Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”
Одобрени за финансиране проекто-предложения за предоставяне на БФП

 

СЪОБЩЕНИЕ:

 

На основание Заповед № РД-16-416/ 13.03.2013г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013г., е публикувано Оперативно ръководство за изпълнение на процедура BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.  във връзка със Заповед за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-16-1816/ 21.12.2012г. на Главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Договарящия орган.


 

Управляващият орган 

на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува:

 

Списък на сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”

 


 

Управляващият орган 

на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува:

 

 

Решение № РД-16-1799/20.12.2012 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност", за одобряване доклада на Оценителната комисия от извършена оценка на проектно предложение с регистрационен номер BG161PO003-2.3.03-0001 по процедура BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,

 

и

 

Приложение № 1 към Решение № РД-16-1799/20.12.2012 г. – Списък на проектното предложение по процедура BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”, одобрено за финансиране, включващ наименованието на проекта и кандидата, общия бюджет, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната.

 

 

 


 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да представи проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ:  BG161PO003-2.3.03  „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия” по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.3: „Ефективно използване на енергийни ресурси и подобряване на енергийната инфраструктура“, Индикативна операция 2.3.2: „Подобряване на енергийната инфраструктура“.


Основна цел процедурата е чрез изграждане на междусистемната връзка България-Сърбия да се осигури възможност за диверсификация на доставките на природен газ за България. С постигането на взаимно свързване със сръбската система, България ще има достъп до газопреносната мрежа на Унгария и чрез него до мрежите на страните в Централна и Западна Европа.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Индикативният бюджет по тази процедура е: 93 879 840 лв.


Допустими за финансиране са следните дейности:  

1. Придобиване право на собственост върху земя и други недвижими имоти (включително чрез отчуждаване), необходими за изграждане на междусистемната газова връзка България - Сърбия, в частта й, попадаща на територията на Република България -  не повече от 10 на сто от общите допустими разходи на проекта;

2. Придобиване на ограничени вещни права, сервитути, право на преминаване и на други права върху чужди имоти, изискващи се за изпълнение на проекта;

3. Изготвяне  и получаване на необходимата документация за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на  междусистемната газова връзка България

– Сърбия, в частта й, попадаща на територията на Република България, включително и на:

- извършване на предварителни (прединвестиционни) проучвания;

- свързани с процедури по промяна на предназначението на земите и преминаване през горски територии, върху които ще се изгражда газопровода;

- свързани с приемане на нови или изменение на действащи устройствени планове;

- задание и тръжна документация за проектиране и изграждане на газовата връзка;

- изготвяне на инвестиционен проект; оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа; издаване на виза за проектиране; съгласуване и одобряване на инвестиционния проект;

- други документи свързани с издаването на разрешение за строеж;

- тестване и изпитване на изградените съоръжения;

- актове и протоколи по време на строителството;

- въвеждане в експлоатация и получаване на разрешение за ползване на строежа.

4. Строително-монтажни работи за изграждане и свързване на газовата връзка, включително на необходимите обекти, съоръжения, сгради, системи, инсталации, далекосъобщителни мрежи, техническа инфраструктура и др.

5. Aвторски надзор и строителен надзор и изпълнение на предписанията;

6. Възстановяване на земята, върху която са извършени СМР в първоначалния си вид годна за ползване, възстановяване на растителността/озеленяване;

7. Придобиване на дълготрайни материални активи (включително машини, съоръжения, оборудване, апаратура, устройства и др.), необходими за изграждане на газовата връзка, включително всички преки дейности/разходи, които са необходими за привеждането им в работно състояние и в съответствие с тяхното предназначение;

8. Придобиване на софтуер, лицензи и др. дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнение на проекта;

9. Закупуване на материали и консумативи;

10. Външни услуги, свързани с възлагане и изпълнение на дейностите по проекта, вкл. одит;

11. Организиране и провеждане на срещи и мероприятия, във връзка с изпълнение на проекта;

12. Прехвърляне и/или учредяване на съответните вещни и/или други права върху построената газова връзка и/или възлагане на управлението и поддържането й с оглед експлоатацията й по предназначение.

13. Организация и управление на проекта;

14. Визуализация и публичност.

 

Резултатите от изпълнението на проекта следва да се ползват на територията на Република България.

 

Пълният пакет документи и Изискванията за проектното предложение са публикувани на следния интернет адрес: www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.


Проектното предложение се подава в Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ: гр. София, ул. „Шести септември” № 21.

 

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 12.12.2012 г.