Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 16-11-2018  |  
 


A-   |  A   |  A+
Предложения, мнения, препоръки

Чрез секцията „ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МНЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ“ бизнесът ще може да изпраща своите предложения, коментари и препоръки за програмирането на новия период 2014-2020 на базата на опита/мнението за сегашната програма. Целта на новата функционалност на интернет страницата е да позволи на всички заинтересовани страни да споделят своите впечатления от изпълнението на оперативната програма, какви трудности са срещнали при изпълнението на проекти, с какво могат да се облекчат и подобрят условията, кои са добрите практики от настоящия програмен период, които е добре да се запазят и в следващия. Всички изпратени предложения, мнения и препоръки ще бъдат разгледани от Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ и ще подобрят съвместната ни работа.

 
Предложения, мнения, препоръки
Име / Организация:*
E-mail:*
Предложение:*
  Код
Код:* Обнови
 
Търсене
Търси за:
 
Виктор Стоянов 22/02/2017

Здравейте,
Новият сайт на програмата е много хубав, само че липсват датите на качване на нови документи, посочена до новокачените документи. Нека да бъдат посочвани, за да е по-лесно за вашите потребители да следят кои документи са обновени. Също така, когато се качват актуализирани версии на документи ще бъде от помощ актуализираните елементи да бъдат ясно обозначавани, например с различен цвят.


Емил Петров 01/02/2017

Здравейте,
Както и други колеги, които са дискутирали проблемите на програмирането и аз имам своите анализи и изводи. Бих желал да ги споделя и да предложа адекватни решения.
Каква е главната цел на ОПИК?
Развитие на конкурентоспособността на българската икономика чрез инвестиции, приоритетно за внедряване на иновации,
Ключовата дума е "инвестиции" - колкото повече, толкова по-добре.
За съжаление ресурса на ОПИК е ограничен. При тези условия увеличаване на инвестициите е възможно само чрез привличане на повече собствени средства – съфинансиране от бенефициентите!!!
Твърдението на г-н М.Тодоров за лобиране е дискусионен и трудно може да бъде доказано такова, пък и не е нужно.
Решението е в определяне на по-голям дял на съфинансирането от бенефициентите (ангажиране на повече финансови ресурси на бенефициента). По този начин ще се предлагат и финансират проекти, за които самия бенефициент ( а не оценителната комисия) е оценил икономическата полза и приемлива възвращаемост. Така значително ще намалеят кандидатите, които "искат да вземат/ усвоят едни пари" и ще останат тези фирми, които искат да се развиват и то в направление, което носи добавена стойност.
За съжаление тук се появява противоречието между желанието за развитие на бизнеса и икономиката и интересите на Управляващия орган!
Кое е това противоречие?
Основна негласна цел на служителите от Управляващия орган е "да се усвоят" по-големи суми с по-малко на брой проекти (с по-малък ангажимент на служителите). Това обаче не е цел на ОПИК и трябва безусловно да се отхвърли!!!
За да прецените ефекта от едно такова действие, направете само една сметка:
По процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП бяха предвидени безвъзмездни средства 59 милиона лева, при 70% грантово финансиране и 30% съфинансиране, като общите инвестиции в този случай са 83 милиона.
Ако делът на съфинансирането бе 50%, то общите инвестиции щяха да бъдат 118 милиона, но тези 59 милиона лева ще са разпределени за значително повече фирми - приблизително поне с 30% - или вместо 239 фирми, финансова помощ щяха да получат 310 фирми.
Естествено щяха да се управляват 71 проекта повече.
Допълнителен ефект от едно такова действие е правилното инвестиране. За какво става дума:
Едва ли фирмите щяха да внедряват толкова много ERP системи за управление на баснословните суми по 200 000, даже 300 000 лева! Едно микро, даже малко предприятие неможе да върне тази инвестиция дори за 10-15 години - никакъв ефект! При нормални условия мениджмънтът на такова предприятие никога няма да направи такава инвестиция със собствени средства. Именно тук може да се говори за лоби и за "усвояване на едни пари"!
С други думи, моето предложение е да се направи баланс на съотношението грант към самофинансиране, който да е в интерес на икономиката на страната, а не в интерес на лобита или на служителите от Управляващия орган.
Въпросите са ми какво мисли Управляващия орган по този въпрос и кога ще стане това?


Ирена Иванова 27/01/2017

Уважаеми господа,
понеже имам отношение по процедурата за Внедряване на иновации, в мен възникнаха няколко въпроса и смятам, че е редно, да задам моите въпроси и мнение.
1. От широко афишираните 48% от одобрените проекти в Северозападен район, колко проекта са на фирми с първоначална регистрация в този регион? Колко от проектите, от тези 48%, ще са с реална полза за развитие на региона, с разкрити нови работни места, реални инвестиции и растеж. Вероятно иновациите, за милиони, в екстремните спортове и маркетинговите проучвания ще се изпълняват в нашия регион… Хората, които имат отношение към процедурата са напълно наясно от къде идват тези 48%.
2. Тъй като нашия проект е в резервния списък, много близо до класираните, искам да знам, по какви причини и критерии, по процедурата за Модернизация се отпуснаха толкова много допълнителни средства. Защо по процедурата за Иновации, до момента никой нищо не говори, за евентуално допълнителни средства за качествени проекти, които са в резервния списък. Кой определя и преценява, къде ползата от подобни средства е по-необходима за изпълнение на целите на ОП? Ако иновациите не са приоритет, това трябва да бъде ясно и нас, които губим време в нови разработки и проекти. Ние разчитаме за подкрепа за внедряване на реални иновации, които без помощ от подобен характер са невъзможни да се случат.
3. Казвате, че това била пилотна програма. За съжаление в иновациите няма пилотни иновации, ако иновативен проект не се реализира бързо, той става неефективен във всяко едно отношение. Вие ни казвате, че ще има и други процедури... Освен създаване на работа, за административен персонал, аз не виждам ползата от накъсани процедури с малки финансирания.
4. Понеже работим и с други Оперативни програми, искам да споделя, че те имат добрата практика, по време на оценките да дават информация за приблизителни срокове за излизане на оценката и класирания. Когато има удължаване на сроковете, ние сме информирани и имаме някакви очаквания във времето. Това като добра практика, може да се възприеме и във Вашата ОП. Ние като кандидат бенефициенти, с изготвени тежки проекти, имаме своите очаквания, надежди и необходимост от информация в процеса на оценка.
С уважение: Ирена Иванова


инж.Димитър Стоилов 17/01/2017

Мнение : задавам въпрос : известно ли е на конролните институции по какъв начин се удостоверява/сертифицира квалификацията на заварчиците в България ? Как при условията на конкуренция се реализират изискванията на наредба №7 /2003 ? Кой е органът който акредитира за такива дейности и как се аудитират такива лица ? Много съм любопитен какъв ще бъде отговорът.


М.Тодоров 09/12/2016

Уважаеми господа,
вече две години върви програма иновации и конкурентоспособност 2014-2020.
Вчера излязоха резултатите по Първата процедура за иновации. От резултатите стана ясно, че около 40 микро и малки

предприятия са се класирали за финансиране. За мене това е смешно. В страната с най-ниско ниво на иновации в ЕС, 40 малки и

микро предприятия имат възможност за подпомагане!? Не ми е ясно как се определят средствата за тези процедури, но не е

нормално за иновации да се отделят толкова малко пари. Дисбаланса между проектите на малките, средните и големите

предприятия е очеваден, изводите са ОП.
Като се погледне структурата на проектите, ясно се вижда, че са спечелили повечето проекти с над 1 000 000лв. Това грубо

означава 300 000 самофинансиране?!. Това също означава и то се вижда, че лобитата на отделните консултантски фирми са се

потрудили здраво да минат техните проекти напред. Знае се колко ще вземе една консултантска фирма за спечелен проект от

1300000лв. Знае се също и как се лобира тези проекти да се класират.
Ако оперативната програма наистина има цел, да подобри иновативността на Българските предпприятия е необходимо да направи

необходимото да се увеличи бюджета по процедурата и да се класират фирмите от резервния списък.Това са фирмите, които честно и със собствени сили си правят проектите и не се подават на корупционния натиск на консултантски фирми от лица с влияние в структурите на ОП. /Няма запитана консултантска фирма, която за своя реклама да не казва, че имат човек, който от вътре ще ги насочи за правилното оформление на проекта, пък и повече/
Ако проектите от резервния списък имат потенциал, защо не се направи необходимото да се финансират, защо да се губи време

за нови процедури, нови срокове, усилия за писане на проекти. Иновациите ни остаряват с всеки един ден. Дайте шанс на

добрите проекти. Смятам, че щом имаше възможност за процедурата за модернизация, да се отделят толково много средства е

логично и за иновациите-панацеята за нашата икономика да се отделят необходимите средства. За какво е необходимо да се

правят нови процедури с всичките огромни средства за измисляне на процедури и критерии, документи, приложения, оценка на проекти и много загубено време и нерви на бенифициентите при изготвянето на проекти. Каква е ефективността на Оперативната програма, 10 месеца да оценява 800 проекта, като накрая ще се класират 40 /визирам Иновации от стартиращи предприятия/. Защо усилията не се насочат в качеството на изпълнение на проектите, за изпълнените критерии и приноса им в нашата икономика, а не в безумно сложни оценки, само да се налива от пусто в празно.
При нови процедури отново ще изплуват фирмите, които са спечелили на тази процедура, просто те имат пари да си платят и на

консултант и респективно за лобиране на техните проекти. Много процедури с нисък бюджет са единствено изгодни на консултантските фирми и богатите фирми, които стават още по-богати, явно това е движеща сила в момента.
Моето предложение е да се дофинансират проектите от резервния списък с увеличаване на средствата по процедурата. Това е логиката ако искаме иновациите в предприятията да бъдат движещия механизъм на икономиката.

С уважение М.Тодоров


Христов 09/12/2016

Уважаеми Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
след публикуването на Решение № РД-16-1360/08.12.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти с референтен номер: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,

стана ясно, че от класираните за финансиране предприятия:
1. Само 18% от класираните микро и малки предприятия вземат субсидия.
2. 58% от класираните средни предприятия вземат субсидия.
3. 78% от големите предприятия вземат субсидия.

Този резултат не говори ли за грешно програмиране на програмата, още повече, че става въпрос за иновации, по които сме на опашката в ЕС и то след като във всички наши и европейски политики се изтъква, че генератор на иновации са точно микро и малките предприятия ?

Предлагам ви да намерите възможност да преразпределите допълнителни средства за категорията класирани микро и малки предприятия, така че процентът на финансираните предприятия да доближи процента поне на средните предприятия и да коригираме смешната цифра от 43 микро и малки финансирани предприятия.


Анелия Иванова 26/09/2016

Здравейте,
Относно публикувано в раздел Новини на Вашия уебсайт, на 08-09-2016, указание за предварителното изпълнение на дейности преди сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ, имам въпрос.
В случай че по процедурата е допустимо проектът да стартира преди подписване на ДБФП, това означава че изборът на изпълнители също е допустимо да стане преди подписване на ДБФП. За избора на изпълнители е необходимо в ИСУН 2020 да се публикува процедурата с Публ.покана или Публ.съобщение. Това става през профила на бенефициента в ИСУН 2020 (модула за управление на проекта). Служебно се извършва публикация и на сайта на Структ.фондове.
Въпросът ми е този профил не се ли разкрива само след подписване на ДБФП и ако да, тогава по какъв начин кандидат-бенефициентът следва да публикува в ИСУН 2020 процедурата за избор на изпълнител при условие че не разполага с профил в ИСУН2020Report?
Благодаря Ви и спорен ден!
Иванова


Димка Кирова 09/04/2016

Здравейте,
много неприятно съм изненадана от обрата, който се създаде с преференциите за най-слабия икономически регион - Северозападния.
С вратичките които се дадоха за изнесена дейност на фирми от други региони, се обезсмисли цялата идея. Аз съм собственик на малко предприятие от Плевен, с голяма надежда очаквах процедурата за внедряване на иновации. Казах си, сега е момента да се преборя с богатите фирми от София и Пловдив, които си имат наети писачи на проекти и лобистки личности на различни нива. Но уви, оказа се че във всички софийски реномирани агенции за писане на проекти, ми се изсмяха за тези 5 точки. Просто фирмите, които имат голямо желание да спечелят проект на всяка цена си откриват офиси или други помещения в Северозападен район. Аз се оказах смешен, с моето твърдение, че все пак в нашия район ние традиционните местни фирми развиваме бизнеса.
В крайна сметка подадох проектно предложение, но вероятността за класиране клони към нула. Просто богатите фирми от София имат лостовете да си осигурят всички критерии.
Моля да се направи анализ по подадените проектни предложения по процедура Внедряване на иновации в предприятия:
- Колко фирми са подали дейност различна от Северозападен район.
- Колко от предложенията са без изнесена дейност.
- Колко са реалните фирми регистрирани и работещи в Северозападен район, които са кандидатствали.
Изводите ще са пределно ясни…
Същото ще се повтори и с процедурата със стартиращите предприятия
Всичко това, което се случва е обидно и нечестно за всички фирми от Северозападен район, които изпитват трудностите, осигуряват реални работни места и се мъчат да бъдат конкурентни на привилегированите фирми в развитите региони.


Емил Петров 07/01/2016

Здравейте,
При прегледа на публикуваното Ръководство за изпълнение на проекти по ОПИК се виждат редица пропуски. Такива са:
- нивата за провеждане на избор на изпълнител не са променени и съобразени с нивата от ПМС 118;
- с УО и Регионалните сектори е предвидена кореспонденция чрез пощата (на хартия), а не по електронен път, както е предвидено и се прокламира и др.
Би било редно този основен документ, определящ реда за изпълнение на проектите да се актуализира, за да не създава проблеми в бъдеще.


инж.Бойко МихайловТрендафилов 05/11/2015

Запознах се с публикуваните материали за обществено обсъждане. През последните 8-9години наблюдавам състоянието на Северозападен район;Враца, Монтана и Видин. Всички говорят за възраждане и рейндустрия. Как ще се получи това без новостартиращи малки и средни предприятия , които след 5-10години да се развият до гоями. Не се ли стимулира внедряване на иновативни продукти чрез нови пройзводства е немислимо развитие. Стари няма които работят са с установена номенклатура и в налично предприятие е трудно да заменяш ( внедряваш ) принципно нова технология . Препоръчително е нови изделия нова технология да се внедрява на нова площадка. Това е пътя за развитие на региони. Така че да се обсъди и вземе решение за разширяване на обхвата на програмата с новостартиращи предприятия поне за някой региони като Северозападен. Новите предприятия внедряващи иновации ( изделия и технологии) да бъдат и на специален отчет и наблюдение на областните управи и подпомагат в началният период. Безвъзмездната помощ за машини и съоръжения да бъде 70%, но да се подпомага безвъзмездно и до 50% от средствата по проектите и за преустройство и монтаж. Успоредно с това безвъзмездно финансиране за съответният проект да се регламентира и финансират и мероприятията по енергиина ефективност конкретно за финансираният обект. Без такъв подход и държавен стимул няма да има така очакваният резултат. Подход спасителен и единствен.