Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 28-06-2017  |  
 


 
A-   |  A   |  A+
Комитет за наблюдение на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и ОП "Инициатива за МСП" 2014-2020
Четвърто официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020

На 12 май 2017 г., в зала „Атлантик“ на хотел „Лъки“, гр. Банско, се проведе Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-жа Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката и заместник-председател на Комитета за наблюдение.

Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", включително напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК.

Управляващият орган на ОПИК предложи промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2017 г., които също бяха одобрени от КН.

КН одобри и предложението за наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

Бяха обсъдени и одобрени методология и критерии за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Разработване на продуктови и производствени иновации“, процедура за директно предоставяне на БФП за институционална подкрепа на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, процедура за директно предоставяне на БФП чрез бюджетни линии по ПО5 „Техническа помощ“, както и промени в методологията и критериите за подбор на операции по процедурите чрез директно предоставяне на БФП на Български институт по метрология (БИМ) и Министерство на туризма.

КН обсъди и одобри Годишния доклад за изпълнението на ОПИК за 2016 г.

Членовете на КН се запознаха с напредъка в изпълнението на предварителните условия по ОПИК и напредъка в изпълнението на Плана за оценка на ОПИК и резултатите от проведените оценки.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още напредъкът в изпълнението на ОПИМСП, отчет на изпълнението на Годишен план за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за периода 2014-2020 г., информация за извършени одити по ОПРКБИ и ОПИК, както и информация за проекта на методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

 

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1.Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

2. Изпълнение на финансови инструменти по ОПИК 2014-2020

3. Изменение на ИГРП на ОПИК за 2017 г.

4. Предложение за наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

5. Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“

6. Процедура „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на АУЕР“

7. Промяна в Методологията и критериите за подбор на операции по процедурите чрез директно предоставяне за БИМ и Министерство на туризма

8. Процедура за директно предоставяне на БФП чрез бюджетни линии по ПО5 „Техническа помощ“

9. Годишен доклад за изпълнението на ОПИК за 2016 г.

10. Напредък в изпълнението на предварителни условия по ОПИК 2014-2020

11. Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

12. Напредъка в изпълнението на Плана за оценка на ОПИК

13. Отчет на изпълнението на Годишен план за действие за периода 1 ноември 2016 г -30 април 2017 г.в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за периода 2014-2020 г.

14. Информация за извършени одити по ОПРКБИ 2007-2013

15. Информация за извършени одити по ОПИК и ОПИМСП

16. Напредък в изпълнението на ОПИМСП за 2015 г.

Трето официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 -

На 24 ноември 2016 г., в зала „Правец“ на хотел Риу Правец, гр. Правец, се проведе Третото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК)  и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-жа Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката и заместник-председател на Комитета за наблюдение.

Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия.  

На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Бяха обсъдени и одобрени методология и критерии за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на клъстери в България“ и процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за институционална подкрепа на ИА Българска служба за акредитация. Бяха обсъдени и критерии за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

КН се запозна с напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК и одобри методология и критерии за подбор на операции по четири дялови финансови инструмента.

След представения напредък в изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на ОПИК, КН одобри и методология и критерии за подбор на операции по стратегиите за ВОМР.

На заседанието бяха обсъдени и одобрени принципно промени в ОПИК, водещи до разширяване на обхвата на индикативните дейности/мерки, предвидени в Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“, във връзка с  предложение на Министерство на енергетиката.

Управляващият орган на ОПИК предложи промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2016 г. и проект на ИГРП на ОПИК за 2017 г., които също бяха одобрени от КН.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още напредъкът в изпълнението на ОПИМСП, проект на Окончателен доклад за изпълнението на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ) и информация за извършени одити по ОПРКБИ, ОПИК и ОПИМСП през 2016 г.


Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 9.03.2017 г.
Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 18.01.2017 г.
Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 25.08.2016 г.
Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 31.05.2016 г.
Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 25.04.2016 г.
Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 -2020 и на Оперативна програма "Инициатива за МСП" 2014-2020

На 20 май 2016 г., в зала „Триадица“ на Резиденция „Бояна“, се проведе Второто официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г.

 

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-жа Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката и заместник-председател на Комитета за наблюдение.

 

Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия.  

 

На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК). Беше представена Инвестиционната стратегия за предоставяне на подкрепа чрез финансовите инструменти по ОПИК. КН взе решение да предостави мандат на Управляващия орган (УО) на Програмата за подписване на финансово споразумение с „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД“.

 

УО представи Годишния доклад за изпълнението на ОПИК за 2014 и 2015 г. и след проведеното обсъждане докладът бе одобрен от КН.

 

Бяха обсъдени и одобрени методология и критерии за подбор на операции по четири процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за институционална подкрепа на Държавната агенция за метрологичен и технически контрол, Комисията за защита на потребителите, Министерство на туризма  и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. КН одобри и предложените от УО методология и критерии за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП".

 

КН се запозна и с информация, представена от УО, за още две процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК, насочени към институционална подкрепа на Българската агенция за инвестиции и за развитие на клъстери в България, съответно.

 

Управляващият орган на ОПИК предложи промени в Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2016 г., които бяха одобрени от КН.  

 

КН се запозна с напредъка в изпълнението и на другата оперативна програма за програмния период 2014-2020 – Оперативна програма „Инициатива за МСП“ (ОПИМСП).  УО представи Годишния доклад за изпълнението на ОПИМСП за 2015 г. и след проведеното обсъждане, докладът бе одобрен от КН.

 

На заседанието беше обсъден и напредъкът в изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ) и подготовката за успешното приключване на програмата. КН одобри изготвения от УО Годишен доклад на ОПРКБИ за изпълнението на финансовите инструменти за 2015 г.

 

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1. Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

2. Напредък в изпълнението на предварителни условия 1.1 и 1.2 на ОПИК 2014-2020

3. Изпълнение на финансови инструменти по ОПИК 2014-2020

4. Годишен доклад за изпълнението на ОПИК за 2014 и 2015 г.

5. Изменение на ИГРП на ОПИК за 2016 г.

6. Процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“

7. Процедура "Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия"

8. Процедура "Предоставяне на институционална подкрепа на МТ за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма"

9. Процедура "Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП"

10. Процедура "Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ"

11. Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП"

12. Процедура „Развитие на клъстери в България"

13. Напредък в изпълнението на ОПИМСП 2014-2020

14. Годишен доклад за изпълнението на ОПИМСП за 2015 г.

15. Напредък в изпълнението на ОПРКБИ 2007-2013

16. JEREMIE Инициатива: Развитие и резултати

17. Годишен доклад за изпълнението на финансовите инструменти по ОПРКБИ 2007-2013

18. Информация за извършени одити по ОПРКБИ 2007-2013

Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 25.03.2016 г.
Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 26.02.2016 г.
Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 27.01.2016 г.
Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 11.12.2015 г.
Първо официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020

 

На 26 ноември 2015 г., в Гранитна зала на Министерския съвет, се проведе Първото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

 

Считано от 30 септември 2015 г., Комитетът за наблюдение ще следи за ефективността и качеството на изпълнение на три оперативни програми:  ОПИК 2014-2020,  ОПИМСП 2014-2020 и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ).

 

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Филип Кирев, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и заместник - председател на Комитета за наблюдение.

 

Участие взеха и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия. Членовете и гостите на комитета бяха приветствани от г-жа Витория Алиата ди Вилафранка, директор на Дирекция „Изграждане на административния капацитет и Югоизточна Европа“ в ГД „Регионална и урбанистична политика“ на ЕК.

 

На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на ОПИК през 2015 г. Бяха обсъдени и одобрени методология и критерии за подбор на операции по три процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия",  "Енергийна ефективност в МСП" и "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" .

 

Управляващият орган на ОПИК предложи промени в Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2015 г., които бяха одобрени от КН.  Комитетът одобри и Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2016 г. с процедурите, които се планира да бъдат обявени през следващата година.

 

Представени бяха План за оценка на ОПИК,   изпълнението на Годишния план за действие за 2015 г. на ОПИК в изпълнение на Националната комуникационна стратегия, както и Годишният план за действие за 2016 г.

 

Беше представена и одобрената от ЕК Оперативна програма „Инициатива за МСП“ и предстоящите стъпки за изпълнението й.

 

Управляващият орган докладва напредъка в изпълнението на ОПРКБИ през 2015 г. и предостави информация относно анализа на риска и рисковите проекти, както и предприетите мерки за успешното приключване на Програмата.

 

Комитетът за наблюдение одобри предложението на УО за удължаване продължителността на операциите по област на въздействие 3.1 Подобряване на достъпа до финансиране на микро, малки и средни предприятия чрез използване на инструментите от финансовия инженеринг, за ОПРКБИ.

 

Бяха обсъдени и приети промени във Вътрешните правила и Кодекса на поведение на Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП.

 

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1. Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

2. Напредък в изпълнението на предварителните условия на ОПИК 2014-2020

3. Промени в ИГРП на ОПИК за 2015 г.

4. Процедура „Подкрепа за внедряване иновации в предприятията“

5. Процедура "Енергийна ефективност в МСП"

6. Процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"

7. ИГРП на ОПИК за 2016 г.

8. План за оценка на ОПИК 2014-2020

9. Изпълнение на Годишен план за действие за 2015 г. в изпълнение на НКС 2014-2020

10. ОП „Инициатива за МСП“ 2014-2020

11. Напредък в изпълнението на ОПРКБИ 2007-2013

12. Инициатива JEREMIE: Развитие и резултати

13. Информация за извършени одити по ОПРКБИ 2007-2013

Извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г.

 

На 22 юни 2015 г., в сградата на Министерството на икономиката, ул. „Княз Александър I“ 12, се проведе извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК). Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Филип Кирев, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и заместник председател на Комитета за наблюдение.


На заседанието бе представена по-подробна информация относно Инициативата за малки и средни предприятия - прилагане на продукт неограничени гаранции върху портфейл от нови кредити за малки и средни предприятия в рамките на инициативата.


Представено бе предложението на Управляващия рган за изменение на ОПИК във връзка с решение на СКУСЕС относно включването на България в Инициативата за малки и средни предприятия и  решение на СКУСЕС относно промяна на междинните стойности от рамката за изпълнение към 2018 г. на ОП "Региони в растеж" и ОПИК. След направеното обсъждане, Комитетът одобри предложените промени в ОПИК 2014-2020 г. и възложи на Управляващия орган да предприеме необходимите действия за промяна на оперативната програма на основание чл.30 от Регламент (ЕС) 1303/2013.

 

Презентации от извънредното заседание на КН на ОПИК: