срок на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong>BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1061 Thu, 12 May 2016 11:00:00 +0200 ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1062 <p>Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; &ndash; Управляващ орган на</p> <p style="text-align: justify;">Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 &nbsp;кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 &bdquo;Енергийна и ресурсна ефективност&ldquo;, Инвестиционен приоритет 3.1 &bdquo;Енергийни технологии и енергийна ефективност&rdquo;, Специфична цел &nbsp;3.1. &ldquo;Намаляване на енергийната интензивност на икономиката&rdquo; като <strong>ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: </strong><a href="/module4.php?menu_id=361&amp;id=139" target="_blank"><strong><em>№ BG16RFOP002-3.001 &bdquo;Енергийна ефективност за малките и средни предприятия&ldquo;</em></strong></a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1062 Sat, 14 May 2016 11:00:00 +0200 Европейският инвестиционен фонд стартира процедурaта за заявяване на интерес от финансови посредници, които ще получат средства от Инструментa за неограничени гаранции по инициативата за МСП http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1063 <p style="text-align: justify;">Инструментът е съ-финансиран от оперативна програма &bdquo;Инициатива за МСП&ldquo; 2014-2020, Европейският съюз чрез програма Хоризонт 2020 и средства от Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1063 Tue, 17 May 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори по втори и трети краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1064 <p>През месец май 2016 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по втория и третия крайни срокове на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong>BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1064 Fri, 27 May 2016 11:00:00 +0200 Проведе се Второто официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1065 <p style="text-align: justify;">На 20 май 2016 г., в зала &bdquo;Триадица&ldquo; на Резиденция &bdquo;Бояна&ldquo;, се проведе Второто официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020&nbsp;г. <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=347" target="_blank"></a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1065 Mon, 30 May 2016 11:00:00 +0200 СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1066 <p style="text-align: justify;"><strong>Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;</strong>, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020, о<strong>рганизира информационна кампания за представяне на процедура &bdquo;Енергийна ефективност за малките и средни предприятия&ldquo; </strong>по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1066 Thu, 09 Jun 2016 11:00:00 +0200 ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1067 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; &ndash; Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 &nbsp;кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 &bdquo;Предприемачество и капацитет за растеж на МСП&ldquo;, Инвестиционен приоритет 2.2 &bdquo;Капацитет за растеж на МСП&rdquo;, Специфична цел 2.2.: Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП като <strong>ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: <a href="/module4.php?menu_id=361&amp;id=140" target="_blank">№ BG16RFOP002-2.002 &bdquo;Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП&ldquo;</a></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1067 Wed, 15 Jun 2016 11:00:00 +0200 Нови близо 176 млн. лв. тръгват към бизнеса по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1068 <p style="text-align: justify;"><em>Между 50 хил. и 1,5 млн. лв. могат да получат малки и средни предприятия за изпълнение на мерки за енергийна ефективност.</em></p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Мое обещание беше да обърнем специално внимание на Северозападния регион и да работим приоритетно за насърчаване на икономическото му развитие. Основният ни механизъм за това е ОП &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; и неслучайно всяка информационна кампания започва оттук.&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1068 Mon, 13 Jun 2016 11:00:00 +0200 УО НА ОПИК ПРОДЪЛЖАВА С ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ И С ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1069 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020, продължава информационната кампания за представяне на процедура &bdquo;Енергийна ефективност за малките и средни предприятия&ldquo; и за представянето на процедура &bdquo;Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП&ldquo; по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Кампанията ще се проведе в периода от 21 до 29 &nbsp;юни 2016 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1069 Fri, 17 Jun 2016 11:00:00 +0200 Нови 252 проекта получават над 130 млн. лева по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1070 <p style="text-align: justify;"><strong>На 28 юни 2016 г. /вторник/ от 14.00 часа в София Тех Парк официално ще бъдат връчени сключените допълнителни договори по процедура &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г. (ОПИК).</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1070 Mon, 27 Jun 2016 11:00:00 +0200 Информационен ден за представяне на процедура „Енергийна ефективност за МСП“ пред енергийни одитори http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1071 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020, продължава информационната кампания за представяне на процедура &bdquo;Енергийна ефективност за малките и средни предприятия&ldquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1071 Tue, 28 Jun 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори по първи и трети краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1072 <p style="text-align: justify;">През месец юни 2016 г. бяха сключени 255 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по първия и третия крайни срокове на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong><a href="/module4.php?menu_id=364&amp;id=127" target="_blank">BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo;</a> </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1072 Mon, 04 Jul 2016 11:00:00 +0200 Презентации от проведената през м. юни 2016 г. информационна кампания за представяне на процедури „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОПИК 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1073 <p style="text-align: justify;">Във връзка с проведената информационна кампания за представяне на процедури <a href="/module4.php?menu_id=361&amp;id=139" target="_blank">&bdquo;Енергийна ефективност за малките и средни предприятия&ldquo;</a> и <a href="/module4.php?menu_id=361&amp;id=140" target="_blank">&bdquo;Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП&ldquo;</a> по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, УО на ОПИК публикува презентациите, представяни по време на инфо дните.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1073 Mon, 04 Jul 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне: BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1074 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г. (ОПИК) кани <strong>Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)</strong> да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ:&nbsp; <a href="/module4.php?menu_id=361&amp;id=142" target="_blank"><strong>BG16RFOP002-2.00</strong><strong>3</strong><strong> </strong><strong>&bdquo;Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП&ldquo; </strong></a>по Приоритетна ос 2 &bdquo;Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 &bdquo;Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1074 Wed, 06 Jul 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори по първи и трети краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1075 <p style="text-align: justify;">През месец юли 2016 г. бяха допълнително сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по първия и третия крайни срокове на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong>BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1075 Tue, 19 Jul 2016 11:00:00 +0200 Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1076 <p style="text-align: justify;">Със Заповед № РД-16-682/21.07.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1076 Thu, 21 Jul 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне: BG16RFOP002-2.004 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1077 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани <strong>Държавната агенция за метрологичен и технически надзор </strong><strong>(</strong><strong>ДАМТН</strong><strong>)</strong><strong> </strong>да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: &nbsp;<strong>BG16RFOP002-2.00</strong><strong>4</strong><strong> </strong><strong>&bdquo;Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива&ldquo; </strong>по Приоритетна ос 2 &bdquo;Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 &bdquo;Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1077 Fri, 22 Jul 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1078 <p style="text-align: justify;">През месец юли 2016 г. беше допълнително сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение, по първия краен срок на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong>BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1078 Mon, 01 Aug 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне: BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1079 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г. (ОПИК) кани <strong>София Тех Парк АД</strong> да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ:&nbsp; <strong>BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект &bdquo;Създаване на научно-технологичен парк&rdquo;</strong><strong> </strong>по Приоритетна ос 1 &bdquo;Технологично развитие и иновации&ldquo;", Инвестиционен приоритет 1.1 &bdquo;Технологично развитие и иновации&ldquo; на ОПИК.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1079 Mon, 01 Aug 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне: BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1080 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани <strong>Комисията за защита на потребителите (КЗП) </strong>да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: &nbsp;<strong>BG16RFOP002-2.005 &bdquo;Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия&ldquo; &nbsp;</strong>по Приоритетна ос 2 &bdquo;Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 &bdquo;Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1080 Tue, 02 Aug 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1081 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува <a href="/images/filerepository2/1709_Spisyk_othvyrleni.pdf" target="_blank"><strong>Списък на проектните предложения, предложени за&nbsp; отхвърляне на етап &bdquo;Оценка на административното съответствие и допустимостта&ldquo;</strong>, </a>включени за разглеждане и оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001 &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&rdquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1081 Mon, 15 Aug 2016 11:00:00 +0200 ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014–2020 г. И НА ОП „ИНИЦИАТИВА ЗА МСП” 2014-2020 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1082 <p style="text-align: justify;">Във връзка с&nbsp;изменение и допълнение на Постановление&nbsp;№&nbsp;79 на Министерския съвет от 10.04.2014 г. (ПМС № 79/2014 г.)<em>&nbsp;</em>за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (обн. ДВ, бр. 34 от 15.04.2014 г., посл. изм. и доп., бр. 46 от 17.06.2016 г., в&nbsp;сила от&nbsp;17.06.2016 г.) и в изпълнение на чл. 12, ал. 3, т. 9 от ПМС № 79/2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014&ndash;2020 (ОПИК) и на Оперативна програма &bdquo;Инициатива за МСП &rdquo; 2014&ndash;2020 (ОПИМСП) кани да участват в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014- 2020 г. и ОПИМСП 2014- 2020 г. <strong>следната група&nbsp;юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност: Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1082 Tue, 16 Aug 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне:BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1083 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани <strong>Българската агенция за инвестиции </strong><strong>(</strong><strong>БАИ</strong><strong>)</strong><strong> </strong>да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: &nbsp;<strong>BG16RFOP002-2.00</strong><strong>6</strong><strong> </strong><strong>&bdquo;Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ&ldquo; </strong>по Приоритетна ос 2 &bdquo;Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 &bdquo;Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК&nbsp; 2014-2020.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1083 Fri, 19 Aug 2016 11:00:00 +0200 Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1084 <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на BG16RFOP002-2 &bdquo;Развитие на клъстери в България&ldquo; по Приоритетна ос 2 &bdquo;Предприемачество и капацитет за растеж на МСП&ldquo; на Програмата.</strong></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;">Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на членовете на обединението и клъстерите като цяло.</p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;">Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е &nbsp;20 000 000 евро (39 116 600 лева).</p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1084 Thu, 25 Aug 2016 11:00:00 +0200 Удължаване на срока за обществено обсъждане на документацията по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1085 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Във връзка с обявената на 25.08.2016 г. за обществено обсъждане документация по процедура за подбор на BG16RFOP002-2 &bdquo;Развитие на клъстери в България&ldquo;, Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 удължава срока за даване на предложения и коментари&nbsp; до 17:30 ч. на 10.09.2016 г.</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1085 Mon, 29 Aug 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1086 <p style="text-align: justify;">Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, следващи от &sect; 3 от Допълнителните разпоредби на <strong>ПМС № 162/2016 г.</strong>, &sect; 9 от Преходните и заключителните разпоредби на <strong>ПМС № 160/2016 г.</strong>, &sect; 3 и &sect; 8 от Преходните и заключителните разпоредби на <strong>ПМС № 189/2016 г.</strong>, и &sect; 2, т. 2 от Допълнителните разпоредби на <strong>Наредба за администриране на нередности</strong> по европейските структурни и инвестиционни фондове (приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 г., обн., ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.), със <a href="/images/filerepository2/1711_Zapoved_RD-16-848_31.09.2016.pdf"><strong><span style="text-decoration: underline;">Заповед №РД-16-848/31.0</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">8.2016 г.</span></strong></a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1086 Thu, 01 Sep 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1087 <p style="text-align: justify;">Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, следващи от &sect; 3 от Допълнителните разпоредби на <strong>ПМС № 162/2016 г.</strong>, &sect; 9 от Преходните и заключителните разпоредби на <strong>ПМС № 160/2016 г.</strong>, &sect; 3 и &sect; 8 от Преходните и заключителните разпоредби на <strong>ПМС № 189/2016 г.</strong>, и &sect; 2, т. 2 от Допълнителните разпоредби на <strong>Наредба за администриране на нередности</strong> по европейските структурни и инвестиционни фондове (приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 г., обн., ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.), със<a href="/images/filerepository2/1712_RD-16-863_02.09.2016.pdf"> <strong><span style="text-decoration: underline;">Заповед №РД-16-8</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">63/02.09.2016 г.</span></strong></a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1087 Fri, 02 Sep 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува указания относно предварителното изпълнение на дейности преди сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ: http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1088 <p style="text-align: justify;">С оглед възможността за стартиране на дейностите по изпълнение на подадени проектни предложения преди сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, предвидена в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (изм. и доп. ДВ бр.43 от 07.06.2016 г.), УО на ОПИК информира всички потенциални кандидати, че от 08.07.2016 г. е в сила Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от <span style="text-decoration: underline;">бенефициенти</span> на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (в сила от 08.07.2016 г.).</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1088 Thu, 08 Sep 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура № BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1089 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне № BG16RFOP002-2.003 &bdquo;Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1089 Mon, 12 Sep 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1090 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1090 Fri, 30 Sep 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори по трети краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1091 <p style="text-align: justify;">През месец октомври 2016 г. беше допълнително сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение, по третия краен срок на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <strong>BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo; </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1091 Fri, 14 Oct 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК уведомява всички кандидат-бенефициенти, че с брой 76/30.09.2016 г. на Държавен вестник е обнародвано Постановление №243/30.09.2016 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1092 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК уведомява всички кандидат-бенефициенти, че с брой 76/30.09.2016 г. на Държавен вестник е обнародвано Постановление №243/30.09.2016 г. за приемане на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1092 Mon, 17 Oct 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по процедура BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1093 <p style="text-align: justify;">През месец октомври 2016 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектни предложения, подадени от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по процедура за директно предоставяне <strong>BG16RFOP002-2.003</strong><strong> </strong><strong>&bdquo;Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП&ldquo;</strong><strong> </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1093 Tue, 25 Oct 2016 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1094 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува <strong>Допълнителен &nbsp;списък на проектните предложения, предложени за&nbsp; отхвърляне на етап &bdquo;Оценка на административното съответствие и допустимостта&ldquo;</strong>, включени за разглеждане и оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001 &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&rdquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1094 Tue, 25 Oct 2016 11:00:00 +0200 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосоост“ 2014-2020 Г. /ОПИК/ с нова Интернет страница http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1095 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г. /ОПИК/ информира всички заинтересовани лица, че от 31 октомври 2016 г. Оперативната програма е с нова интернет страница &ndash; <a href="http://www.opic.bg">www.opic.bg</a>.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1095 Mon, 31 Oct 2016 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1096 <p>УО на ОПИК публикува &nbsp;Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за&nbsp; отхвърляне на етап &bdquo;Оценка на административното съответствие и допустимостта&ldquo; по процедура № BG16RFOP002-1.001 &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&rdquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1096 Tue, 15 Nov 2016 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятията” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1097 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Calibri;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува<strong> <a href="/images/module4/files/136/1768_Spisyk_predlojeni_za_othvyrliane_Final.pdf">Списък на проектните предложения, предложени за&nbsp; отхвърляне на етап &bdquo;Оценка на административното съответствие и допустимостта&ldquo;</a></strong>&nbsp;включени за разглеждане и оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.002 &bdquo;Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятията &rdquo;.</span></span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1097 Wed, 16 Nov 2016 12:00:00 +0200 Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1098 <p style="text-align: justify;"><strong>Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.00</strong><strong>2</strong><strong> &bdquo;Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия&ldquo; по приоритетна ос 3 &bdquo;Енергийна и ресурсна ефективност&ldquo; на програмата.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.<strong></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1098 Wed, 16 Nov 2016 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1102 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува&nbsp;<strong>Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка </strong>по процедура № BG16RFOP002-2.002 &bdquo;Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП&rdquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1102 Fri, 25 Nov 2016 12:00:00 +0200 385 милиона евро за българските МСП по пет споразумения с търговски банки по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1100 <p style="text-align: justify;">Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), подписа първите гаранционни споразумения по Оперативна програма &bdquo;Инициатива за малки и средни предприятия&ldquo; (ОПИМСП) в България със следните търговски банки: Обединена българска банка, Райфайзенбанк България, УниКредит Булбанк, Прокредит банк и СИБАНК.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1100 Mon, 21 Nov 2016 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по процедура BG16RFOP002-2.004 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1103 <p style="text-align: justify;">През месец ноември 2016 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) по процедура за директно предоставяне <strong>BG16RFOP002-2.00</strong><strong>4</strong><strong> &bdquo;Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива&ldquo;</strong><strong> </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1103 Fri, 25 Nov 2016 12:00:00 +0200 Проведе се Третото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1104 <p style="text-align: justify;">На 24 ноември 2016 г., в зала &bdquo;Правец&ldquo; на хотел Риу Правец, гр. Правец, се проведе Третото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) &nbsp;и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020&nbsp;г. (ОПИМСП). <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=347" target="_blank"></a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1104 Fri, 25 Nov 2016 12:00:00 +0200 С 15 млн. евро Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 финансира 16 многофондови стратегии за местно развитие http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1105 <p style="text-align: justify;">Днес, 30 ноември 2016 г., на официална церемония в Гранитна зала на Министерския съвет бяха връчени споразумения за изпълнение на многофондови стратегии за местно развитие. Споразуменията бяха връчени от министър-председателя в оставка Бойко Борисов, в присъствието на министрите в оставка на икономиката Божидар Лукарски, на земеделието и храните Десислава Танева и на труда и социалната политика Зорница Русинова, както и на представители на управляващите органи на програмите, които участват с финансиране в стратегиите.</p> <p>С финансиране от Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 /ОПИК/ са одобрени 16 многофондови стратегии за местно развитие с общ бюджет в размер на 15 226 234 евро.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1105 Wed, 30 Nov 2016 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Решение № РД-16-1360/08.12.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1106 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК публикува Решение № РД-16-1360/08.12.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.001 &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1106 Thu, 08 Dec 2016 12:00:00 +0200 Стартира провеждането на пазарни консултации за финансов инструмент “Фонд за технологичен трансфер“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1107 <p style="text-align: justify;">&bdquo;Фонд мениджър на финансови инструменти в България&ldquo; ЕАД стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с подготовката на условия и документи за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент &ldquo;Фонд за технологичен трансфер&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1107 Fri, 09 Dec 2016 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по процедура BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1108 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по процедура BG16RFOP002-2.003 &bdquo;Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1108 Fri, 09 Dec 2016 12:00:00 +0200 УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1109 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; &ndash; Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.009 &bdquo;Развитие на клъстери в България&ldquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1109 Mon, 12 Dec 2016 12:00:00 +0200 Покана за заявяване на интерес № JER-009/8 за избиране на финансови посредници по инструмент „Фонд за начално финансиране с компонент на акселератор“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1110 <p style="text-align: justify;">Покана за заявяване на интерес № JER-009/8 за избиране на финансови посредници по инструмент &bdquo;Фонд за начално финансиране с компонент на акселератор&ldquo; (&ldquo;Early stage fund with an acceleration compartment&rdquo;) беше публикувана от Европейския инвестиционен фонд.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1110 Fri, 16 Dec 2016 12:00:00 +0200 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ относно предстоящи сервизни дейности по ИСУН 2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1111 <p style="text-align: justify;">Поради провеждане на планирани сервизни дейности в рамките на периода от 21:00 часа на 16.12.2016 г. до 21:00 часа на 17.12.2016 системата няма да е налична.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1111 Fri, 16 Dec 2016 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по процедура BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1112 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК публикува Списък на сключени договори по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.005 &bdquo;Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1112 Wed, 21 Dec 2016 12:00:00 +0200 УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне на БФП: BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне на институционална подкрепа на ИА Българска служба за акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1113 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.008 Предоставяне на институционална подкрепа на ИА Българска служба за акредитация&ldquo; за подобряване на инфраструктурата по качеството</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1113 Thu, 22 Dec 2016 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1114 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува&nbsp;<strong><em><a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=140" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка</span> </a></em></strong>по процедура № BG16RFOP002-2.002 &bdquo;Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП&rdquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1114 Tue, 03 Jan 2017 12:00:00 +0200 СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1115 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура &bdquo;Развитие на клъстерите в България&ldquo; по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1115 Wed, 04 Jan 2017 12:00:00 +0200 Отлага се провеждането на информационния ден в гр. Враца за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1116 <p style="text-align: justify;">Поради тежките метеорологични условия, <strong>се отлага информационният ден в гр. Враца</strong> за представяне на процедура &bdquo;Развитие на клъстерите в България&ldquo; по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, насрочен за <strong>11 януари&nbsp; 2017 г</strong>.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1116 Tue, 10 Jan 2017 12:00:00 +0200 Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1117 <p style="text-align: justify;">Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.001 &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&ldquo; на ОП &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г. (ОПИК).</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1117 Tue, 17 Jan 2017 12:00:00 +0200 УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1118 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; &ndash; Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 <strong>ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: </strong><strong><em>№ BG16RFOP002-3.00</em></strong><strong><em>2</em></strong><strong><em> &bdquo;Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия&ldquo;</em></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1118 Wed, 18 Jan 2017 12:00:00 +0200 48% ОТ ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА СА С ПРЕДВИДЕНО МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РЕГИОН НА ПЛАНИРАНЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1119 <p style="text-align: justify;">&bdquo;48% от одобрените проекти за подкрепа за внедряване на иновации в предприятията са с предвидено място на изпълнение в рамките на Северозападния регион на планиране&ldquo;. Това отбеляза Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция &bdquo;Европийски фондове за конкурентоспособност&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1119 Fri, 20 Jan 2017 12:00:00 +0200 Стартират обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1120 <p style="text-align: justify;">Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за&nbsp; безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&ldquo; на ОПИК се организират три еднодневни обучения на 30.01.2017 г., 31.01.2017 г. и на 01.02.2017 г. в гр. София</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1120 Mon, 23 Jan 2017 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения и Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1121 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения и Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране по процедура № <a href="/module4.php?menu_id=364&amp;id=140" target="_blank">BG16RFOP002-2.002 &bdquo;Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП&rdquo;</a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1121 Tue, 24 Jan 2017 12:00:00 +0200 През месец януари 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на БФП по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1122 <p style="text-align: justify;">През месец януари 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на БФП по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.006 &bdquo;Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1122 Tue, 24 Jan 2017 12:00:00 +0200 „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ ще подкрепя българските предприемачи в ранния етап от развитието им http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1123 <p style="text-align: justify;">&bdquo;Фонд мениджър на финансови инструменти в България&ldquo; ЕАД стартира пазарни консултации, чиято цел е да се финализират параметрите на финансов инструмент &bdquo;Фонд за ускоряване и начално финансиране&ldquo;. Той е съ-финансиран по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 от Европейския фонд за регионално развитие.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1123 Tue, 31 Jan 2017 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува списък на на сключени договори за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1124 <p style="text-align: justify;">През месец януари 2017 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <a href="/module4.php?menu_id=364&amp;id=134" target="_blank"><strong>BG16RFOP002-</strong><strong>1</strong><strong>.001</strong></a><strong><a href="/module4.php?menu_id=364&amp;id=134" target="_blank"> &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&ldquo;</a> </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1124 Tue, 31 Jan 2017 12:00:00 +0200 УО на ОПИК 2014-2020 публикува променена Индикативна годишна работна програма за 2017 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1125 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК 2014-2020 Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 публикува променена Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) за 2017 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1125 Tue, 07 Feb 2017 12:00:00 +0200 СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1126 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура &bdquo;Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия&ldquo; по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.</p> <p>&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1126 Fri, 10 Feb 2017 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприят http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1127 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува&nbsp;<a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=136" target="_blank">Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за&nbsp; отхвърляне на етап &bdquo;Оценка на административното съответствие и допустимостта&ldquo;</a>,<strong> </strong>включени за разглеждане и оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.002 &bdquo;Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятията &rdquo; .</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1127 Wed, 15 Feb 2017 12:00:00 +0200 СТАРТИРАХА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1128 <p style="text-align: justify;">&bdquo;Подобряването на енергийната ефективност при крайното енергийно потребление на големите предприятия в България ще доведе до повишаване на техния капацитет и до постигане на по-устойчив растеж, както на ниво отделни производствени предприятия, така и за икономиката като цяло. Това е резултатът, който се очаква от подкрепата по процедурата за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия&ldquo;. С тези думи Калин Маринов, заместник главен директор в Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; към министерство на икономиката, откри първия от поредицата информационни дни в страната. В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; ще представят процедура &bdquo;Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия&ldquo; в градовете Варна, Велико Търново, Стара Загора, Пловдив и София.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1128 Fri, 17 Feb 2017 12:00:00 +0200 ПРОВЕДЕ СЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1129 <p style="text-align: justify;">Допустимостта на разходите по отделните режими на държавни помощи, както и определянето дали предприятие е в затруднено положение, бяха основните въпроси, към които беше насочен интереса от страна на присъстващите на информационния ден за представяне на процедура &bdquo;Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия&ldquo; по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, който се проведе на 17.02.2017 г. във Велико Търново.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1129 Fri, 17 Feb 2017 12:00:00 +0200 Пазарните консултации за финансов инструмент „Фонд за технологичен трансфер“ продължават http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1130 <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&bdquo;Фонд мениджър на финансови инструменти в България&ldquo; ЕАД (ФМФИБ) удължи срокът на пазарните консултации за финансов инструмент &bdquo;Фонд за технологичен трансфер&ldquo; (ФТТ) до 10 март 2017 г. Финансовият инструмент е с бюджет 30 млн. евро от Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г. (ОПИК) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).</span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1130 Mon, 20 Feb 2017 12:00:00 +0200 Близо 98 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1131 <p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">Общият размер на безвъзмездната финансова помощ</span><span>, от която ще може да се възползват големите предприятия</span><span> </span><span>по </span><span lang="EN-US">процедура </span><span>&bdquo;Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия&ldquo; по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 </span><span lang="EN-US">е 97 791 500 лв.</span><span lang="EN-US"><br /></span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1131 Wed, 22 Feb 2017 12:00:00 +0200 ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1132 <p style="text-align: justify;">С проведения на 23 февруари 2017 г. информационен ден в София за представяне на процедура&nbsp; &bdquo;Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия&ldquo; по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 приключи информационната кампания, която Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&ldquo; проведе в градовете Варна, Велико Търново, Стара Загора и Пловдив.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1132 Thu, 23 Feb 2017 12:00:00 +0200 Обучения за кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ по ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1133 <p style="text-align: justify;">Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти &nbsp;BG16RFOP002-2.009 &bdquo;Развитие на клъстери в България&ldquo; по ОПИК се организират две еднодневни обучения на 09.03.2017 г. и 10.03.2017 г. в гр. София.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1133 Fri, 24 Feb 2017 12:00:00 +0200 Провеждат се пазарни консултации за над 80% от средствата по ОПИК 2014-2020 за дялови и квази-дялови финансови инструменти http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1134 <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Фонд мениджър на финансови инструменти в България&ldquo; ЕАД (ФМФИБ) стартира пазарни консултации за финансов инструмент &bdquo;Фонд Мецанин/Растеж&ldquo;. Това е третият пореден публикуван пазарен тест за финансов инструмент, съ-финансиран по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 (ОПИК) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Със стартирането на консултациите по този инструмент към пазара е насочен общо над 80% от предоставения за управление от ФМФИБ ресурс по дялови и квази-дялови финансови инструменти по програмата.</p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1134 Tue, 28 Feb 2017 12:00:00 +0200 Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1135 <p style="text-align: justify;">Официално ще бъдат раздадени сключените до момента договори по процедура BG16RFOP002-2.002 &bdquo;Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП&ldquo; на ОП &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г. (ОПИК).</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1135 Wed, 01 Mar 2017 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1136 <p style="text-align: justify;">През месец февруари 2017 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=134" target="_blank"><strong>BG16RFOP002-</strong><strong>1</strong><strong>.001</strong></a><strong><a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=134" target="_blank"> &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&ldquo;</a> </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1136 Tue, 07 Mar 2017 12:00:00 +0200 Министър Теодор Седларски официално раздаде сключените договори по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1137 <p style="text-align: justify;">&bdquo;Днес връчваме първите сключени 135 договора с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 34 287 402 лева&ldquo;. Това отбеляза министърът на икономиката Теодор Седларски на официалната церемония по раздаването на сключените договори по процедура BG16RFOP002-2.002 &bdquo;Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП&ldquo; по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г. /ОПИК/.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1137 Wed, 08 Mar 2017 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува изменен и допълнен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1138 <p>Изменен и допълнен пакет документи по процедура<a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=144" target="_blank"> BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект &bdquo;Създаване на научно-технологичен парк&ldquo;</a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1138 Thu, 09 Mar 2017 12:00:00 +0200 Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1139 <p style="text-align: justify;">Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за&nbsp; безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 &bdquo;Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП&ldquo; по ОПИК се организират пет еднодневни обучения.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1139 Fri, 17 Mar 2017 12:00:00 +0200 Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1140 <p style="text-align: justify;">През месец март 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=140" target="_blank"><strong>BG</strong><strong>16</strong><strong>RFOP</strong></a><strong><a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=140" target="_blank">002-2.002 &bdquo;Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП&ldquo;</a> </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1140 Mon, 20 Mar 2017 12:00:00 +0200 Разяснение относно прилагането на изискванията заложени в чл. 14, параграф 6 на Регламент № 651/2014 на Комисията http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1141 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК публикува разяснение относно прилагането на изискванията заложени в чл. 14, параграф 6 на Регламент № 651/2014 на Комисията.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1141 Tue, 28 Mar 2017 11:00:00 +0200 УО публикува разяснение във връзка с постъпили въпроси относно зададено изискване в Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1142 <p style="text-align: justify;">Разяснение във връзка с постъпили въпроси относно зададено изискване в Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия", касаещо кандидати с инсталации, включени в регистъра за търговия&nbsp;с квоти за емисии на парникови газове.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1142 Fri, 31 Mar 2017 11:00:00 +0200 Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1143 <p style="text-align: justify;">През месец март 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=140"><strong>BG</strong><strong>16</strong><strong>RFOP</strong></a><strong><a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=140">002-2.002 &bdquo;Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП&ldquo;</a> </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1143 Mon, 03 Apr 2017 11:00:00 +0200 Обучения за кандидати по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1144 <p style="text-align: justify;">Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти &nbsp;<strong>BG16RFOP002-3.002 &bdquo;Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия&ldquo; </strong>по ОПИК се организират две еднодневни обучения на 20 и 21 април 2017 г. в град София.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1144 Thu, 06 Apr 2017 11:00:00 +0200 Управляващият орган на ОПИК публикува Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1145 <p style="text-align: justify;">Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 е одобрено <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module6.php?menu_id=370">актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020."</a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1145 Mon, 10 Apr 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения и Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране по процедура № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия ” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1146 <p style="text-align: justify;">Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти &nbsp;<a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=136" target="_blank">BG16RFOP002-1.002 &bdquo;Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия&rdquo;,</a> Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува&nbsp;<strong><em>Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях</em></strong>&nbsp;и&nbsp;<strong><em>Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране.&nbsp;</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1146 Mon, 10 Apr 2017 11:00:00 +0200 Уведомление до кандидатите, предложени за финансиране по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1147 <p style="text-align: justify;">Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти <strong><a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=136" target="_blank">BG16RFOP002-1.002 &bdquo;Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия&ldquo;</a></strong> и одобрение на оценителния доклад от Ръководителя на Управляващия орган, уведомяваме кандидатите, които са одобрени за финансиране по процедурата за необходимите документи, които следва да подготвят, за да бъдат допуснати до сключване на административен договор, съгласно списъка, публикуван на адрес: <a href="http://opik.bg/uploads/2017/04/bg16rfop002-1002-podkrepa-za-razrabotvane-na-inovatsii-ot-startirashchi-predpriyatiya-1-5.pdf">http://opik.bg/uploads/2017/04/bg16rfop002-1002-podkrepa-za-razrabotvane-na-inovatsii-ot-startirashchi-predpriyatiya-1-5.pdf</a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1147 Mon, 10 Apr 2017 11:00:00 +0200 Управляващият орган на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1148 <p style="text-align: justify;">През месец април 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=140" target="_blank"><strong>BG</strong><strong>16</strong><strong>RFOP</strong></a><strong><a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=140" target="_blank">002-2.002 &bdquo;Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП&ldquo;</a> </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1148 Wed, 12 Apr 2017 11:00:00 +0200 Управляващият орган на ОПИК публикува сключен административен договор със „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект "Създаване на научно-технологичен парк" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1149 <p style="text-align: justify;">През месец април 2017 г. беше сключен административен договор <strong>BG16RFOP002-1.003-0001-С01 на стойност 12 317 649.61</strong> <strong>лева </strong>чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от <strong>София Тех Парк АД</strong> по процедура BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект "Създаване на научно-технологичен парк" на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1149 Wed, 12 Apr 2017 11:00:00 +0200 Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1150 <p>През месец април 2017 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.001 &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1150 Tue, 18 Apr 2017 11:00:00 +0200 Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. уведомява бенефициентите, че с Държавен вестник, брой 27/31.03.2017 г., е обнародвано Постановление № 57 от 28 март 2017 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1151 <p style="text-align: justify;"><strong><a href="/images/filerepository2/1743_PMS_57.pdf" target="_blank">ПМС № 57 от 28 март 2017 г.</a></strong> за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1151 Thu, 20 Apr 2017 11:00:00 +0200 Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1152 <p style="text-align: justify;"><strong>Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 обявява за обществено обсъждане <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=391&amp;id=153" target="_blank">процедура за подбор на проекти &bdquo;Разработване на продуктови и производствени иновации&ldquo; </a>по Приоритетна ос 1 &bdquo;Технологично развитие и иновации&ldquo; на Оперативната програма.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1152 Thu, 20 Apr 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК кани Патентно ведомство на РБ да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-1.004 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1153 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани <strong>Патентно ведомство на Република България<strong> </strong></strong>да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: &nbsp;<strong>BG16RFOP002-</strong><strong>1.004 &bdquo;Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България&ldquo; </strong>по Инвестиционен приоритет 1.1 &bdquo;Технологично развитие и иновации&ldquo;, Приоритетна ос 1 &bdquo;Технологично развитие и иновации&ldquo; на ОПИК 2014-2020.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1153 Mon, 24 Apr 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1154 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува&nbsp;<a href="http://www.opcompetitiveness.bg/images/module4/files/139/1865_Spisyk_predlojeni_za_othvyrliane.pdf" target="_blank"><strong><em>Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка</em></strong></a><strong><em>&nbsp;</em></strong>по процедура BG16RFOP002-3.001 &bdquo;ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ&rdquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1154 Thu, 27 Apr 2017 11:00:00 +0200 10 млн. евро допълнително за финансиране на микро и малки предприятия за внедряване на иновации предлага УО на ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1155 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК ще предложи на предстоящото Четвърто официално заседание на Комитата за наблюдение на оперативната програма да бъде взето решение за увеличаване на бюджета по процедура <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=134" target="_blank">&bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&ldquo; </a>с 10 млн.евро</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1155 Thu, 27 Apr 2017 11:00:00 +0200 УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1156 <p style="text-align: justify;">Представянето на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014&ndash;2020 г. (ОПИК) беше основната тема на проведеното информационно събитие от Управляващият орган на програмата, което се състоя във&nbsp; Висшето училище по застраховане и финанси. Събитието беше открито от&nbsp; Теодор Седларски, министър на икономиката и доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1156 Fri, 28 Apr 2017 11:00:00 +0200 Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1157 <p>През месец май 2017 г. беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение по процедура &nbsp;<strong>BG</strong><strong>16</strong><strong>RFOP</strong><strong>002-1.001 &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&ldquo; </strong>на ОПИК.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1157 Thu, 11 May 2017 11:00:00 +0200 Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1158 <p style="text-align: justify;">През месец април и май 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура &nbsp;<strong>BG16RFOP002-2.002 &bdquo;Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП&ldquo; </strong>на ОПИК.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1158 Thu, 11 May 2017 11:00:00 +0200 Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1159 <p style="text-align: justify;">Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.002 &bdquo;Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия&ldquo; &nbsp;на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г. (ОПИК).</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1159 Tue, 16 May 2017 11:00:00 +0200 Проведе се Четвъртото официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1160 <p>На 12 май 2017 г., в зала &bdquo;Атлантик&ldquo; на хотел &bdquo;Лъки&ldquo;, гр. Банско, се проведе Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020&nbsp;г. (ОПИМСП).&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1160 Tue, 16 May 2017 11:00:00 +0200 Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1161 <p style="text-align: justify;">През месец май 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура &nbsp;<strong>BG16RFOP002-1.002 &bdquo;Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия&ldquo;</strong><strong> </strong>на ОПИК</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1161 Wed, 17 May 2017 11:00:00 +0200 Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1162 <p style="text-align: justify;">Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по <strong>процедура BG16RFOP002-1.002 &bdquo;Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия&ldquo; по ОПИК</strong> се организират две еднодневни обучения за бенефициенти на 01 и 02 юни 2017 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1162 Fri, 19 May 2017 11:00:00 +0200 МИНИСТЪРЪТ НА ИКОНОМИКАТА ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ ВРЪЧИ СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ НА ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1163 <p style="text-align: justify;">Eдна от основните цели на Правителството и на Министерство на икономиката е да се създадат предпоставки за развитие на страната ни като център на високотехнологични производства и услуги. Това каза министърът на икономиката Емил Караниколов, който връчи официално сключените договори по процедура &bdquo;Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия&ldquo; на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г. /ОПИК/.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1163 Fri, 19 May 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува актуализирана Инструкция за отчитане на ДБФП в ИСУН 2020, версия 4 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1164 <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module6.php?menu_id=370" target="_blank">Актуализирана Инструкция за бенефициентите по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА &bdquo;ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСOБНОСТ&ldquo; 2014-2020 ОТ НОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН 2020)"&nbsp;.020, Версия 4./ 19.05.2017</a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1164 Fri, 19 May 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува сключен административен договор по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне на институционална подкрепа на ИА Българска служба за акредитация за подобряване на инфраструктурата по качеството“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1165 <p style="text-align: justify;">През месец май 2017 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Изпълнителна агенция &bdquo;Българска служба за акредитация&ldquo; (ИА БСА) по процедура за директно предоставяне <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&amp;id=151" target="_blank"><strong>BG</strong><strong>16</strong><strong>RFOP</strong><strong>002-2.008 &bdquo;Предоставяне на институционална подкрепа на ИА Българска служба за акредитация за подобряване на инфраструктурата по качеството&ldquo;</strong></a><strong> </strong>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1165 Mon, 29 May 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1166 <p style="text-align: justify;">Със Заповед РД-16-775/01.06.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 е одобрено актуализирано <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module6.php?menu_id=370" target="_blank">Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020.</a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1166 Thu, 01 Jun 2017 11:00:00 +0200 ИВЕЛИНА ПЕНЕВА ПРЕДСТАВИ ТЕМАТА "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ" НА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕВРОФОНДОВЕ, ПУБЛИЧНИ ПРОГРАМИ И ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1167 <p style="text-align: justify;">Форумът е организиран от Еconomix.bg, а събитието се проведе с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1167 Tue, 06 Jun 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Променена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2017 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1168 <p style="text-align: justify;">Променена <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module6.php?menu_id=343" target="_blank"><strong>Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 за 2017 г.,</strong> </a>съгласувана на Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 и на Оперативна програма &bdquo;Инициатива за малки и средни предприятия&ldquo; 2014-2020, проведено на 12 май 2017 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1168 Tue, 13 Jun 2017 11:00:00 +0200 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ МСП http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1169 <p>Информационният ден&nbsp; ще се проведе на 20 юни 2017 г., /вторник/, от 9.00 часа, в &bdquo;Парк Инн хотел&ldquo; / ул. &bdquo;Атанас Дуков&ldquo; №36/ , гр. София.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1169 Thu, 15 Jun 2017 11:00:00 +0200 УВЕЛИЧЕН Е БЮДЖЕТЪТ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1170 <p style="text-align: justify;">Във връзка с взето решение на Комитета за наблюдение на<em> </em>Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020, с което е увеличен бюджетът по процедура <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=134" target="_blank"><strong><em>BG16RFOP002-1.001 &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&ldquo;</em></strong><strong><em> </em></strong></a>беше издадено Решение № РД-16-832/13.06.2017 г. от Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1170 Fri, 16 Jun 2017 11:00:00 +0200 ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ” ПО ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1171 <p style="text-align: justify;">Общият бюджет на процедура &ldquo;Разработване на продуктови и производствени иновации&rdquo; е 35 млн. евро, като близо 30 млн. от тях са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1171 Mon, 19 Jun 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува резултатите от оценка на проектни предложения по процедура №BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1174 <p style="text-align: justify;">Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти &nbsp;<a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=139" target="_blank">BG16RFOP002-3.001 &bdquo;Енергийна ефективност за малките и средните предприятия&rdquo;</a>, Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува&nbsp;<strong><em>Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях</em></strong>&nbsp;,&nbsp;<strong><em>Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране </em></strong>и<strong><em> Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения.&nbsp;</em></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1174 Tue, 04 Jul 2017 11:00:00 +0200 „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД стартира процедура по подбор на външни експерти, специализирани във финансови инструменти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове за участие в Консултативния съве http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1175 <p>Във връзка с необходимостта от избор на външни експерти за изразяване на експертни становища и препоръки като част от Консултативен съвет към &laquo;Фонд мениджър на финансови инструменти в България&raquo; ЕАД и на основание Решение № 4 на Управителния съвет от 20.06</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1175 Thu, 06 Jul 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1173 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; - Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 &bdquo;Технологично развитие и иновации&ldquo;, Инвестиционен приоритет 1.1 &bdquo;Технологично развитие и иновации&ldquo;, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: <strong>BG16RFOP002-1.005 &bdquo;Разработване на продуктови и производствени иновации&ldquo;</strong><strong>&nbsp;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1173 Wed, 28 Jun 2017 11:00:00 +0200 СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1176 <p style="text-align: center;"><strong>Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти &bdquo;Разработване на продуктови и производствени иновации&ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1176 Fri, 07 Jul 2017 11:00:00 +0200 СТАРТИРА ИЗПРАЩАНЕТО НА УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА УСТАНОВЕНИ НЕРЕДОВНОСТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1177 <p style="text-align: justify;">ГД ЕФК уведомява кандидатите, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.002 &bdquo;Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия&ldquo; по ОПИК 2014-2020, че стартира поетапно изпращане на уведомления за установени нередовности.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1177 Mon, 10 Jul 2017 11:00:00 +0200 УВЕЛИЧЕН Е БЮДЖЕТА ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1178 <p style="text-align: justify;"><strong>Увеличаването на бюджета по процедурата е &nbsp;с 11 416&nbsp;186,25 лв. и позволява да бъдат финансирани 31 проектни предложения</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1178 Mon, 10 Jul 2017 11:00:00 +0200 Обучение за бенефициенти, допълнително сключили договори за БФП по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1179 <p style="text-align: justify;">Във връзка със стартиране изпълнението на <strong>допълнително</strong> сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура <a href="/module4.php?menu_id=364&amp;id=134">BG16RFOP002-1.001 &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&ldquo;</a> по ОПИК се организира еднодневно обучение за бенефициенти на 20 юли 2017 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1179 Tue, 11 Jul 2017 11:00:00 +0200 Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1180 <p style="text-align: justify;">Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти <strong><a href="/module4.php?menu_id=364&amp;id=139">BG16RFOP002-3.001 &bdquo;Енергийна ефективност за малките и средни предприятия&ldquo;</a></strong><strong> </strong>и одобрен оценителен доклад от Ръководителя на Управляващия орган, уведомяваме кандидатите от Списък на предложените за финансиране проектни предложения, че ще бъдат канени поетапно в зависимост от категорията на предприятието/микро, малки или средни/ за сключване на административни договори за предоставяне на БФП. &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1180 Thu, 13 Jul 2017 11:00:00 +0200 НАД 68 МЛН. ЛВ. СЕ ОТПУСКАТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ ПО ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1181 <p style="text-align: justify;">68 454 050 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 &bdquo;Разработване на продуктови и производствени иновации&ldquo; по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1181 Fri, 14 Jul 2017 11:00:00 +0200 Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1182 <p style="text-align: justify;">През месец април 2017 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура&nbsp; BG16RFOP002-1.001 &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&ldquo;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1182 Mon, 17 Jul 2017 11:00:00 +0200 ОФИЦИАЛНО ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1183 <p style="text-align: justify;">Официално ще бъдат раздадени допълнително сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.001 &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&ldquo; на ОП &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г. (ОПИК).</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1183 Tue, 18 Jul 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1186 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува&nbsp;<a href="http://www.opcompetitiveness.bg/images/module4/files/150/1886_2.009_Spisak_s_nedopusnatite_do_TFO_27.07.2017.pdf" target="_blank"></a><strong><em><a href="http://www.opcompetitiveness.bg/images/module4/files/150/1886_2.009_Spisak_s_nedopusnatite_do_TFO_27.07.2017.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка</span></a> </em></strong>по процедура № BG16RFOP002-2.009 &bdquo;Развитие на клъстери в България&rdquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1186 Thu, 27 Jul 2017 11:00:00 +0200 ЕКСПЕРТИ ОТ ГД ЕФК ПРЕДСТАВИХА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1185 <p style="text-align: justify;">С представяне на напредъка по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014- 2020, както и с посочване на основните моменти по отворената нова процедура "Разработване на продуктови и производствени иновации"</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1185 Fri, 21 Jul 2017 11:00:00 +0200 Обучение за бенефициенти, допълнително сключили договори за БФП по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1187 <p>Във връзка със стартиране изпълнението на <strong>допълнително</strong> сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.002 &bdquo;Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия&ldquo; на ОПИК се организира еднодневно обучение за бенефициенти на 8 август 2017 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1187 Mon, 31 Jul 2017 11:00:00 +0200 ОФИЦИАЛНО ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1188 <p style="text-align: justify;">Официално ще бъдат раздадени допълнително сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.002 &bdquo;Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия&ldquo; на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г. (ОПИК).</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1188 Fri, 04 Aug 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1191 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува&nbsp;<strong><em><span>Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка</span></em></strong><em><strong> </strong></em>по процедура № BG16RFOP002-3.002 &bdquo;Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия&ldquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1191 Thu, 10 Aug 2017 11:00:00 +0200 Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1192 <p style="text-align: justify;"><strong>Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти</strong><strong>&nbsp;</strong> <strong>&bdquo;Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите&ldquo;</strong><strong>&nbsp;по Приоритетна ос </strong><strong>3 </strong><strong>&bdquo;Енергийна и ресурсна ефективност&ldquo; на Оперативната програма.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1192 Fri, 18 Aug 2017 11:00:00 +0200 ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ 30 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1190 <p>&bdquo;Министерство на икономиката работи усилено в посока преодоляване на трудното финансиране, което имат стартиращите компании в България и е израз на увереността ни, че страната ни може да бъде дигитален хъб на Балканите&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1190 Tue, 08 Aug 2017 11:00:00 +0200 Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1193 <p style="text-align: justify;">Церемонията по връчването на сключените договори ще се проведе на&nbsp;<strong>24 август 2017 г.</strong>&nbsp;/четвъртък/,&nbsp;<strong> от 10.00 часа,</strong> в <strong>Гранд Хотел София</strong><strong>,</strong> <strong>ул. &bdquo;Гурко&ldquo; №1, Конферентна зала &bdquo;София&ldquo;</strong>. Регистрацията е от 09.15 часа.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1193 Mon, 21 Aug 2017 11:00:00 +0200 Обучения за кандидати процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1194 <p style="text-align: justify;">Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти &nbsp;<strong>BG16RFOP002-1.005 &bdquo;Разработване на продуктови и производствени иновации&ldquo; по ОПИК</strong><strong> </strong>се организират две еднодневни обучения на 31 август и 01 септември 2017 г. в град София.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1194 Wed, 23 Aug 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1195 <p style="text-align: justify;">Със Заповед РД-16-1165/24.08.2017 г. на Ръководителя на УО на ОПИК 2014-2020 е одобрено <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module6.php?menu_id=370" target="_blank">актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020.</a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1195 Thu, 24 Aug 2017 11:00:00 +0200 Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1196 <p style="text-align: justify;">През месец юли и август 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти по процедура <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=136" target="_blank">BG16RFOP002-1.002 &bdquo;Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия&ldquo; на ОПИК.</a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1196 Tue, 29 Aug 2017 11:00:00 +0200 Управляващият орган на ОПИК публикува сключен административен договор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1197 <p style="text-align: justify;">През месец август 2017 г. беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&amp;id=134" target="_blank">BG16RFOP002-1.001 &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&ldquo;</a> на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1197 Wed, 30 Aug 2017 11:00:00 +0200 Обучение за бенефициенти, сключили договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1198 <p>Във връзка с изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.001 &bdquo;Енергийна ефективност за малките и средни предприятия&ldquo; на ОПИК се организират обучения за бенефициенти.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1198 Wed, 30 Aug 2017 11:00:00 +0200 На 05.09.2017 г. до 17:30 ч. изтича срокът за предложения и коментари по обявена на 18.08.2017г. за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1199 <p style="text-align: justify;">Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти &bdquo;Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите&ldquo; по Приоритетна ос 3 &bdquo;Енергийна и ресурсна ефективност&ldquo; на ОПИК 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1199 Fri, 01 Sep 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува изменен и допълнен пакет документи по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1200 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК уведомява всички кандидат-бенефициенти, че на 22.08.2017 г. в &bdquo;Държавен вестник&ldquo; е обнародвано Постановление № 174 от 2017 г. на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1200 Fri, 15 Sep 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи пред http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1201 <p style="text-align: justify;"><strong>УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002 &bdquo;Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия&ldquo;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1201 Mon, 18 Sep 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие н http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1202 <p style="text-align: justify;"><strong>УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.009 &bdquo;Развитие на клъстери в България&rdquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1202 Thu, 21 Sep 2017 11:00:00 +0200 Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1203 <p style="text-align: justify;"><strong>Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти &bdquo;Насърчаване на предприемачеството&ldquo; по Приоритетна ос 2 &bdquo;Предприемачество и капацитет за растеж на МСП&ldquo; на Оперативната програма.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1203 Thu, 21 Sep 2017 11:00:00 +0200 Поради възникнал технически проблем на системата ИСУН 2020 срокът за подаване на проектните предложения по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ e удължен до 17.30ч на 27 септември 2017. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1204 <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Поради възникнал технически проблем на системата ИСУН 2020 срокът за подаване на проектните предложения по процедура BG16RFOP002-1.005 &bdquo;Разработване на продуктови и производствени иновации&ldquo; e удължен до 17.30ч на 27 септември 2017.</span></span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1204 Tue, 26 Sep 2017 11:00:00 +0200 Поради възникналия на 26.09.2017 г. технически проблем на системата ИСУН 2020, УО на ОПИК публикува Заповед за изменение и изменени условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1205 <p style="text-align: justify;">Поради възникналия на 26.09.2017 г. технически проблем на системата ИСУН 2020,&nbsp;УО на&nbsp;ОПИК публикува Заповед за изменение&nbsp;и изменени&nbsp;условията за кандидатстване по процедура <span lang="EN-US"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;;">BG16RFOP002-1.005 &bdquo;Разработване на продуктови и производствени иновации&ldquo;.</span></span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1205 Wed, 27 Sep 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1206 <p style="text-align: justify;"><strong>УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.</strong>&nbsp;&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1206 Fri, 29 Sep 2017 11:00:00 +0200 Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1207 <p style="text-align: justify;">Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура <strong>BG16RFOP002-2.009 &bdquo;Развитие на клъстери в България&ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1207 Wed, 04 Oct 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1208 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК уведомява всички кандидат-бенефициенти, че на 22.08.2017 г. в &bdquo;Държавен вестник&ldquo; е обнародвано Постановление № 174 от 2017 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1208 Mon, 09 Oct 2017 11:00:00 +0200 Комитетът за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП взе решение за увеличаване на бюджета по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1209 <p style="text-align: justify;">В рамките на писмена процедура, проведена в периода 21 септември &ndash; 6 октомври 2017 г. Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП взе решение увеличаване на бюджета на процедура BG16RFOP002-3.001 &bdquo;Енергийна ефективност за малките и средни предприятия&ldquo; на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г. със средства в размер на 154 115 400,60 лева.&nbsp; &nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1209 Tue, 17 Oct 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1210 <p>УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 &bdquo;Енергийна ефективност за малките и средните предприятия&rdquo;.&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1210 Wed, 18 Oct 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1211 <p style="text-align: justify;"><span>УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 &bdquo;Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия&ldquo;.</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1211 Thu, 19 Oct 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1212 <p style="text-align: justify;"><span>УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.001 &bdquo;Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията&ldquo;</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1212 Thu, 19 Oct 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1213 <p style="text-align: justify;"><span>УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в МСП&ldquo;.</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1213 Thu, 19 Oct 2017 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на одобрените, резервните и отхвърлените проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1214 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК публикува Списък на одобрените, резервните и отхвърлените проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-3.002 &bdquo;Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1214 Fri, 27 Oct 2017 11:00:00 +0200 BG16RFOP002-1.004-0002 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1215 <p style="text-align: justify;">BG16RFOP002-1.004-0002 &ldquo;Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост&ldquo;&nbsp;<span lang="EN-US">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1215 Tue, 31 Oct 2017 12:00:00 +0200 С влязло в сила изменение в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, срокът по чл. 36, ал 2. е променен от 10-дневен на 30-дневен. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1216 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">С влязло в сила изменение в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, срокът по чл. 36, ал 2. е променен от 10-дневен на 30-дневен.</span></span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1216 Tue, 31 Oct 2017 12:00:00 +0200 Със Заповед РД-16-1453/08.11.2017 г. на Ръководителя на УО на ОПИК 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1217 <p><span>Със Заповед РД-16-1453/08.11.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020.</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1217 Wed, 08 Nov 2017 12:00:00 +0200 УO на ОПИК 2014-2020 кани Министерство на туризма да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1218 <p>УO на ОПИК 2014-2020 кани Министерство на туризма да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1218 Thu, 09 Nov 2017 12:00:00 +0200 През месец ноември 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъст http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1219 <p style="text-align: justify;"><span>През месец ноември 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ&nbsp;</span><strong>BG16RFOP002-2</strong><strong>.009</strong><strong>&nbsp;&bdquo;Развитие на клъстери в България&ldquo;</strong><strong>&nbsp;</strong><span>на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г.</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1219 Tue, 14 Nov 2017 12:00:00 +0200 Във връзка с одобряване на доклада от работата на Оценителна комисия за повторна оценка УО на ОПИК информира за следното: http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1220 <p style="text-align: justify;">Във връзка с одобряване на доклада от работата на Оценителна комисия за повторна оценка УО на ОПИК информира за следното:</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1220 Wed, 15 Nov 2017 12:00:00 +0200 BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1221 <p style="text-align: justify;">BG16RFOP002-2.011 &bdquo;Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1221 Thu, 16 Nov 2017 12:00:00 +0200 BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1222 <p style="text-align: justify;">BG16RFOP002-3.003 &bdquo;Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)&ldquo;</p> <div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; text-align: justify;"></div> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1222 Mon, 20 Nov 2017 12:00:00 +0200 Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1487/20.11.2017 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1223 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1487/20.11.2017 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1223 Mon, 20 Nov 2017 12:00:00 +0200 ПОКАНА за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК на 28, 29 и 30 ноември 2017 г. в гр. София http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1224 <p><strong>ПОКАНА&nbsp;</strong><em style="font-size: 0.9em;">за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-3.001 &bdquo;Енергийна ефективност за малките и средни предприятия&ldquo; на ОПИК</em></p> <p>на&nbsp;<strong>28, 29 и 30 ноември 2017 г. в гр. София</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1224 Tue, 21 Nov 2017 12:00:00 +0200 ПОКАНА за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на ОПИК на 27 ноември 2017 г. в гр. София http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1225 <p style="text-align: justify;">ПОКАНА за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.009 &bdquo;Развитие на клъстери в България&ldquo; на ОПИК&nbsp; на 27 ноември 2017 г. в гр. София</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1225 Tue, 21 Nov 2017 12:00:00 +0200 ОБЯВА за процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1226 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; - Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 &bdquo;Енергийна и ресурсна ефективност", Инвестиционен приоритет 3.2 Ресурсна ефективност, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:</p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="/module4.php?menu_id=361&amp;id=163" target="_blank">BG16RFOP002-3.004 &bdquo;Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите&ldquo;</a></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1226 Tue, 21 Nov 2017 12:00:00 +0200 Зам.-министър Александър Манолев ще представи напредъка по ОПИК към края на 2017 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1227 <p style="text-align: justify;"><strong><em>Зам.-министър Александър Манолев ще представи напредъка по ОПИК към края на 2017 г.</em></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1227 Thu, 23 Nov 2017 12:00:00 +0200 ПОЛОВИН МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН ДОСТИГАТ ДО БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1228 <p style="text-align: justify;"><strong>ПОЛОВИН МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН ДОСТИГАТ ДО БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА &bdquo;ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ&ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1228 Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 +0200 Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1229 <p style="text-align: justify;">Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 за 2018 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1229 Wed, 29 Nov 2017 12:00:00 +0200 МИГ - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020 В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.012 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1230 <p style="text-align: justify;">МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: &bdquo;ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020&rdquo; В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=392" target="_blank">ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ</a> ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.012 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН &bdquo;ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН&raquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1230 Thu, 30 Nov 2017 12:00:00 +0200 СНЦ „МИГ– ОБЩИНА МАРИЦА" С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020 В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.013 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1231 <p style="text-align: justify;">СНЦ &bdquo;МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА &ndash; ОБЩИНА МАРИЦА" С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: &bdquo;ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020&rdquo; В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=392" target="_blank">ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ</a> ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.013 МИГ &ndash; ОБЩИНА МАРИЦА М08&nbsp; &bdquo;ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ&ldquo;&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1231 Thu, 30 Nov 2017 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1232 <p><span>УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 &bdquo;Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите&ldquo;</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1232 Wed, 06 Dec 2017 12:00:00 +0200 МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG 16RFOP002-2.014 МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 – „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1233 <p style="text-align: justify;">МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020&rdquo; В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG 16RFOP002-2.014 МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 &ndash; &bdquo;ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП&rdquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1233 Tue, 12 Dec 2017 12:00:00 +0200 Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1234 <p>Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти&nbsp; &bdquo;Насърчаване на предприемачеството&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1234 Tue, 12 Dec 2017 12:00:00 +0200 BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1235 <p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify; font-size: 0.9em;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г. (ОПИК) кани </span><strong style="text-align: justify; font-size: 0.9em;">Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)</strong><span style="text-align: justify; font-size: 0.9em;"> да представи проектно/и предложение/я по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ:&nbsp; </span><strong style="text-align: justify; font-size: 0.9em;">BG16RFOP002-2.015 &bdquo;Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)&ldquo;&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1235 Fri, 22 Dec 2017 12:00:00 +0200 През месец декември 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на БФП с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.002 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1236 <p style="text-align: justify;">През месец декември 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на БФП с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.002</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1236 Thu, 28 Dec 2017 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1237 <p>УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.005 &bdquo;Разработване на продуктови и производствени иновации&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1237 Thu, 04 Jan 2018 12:00:00 +0200 ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ НА ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1238 <p>ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА&nbsp; &bdquo;ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ&ldquo; НА ОПИК</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1238 Wed, 10 Jan 2018 12:00:00 +0200 СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1239 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура &bdquo;Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите&ldquo; &nbsp;по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1239 Thu, 11 Jan 2018 12:00:00 +0200 ЗАМ.-МИНИСТЪР МАНОЛЕВ ВРЪЧИ ДОГОВОРИ ЗА БЛИЗО 195 МЛН. ЛВ. ПО ОПИК ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1240 <p style="text-align: justify;">&bdquo;Започваме годината с връчването на 50 договора на обща стойност близо 195 млн. лв. С тях стойността на договорените средства по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; надхвърля 1,5 млрд. лв. или близо 64% от целия наличен ресурс&ldquo;.&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1240 Mon, 15 Jan 2018 12:00:00 +0200 Управляващият орган на ОПИК публикува презентации по процедура BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1241 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на ОПИК публикува <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/images/module4/files/152/1979_3.002-EE_presentations_11.01.2018.zip">презентации</a>, изнесени в рамките на&nbsp; обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия", проведено на 11.01.2018г.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1241 Mon, 15 Jan 2018 12:00:00 +0200 BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1242 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани <strong>Министерството на енергетиката (МЕ) </strong>да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: &nbsp;<strong>BG16RFOP002-4.001 &bdquo;Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България &ndash; Сърбия&ldquo; .</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1242 Tue, 16 Jan 2018 12:00:00 +0200 Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1243 <p><strong>Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1243 Wed, 24 Jan 2018 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1244 <p style="text-align: justify;"><strong>УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.005 &bdquo;Разработване на продуктови и производствени иновации&ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1244 Thu, 25 Jan 2018 12:00:00 +0200 ПРИКЛЮЧИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1245 <p style="text-align: center;"><strong>ПРИКЛЮЧИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОЦЕДУРА &bdquo;ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ&ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1245 Thu, 25 Jan 2018 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Втори допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1246 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 (ОПИК) публикува<a href="http://www.opcompetitiveness.bg/images/module4/files/156/1992_dop_spisak_2_procedura_PPI.pdf">&nbsp;</a><strong>Втори допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка<a href="http://www.opcompetitiveness.bg/images/module4/files/156/1992_dop_spisak_2_procedura_PPI.pdf"> </a></strong>по процедура BG16RFOP002-1.005 &bdquo;Разработване на продуктови и производствени иновации&ldquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1246 Thu, 01 Feb 2018 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.002, включени в повторна оценка в изпълнение на съдебно разпореждане на Върховен Административен съд http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1247 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК публикува допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.002, включени в повторна оценка в изпълнение на съдебно разпореждане на Върховен Административен съд</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1247 Tue, 06 Feb 2018 12:00:00 +0200 СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.019-МИГ ИСПЕРИХ, МЯРКА ОПИК1 „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1248 <p style="text-align: justify;"><strong>СНЦ &bdquo;МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА &ndash; ИСПЕРИХ&ldquo;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА&nbsp;</strong><strong>ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА:</strong><strong>&nbsp;&bdquo;ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020&rdquo; В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.019-МИГ ИСПЕРИХ, МЯРКА ОПИК1 &bdquo;КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП&ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1248 Fri, 09 Feb 2018 12:00:00 +0200 Изборът на финансови посредници по инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ навлиза в заключителен етап http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1249 <p style="text-align: justify;"><strong>Изборът на финансови посредници по инструмент </strong><strong>&bdquo;</strong><strong>Фонд за ускоряване и начално финансиране&ldquo; навлиза в заключителен етап</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1249 Mon, 12 Mar 2018 12:00:00 +0200 STARTUP EUROPE WEEK SOFIA 2018 ДУХЪТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ДЕЙСТВИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1250 <p class="Default" style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p class="Default" style="text-align: center;"><strong>STARTUP EUROPE WEEK SOFIA 2018</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="Default" style="text-align: center;"><strong>ДУХЪТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ДЕЙСТВИЕ </strong><strong>&nbsp;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1250 Mon, 12 Mar 2018 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списъци по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1251 <p style="text-align: center;"><strong>УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-</strong><strong>1</strong><strong>.00</strong><strong>5</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&bdquo;</strong><strong>Разработване на продуктови и производствени иновации</strong><strong>&rdquo;</strong><strong>&nbsp;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1251 Tue, 20 Mar 2018 12:00:00 +0200 Обявена е процедурата за избор на финансов посредник за Фонд за рисков капитал http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1252 <p><strong>Фонд за рисков капитал:&nbsp;<em>67 млн. лв.</em></strong><strong><em>,</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>предоставени от Фонд на Фондовете</em></strong><strong><em>,</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>ще подкрепят инвестиции в иновативни български компании</em></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1252 Wed, 16 May 2018 11:00:00 +0200 Шесто официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1253 <p><span>Шесто официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1253 Mon, 21 May 2018 11:00:00 +0200 ИЗМЕНЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1254 <p>ИЗМЕНЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1254 Wed, 23 May 2018 11:00:00 +0200 ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1255 <p style="text-align: justify;">Официално ще бъдат връчени сключените договори по процедура&nbsp;<strong><a href="/module4.php?menu_id=364&amp;id=156">BG16RFOP002-1.005 &bdquo;Разработване на продуктови и производствени иновации&ldquo;</a></strong>&nbsp;по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г. (ОПИК).</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1255 Mon, 11 Jun 2018 11:00:00 +0200 СТАРТИРАТ ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ ЗА 40 МЛН. ЛВ. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1256 <p><strong>СТАРТИРАТ ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ ЗА 40 МЛН. ЛВ.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1256 Thu, 14 Jun 2018 11:00:00 +0200 Изпращане на покани до кандидати по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1257 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на ОПИК ще изпрати покани за сключване на административен договор до кандидатите, които в резултат от проведената оценка по процедурата са получили 82 т. и 83 т.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1257 Tue, 19 Jun 2018 11:00:00 +0200 Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на ОПИК 2014-2020, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1258 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; - Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Инвестиционен приоритет 2.1. &bdquo;Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството&rdquo; на Приоритетна ос 2 &bdquo;Предприемачество и капацитет за растеж на МСП&ldquo;, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>BG16RFOP002-2.024 &bdquo;Насърчаване на предприемачеството&ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1258 Wed, 20 Jun 2018 11:00:00 +0200 СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1259 <p>Кампанията ще се проведе в периода от 02 до 11 юли 2018 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1259 Wed, 27 Jun 2018 11:00:00 +0200 Министърът на икономиката откри информационни дни за представяне на процедура "Насърчаване на предприемачеството" в градовете Ямбол и Стара Загора http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1260 <p style="text-align: justify;">Днес министърът на икономиката Емил Караниколов, откри информационните дни за представяне на процедура <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&amp;id=166">BG16RFOP002-2.024 &bdquo;Насърчаване на предприемачеството&ldquo;</a> по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 в градовете Ямбол и&nbsp;Стара Загора.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1260 Mon, 02 Jul 2018 11:00:00 +0200 Извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. - 29.06.2018 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1261 <p><span>Извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. - 29.06.2018</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1261 Mon, 02 Jul 2018 11:00:00 +0200 В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1262 <p>На 6 юли 2018 г., в гр. София, се проведе информационен ден по процедурата за &bdquo;Насърчаване на предприемачеството&ldquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1262 Fri, 06 Jul 2018 11:00:00 +0200 В периода 04.07.2018 г. - 05.07.2018 г. УО на ОПИК 2014 – 2020 проведе обучение на Местните инициативни групи във връзка с подпомагане на процеса по успешното изпълнение на мерките в стратегиите за местно развитие с финансиране по програмата. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1263 <p style="text-align: justify;">В рамките на обучението бяха връчени официално и първите 4 договора, подписани в резултат на успешно проведени процедури за подбор на проекти с финансиране по ОПИК 2014-2020</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1263 Fri, 06 Jul 2018 11:00:00 +0200 Повече от 350 проекта с БФП за всеки един до 200 хил. лв. ще бъдат финансирани по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ на ОПИК, съобщи днес на информационния ден в гр. Пловдив заместник-министърът на икономиката Александър Манолев. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1264 <p>В събитието участие взеха и заместник-кмета на Пловдив Розалин Петков и заместник-областния управител Петър Петров.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1264 Tue, 10 Jul 2018 11:00:00 +0200 Анализи на често срещаните нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1265 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК 2014-2020 г. публикува линк на който може да намерите анализи на често срещаните нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки- <a href="http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/25">http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/25</a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1265 Wed, 18 Jul 2018 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1266 <p style="text-align: justify;">Списъкът се публикува на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 18, ал. 3 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1266 Wed, 25 Jul 2018 11:00:00 +0200 Въвеждане на нова функционалност в системата ИСУН 2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1267 <p>Въвеждане на нова функционалност в системата ИСУН 2020</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1267 Wed, 01 Aug 2018 11:00:00 +0200 Избрани са финансови посредници за изпълнението на Фонд за ускоряване и начално финансиране http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1268 <p><strong>Избрани са финансови посредници за изпълнението на Фонд за ускоряване и начално финансиране</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1268 Thu, 16 Aug 2018 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на БФП „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1269 <p style="text-align: justify;"><strong>УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-3.004 &bdquo;Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите&ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1269 Mon, 20 Aug 2018 11:00:00 +0200 СКЛЮЧЕНИ СА 1 869 ДОГОВОРА НА ОБЩА СТОЙНОСТ НАД 250 МЛН. ЕВРО В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1270 <p><strong>СКЛЮЧЕНИ СА 1&nbsp;869 ДОГОВОРА НА ОБЩА СТОЙНОСТ НАД 250 МЛН. ЕВРО В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ&nbsp; В БЪЛГАРИЯ</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1270 Thu, 23 Aug 2018 11:00:00 +0200 Удължаване на срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1271 <p style="text-align: justify;">ГД ЕФК, в качеството си на УО на ОПИК 2014-2020, уведомява всички потенциални кандидати, че планира да удължи двата крайни срока за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.024 &bdquo;Насърчаване на предприемачеството&ldquo;.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1271 Fri, 31 Aug 2018 11:00:00 +0200 Удължаване на срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1272 <p style="text-align: justify;">Първият краен срок за подаване на проектни предложения се изменя от 16:30 часа на 05.09.2018 г. на <strong>16:30 часа на</strong> <strong>08.10.2018 г.,</strong> а вторият краен срок за подаване на проектни предложения от 16:30 часа на 07.11.2018 г. на <strong>16:30 часа на</strong> <strong>10.12.2018 г.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1272 Wed, 05 Sep 2018 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува списъци по процедура № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1273 <p><strong>УО на ОПИК публикува списъци по процедура № BG16RFOP002-3.004 &bdquo;Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите&ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1273 Tue, 25 Sep 2018 11:00:00 +0200 УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1274 <p style="text-align: justify;"><span>УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 201</span><span>9 г.</span><span>&nbsp;</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1274 Fri, 28 Sep 2018 11:00:00 +0200 Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1275 <p style="text-align: justify;"><strong>Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти</strong>&nbsp;&nbsp;<strong>&bdquo;Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия&ldquo;&nbsp;по Приоритетна ос&nbsp;2&nbsp;&bdquo;Предприемачество и капацитет за растеж на МСП&ldquo; на Оперативната програма.</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1275 Mon, 22 Oct 2018 11:00:00 +0200 УО на ОПИК организира срещи с бизнеса и научните организации за обсъждане на концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1276 <p style="text-align: justify;">Фокусът на срещите ще бъде върху идентифициране на конкретните потребности на бизнеса и науката, както и получаване на обратна връзка (предложения, препоръки, мнения) за параметрите на процедурата &ndash; допустими кандидати; дейности; разходи и др.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1276 Tue, 23 Oct 2018 11:00:00 +0200 Презентация от срещите с бизнеса и научните организации за обсъждане на Концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1277 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК публикува Презентация от срещите с бизнеса и научните организации за обсъждане на Концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1277 Fri, 16 Nov 2018 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1278 <h1 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">УО на ОПИК публикува Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент</span></h1> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1278 Fri, 16 Nov 2018 12:00:00 +0200 ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1279 <p><strong>ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019&nbsp;г.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1279 Fri, 30 Nov 2018 12:00:00 +0200 ГОДИШНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1280 <p style="text-align: justify;">Събитието ще се проведе на <strong>4 декември&nbsp; 2018</strong> г. (вторник), от 9:30 &ndash; 10:30 часа (регистрация от 09:00 до 9:30), в зала на хотел &bdquo;Интерконтинентал София&ldquo; /бивш &bdquo;Радисън&ldquo;/, гр. София.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1280 Mon, 03 Dec 2018 12:00:00 +0200 ОТ СТАРТИРАНЕТО НА ОПИК СА ПОДПИСАНИ БЛИЗО 2 ХИЛЯДИ ДОГОВОРА ЗА 1.7 МЛРД. ЛЕВА http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1281 <p>По време на събитието бяха връчени 61 договора по процедура &bdquo;Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите&ldquo; с обща стойност на БФП 49 299 471 лв.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1281 Tue, 04 Dec 2018 12:00:00 +0200 Презентации от проведено обучение на бенефициенти по процедура 3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1282 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК публикува презентации от проведено на 04.12.2018 г. обучение на бенефициенти по процедура 3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите"</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1282 Fri, 07 Dec 2018 12:00:00 +0200 ПОЛУЧЕНИ СА НАД 2 ХИЛ. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1283 <p style="text-align: justify;">Над 2 хиляди са получените проектни предложения в рамките на двата крайни срока по процедура BG16RFOP002-2.024 &bdquo;Насърчаване на предприемачеството&ldquo; по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1283 Thu, 13 Dec 2018 12:00:00 +0200 Управляващият орган на ОПИК обявява процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1284 <p style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo; - Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 &bdquo;Предприемачество и капацитет за растеж на МСП&ldquo;, Инвестиционен приоритет 2.2 &bdquo;Капацитет за растеж на МСП&rdquo; като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>BG16RFOP002-2.040 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия&ldquo;.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1284 Mon, 17 Dec 2018 12:00:00 +0200 Европейската Комисия одобри промяна в Oперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1285 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Oперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г. публикува изменена оперативна програма, одобрена с Решение № С (2018) 8712 от 11.12.2018 г. на Европейската Комисия</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1285 Tue, 18 Dec 2018 12:00:00 +0200 Подписа се договор за Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1286 <p style="text-align: justify;">На 21.12.2018 г. между Управляващия орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 /ОПИК/ и проектната компания &bdquo;Ай Си Джи Би&ldquo; АД се подписа Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект &bdquo;Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция &ndash; България&ldquo;. Общата стойност на проекта е в размер на 559.2 млн. лв., като отпуснатите безвъзмездни средства по ОПИК са в размер на 76.2 млн. лв.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1286 Thu, 27 Dec 2018 12:00:00 +0200 СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1287 <p style="text-align: justify;">Кампанията ще се проведе в периода от 15 януари 2019 г. до 04 февруари 2019 г. в градовете Варна, Русе, Монтана, Стара Загора, Пловдив, Благоевград и София.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1287 Wed, 09 Jan 2019 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по първи краен срок за кандидатстване с проектни предложения по процедура за БФП № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството" http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1288 <p style="text-align: justify;">Кандидатите, чиито проектни предложения не се допускат до техническа и финансова оценка могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им в едноседмичен срок от съобщаването в ИСУН 2020.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1288 Thu, 31 Jan 2019 12:00:00 +0200 ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1289 <p><span>С проведения днес в гр. София информационен ден приключи информационната кампания, която ГД ЕФК, в качеството си на УО на ОПИК 2014-2020 г. организира за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1289 Mon, 04 Feb 2019 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по първи краен срок за кандидатстване с проектни предложения по процедура запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP00 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1290 <p><strong>УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по първи краен срок за кандидатстване с проектни предложения по процедура запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024 &bdquo;Насърчаване на предприемачеството&ldquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1290 Fri, 08 Feb 2019 12:00:00 +0200 Фонд на фондовете избра мениджър, който ще инвестира 67 млн. лв. в иновативни и високотехнологични компании http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1291 <p>Днес, 20 февруари 2019 г., Фонд на фондовете (ФнФ) излезе с решение относно избора на финансов посредник за управлението на Фонд за рисков капитал (ФРК).</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1291 Wed, 20 Feb 2019 12:00:00 +0200 ТЕМАТИЧНИ СРЕЩИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ“ В РАМКИТЕ НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1292 <p style="text-align: justify;">В стремежа си да разработи възможно най-близка до нуждите на бизнеса и научно-изследователските организации процедура, УО инициира тематични срещи с потенциални кандидати по процедура &bdquo;Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1292 Mon, 25 Feb 2019 12:00:00 +0200 Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1293 <p><a title="Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти &bdquo;Развитие на иновационни клъстери&ldquo;" href="http://opic.bg/news/obshchestveno-obszhdane-na-dokumentatsiya-po-protsedura-za-podbor-na-proekti-razvitie-na-inovatsionni-klsteri"> <h4>Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти &bdquo;Развитие на иновационни клъстери&ldquo;</h4> </a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1293 Wed, 27 Feb 2019 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по втори краен срок за кандидатстване с проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1295 <p style="text-align: justify;">Кандидатите, чиито проектни предложения не се допускат до техническа и финансова оценка могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им в едноседмичен срок от изпращане на уведомлението за недопускане в ИСУН 2020.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1295 Fri, 29 Mar 2019 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува списъци на проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1296 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 &bdquo;Насърчаване на предприемачеството&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1296 Fri, 29 Mar 2019 12:00:00 +0200 BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1297 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК кани ИАНМСП да представи проектно/и предложение/я по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.052 &ldquo;Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на ИАНМСП&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1297 Wed, 24 Apr 2019 11:00:00 +0200 Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1298 <p style="text-align: justify;">Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 (ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти <a href="/module4.php?menu_id=391&amp;id=173">&bdquo;Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)&ldquo; </a>по Приоритетна ос 1 &bdquo;Технологично развитие и иновации&ldquo; на ОПИК.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1298 Mon, 13 May 2019 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува списъци на проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1299 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 &bdquo;Насърчаване на предприемачеството&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1299 Thu, 16 May 2019 11:00:00 +0200 ФОНДЪТ ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ ПРЕДОСТАВЯ ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В РАЗМЕР НА 47.1 МЛН. ЛВ. ПО ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1300 <p style="text-align: justify;">На 29.05.2019 г., Фонд на фондовете подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд за рисков капитал, който ще предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 милиона лева от ОПИК, съфинансирани от ЕСИФ.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1300 Wed, 29 May 2019 11:00:00 +0200 ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ НА ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1301 <p style="text-align: justify;">Управляващия орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 проведе обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.024 &bdquo;Насърчаване на предприемачеството&ldquo;. Обучението се проведе на 18 и 19 юни 2019 г. в гр. София.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1301 Fri, 21 Jun 2019 11:00:00 +0200 BG16RFOP002-3.005 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1302 <div class="field field--name-field-subtitle field--type-string-long field--label-hidden field__item" style="text-align: justify;">Главна дирекция &bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособност&rdquo;, Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&rdquo; 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-3.005 &bdquo;Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)&ldquo;</div> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1302 Fri, 28 Jun 2019 11:00:00 +0200 ОФИЦИАЛНО БЯХА ПОДПИСАНИ ДВА ДОГОВОРА ЗА „РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕРКИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТТА НА ИАНМСП“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1303 <p style="text-align: justify;">На 28.06.2019 г., на официална церемония в сградата на министерство на икономиката бяха подписани два административни договора за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP002-2.052</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1303 Fri, 28 Jun 2019 11:00:00 +0200 Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по втори краен срок на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1304 <p style="text-align: justify;">Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти <strong>BG16RFOP002-2.024 &bdquo;Насърчаване на предприемачеството&ldquo; по втори краен срок</strong><strong> </strong>и одобрен оценителен доклад от Ръководителя на Управляващия орган, уведомяваме кандидатите от списъка на предложените за финансиране проектни предложения, че ще бъдат поканени за сключване на административни договори за предоставяне на БФП поетапно &ndash; в зависимост от поредността в класирането на подаденото от тях проектно предложение.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1304 Mon, 15 Jul 2019 11:00:00 +0200 ПРОВЕДЕ СЕ ТРАДИЦИОННАТА СРЕЩА МЕЖДУ БТПП И УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2010 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1305 <p style="text-align: justify;"><strong>ПРОВЕДЕ СЕ ТРАДИЦИОННАТА СРЕЩА МЕЖДУ БТПП И УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА &bdquo;ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ&ldquo; 2014-2010</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1305 Thu, 18 Jul 2019 11:00:00 +0200 РАЗЯСНЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСOБНОСТ“ 2014-2020 ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1306 <p style="text-align: justify;"><strong>РАЗЯСНЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА &bdquo;ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСOБНОСТ&ldquo; 2014-2020 ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 &bdquo;НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО&ldquo; ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА&nbsp;ПОМОЩ</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1306 Fri, 19 Jul 2019 11:00:00 +0200 УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1307 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстерите в България.</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1307 Fri, 26 Jul 2019 11:00:00 +0200 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКИ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПИК ЗА 2018 Г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1308 <p><span><span><span lang="bg-BG"><strong>ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКИ</strong></span></span></span><span lang="bg-BG">&nbsp;</span><span><span><span lang="bg-BG"><strong>ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПИК ЗА 2018 Г.</strong></span></span></span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1308 Mon, 05 Aug 2019 11:00:00 +0200 ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1309 <p style="text-align: justify;"><span>ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027</span></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1309 Mon, 05 Aug 2019 11:00:00 +0200 СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.016 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“ ПО ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1310 <p style="text-align: justify;">ГД ЕФК, в качеството си на УО на ОПИК 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.016 &bdquo;Развитие на иновационни клъстери&ldquo; &nbsp;по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1310 Wed, 14 Aug 2019 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1311 <p><strong>УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.040 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия&rdquo;</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1311 Mon, 09 Sep 2019 11:00:00 +0200 ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.016 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“ ПО ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1312 <h1><span style="font-size: medium;">ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.016 &bdquo;РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ&ldquo; ПО ОПИК</span></h1> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1312 Thu, 12 Sep 2019 11:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1313 <p style="text-align: justify;"><strong>УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.040 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия&rdquo;</strong></p> <div style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></div> <p style="text-align: justify;"><a name="_GoBack"></a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1313 Tue, 17 Sep 2019 11:00:00 +0200 Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по втори краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1314 <p style="text-align: justify;">Общият брой на сключените договори по втори краен срок за кандидатстване на процедура BG16RFOP002-2.024 от списъка на одобрените за финансиране кандидати възлиза на <strong>153 бр</strong>. договори с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ &ndash; <strong>28&nbsp;869&nbsp;315.04 лв.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1314 Wed, 18 Sep 2019 11:00:00 +0200 Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1315 <p><strong>Процедурата е с краен срок</strong> за подаване на проектни предложения <strong>16:30 часа на 20.01.2020 г.</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1315 Wed, 18 Sep 2019 11:00:00 +0200 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, РАБОТЕЩИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1316 <p>ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, РАБОТЕЩИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1316 Fri, 27 Sep 2019 11:00:00 +0200 УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1317 <p>На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 публикува за обществено обсъждане&nbsp;<a href="/images/filerepository/4128_IGRP_2020.pdf" target="_blank"><strong>проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г.</strong></a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1317 Mon, 30 Sep 2019 11:00:00 +0200 СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“ ПО ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1318 <p>Кампанията ще се проведе в периода от 17 октомври 2019 г. до 05 декември 2019 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1318 Wed, 09 Oct 2019 11:00:00 +0200 Oбществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1319 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти &bdquo;Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия&ldquo;&nbsp;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1319 Fri, 18 Oct 2019 11:00:00 +0200 Фонд на фондовете стартира процедура за избор на мениджър на Фонд за технологичен трансфер http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1320 <p style="text-align: justify;">Фонд на фондовете започна процедура за избор на финансов посредник за управлението на Фонд за технологичен трансфер. Инструментът е подкрепен със средства от Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1320 Fri, 01 Nov 2019 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.040 http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1321 <p style="text-align: justify;">Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия&ldquo;, Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 (ОПИК) публикува:</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1321 Fri, 15 Nov 2019 12:00:00 +0200 СЪОБЩЕНИЕ: Относно публикувания от УО на ОПИК в публичния модул на адрес http://2020.eufunds.bg списък на проектните предложения, подадени по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1322 <p style="text-align: justify;"><strong>СЪОБЩЕНИЕ: Относно публикувания от УО на ОПИК в публичния модул на адрес </strong><a href="http://2020.eufunds.bg/"><strong>http://2020.eufunds.bg</strong></a><strong> списък на проектните предложения, подадени по процедура BG16RFOP002-2.040 &bdquo;Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия&ldquo; на ОПИК</strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1322 Fri, 15 Nov 2019 12:00:00 +0200 Фонд на фондовете предоставя нови средства от 35.6 млн. лв. за стартъпи http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1324 <p><em>Избран за финансов посредник е Обединение &bdquo;Витоша Венчър Партнърс&ldquo;</em></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1324 Thu, 28 Nov 2019 12:00:00 +0200 Главният директор на ГД ЕФК и Ръководител на УО на ОПИК взе участие в 14-та годишна конференция, посветена на оперативните програми за конкурентоспособност, организирана от Министерство на финансите на Унгария в сътрудничество с Европейската комисия http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1325 <p style="text-align: justify;">Главният директор на ГД ЕФК и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; (ОПИК), г-жа Смилена Костова, взе участие в 14-та годишна конференция, посветена на оперативните програми за конкурентоспособност, в Будапеща.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1325 Thu, 28 Nov 2019 12:00:00 +0200 Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. участва в изложение “Sofia international money exhibition” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1326 <p style="text-align: justify;">През 2020 г. ще заработят още 3 фонда за дялови инвестиции с размер на публичните средства по ОПИК от около 85 млн. лв.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1326 Thu, 28 Nov 2019 12:00:00 +0200 РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН И ЕКИП ОТ ГД ЕФК ПРЕДСТАВИХА НАПРЕДЪКА ПО ОПИК 2014-2020 И ОПИМСП 2014-2020 НА ГОДИШНА СРЕЩА С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, В ГР. БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1327 <p style="text-align: justify;">Главният директор на ГД ЕФК и Ръководител на Управляващия орган, г-жа Смилена Костова, и екип на ГД ЕФК представиха постигнатия напредък по Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 /ОПИК/ и Оперативна програма &bdquo;Инициатива за малки и средни предприятия&ldquo; 2014-2020 /ОПИМСП/ на Годишна среща с Европейската комисия на 6 ноември 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1327 Wed, 06 Nov 2019 12:00:00 +0200 ГЛАВНИЯТ ДИРЕКТОР НА ГД ЕФК ВЗЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ТЕМА „ИНОВАЦИОННИЯТ ПРИНЦИП – РАЗВИТИЕ НА БЛАГОПРИЯТНА ЗА ИНОВАЦИИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНА КУЛТУРА“ В ХЕЛЗИНКИ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1328 <p>Конференцията беше организирана от Министерство на икономиката и заетостта на Финландия в сътрудничество с Европейската комисия и под егидата на Финландското председателство на Съвета на ЕС.<strong></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1328 Tue, 03 Dec 2019 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува актуализирани и допълнени списъци по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, след проведена преоценка на проектни предложения http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1329 <p><a title="УО на ОПИК публикува актуализирани и допълнени списъци по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.024 &bdquo;Насърчаване на предприемачеството&ldquo;, след проведена преоценка на проектни предложения " href="http://www.opic.bg/news/uo-na-opik-publikuva-aktualizirani-i-doplneni-spistsi-po-prvi-kraen-srok-na-protsedura-bg16rfop002-2024-nasrchavane-na-predpriemachestvoto-sled-provedena-preotsenka-na-proektni-predlozheniya"> </a> <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК публикува актуализирани и допълнени списъци по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.024 &bdquo;Насърчаване на предприемачеството&ldquo;, след проведена преоценка на проектни предложения</p> <a title="УО на ОПИК публикува актуализирани и допълнени списъци по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.024 &bdquo;Насърчаване на предприемачеството&ldquo;, след проведена преоценка на проектни предложения " href="http://www.opic.bg/news/uo-na-opik-publikuva-aktualizirani-i-doplneni-spistsi-po-prvi-kraen-srok-na-protsedura-bg16rfop002-2024-nasrchavane-na-predpriemachestvoto-sled-provedena-preotsenka-na-proektni-predlozheniya"> </a></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1329 Mon, 09 Dec 2019 12:00:00 +0200 ГОЛЯМО ГОДИШНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1330 <p style="text-align: justify;">На 18 декември 2019 г. (сряда), от 10.30 часа, в зала &bdquo;Мусала I+II&ldquo; на Хотел Хилтън, гр. София ще се проведе Годишното информационно събитие (ГИС) на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1330 Tue, 17 Dec 2019 12:00:00 +0200 Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1331 <p style="text-align: justify;">С оглед осигуряване на спазването на срока по чл.37, ал.1 от ЗУСЕСИФ, поканите ще се изпращат поетапно.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1331 Tue, 17 Dec 2019 12:00:00 +0200 ПОДКРЕПЕНИ СА БЛИЗО 2 500 БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 1.2 МЛРД. ЛВ. ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1332 <p>Това стана ясно на проведеното на 18.12.2019 г. , в х-л &bdquo;Хилтън&ldquo;, гр. София Годишно информационно събитие на ОПИК 2014-2020 г.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1332 Wed, 18 Dec 2019 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1333 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК кани Българския институт по метрология да представи проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.064 &bdquo;Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество&ldquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1333 Fri, 20 Dec 2019 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери” http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1334 <p style="text-align: justify;">УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-1.016 &bdquo;Развитие на иновационни клъстери&rdquo;</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1334 Tue, 07 Jan 2020 12:00:00 +0200 Срок за кандидатстване по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1335 <p>Във връзка с постъпили искания за удължаване на срока за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.018, УО на ОПИК информира всички заинтересовани страни, че към момента не съществуват нормативни основания за посоченото</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1335 Wed, 08 Jan 2020 12:00:00 +0200 Възобновено производството по утвърждаване на документацията по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1336 <p>Във връзка със <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/images/module4/files/176/2234_%C7%E0%EF%EE%E2%E5%E4_%D0%C4-16-63_20.01.2020.pdf" target="_blank">Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. </a>на Ръководителя на Управляващия орган&nbsp;&nbsp;на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014 &ndash; 2020 и на основание чл.99, т.2 от Административно процесуалния кодекс.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1336 Mon, 20 Jan 2020 12:00:00 +0200 УО на ОПИК публикува за обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1337 <p style="text-align: justify;">Във връзка с т. II от Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган &nbsp;на Оперативна програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo; 2014-2020 се открива за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти &bdquo;Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)&ldquo; по Приоритетна ос 1 &bdquo;Технологично развитие и иновации&ldquo; на оперативната програма.</p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1337 Wed, 22 Jan 2020 12:00:00 +0200 Преустановяване на актуализирането на настоящата интернет страница на Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013 г. http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1338 <p style="text-align: justify;">Цялата актуална информация за Оперативна програма"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) се публикува на интернет страницата, находяща се на адрес<strong> <a class="weblink" href="http://www.opic.bg" target="browserView">www.opic.bg</a>,</strong> както и на подстраницата на ОПИК на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове <strong><a class="weblink" href="http://www.eufunds.bg" target="browserView">www.eufunds.bg</a></strong></p> opcomp@opcompetitiveness.bg news bg http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1338 Thu, 16 Apr 2020 11:00:00 +0200