Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 23-02-2018  |  
 


 
A-   |  A   |  A+
Комитет за наблюдение на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и ОП "Инициатива за МСП" 2014-2020
Писмени процедури на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 13.11.2017 г.
Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 01.11.2017 г.
Пето официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП

На 12 и 13 октомври 2017 г., в зала „Рила“ на хотел „Рила“, к.к. Боровец, се проведе Петото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката и председател на Комитета за наблюдение.

Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", включително напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК, ВОМР и предварителните условия.

Управляващият орган на ОПИК предложи промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2017 г., които бяха одобрени от КН. Участниците в заседанието бяха запознати и с проекта на ИГРП за 2018 г.

Бяха обсъдени и одобрени методология и критерии за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, процедура за директно предоставяне на БФП за институционална подкрепа на Български институт по метрология и процедура чрез директно предоставяне на БФП “Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)”. Бяха обсъдени и критерии за подбор на операции по процедура „Насърчаване на предприемачеството“.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още напредъкът в изпълнението на ОПИМСП, на финансовите инструменти по ОПИК, както и информация за извършени одити по ОПРКБИ и ОПИК.

В панела “Innovation window” беше поставен фокус върху изпълнението на ПО1 „Технологично развитие и иновации“ и бяха представени четири проекта, реализирани с подкрепата на оперативната програма.

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1.Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

2. Изменение на ИГРП на ОПИК за 2017 г.

3. ИГРП на ОПИК за 2018 г.

4. Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

5. Процедура „Насърчаване на предприемачеството“

6. Процедура“Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП”

7. Процедура „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на БИМ“

8. Информация за извършени одити по ОПРКБИ 2007-2013

9. Информация за извършени одити по ОПИК и ОПИМСП

10. Изпълнение на финансови инструменти по ОПИК 2014-2020

11. Напредък в изпълнението на ОПИМСП

Писмени процедури на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 21.09.2017
Писмени процедури на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 21.07.2018
Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 15.06.2017 г.
Четвърто официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020

На 12 май 2017 г., в зала „Атлантик“ на хотел „Лъки“, гр. Банско, се проведе Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-жа Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката и заместник-председател на Комитета за наблюдение.

Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", включително напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК.

Управляващият орган на ОПИК предложи промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2017 г., които също бяха одобрени от КН.

КН одобри и предложението за наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

Бяха обсъдени и одобрени методология и критерии за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Разработване на продуктови и производствени иновации“, процедура за директно предоставяне на БФП за институционална подкрепа на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, процедура за директно предоставяне на БФП чрез бюджетни линии по ПО5 „Техническа помощ“, както и промени в методологията и критериите за подбор на операции по процедурите чрез директно предоставяне на БФП на Български институт по метрология (БИМ) и Министерство на туризма.

КН обсъди и одобри Годишния доклад за изпълнението на ОПИК за 2016 г.

Членовете на КН се запознаха с напредъка в изпълнението на предварителните условия по ОПИК и напредъка в изпълнението на Плана за оценка на ОПИК и резултатите от проведените оценки.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още напредъкът в изпълнението на ОПИМСП, отчет на изпълнението на Годишен план за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за периода 2014-2020 г., информация за извършени одити по ОПРКБИ и ОПИК, както и информация за проекта на методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

 

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1.Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

2. Изпълнение на финансови инструменти по ОПИК 2014-2020

3. Изменение на ИГРП на ОПИК за 2017 г.

4. Предложение за наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

5. Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“

6. Процедура „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на АУЕР“

7. Промяна в Методологията и критериите за подбор на операции по процедурите чрез директно предоставяне за БИМ и Министерство на туризма

8. Процедура за директно предоставяне на БФП чрез бюджетни линии по ПО5 „Техническа помощ“

9. Годишен доклад за изпълнението на ОПИК за 2016 г.

10. Напредък в изпълнението на предварителни условия по ОПИК 2014-2020

11. Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

12. Напредъка в изпълнението на Плана за оценка на ОПИК

13. Отчет на изпълнението на Годишен план за действие за периода 1 ноември 2016 г -30 април 2017 г.в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за периода 2014-2020 г.

14. Информация за извършени одити по ОПРКБИ 2007-2013

15. Информация за извършени одити по ОПИК и ОПИМСП

16. Напредък в изпълнението на ОПИМСП за 2015 г.

Трето официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 -

На 24 ноември 2016 г., в зала „Правец“ на хотел Риу Правец, гр. Правец, се проведе Третото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК)  и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-жа Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката и заместник-председател на Комитета за наблюдение.

Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия.  

На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Бяха обсъдени и одобрени методология и критерии за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на клъстери в България“ и процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за институционална подкрепа на ИА Българска служба за акредитация. Бяха обсъдени и критерии за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

КН се запозна с напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК и одобри методология и критерии за подбор на операции по четири дялови финансови инструмента.

След представения напредък в изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на ОПИК, КН одобри и методология и критерии за подбор на операции по стратегиите за ВОМР.

На заседанието бяха обсъдени и одобрени принципно промени в ОПИК, водещи до разширяване на обхвата на индикативните дейности/мерки, предвидени в Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“, във връзка с  предложение на Министерство на енергетиката.

Управляващият орган на ОПИК предложи промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2016 г. и проект на ИГРП на ОПИК за 2017 г., които също бяха одобрени от КН.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още напредъкът в изпълнението на ОПИМСП, проект на Окончателен доклад за изпълнението на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ) и информация за извършени одити по ОПРКБИ, ОПИК и ОПИМСП през 2016 г.


Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 9.03.2017 г.