Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк”
Одобрени за финансиране проекто-предложения за предоставяне на БФП
Документи за кандидатстване

Уважаеми бенефициенти, с цел уеднаквяване на подхода при одобрение на отчетените разходи за възнаграждения по проекта, Управляващият орган е изготвил образци, които бенефициентите следва да попълват и представят на хартиен и електронен носител при отчитане на разходи за възнаграждения в предстоящи междинни и финални отчети.

 

Телефон за указания и справки за попълване на образците: 02/ 8075 347 и 02/ 8075 319


Със Заповед № РД-16-435/ 28.05.2015г. на Министъра на икономиката и Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 г. е одобрено актуализирано Оперативно ръководство за изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“, версия 2 и приложенията към него.

 

 


 

Съобщение

 

На основание заповед № РД-16-416/ 13.03.2013г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност“, е публикувано Оперативно ръководство за изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“.

 


 

Управляващият орган 

на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува:

 

 

Решение № РД-16-13/08.01.2013 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност", за одобряване доклада на Оценителната комисия от извършена оценка на проектно предложение с регистрационен номер BG161PO003-1.2.05-0001 по Процедура № BG161PO003-1.2.05 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на научно-техологичен парк” , Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

 

и

 

Приложение № 1 към Решение № РД-16-13/08.01.2013 г.  – Списък на проектното предложение по Процедура № BG161PO003-1.2.05 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на научно-техологичен парк”, одобрено за финансиране, включващ наименованието на проекта и кандидата, общия бюджет, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната.

 

 


 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани „София Тех Парк“ ЕАД да представи проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ:  BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк” по Приоритетна ос 1  „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, Област на въздействие 1.2  „Подобряване на про-иновативната инфраструктура”, Индикативна операция 1.2.1 „Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура”.

 

Основна цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа за създаването на първият научно-технологичен парк в България, с цел идентифициране, привличане и насърчаване на иновативни идеи и проекти, които водят до комерсиализирането на иновативни продукти, процеси и услуги и по този начин стимулират развитието на икономиката към сектори с висока добавена стойност.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 97 791 500 лв.

Допустими за финансиране са следните дейности:

1. Дейности по изготвяне на строителна документация за изграждане на научно-технологичен парк - извършване на предварителни (прединвестиционни) проучвания; изработване на задание за проектиране на научно-технологичен парк; изработване на инвестиционен проект; извършване на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и др. документи, които са свързани с издаване на разрешение за строеж и изискуемите за тях такси.

2. Изготвяне и получаване на документи, свързани с разрешаването, въвеждането в експлоатация на строежите или изискващи се съгласно ЗУТ и актовете по неговото прилагане, включително за разработване на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури.

3.  Строително-монтажни работи за изграждане/създаване на научно-технологичния парк (офис помещения, заседателни зали, лаборатории, сервизни, обслужващи помещения, изпълняване на вертикална планировка и др.).

4.  Обзавеждане и закупуване на оборудване за помещенията, свързани с функционирането на парка (офис помещения, заседателни зали, лаборатории, сервизни, обслужващи помещения и др.).

5. Закупуване на нематериални активи, свързани с функционирането на научно-технологичния парк.

6. Разработване на нови и/или подобряване на разработените предоставяни про-иновативни услуги на предприятия и изследователски организации.

7.  Изготвяне на анализи, изследвания, оценки и бизнес планове.

8. Предоставяне на услуги по инкубиране на стартиращи предприятия и стартиращи иновативни (spin-off) предприятия, включително предоставяне на обучения, бизнес и маркетингово консултиране, менторство и др.

9. Предоставяне на консултантски и други специализирани услуги на потенциални ползватели и партньори на технологичния парк – напр. бизнес, научни, образователни и изследователски екипи и предприятия, както и за персонала на научно-технологичния парк.

10. Наемане на персонал на научно-технологичния парк.

11. Организиране и провеждане на промоционални и информационни кампании в страната и чужбина за бизнеса, научните и образователните среди и широката общественост в страната, включително с цел привличане на потенциални ползватели и партньори на технологичния парк.

12. Свързване и участие в мрежи с цел предоставяне на подкрепа за иновационните дейности в научно-технологичния парк;

13. Организиране на събития с цел предоставяне на подкрепа за иновационните дейности в научно-технологичния парк. 

14. Създаване и поддържане на интернет страница на научно-технологичния парк; създаване, закупуване и получаване на достъп до специализирани бази данни (научна, маркетингова, юридическа информация, контактна информация и друга релевантна информация).

15. Участие в работни визити, конференции, семинари, обмяна на опит и др. събития с други партньорски институции.

16. Одит на проекта.

17. Визуализация и публичност.

 

Резултатите от изпълнението на проекта следва да се ползват на територията на Република България.

Пълният пакет документи и Изискванията за проектното предложение са публикувани на следния интернет адрес: www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Проектното предложение се подава в Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ: гр. София, ул. „Шести септември” № 21.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 28.12.2012 г.