Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 18-04-2019  |  
 


A-   |  A   |  A+
Комитет за наблюдение на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и ОП "Инициатива за МСП" 2014-2020
Седмо официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

Протокол от седмо официално заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП


На 30 ноември 2018 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе Седмото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката и председател на Комитета за наблюдение. Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на ОПИК и на ОПИМСП, на финансовите инструменти по ОПИК, годишният план за действие за 2018 г. на ОПИК в изпълнение на Националната комуникационна стратегия и планът за действие за 2019 г., както и информация за извършени одити по ОПИК. Комитетът обсъди и одобри Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2019 г., методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. На заседанието беше одобрено преразпределение на бюджета по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ и удължаване на срока за изпълнение на проект „Научно технологичен парк – фаза 2“ с бенефициент „София Тех Парк“ АД.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още методология и критерии за подбор на операции по процедура „Развитие на иновационни клъстери“, както и резултатите от проведените регионални срещи за подкрепа на Регионални иновационни центрове.

 

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1. Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

2. ИГРП на ОПИК за 2019 г.

3. Процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

4. Процедура „Развитие на иновационни клъстери“

5. Регионални иновационни центрове

6. Предложение за преразпределение на бюджета по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

7. Представяне на напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК

8. Представяне на напредъка в изпълнението на ГПД за 2018 г. на ОПИК в изпълнение на НКС и ГПД за 2019 г.

9. Информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити

10. Представяне на напредъка в изпълнението на ОПИМСП

Извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. - 29.06.2018

Извънредно заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

На 29 юни 2018 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе Извънредно заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Стефан Попов, и.д. Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и заместник-председател на Комитета за наблюдение. Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието бяха обсъдени промени в ОПИК в рамките на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ и Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“ и беше взето решение да се даде мандат на Управляващия орган да предприеме необходимите действия за промяна на Оперативната програма. Промените по Приоритетна ос 1 са във връзка с прехвърлянето на финансов ресурс в размер на 51.1 млн. евро от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) към ОПИК за изпълнение на дейности, свързани със стимулиране на сътрудничеството между бизнеса и науката. Изменението на Приоритетна ос 4 се налага заради включването на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България“ (IGB) с бенефициент „Ай Си Джи Би“ АД (ICGB) сред допустимите дейности, както и включването на “Булгартрансгаз“ ЕАД като допустим бенефициент за техническата подкрепа за междусистемната газова връзка България – Сърбия.

В рамките на дневния ред на заседанието беше представена и обсъдена концепция за използване на средствата от ОПНОИР за процедура по ОПИК за подкрепа на устойчиво сътрудничество между бизнеса и научните организации на регионално ниво.

 

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1. Предложение за изменение на ОПИК 2014-2020 – ПО 1

2. Предложение за изменение на ОПИК 2014-2020 – ПО 4

3. Концепция за използване на средствата от ОПНОИР за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни хъбове

 Протокол №7 от извънредното заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП от 29.06.2018 - 16/08/2018

Шесто официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП

Шесто официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

На 17 май 2018 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката и председател на Комитета за наблюдение. Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на ОПИК, включително напредъкът в изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), София Тех Парк и Плана за оценка на ОПИК. Комитетът обсъди и прие изменения във Вътрешните правила за работа. Одобрени бяха промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2018 г., свързани с добавяне на нова процедура „Насърчаване на предприемачеството“, актуализиране на срока за обявяване на процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ и отпадане на процедура „Надграждане и развитие на научно-технологичен парк „София Тех Парк““ от ИГРП за 2018 г. Комитетът обсъди и одобри годишните доклади за изпълнението на двете оперативни програми за 2017 г. , методологията и критериите за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Насърчаване на предприемачеството“, допълнения в методологията и критериите за подбор на операции в изпълнение на подхода ВОМР, промени в ОПИК в рамките на Инвестиционен приоритет 4.1. „Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия“, както и увеличаване на ресурса по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още критерии за подбор на операции по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“, напредъкът в изпълнението на ОПИМСП, на финансовите инструменти по ОПИК, годишния план за действие за 2018 г. на ОПИК в изпълнение на Националната комуникационна стратегия, както и информация за извършени одити по ОПИК и ОПИМСП.

 

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1.Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

2. Годишен доклад за изпълнението на ОПИК 2014-2020 за 2017 г.

3. Предложение за изменение на ОПИК 2014-2020

4. Изменение на ИГРП на ОПИК за 2018 г.

5. Процедура „Насърчаване на предприемачеството“

6. Предложение за допълнение на Методологията и критериите за подбор на операции по процедурите в изпълнение на подхода ВОМР

7. Предложение за наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

8. Процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“

9. Представяне на напредъка в изпълнението на ГПД за 2018 г. на ОПИК в изпълнение на НКС

10. Представяне на напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК

11. Представяне на напредъка в изпълнението на ОПИМСП

12. Годишен доклад за изпълнението на
ОПИМСП за 2017 г.

13. Информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити

Писмени процедури на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 13.11.2017 г.
Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 01.11.2017 г.
Пето официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП

На 12 и 13 октомври 2017 г., в зала „Рила“ на хотел „Рила“, к.к. Боровец, се проведе Петото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката и председател на Комитета за наблюдение.

Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", включително напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК, ВОМР и предварителните условия.

Управляващият орган на ОПИК предложи промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2017 г., които бяха одобрени от КН. Участниците в заседанието бяха запознати и с проекта на ИГРП за 2018 г.

Бяха обсъдени и одобрени методология и критерии за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, процедура за директно предоставяне на БФП за институционална подкрепа на Български институт по метрология и процедура чрез директно предоставяне на БФП “Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)”. Бяха обсъдени и критерии за подбор на операции по процедура „Насърчаване на предприемачеството“.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още напредъкът в изпълнението на ОПИМСП, на финансовите инструменти по ОПИК, както и информация за извършени одити по ОПРКБИ и ОПИК.

В панела “Innovation window” беше поставен фокус върху изпълнението на ПО1 „Технологично развитие и иновации“ и бяха представени четири проекта, реализирани с подкрепата на оперативната програма.

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1.Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

2. Изменение на ИГРП на ОПИК за 2017 г.

3. ИГРП на ОПИК за 2018 г.

4. Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

5. Процедура „Насърчаване на предприемачеството“

6. Процедура“Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП”

7. Процедура „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на БИМ“

8. Информация за извършени одити по ОПРКБИ 2007-2013

9. Информация за извършени одити по ОПИК и ОПИМСП

10. Изпълнение на финансови инструменти по ОПИК 2014-2020

11. Напредък в изпълнението на ОПИМСП

Писмени процедури на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 21.09.2017
Писмени процедури на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 21.07.2018
Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 15.06.2017 г.
Четвърто официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020

На 12 май 2017 г., в зала „Атлантик“ на хотел „Лъки“, гр. Банско, се проведе Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-жа Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката и заместник-председател на Комитета за наблюдение.

Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", включително напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК.

Управляващият орган на ОПИК предложи промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2017 г., които също бяха одобрени от КН.

КН одобри и предложението за наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

Бяха обсъдени и одобрени методология и критерии за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Разработване на продуктови и производствени иновации“, процедура за директно предоставяне на БФП за институционална подкрепа на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, процедура за директно предоставяне на БФП чрез бюджетни линии по ПО5 „Техническа помощ“, както и промени в методологията и критериите за подбор на операции по процедурите чрез директно предоставяне на БФП на Български институт по метрология (БИМ) и Министерство на туризма.

КН обсъди и одобри Годишния доклад за изпълнението на ОПИК за 2016 г.

Членовете на КН се запознаха с напредъка в изпълнението на предварителните условия по ОПИК и напредъка в изпълнението на Плана за оценка на ОПИК и резултатите от проведените оценки.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още напредъкът в изпълнението на ОПИМСП, отчет на изпълнението на Годишен план за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за периода 2014-2020 г., информация за извършени одити по ОПРКБИ и ОПИК, както и информация за проекта на методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

 

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1.Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

2. Изпълнение на финансови инструменти по ОПИК 2014-2020

3. Изменение на ИГРП на ОПИК за 2017 г.

4. Предложение за наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

5. Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“

6. Процедура „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на АУЕР“

7. Промяна в Методологията и критериите за подбор на операции по процедурите чрез директно предоставяне за БИМ и Министерство на туризма

8. Процедура за директно предоставяне на БФП чрез бюджетни линии по ПО5 „Техническа помощ“

9. Годишен доклад за изпълнението на ОПИК за 2016 г.

10. Напредък в изпълнението на предварителни условия по ОПИК 2014-2020

11. Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

12. Напредъка в изпълнението на Плана за оценка на ОПИК

13. Отчет на изпълнението на Годишен план за действие за периода 1 ноември 2016 г -30 април 2017 г.в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за периода 2014-2020 г.

14. Информация за извършени одити по ОПРКБИ 2007-2013

15. Информация за извършени одити по ОПИК и ОПИМСП

16. Напредък в изпълнението на ОПИМСП за 2015 г.